Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA hoofdlijnendebat onderwijsachterstanden

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 22 maart 2000

BIJDRAGE VAN MARLEEN BARTH (PVDA) AAN HET HOOFDLIJNENDEBAT ONDERWIJSACHTERSTANDEN

Als de hoorzittingen van de Kamer over onderwijsachterstanden iets hebben geleerd, dan is het dat de oplossing voor dit probleem niet bestaat. Sterker nog, het is maar zeer de vraag of het als maatschappelijk verschijnsel binnen enkele generaties verdwijnen zal. We hebben met z'n allen te lang gedacht dat dat het geval zou zijn. Maar zolang bijvoorbeeld jaarlijks duizenden migranten zich in Nederland vestigen, zullen er kinderen met achterstanden in hun ontwikkeling de school binnen blijven komen. Wat samenleving, onderwijs en politiek moeten zien te bereiken, is dat vanuit dat gegeven individuele kinderen optimale kansen op ontplooiing van hun talenten wordt geboden. Dat je leven kansarm begint, mag nooit automatisch betekenen dat het ook kansarm eindigt. Tegen die achtergrond hebben wij de nota 'Onderwijskansen' van de staatssecretaris in ogenschouw genomen. Mijn fractie vindt de poging van de staatssecretaris, om op de werkvloer tot verbetering van de kwaliteit van onderwijs aan achterstandsleerlingen te komen, op zichzelf waardevol. Maar wij zijn er, ook na lezing van de dit weekend verzonden hoofdlijnenbrief, niet van overtuigd dat de geschetste aanpak voldoende is om tot een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden te komen. "Er hangt rond dit thema te veel een geur van vrijblijvendheid", zei een van de deelnemers aan de hoorzittingen na afloop. De voorstellen van de staatssecretaris hebben die geur niet doen verwaaien. Er blijven naar de mening van de PvdA-fractie nog te veel vragen onbeantwoord rond de uitwerking van wat is gaan heten de 16 laboratoriumscholen. Op grond van welke criteria krijgt een school dit predikaat? Hoe lang houden scholen dat? Wat gebeurt er als ook de laboratorium-aanpak niet tot verbeteringen leidt? Hoe wordt opgedane kennis gegarandeerd en gericht verspreid naar andere scholen? Gaat die kennis ook naar lerarenopleidingen, SBD's en LPC's? Wat gaat het kosten, en wie draait daar voor op? Mijn fractie voelt er niet veel voor, dat hiertoe wordt geput uit het GOA-budget van gemeenten. Kwaliteitsbewaking is een rijkstaak, en dient dus ook door het rijk bekostigd te worden. Al met al is het Onderwijskansenplan te onvoldragen om als basis van convenanten met de grote steden te dienen. De staatssecretaris zal eerst met een nadere uitwerking moeten komen. Maar er is meer. De PvdA-fractie is ongelukkig met de manier waarop autochtone kinderen met achterstanden uit het beleid lijken te worden gedefinieerd. Daar is in het geheel geen reden voor. Ik citeer uit de Volkskrant van 1 februari jl.: "De situatie is echt dramatisch op de scholen met veel autochtone achterstandskinderen. Op een vijfde van de scholen met veel Nederlandse leerlingen met laag opgeleide ouders, leren de kinderen te weinig. Van zwarte scholen haalt 13 procent het verwachte niveau niet." Nu de staatssecretaris zo voluit inzet op de G4, dreigen 1.25-scholen uit beeld te verdwijnen. Wij zouden dat zeer betreuren, en het is betrekkelijk eenvoudig te voorkomen. Want waarom zouden wij dit traject beperken tot alleen deze gemeenten, en deze scholen? Tijdens het debat over de onderwijsbegroting heeft mijn fractie er al op aangedrongen haast te maken met het ontwerpen van heldere kwaliteitscriteria voor scholen. Onderwijsstandaarden moeten daar een centrale rol in gaan spelen. Als een school langere tijd niet aan die objectieve kwaliteitsnormen voldoet, moet ze onder curatele kunnen worden gesteld. Wat ons betreft wordt dit zo snel mogelijk landelijk ingevoerd. Dat zal twee belangrijke effecten teweeg brengen. De vrijblijvendheid die nu een effectieve inzet van de gewichtengelden remt zal verdwijnen; het maakt duidelijk dat scholen kunnen en zullen worden aangesproken op het behalen van resultaten. Tegelijkertijd wordt geformuleerd wat de minimale ambities in leerprestaties met ieder kind zijn. Een van de belangrijkste boodschappen die wij van de hoorzittingen hebben meegekregen, is hoe belangrijk het is dat leraren hoge verwachtingen koesteren met kinderen met onderwijsachterstanden. Doen ze dat niet, dan wordt onderpresteren een self fullfilling prophecy. Dat vergt dat de overheid laat merken dat ze hoge verwachtingen heeft van scholen, van alle scholen. Voor de PvdA-fractie is cruciaal dat deze landelijke aanpak niet opgehouden zal worden door het experiment in de G4. De tijd van experimenten is bij dit beleid verstreken; er moet snel en gelijktijdig een landelijke aanpak komen. Graag een reactie.

Bij het creëren van kansen voor kinderen speelt de leraar een cruciale rol. Maar in de stukken komt hij niet voor. Mijn fractie vindt dat merkwaardig. Zoals gezegd: de manier waarop leraren met leerlingen omgaan is van groot belang. Toch wordt lang niet elke leraar daar goed voor opgeleid. Dat is onbegrijpelijk. Ongeveer een kwart van de kinderen valt onder de gewichtenregeling; daarnaast kennen we Weer Samen Naar School en de Rugzak. Toch rapporteert de Inspectie elk jaar weer dat leraren slecht naar niveau kunnen differentiëren, de goede niet te na gesproken. Ook het hebben van ambities met de leerprestaties van kinderen is niet vanzelfsprekend. Weer volgens de Inspectie: het Nederlandse onderwijs is warm en veilig en bevestigend naar kinderen. Maar het bevestigt ze dus ook in hun achterstand. Hoog tijd, dat alle lerarenopleidingen hun studenten standaard gaat bijbrengen hoe je met ontwikkelingsachterstanden omgaat. Tenslotte brengen verreweg de meeste kinderen die onder de gewichtenregeling vallen, geen extra geld mee, omdat hun school de drempel niet haalt. Kennelijk hoort hun opvang bij het gewone werk. Dan moet werken met achterstandskinderen ook onderdeel zijn van de gewone lerarenopleiding. Wij vragen de staatssecretaris dit verder uit te werken. En laat ze daarbij de schoolbegeleidingsdiensten en de nascholing niet vergeten.

Achterstanden bij kinderen worden het hardst ervaren in een gebrekkige taalbeheersing. Dat zet ze niet alleen intellectueel, maar ook sociaal op achterstand. Kinderen belanden al snel in een isolement als ze het Nederlands niet in al haar rijkdom machtig zijn. Dat geldt net zo hard voor autochtone als allochtone leerlingen! De staatssecretaris wil effectieve aanpakken versneld ter beschikking stellen. Maar ze vertelt niet hoe, wanneer, door wie. Nederlands als tweede taal zal op den duur integraal onderdel uitmaken van effectief taalonderwijs. Hoe lang moet dat nog duren, vragen wij? De PvdA-fractie bepleit een sociaal taalbeleid, met een integrale aanpak van peuter tot en met ouder. Educatieve uitgeverijen laten dit onderwerp links liggen, omdat de markt niet interessant is. Wij zien een belangrijke rol voor het Expertisecentrum Taal. Maar ook voor de SBD's. En voor ICT, en Kennisnet. Als je tientallen nationaliteiten in je school hebt, is het leren van Nederlands veel simpeler als je voor iedereen een computerprogrammaatje hebt! Belangrijk is om alle scholen snel voor te lichten over wat er allemaal al is, en wat werkt en wat niet. Waarom niet een soort consumentengids voor taal gemaakt? Dat moet toch snel kunnen.

Ook voorschoolse opvang is van groot belang bij de aanpak van achterstanden. Wat de PvdA-fractie betreft wordt daar stevig in geïnvesteerd; in een breder, professioneler en laagdrempeliger aanbod. Onderwijs wordt ruimschoots benut, omdat het gratis is. Juist voor de lagere inkomensgroepen, die wij zo graag willen stimuleren van de voorschoolse opvang gebruik te maken, is een eigen bijdrage snel een te zware last. Belangrijk is ook dat kinderen niet alleen bezig worden gehouden, maar dat de leidster een gerichte aanpak kiest. Wanneer zal het kabinet uitsluitsel geven over broodnodige investeringen? En hoe wil de staatssecretaris een goede samenwerking met de basisscholen waarborgen? Als die niet effectief omgaan met de resultaten van de voorschoolse opvang, smelten die voor je ogen weer weg.

Nog een paar korte punten. De staatssecretaris bereidt een nieuw Landelijk Beleidskader GOA voor. Wij vragen haar daarbij een helderder taakverdeling tussen rijk en gemeenten te creëren. Het heeft geen zin om dingen dubbel te doen; dat leidt maar tot risico op afschuiven van verantwoordelijkheden. Ook vallen sommige thema's tussen wal en schip. De rol van ouders bijvoorbeeld. Juist op lokaal niveau kunnen tal van mogelijkheden worden uitgedokterd om hen meer bij de schoolcarrière van hun kinderen te betrekken. Brede buurtscholen, opvoedingsondersteuning, verlengde schooldagen: het floreert het beste in een integrale, lokale aanpak. Daarom zou het in het beleidskader terug te vinden moeten zijn! Met een 'Abi-Abla'-aanpak zijn mooie resultaten te behalen. Zie het boeiende proefschrift van Maurice Crul, die nu eens aan succesvolle allochtone jongeren zelf is gaan vragen wat hen op weg geholpen heeft. Hij kwam opvallend vaak een oudere broer of zus tegen. De Britse Labour-regering heeft een systeem van tutoren ontwikkeld. Experimenten daar bleken interessant genoeg om op landelijk niveau voort te zetten. Laten wij studenten bijvoorbeeld studiepunten geven, als zij bereid zijn een groepje kinderen te begeleiden. Ik heb gekozen voor een Turkse naam, maar ook dit idee is bruikbaar voor alle kinderen. Graag een reactie. Tenslotte: de gewichtenregeling. Die kraakt in haar voegen. Nationaliteit als criterium werkt niet meer, als steeds meer kinderen de Nederlandse nationaliteit krijgen. De drempel werkt wellicht segregatie in de hand. Voor zij-instromers is zelfs een gewicht van 1.9 niet toereikend. Wij beseffen dat herziening van de regeling grote gevolgen in het onderwijs kan hebben. Dat vraagt om een zorgvuldige, fundamentele discussie. Het zou goed zijn als de Onderwijsraad daar een advies over zou uitbrengen.

Ik rond af. Wat de PvdA-fractie betreft is het pad dat de staatssecretaris gekozen heeft, te smal. Dat betreuren we, juist nu we gemerkt hebben hoe breed de zorg in de samenleving over dit thema leeft. Wat ons betreft gaat zij opnieuw aan de slag. Met onderwijsstandaarden, met scholing van leraren, met taalbeleid, met voor- en vroegschoolse opvang. Voor het afsluiten van convenanten achten wij de tijd nog niet rijp, zolang het voorstel voor laboratoriumscholen nog zo schetsmatig is. Bovenal manen wij de staatssecretaris tot spoed. Voor kansarme kinderen is elk jaar dat niet goed gaat een verloren jaar. Wie hun talenten niet verspillen wil, heeft geen tijd te verliezen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...