Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen aanpak corruptie en drugshandel Aruba

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Sender: (monique.pressin@nieuwsbank.nl)

Antwoord Kamervragen over aanpak corruptie en drugshandel op aruba
Gemaakt: 28-3-2000 tijd: 10:37

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

In antwoord op uw verzoek van 25 februari 2000, kenmerk 2990007480, bied ik u bijgaand de antwoorden aan op de vragen die de leden Rijpstra en Te Veldhuis hebben gesteld over de aanpak van corruptie en drughandel op Aruba.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Antwoorden op de vragen van de leden Rijpstra en Te Veldhuis aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpak van corruptie en drughandel op Aruba.

Ref. 2990007480


1

Heeft u kennisgenomen van het ANP-bericht dat u geen rol ziet weggelegd voor Nederland om in te grijpen op Aruba naar aanleiding van de petitie van meer dan 10.000 Arubanen om de corruptie en drughandel op het eiland aan te pakken? Zie Spits en Metro van 22 februari jl.

Ja. Het bericht is opgesteld naar aanleiding van mijn reactie van 15 februari 2000 op een brief van dr. A.R. Lampe over het democratisch functioneren van Aruba. In die brief geef ik echter aan geen grond te zien in te gaan op het voorstel van de heer Lampe tot instelling van een commissie van wijze mannen om maatregelen ter sanering van het bestuur op Aruba voor te stellen. Hieruit mag niet de conclusie worden getrokken dat ik voor Nederland geen rol zou zien weggelegd bij de aanpak van corruptie en drughandel op Aruba, zoals in het bericht wordt gesteld. Dit zou ook haaks staan op het in het verleden en thans gevoerde beleid. Dit beleid staat beschreven in de Nota Toekomst in Samenwerking. Daarin geef ik aan dat een deel van de samenwerkingsmiddelen uit Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting specifiek en structureel wordt ingezet op het terrein van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie, de recherchesamenwerking, de Kustwacht en het gevangeniswezen. Criminaliteits- en drugbestrijding in de Caraïbische regio is in dit geheel een punt van voortdurende zorg. Nederland werkt met Aruba en de Nederlandse Antillen samen in de Kustwacht, die o.m. op drugsvangst gerichte operaties uitvoert. Voorts is met de aanpak van de georganiseerde, grensoverschrijdende en internationale criminaliteit onder lokaal gezag van de Nederlandse Antillen of Aruba een gezamenlijk, voor een belangrijk deel uit Hoofdstuk IV gefinancierd rechercheteam belast. Ook zorgt Nederland voor een adequate bezetting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, alsmede van de openbaar ministeries van de Nederlandse Antillen en Aruba door leden van de rechterlijke macht uit te zenden. Tevens wordt het beleid inzake bestrijding van witwassen actief ondersteund vanwege het Nederlandse ministerie van Financiën en wordt op dit terrein ook internationaal en regionaal samengewerkt. Voorts zijn met financiering vanuit Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting mensen en middelen aan de Veiligheidsdienst Aruba ter beschikking gesteld om deze dienst verder te professionaliseren.

Zoals in de nota Toekomst in Samenwerking wordt opgemerkt, hecht de Nederlandse regering mede in het licht van artikel 43 van het Statuut grote waarde aan de deugdelijkheid van bestuur. Nederland beschouwt de uitvoering van het rapport Calidad als een directe bijdrage daaraan en ondersteunt zowel in politiek opzicht als door het beschikbaar stellen van deskundigen de uitvoering van het betreffende Arubaanse wetgevingsprogramma, dat onder meer een kader biedt tot het voorkomen en het bestrijden van corruptie bij het openbaar bestuur.


2

Heeft u aanwijzingen dat leden van het kabinet Eman zijn betrokken bij het witwassen van drugsgelden en corruptiepraktijken?

Neen.


3

Als de aanwijzingen van priester R. Lampe van betrokkenheid als hiervoor bedoeld niet waar zijn, dienen deze dan niet met klem te worden weersproken om onjuiste beeldvorming te vermijden?

De heer Lampe ontleent zijn aanwijzingen aan het boek van de heer Zaandam, waarover ik de Tweede Kamer reeds berichtte (zie mijn brief van 16 februari 2000, kenmerk KR00/U056305). Dit boek bevat een groot aantal vooralsnog onbewezen beweringen en beschuldigingen aan het adres van diverse Arubaanse politici en andere functionarissen. De in dergelijke zaken verantwoordelijke Arubaanse instantie, het Openbaar Ministerie van Aruba, voert op dit ogenblik een oriënterend feitenonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kunnen de bevoegde Arubaanse autoriteiten te zijner tijd adequaat en gefundeerd reageren.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie