Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Nieuws B & W

Nr 12 - 23 maart 2000

Op deze pagina

A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

Nummer 12 - 23 maart 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 17 EN DINSDAG 21 MAART 2000

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met de herinrichting van het voormalige GEB-terrein aan de Hoogte Kadijk. Tussen de Hoogte Kadijk, de Entrepotdoksluis, het Entrepotdok en de Sarphatistraat worden in de periode 2000-2001 159 woningen gebouwd, waarvan 110 in het Aquartisgebouw en 49 in de Kalenderpanden. Uitgangspunten voor het inrichten zijn o.a. het bestemmen van de Groene Driehoek als buurtnatuurtuin en het verplaatsen van de voetbalkooi van de Plantage Kerklaan naar het buurtplein. Verder komt er een fietspad naar de Sarphatistraat. Het maaiveld bestaat onder meer uit klinkerbestrating en hardstenen stoepbanden. Daarnaast komt er een wandelroute door het groen evenwijdig aan de Sarphatistraat. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Het college heeft kennis genomen van de nota Verkeer en Parkeren Binnenstad. In de nota wordt een overzicht gegeven van projecten die inmiddels van start zijn gegaan en van een aantal dat nog gestart moet worden. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Het college stemt in met de beantwoording van de brief van de heer P. Hofman over de Westerdoksdoorgang. Om deze doorgang veiliger en schoner te maken worden de volgende maatregelen getroffen: het ontwikkelen van een verlichtingsplan, het reinigen van de wanden en het aanleggen van fietsstroken. Door de aanleg van de fietsstroken wordt een aantal parkeerplaatsen opgeheven. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met het continueren van de huurovereenkomst voor vijftig jaar tussen de gemeente en de Engelse Episcopale Kerk. De Episcopale Kerk wordt verhuurd tegen een vergoeding van één gulden per jaar, tegen eigenaarslasten. Vanaf 1771 komt de gemeenschap bijeen aan de Groenburgwal 42. Sinds die tijd heeft de gemeente het gebouw kosteloos ter beschikking gesteld. Sedert 1925 moet er een recognitie van één gulden worden betaald als erkenning van het eigendomsrecht. Hierbij golden als voorwaarden dat alle kosten van reparaties en verbetering ten laste zouden komen van de kerk en het gebouw uitsluitend wordt gebruikt voor erediensten. De kosten van de restauratie waarmee in 1999 een start is gemaakt zijn begroot op 1,3 miljoen gulden. Aan subsidie wordt 400.000 gulden bijgedragen, het resterende bedrag wordt door de kerk bijeengebracht.
Jeugdzaken
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de evaluatie van het pilotproject Reggio Emilia. In 1998 is door de gemeenteraad bij motie gepleit voor de ondersteuning van de methodiekontwikkeling volgens de benadering van Reggio Emilia in kinderdagverblijven. In het stadsdeel Zuidoost en in de Binnenstad is een pilotproject gestart. Bij deze methode staat het kind centraal. Hoofdkenmerken van de Reggio Emilia-benadering zijn intensief en gericht kijken en luisteren, bewust handelen, in staat zijn tot reflectie en gesprek over de eigen observaties en handelen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan creatieve bezigheden onder leiding van een beeldend kunstenaar. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.
Personeel & Organisatie
Het college stemt in met het Management Ontwikkelingsplan 2000-2002. Hierin worden de basisprocessen en het aanbod vanuit de sectie Management Ontwikkeling beschreven voor directeuren en functionarissen in schaal 15 en hoger. In het plan staan vijf processen centraal: het identificeren van potentieel voor topmanagement, de werving en selectie van topmanagement, persoonlijke managementdoelen voor topmanagers, het stimuleren van loopbaanmanagement en de ondersteuning van de concernontwikkeling. Het aanbod voor de topmanagers, directeuren en functionarissen in schaal 15 en hoger, voor ontwikkeling van management wordt ten opzichte van 1999 uitgebreid. Zo zal er gezocht worden naar uitbreiding van de mogelijkheden tot uitwisseling, en meer in het algemeen is het vergroten van de mobiliteit een doelstelling.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. G. van Oudenallen (Mokum Mobiel '99) over taxizaken. Publicatie in het Gemeenteblad.

Sociale Zaken/Werkgelegenheid
Het college heeft kennis genomen van de rapportage Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), vierde kwartaal 1999. In het vierde kwartaal is het aantal Wiw-detacheringen gestegen (van 2852 naar 3054) en is het aantal Wiw-werkervaringsplaatsen licht gedaald (van 1040 naar 999). Bij de Wiw-detacheringen was de instroom 596 personen en de uitstroom 394 personen, waarvan 136 personen naar een reguliere baan of opleiding. De instroom is in het vierde kwartaal flink gestegen; in het derde kwartaal was de instroom 343 personen. Bij de Wiw-werkervaringsplaatsen stroomden dit kwartaal 258 personen in en 299 personen uit. Behandeling in de raadscommissie is in april.
Telecommunicatie
Het college draagt de heer A. Arda aan de gemeenteraad voor als lid van de Registratiecommissie. Behandeling in de raadscommissie is op 5 april en in de gemeenteraad op 19 april.

Zorg
Het college stemt in met het verlenen van een eenmalige bijdrage van maximaal 3,2 miljoen gulden aan Stadsmobiel. In de derde evaluatie WVG van 1996 is sprake van het leveren van vervoer op maat voor gehandicapten en een algehele kwaliteitsverbetering. Hiertoe moeten zgn. omvormingskosten worden gemaakt om Stadsmobiel Nieuwe Stijl vorm te kunnen geven. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.
Economische Zaken
Het college stelt een bedrag van 8,4 miljoen gulden ter beschikking om te investeren in de stadseconomie. Het gaat om stimuleringsbijdragen voor projecten die gericht zijn op verbetering van diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen: de Kalverstraat, de Nieuwendijk, Landlust, het Keurenplein en het bedrijfsverzamelgebouw Consumentenzorg. Ook de uitbreiding van Artis en de Silodam zijn in het collegevoorstel opgenomen. Het meeste geld gaat naar de Nieuwendijk.

Het Rijk heeft in 1997 ruim 41 miljoen gulden aan de gemeente toegekend om te investeren in de stadseconomie. Er is nu een monitor gemaakt waarin wordt aangegeven wat er sindsdien met het geld is gebeurd. Het college neemt hierdoor kennis van het feit dat bijvoorbeeld vijf projecten inmiddels zijn afgerond, dertien projecten op schema liggen, zeven projecten nog doorlopen tot in 2000 en vier projecten in de gevarenzone zitten. Het gaat om projecten die investeringen in de stadseconomie aanjagen, zoals bij het Mercatorplein, het winkelcentrum 40-45, Werf 't Kromhout, Lambertus Zijlplein, Cornelis Douwesterrein, de Gashouder Westergasfabriek en vele andere projecten. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april en in de gemeenteraad op 19 april.

Ruimtelijke Ordening
Het college gaat ermee akkoord om in de openbare ruimte van het gebied Westpoort (inclusief de terreinen van het Havenbedrijf) een maximum aantal middenmaat reclamemasten van achttien toe te staan. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Het college stemt in met het jaaroverzicht van de taken die verricht zijn in het kader van de beleidsvrijheid ruimtelijke ordening gemeente Amsterdam 1999. Het college adviseert Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van bestemmingsplannen van stadsdelen en aanvragen van verklaringen van geen bezwaar. De directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening is sinds 1997 gemachtigd om namens het college bepaalde taken uit te voeren. Adviezen over bouw- en bestemmingsplannen die gevoelig liggen, in strijd zijn met gemeentelijk/provinciaal beleid of waartegen bezwaar is ingediend, worden aan het college voorgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Het college stemt in met het negatieve advies aan Gedeputeerde Staten over een bouwplan voor een bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg 212. Het betreft hier een tweede bedrijfswoning, een locatie in de vrijwaringszone. Door het stadsdeel Osdorp was een verklaring van geen bezwaar aangevraagd, maar de Inspectie Ruimtelijke Ordening had negatief geadviseerd aangezien de aanvraag onder geen van de in de PKB Schiphol genoemde uitzonderingscategorieën valt.

Het college stemt in met het Werkplan 2000 van het coördinatieteam Optimalisering Grondgebruik. In dit werkplan wordt voortgegaan op de ingeslagen weg van voortgaande jaren. Er zal opnieuw gewerkt worden aan vernieuwingen op het gebied van strategie, instrumentarium en thematische studies. Verdere taken zijn onder meer de coördinatie en regierol bij de selectie van projecten voor een financiële ondersteuning uit de stimuleringsbudgetten van gemeente en Rijk. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van de verkenning ondergrondse verbinding A6-A9 (gebiedsuitwerking Zuidflank). Amsterdam neemt deel aan een door de provincie getrokken project. Dit project moet leiden tot een onderbouwd verzoek aan het Rijk om een serieuze vervolgstudie mogelijk te maken door opname van de verbinding in het Nationaal Verkeers en Vervoersplan (NVVP) en in de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. Bij het project zijn nu ook private partijen, belangenorganisaties en gemeenten betrokken.

Het college gaat akkoord met de Jaarrapportage 1999 en het Werkprogramma 2000 Zuidelijke IJ-oever en Silodam. De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever verloopt voorspoedig. Projecten als de Silodam, het Droogbakgebouw en de Passenger Terminal zijn in 1999 opgeleverd en zullen in 2000 in gebruik worden genomen. In het werkprogramma voor 2000 wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare budget (6,4 miljoen gulden) zal worden ingezet voor planontwikkeling voor de Zuidelijke IJ-oever. De prioriteit daarbij ligt bij het Stationseiland, het Oosterdokseiland en het Westelijk Stationseiland. Voor de Oostelijke Handelskade ligt het accent op planrealisering en bouwplanontwikkeling. Behandeling in de raadscommissie is op 28 maart.

Het college gaat akkoord met het maaiveldontwerp voor de Kop Oostelijke Handelskade en de Kop Dijksgracht. Het maaiveldontwerp is een uitwerking van het bestuurlijk vastgestelde Masterplan Kop Oostelijke Handelskade. De inrichting van de openbare ruimte, die gebouwen als het nieuwe Muziekcentrum, een hotel, de Passenger Terminal en allerlei andere gebouwen met elkaar verbindt, moet helderheid brengen in deze complexe situatie. De Kop Oostelijke Handelskade krijgt een voorplein dat wordt ingericht met tropisch hardhout. Om de relatie tussen de oude binnenstad en de IJ-oever te herstellen worden hiertussen passages gerealiseerd. Aan de waterkant van de Kop Dijksgracht komt een nog onbekende publieksfunctie, die een attractiepunt tussen het Oosterdokseiland en de Kop Oostelijke Handelskade moet worden. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april. Het college stemt in met het Jaarprogramma 2000, portefeuille Ruimtelijke Ordening van de dienst Ruimtelijke Ordening (dRO). In het jaarprogramma worden de producten die dRO in 2000 aan de wethouder gaat leveren, vastgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 29 maart.

Volkshuisvesting
Het college stemt in met de raadsvoordracht tot wijziging van de Verordening op het Woonlastenfonds 1999. Hierin wordt voorgesteld om de minima met terugwerkende kracht per 1 juli 1999 op te nemen in de Verordening op het Woonlastenfonds n.a.v. van een aangenomen motie in de gemeenteraad van 30 juni 1999. Eerder was de gemeenteraad er om budgettaire redenen mee akkoord gegaan dat voortaan alleen 'boven-minima' zouden worden toegelaten tot het fonds, maar vond deze maatregel gezien deze motie uiteindelijk te rigoureus. Voor de wijziging is een extra structurele dekking van 1,5 miljoen gulden en een incidentele dekking van 0,6 miljoen gulden beschikbaar. Verder wordt voorgesteld om de in de regeling gehanteerde vermogensgrens per 1 juli 2000 te verlagen tot 10.000 gulden. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Vier adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften. Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
* Twee besluiten over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor krediet. Bouwen, Wonen en Economie

* Advies op bezwaarschrift.

Algemeen Bestuur

* Besluit over benoeming.

* Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.
* Drieëntwintig adviezen op bezwaarschriften.
Onderwijs

* Besluit over overeenkomst uitvoering CRIEM-pilot Amsterdam.
Financiën

* Besluit over beheer over begrotingsposten voor dienstjaar 2000.
Personeel & Organisatie

* Elf brieven over ongegrond verklaring bezwaar.
* Drie besluiten over verlening ontslag.

* Besluit over wijziging Mandaatsbesluit.
Sport

* Besluit over schenking.

* Besluit over financiële bijdrage.

Verkeer

* Twee besluiten over machtiging directeur dIVV.
Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Cultuur

* Besluit over mandatering directeur Dienst Welzijn Amsterdam.
* Besluit over ECCM-project Vrijheid van meningsuiting.
Zorg

* Besluit over beschikbaarstelling budget.
* Besluit over afwijzing subsidieverzoek.
Afvalverwerking

* Besluit over verkoop schroot en non-ferro.
Werk

* Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Openbare Ruimte

* Besluit over wijziging kampeertarieven camping Het Amsterdamse Bos.

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 22-03-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...