Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Impuls van 42,8 miljoen voor realisatie beleid GS Utrecht

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht


Persbericht
21 maart 2000

Kadernota 2001
IMPULS VAN 42,8 MILJOEN VOOR REALISATIE BELEIDSPROGRAMMA
Met de Kadernota 2001 hebben Gedeputeerde Staten de richting bepaald van het provinciale beleid in het jaar 2001. Volgend jaar is er in totaal een bedrag van 42,8 miljoen gulden beschikbaar voor nieuw beleid. "Met deze extra financiële ruimte kan het College waarmaken wat vorig jaar in het collegeprogramma is afgesproken en kunnen er veel extra activiteiten voor de Utrechtse burgers worden gerealiseerd", aldus een tevreden gedeputeerde voor financiën Van Bergen.

Uit de normale exploitatie is een bedrag beschikbaar van 18,4 miljoen gulden, en uit de provinciale ontwikkelingsreserve (de POR-gelden) 24,4 miljoen. In de Kadernota 2001 is sprake van een aanmerkelijke verbetering van het financiële beeld voor de periode 2001-2004. Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de meevallers bij het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting.

Per beleidsthema geven GS in de Kadernota aan wat zij willen bereiken in 2001 en welke extra middelen daarvoor worden ingezet. Op 22 mei bespreken Provinciale Staten deze voorstellen van GS. In het najaar worden ze vervolgens in de Begroting 2001 uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen met prestatie-eisen.

Investeren in het stedelijk en landelijk gebied: 13,7 miljoen extra in 2001
Ruimtelijke ontwikkeling: Gezien de ligging en de economische positie van de provincie Utrecht is samenwerking met partners binnen en buiten de provincie een toenemende vereiste. In 2001 zal daarom een krachtiger inbreng in bovenprovinciale projecten, zoals het Groene Hart, nodig zijn. Ook is extra inzet gewenst voor het continue proces van het streekplan: het bijsturen, het ontwikkelen van een nieuw plan en de rol van de gemeenten daarbij.
Volkshuisvesting: Op het terrein van volkshuisvesting willen GS de komende jaren de sociale samenhang in dorpen en steden versterken en inspelen op de behoeften van de groter wordende groep ouderen. Daarnaast willen GS de integrale aanpak bij het kiezen voor en inrichten van nieuwe woningbouwlocaties versterken.

Recreatie en toerisme: De groeiende welvaart doet de vraag naar mogelijkheden voor recreatie en toerisme stijgen. GS willen daarom investeren in nieuwe voorzieningen, zoals het oplossen van knelpunten in het recreatief fietsnetwerk, voorzieningen op de Utrechtse Heuvelrug en het ontwikkelen van de Hollandse Waterlinie tot een toonaangevend toeristisch product.

Landelijk gebied: GS willen de ecologische hoofdstructuur tijdig realiseren maar zijn ook van mening dat de landbouw mogelijkheden moet hebben voor bedrijfsvergroting en extensivering. Extra impulsen zijn nodig voor grondverwerving. GS hopen daarnaast in 2001 maximaal gebruik te maken van de diverse vormen van Europese financiering voor maatregelen en projecten die vitaliteit van het landelijk gebied bevorderen.

Gebiedsgericht werken: De provincie wil gebiedsgericht blijven werken. In de Venen start in 2001de uitvoering van het Plan van Aanpak en de gebiedsplannen die in 1999/2000 zijn uitgewerkt. Eind 2001 treedt de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking. Daarop vooruitlopend wordt dit jaar gestart met de uitwerking en uitvoering van het pilot-reconstructieplan Vallei Zuid-West. GS streven ernaar om de uitvoering van kansrijke reconstructieprojecten niet te beperken tot het pilotgebied maar ook in de rest van het concentratiegebied extra middelen in te zetten. GS willen ook extra investeren in agrarische structuurverbetering, realisering van natuur en landschap en mobiliteitsbeperking voor het gebiedsgericht project Langbroekerwetering

Water: Water wordt nadrukkelijker betrokken in de strategische planvorming. De kansen die water biedt worden nog te weinig benut, terwijl het onvoldoende betrekken van water bij ruimtelijke inrichting wateroverlast kan veroorzaken en de veiligheid kan bedreigen. Een extra impuls is nodig om de huidige veiligheidsniveaus te handhaven en waar mogelijk te verhogen.

In een herzien baggerbeleidsplan worden in 2001de doelen voor het baggerbeleid aangegeven.

Milieuproblematiek: Het huidige tempo van bodemsaneringen maakt het onmogelijk over 25 jaar de bodemverontreiniging zodanig te beheersen dat gewenst maatschappelijk gebruik van de grond mogelijk is. Daarom willen GS investeren in het toezicht op saneringen en in het integrale ketentoezicht.

De toenemende economische groei geeft meer CO2-uitstoot. GS willen daarom een nadrukkelijker rol spelen in het bijdragen aan de landelijke energiedoelstellingen.

De automobiliteit is de grootste bron van milieuvervuiling in de provincie Utrecht. GS willen daarom een uitvoeringsprogramma ontwikkelen met maatregelen ter voorkoming van geluidhinder en overige milieuvervuiling.

GS willen bij de voorbereiding van een nieuw PMP meer aandacht besteden aan de evaluatie van processen en doelen. Daarom zetten GS extra middelen in voor monitoring.

Bereikbaarheid waarborgen: 15,6 miljoen gulden extra in 2001 Gebiedsgerichte aanpak: Om de bereikbaarheid van de provincie te waarborgen willen GS externe ontwikkelingen, zoals de uitbreidingsplannen van Schiphol, betrekken bij het bepalen van het provinciaal beleid. Al enige tijd zet de provincie daarbij in op een gebiedsgerichte aanpak met een gezamenlijke inspanning van de betrokken overheden. Zo ook bij de knelpunten rondom de A28, A27 en A1. In 2001 zullen grote vorderingen worden gemaakt met de uitvoering van deze gebiedsgerichte projecten. Hiervoor willen GS extra middelen inzetten.

Fietsverkeer: GS willen alternatieven voor de automobiliteit stimuleren en zetten daarom extra middelen in om onderzoek te doen naar verbeteringen voor fietsers. Met een provinciale bijdrage komen er nieuwe verbindingen tussen LeusdenAmersfoort en ZeistSoesterberg.

Openbaar vervoer: GS spannen zich in voor opname van het Randstadspoor in het meerjarenprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In Amersfoort dragen GS bij aan het ontwikkelen van een snel, frequent en betrouwbaar openbaarvervoer.

Wegbeheer: In 2001 is het nodig meer te investeren in groot onderhoud van asfaltverhardingen, zodat de provincie kan voldoen aan de technische normen voor civiel-technische werken van het Centrum voor regelgeving weg en waterbouw (CROW). Met de gelden uit de provinciale ontwikkelingsreserve voor mobiliteit kunnen GS bovendien noodzakelijke investeringen doen in nieuwe wegen en reconstructies.

Kennisinfrastructuur en werkgelegenheid: 0,4 miljoen gulden extra in 2001
Economie: Het ziet er naar uit dat de economische groei in onze provincie zich ook in 2001 zal voortzetten. De provincie moet daarbij alert inspelen op de kansen en bedreigingen die zich (kunnen) voordoen. Bedreigingen liggen er met name in de sfeer van een beperkte beschikbaarheid van adequate en duurzame bedrijven- en kantoorterreinen, de bereikbaarheid en schaarste aan gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren.

Bedrijven- en kantorenterreinen: GS
willen de komende periode extra inzetten op de herstructurering van bedrijventerreinen en de intensivering van ruimtegebruik. De provincie wil zich bij de acquisitie vooral richten op kwalitatieve groei en daarbij onder andere aansluiten bij de groeiende ICT-sector. Voorts zetten GS in op de Europese projecten RITTS, Telewerken en HSL.

Cultuur en cultureel erfgoed behouden: 5 miljoen gulden extra in 2001
Monumentenzorg en bodemarchief : Op het terrein van monumentenzorg is sprake van een omslag van uitsluitend bescherming en behoud naar aandacht voor monumenten in hun context. De grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ons bodemarchief aantasten. Daarom hanteert de provincie de cultuurhistorische hoofdstructuur als beleids- en als afwegingskader voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van de provincie

Cultuurhistorische projecten: GS willen investeren in cultuurhistorische projecten, zoals het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze NHW, waarvan het grootste deel in de provincie Utrecht ligt, komt binnenkort op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te staan.

Pluriformiteit: Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de sfeer en identiteit van provincie en gemeenten. Daarom hechten GS grote waarde aan pluriformiteit in kunst- en cultuuruitingen en aan aandacht voor ons cultureel erfgoed. Die pluriformiteit en aandacht worden bevorderd door het cultuurconvenant dat vanaf 2001 voor vier jaar zal worden afgesloten met het rijk. In het convenant worden accenten gelegd op amateurkunst, kunst in school, podiumkunsten en festivals.

Het beleid dat is ingezet met de Cultuurnota deel I Kunsten wordt voortgezet. Daarnaast wordt beleid ontwikkeld met kunst als middel om sociale en maatschappelijke doelen te bereiken, zoals integratie en participatie van bijvoorbeeld dak- en thuislozen, vluchtelingen en migranten. Ook willen GS deelnemen aan het actieprogramma cultuurbereik van de rijksoverheid.

Media: Door middel van regionale TV en radio wordt gezorgd voor een pluriform, informatief, opiniërend en cultureel aanbod. Bibliotheken zijn belangrijke instrumenten voor verspreiding en de toegankelijkheid van de gedrukte en elektronische media. De visie voor 2001 wordt vastgelegd in de Medianota.

Sociale samenhang, zorg en participatie: 3,5 miljoen extra in 2001 Zorgvisies: De regionale zorgvisies, waarbij patiënten- en consumentenplatform, zorginstellingen, ziektekostenverzekeraars en gemeentelijke overheden actief worden betrokken, achten GS van groot belang. Voor de versterking van het regiovisie-instrument worden daarom extra middelen vrijgemaakt. Toegankelijkheid, kwaliteit, samenhang en tijdige beschikbaarheid van de zorg zijn hierbij uitgangspunten.

Participatie en sociale samenhang: GS hechten belang aan volwaardige deelname van mensen met een functiebeperking aan de maatschappij. De advisering over de toegankelijkheid van gebouwen staat onder druk. Daarom stellen GS hiervoor extra middelen beschikbaar.

Eveneens worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de sociale samenhang op het gebied van maatschappelijke participatie en minderheden.

Kwaliteit in bestuur: 4,7 miljoen gulden extra in 2001 Europees beleid en regelgeving: Voor de provincie worden het Europese beleid en de Europese regelgeving steeds belangrijker; daarom willen GS extra middelen inzetten om in Randstadverband een duidelijk herkenbare positie te krijgen in Brussel. Een goede coördinatie tussen Brussel en de provinciale organisatie is daarbij van belang.

Relatie met gemeenten: In de strategische gebiedsperspectieven richt provincie zich samen met gemeenten op toekomstvisies voor de betrokken gebieden. Hierin willen GS extra investeren, onder andere omdat het aantal gemeenten dat deelneemt met vijf is toegenomen.

Er is sprake van een nieuwe wijze van financieel toezicht op gemeenten. De provincie wil hierop inspelen. Gemeenten wordt meer faciliteiten geboden met trendsignalering en benchmarking. Het toezicht wordt verzwaard, passend in de trend van versterkte aandacht voor handhaving.

Personeelsinstrumentarium: De nieuwe werkwijzen en de hoge ambities op alle beleidsterreinen vragen veel van houding, kennis en vaardigheden van de medewerkers van de provincie Utrecht. Om gelijke tred te kunnen houden met de ambities doen GS voorstellen voor het verbeteren van het personeelsinstrumentarium. (Voor informatie:mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 23 33)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...