Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Nieuws B & W

Nr 12 - 23 maart 2000

Op deze pagina

A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

Nummer 12 - 23 maart 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 17 EN DINSDAG 21 MAART 2000

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met de herinrichting van het voormalige GEB-terrein aan de Hoogte Kadijk. Tussen de Hoogte Kadijk, de Entrepotdoksluis, het Entrepotdok en de Sarphatistraat worden in de periode 2000-2001 159 woningen gebouwd, waarvan 110 in het Aquartisgebouw en 49 in de Kalenderpanden. Uitgangspunten voor het inrichten zijn o.a. het bestemmen van de Groene Driehoek als buurtnatuurtuin en het verplaatsen van de voetbalkooi van de Plantage Kerklaan naar het buurtplein. Verder komt er een fietspad naar de Sarphatistraat. Het maaiveld bestaat onder meer uit klinkerbestrating en hardstenen stoepbanden. Daarnaast komt er een wandelroute door het groen evenwijdig aan de Sarphatistraat. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Het college heeft kennis genomen van de nota Verkeer en Parkeren Binnenstad. In de nota wordt een overzicht gegeven van projecten die inmiddels van start zijn gegaan en van een aantal dat nog gestart moet worden. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Het college stemt in met de beantwoording van de brief van de heer P. Hofman over de Westerdoksdoorgang. Om deze doorgang veiliger en schoner te maken worden de volgende maatregelen getroffen: het ontwikkelen van een verlichtingsplan, het reinigen van de wanden en het aanleggen van fietsstroken. Door de aanleg van de fietsstroken wordt een aantal parkeerplaatsen opgeheven. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met het continueren van de huurovereenkomst voor vijftig jaar tussen de gemeente en de Engelse Episcopale Kerk. De Episcopale Kerk wordt verhuurd tegen een vergoeding van één gulden per jaar, tegen eigenaarslasten. Vanaf 1771 komt de gemeenschap bijeen aan de Groenburgwal 42. Sinds die tijd heeft de gemeente het gebouw kosteloos ter beschikking gesteld. Sedert 1925 moet er een recognitie van één gulden worden betaald als erkenning van het eigendomsrecht. Hierbij golden als voorwaarden dat alle kosten van reparaties en verbetering ten laste zouden komen van de kerk en het gebouw uitsluitend wordt gebruikt voor erediensten. De kosten van de restauratie waarmee in 1999 een start is gemaakt zijn begroot op 1,3 miljoen gulden. Aan subsidie wordt 400.000 gulden bijgedragen, het resterende bedrag wordt door de kerk bijeengebracht.
Jeugdzaken
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de evaluatie van het pilotproject Reggio Emilia. In 1998 is door de gemeenteraad bij motie gepleit voor de ondersteuning van de methodiekontwikkeling volgens de benadering van Reggio Emilia in kinderdagverblijven. In het stadsdeel Zuidoost en in de Binnenstad is een pilotproject gestart. Bij deze methode staat het kind centraal. Hoofdkenmerken van de Reggio Emilia-benadering zijn intensief en gericht kijken en luisteren, bewust handelen, in staat zijn tot reflectie en gesprek over de eigen observaties en handelen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan creatieve bezigheden onder leiding van een beeldend kunstenaar. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.
Personeel & Organisatie
Het college stemt in met het Management Ontwikkelingsplan 2000-2002. Hierin worden de basisprocessen en het aanbod vanuit de sectie Management Ontwikkeling beschreven voor directeuren en functionarissen in schaal 15 en hoger. In het plan staan vijf processen centraal: het identificeren van potentieel voor topmanagement, de werving en selectie van topmanagement, persoonlijke managementdoelen voor topmanagers, het stimuleren van loopbaanmanagement en de ondersteuning van de concernontwikkeling. Het aanbod voor de topmanagers, directeuren en functionarissen in schaal 15 en hoger, voor ontwikkeling van management wordt ten opzichte van 1999 uitgebreid. Zo zal er gezocht worden naar uitbreiding van de mogelijkheden tot uitwisseling, en meer in het algemeen is het vergroten van de mobiliteit een doelstelling.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. G. van Oudenallen (Mokum Mobiel '99) over taxizaken. Publicatie in het Gemeenteblad.

Sociale Zaken/Werkgelegenheid
Het college heeft kennis genomen van de rapportage Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), vierde kwartaal 1999. In het vierde kwartaal is het aantal Wiw-detacheringen gestegen (van 2852 naar 3054) en is het aantal Wiw-werkervaringsplaatsen licht gedaald (van 1040 naar 999). Bij de Wiw-detacheringen was de instroom 596 personen en de uitstroom 394 personen, waarvan 136 personen naar een reguliere baan of opleiding. De instroom is in het vierde kwartaal flink gestegen; in het derde kwartaal was de instroom 343 personen. Bij de Wiw-werkervaringsplaatsen stroomden dit kwartaal 258 personen in en 299 personen uit. Behandeling in de raadscommissie is in april.
Telecommunicatie
Het college draagt de heer A. Arda aan de gemeenteraad voor als lid van de Registratiecommissie. Behandeling in de raadscommissie is op 5 april en in de gemeenteraad op 19 april.

Zorg
Het college stemt in met het verlenen van een eenmalige bijdrage van maximaal 3,2 miljoen gulden aan Stadsmobiel. In de derde evaluatie WVG van 1996 is sprake van het leveren van vervoer op maat voor gehandicapten en een algehele kwaliteitsverbetering. Hiertoe moeten zgn. omvormingskosten worden gemaakt om Stadsmobiel Nieuwe Stijl vorm te kunnen geven. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.
Economische Zaken
Het college stelt een bedrag van 8,4 miljoen gulden ter beschikking om te investeren in de stadseconomie. Het gaat om stimuleringsbijdragen voor projecten die gericht zijn op verbetering van diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen: de Kalverstraat, de Nieuwendijk, Landlust, het Keurenplein en het bedrijfsverzamelgebouw Consumentenzorg. Ook de uitbreiding van Artis en de Silodam zijn in het collegevoorstel opgenomen. Het meeste geld gaat naar de Nieuwendijk.

Het Rijk heeft in 1997 ruim 41 miljoen gulden aan de gemeente toegekend om te investeren in de stadseconomie. Er is nu een monitor gemaakt waarin wordt aangegeven wat er sindsdien met het geld is gebeurd. Het college neemt hierdoor kennis van het feit dat bijvoorbeeld vijf projecten inmiddels zijn afgerond, dertien projecten op schema liggen, zeven projecten nog doorlopen tot in 2000 en vier projecten in de gevarenzone zitten. Het gaat om projecten die investeringen in de stadseconomie aanjagen, zoals bij het Mercatorplein, het winkelcentrum 40-45, Werf 't Kromhout, Lambertus Zijlplein, Cornelis Douwesterrein, de Gashouder Westergasfabriek en vele andere projecten. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april en in de gemeenteraad op 19 april.

Ruimtelijke Ordening
Het college gaat ermee akkoord om in de openbare ruimte van het gebied Westpoort (inclusief de terreinen van het Havenbedrijf) een maximum aantal middenmaat reclamemasten van achttien toe te staan. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Het college stemt in met het jaaroverzicht van de taken die verricht zijn in het kader van de beleidsvrijheid ruimtelijke ordening gemeente Amsterdam 1999. Het college adviseert Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van bestemmingsplannen van stadsdelen en aanvragen van verklaringen van geen bezwaar. De directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening is sinds 1997 gemachtigd om namens het college bepaalde taken uit te voeren. Adviezen over bouw- en bestemmingsplannen die gevoelig liggen, in strijd zijn met gemeentelijk/provinciaal beleid of waartegen bezwaar is ingediend, worden aan het college voorgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Het college stemt in met het negatieve advies aan Gedeputeerde Staten over een bouwplan voor een bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg 212. Het betreft hier een tweede bedrijfswoning, een locatie in de vrijwaringszone. Door het stadsdeel Osdorp was een verklaring van geen bezwaar aangevraagd, maar de Inspectie Ruimtelijke Ordening had negatief geadviseerd aangezien de aanvraag onder geen van de in de PKB Schiphol genoemde uitzonderingscategorieën valt.

Het college stemt in met het Werkplan 2000 van het coördinatieteam Optimalisering Grondgebruik. In dit werkplan wordt voortgegaan op de ingeslagen weg van voortgaande jaren. Er zal opnieuw gewerkt worden aan vernieuwingen op het gebied van strategie, instrumentarium en thematische studies. Verdere taken zijn onder meer de coördinatie en regierol bij de selectie van projecten voor een financiële ondersteuning uit de stimuleringsbudgetten van gemeente en Rijk. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van de verkenning ondergrondse verbinding A6-A9 (gebiedsuitwerking Zuidflank). Amsterdam neemt deel aan een door de provincie getrokken project. Dit project moet leiden tot een onderbouwd verzoek aan het Rijk om een serieuze vervolgstudie mogelijk te maken door opname van de verbinding in het Nationaal Verkeers en Vervoersplan (NVVP) en in de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. Bij het project zijn nu ook private partijen, belangenorganisaties en gemeenten betrokken.

Het college gaat akkoord met de Jaarrapportage 1999 en het Werkprogramma 2000 Zuidelijke IJ-oever en Silodam. De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever verloopt voorspoedig. Projecten als de Silodam, het Droogbakgebouw en de Passenger Terminal zijn in 1999 opgeleverd en zullen in 2000 in gebruik worden genomen. In het werkprogramma voor 2000 wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare budget (6,4 miljoen gulden) zal worden ingezet voor planontwikkeling voor de Zuidelijke IJ-oever. De prioriteit daarbij ligt bij het Stationseiland, het Oosterdokseiland en het Westelijk Stationseiland. Voor de Oostelijke Handelskade ligt het accent op planrealisering en bouwplanontwikkeling. Behandeling in de raadscommissie is op 28 maart.

Het college gaat akkoord met het maaiveldontwerp voor de Kop Oostelijke Handelskade en de Kop Dijksgracht. Het maaiveldontwerp is een uitwerking van het bestuurlijk vastgestelde Masterplan Kop Oostelijke Handelskade. De inrichting van de openbare ruimte, die gebouwen als het nieuwe Muziekcentrum, een hotel, de Passenger Terminal en allerlei andere gebouwen met elkaar verbindt, moet helderheid brengen in deze complexe situatie. De Kop Oostelijke Handelskade krijgt een voorplein dat wordt ingericht met tropisch hardhout. Om de relatie tussen de oude binnenstad en de IJ-oever te herstellen worden hiertussen passages gerealiseerd. Aan de waterkant van de Kop Dijksgracht komt een nog onbekende publieksfunctie, die een attractiepunt tussen het Oosterdokseiland en de Kop Oostelijke Handelskade moet worden. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april. Het college stemt in met het Jaarprogramma 2000, portefeuille Ruimtelijke Ordening van de dienst Ruimtelijke Ordening (dRO). In het jaarprogramma worden de producten die dRO in 2000 aan de wethouder gaat leveren, vastgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 29 maart.

Volkshuisvesting
Het college stemt in met de raadsvoordracht tot wijziging van de Verordening op het Woonlastenfonds 1999. Hierin wordt voorgesteld om de minima met terugwerkende kracht per 1 juli 1999 op te nemen in de Verordening op het Woonlastenfonds n.a.v. van een aangenomen motie in de gemeenteraad van 30 juni 1999. Eerder was de gemeenteraad er om budgettaire redenen mee akkoord gegaan dat voortaan alleen 'boven-minima' zouden worden toegelaten tot het fonds, maar vond deze maatregel gezien deze motie uiteindelijk te rigoureus. Voor de wijziging is een extra structurele dekking van 1,5 miljoen gulden en een incidentele dekking van 0,6 miljoen gulden beschikbaar. Verder wordt voorgesteld om de in de regeling gehanteerde vermogensgrens per 1 juli 2000 te verlagen tot 10.000 gulden. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Vier adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften. Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
* Twee besluiten over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor krediet. Bouwen, Wonen en Economie

* Advies op bezwaarschrift.

Algemeen Bestuur

* Besluit over benoeming.

* Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.
* Drieëntwintig adviezen op bezwaarschriften.
Onderwijs

* Besluit over overeenkomst uitvoering CRIEM-pilot Amsterdam.
Financiën

* Besluit over beheer over begrotingsposten voor dienstjaar 2000.
Personeel & Organisatie

* Elf brieven over ongegrond verklaring bezwaar.
* Drie besluiten over verlening ontslag.

* Besluit over wijziging Mandaatsbesluit.
Sport

* Besluit over schenking.

* Besluit over financiële bijdrage.

Verkeer

* Twee besluiten over machtiging directeur dIVV.
Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Cultuur

* Besluit over mandatering directeur Dienst Welzijn Amsterdam.
* Besluit over ECCM-project Vrijheid van meningsuiting.
Zorg

* Besluit over beschikbaarstelling budget.
* Besluit over afwijzing subsidieverzoek.
Afvalverwerking

* Besluit over verkoop schroot en non-ferro.
Werk

* Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Openbare Ruimte

* Besluit over wijziging kampeertarieven camping Het Amsterdamse Bos.

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 22-03-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie