Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brinkhorst opent beeindigingsregeling veehouderij

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht van het ministerie van LNV
17 maart 2000

Brinkhorst opent beeindigingsregeling veehouderij

Minister L.J. Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de details bekendgemaakt van de beeindigingsregeling voor veehouders. Door deze regeling moet uiterlijk 2002 21,5 miljoen kilo fosfaat uit de markt verdwijnen. Dat is het overschot dat naar verwachting ontstaat door de aanscherping van normen voor het toegestane verlies van mineralen en de invoering in 2002 van een systeem van mestafzetcontracten.

De regeling gaat voor het eerst open op woensdag 22 maart om 9.00 uur en sluit op 20 april om 17.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier bij Laser Diemen. De regeling wordt naar verwachting tot 2002 nog enkele keren opengesteld met telkens lagere vergoedingsbedragen.

De beeindigingsregeling bestaat uit twee delen, A en B. Veehouders die de productie in een bepaalde tak of het hele bedrijf beeindigen, kunnen een vergoeding krijgen voor hun niet- grondgebonden mestproductierechten dan wel hun varkensrechten (deel A). De vergoeding voor deze productierechten is bij de eerste openstelling vastgesteld op 36,50 gulden per kilo fosfaat. Daarnaast kunnen veehouders in de concentratiegebieden Oost en Zuid een vergoeding krijgen voor de afbraak van de vrijkomende bedrijfsgebouwen (deel B). De sloopvergoeding bestaat uit een vast bedrag van vijftig gulden per vierkante meter staloppervlak en een percentage van de vervangingswaarde van de te slopen stal. De eerste keer wordt 40 procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde vergoed. De Rijksoverheid stelt voor de eerste tranche van de opkoop van productierechten (deel A) 100 miljoen gulden beschikbaar van de in totaal 670 miljoen gulden die hiervoor is gereserveerd. Voor deel B stellen de provincies nu gezamenlijk 170 miljoen beschikbaar, een bedrag dat in volgende rondes op kan lopen tot een totaal van 1,12 miljard gulden.

Voor toekenning van de beeindigingssubsidie geldt een aantal voorwaarden zoals het doorhalen van de betrokken varkensrechten dan wel mestproductierechten, het vervallen van de niet gebruikte (latente) mestproductierechten, het intrekken van de milieuvergunning en de garantie dat op de betreffende locatie gedurende tien jaar de beeindigde tak niet opnieuw wordt uitgeoefend. Voor de sloopsubsidie geldt onder meer de voorwaarde dat tot het bedrijf behorende landbouwgrond die in de begrensde Ecologische Hoofdstructuur ligt, tegen marktwaarde wordt overgedragen aan de overheid. Grond die in een aankoop- of ruilgebied van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) ligt, dient bij BBL te worden aangemeld. Een veehouder die nu of binnen vijf jaar een woning op zijn kavel mag realiseren, komt niet in aanmerking voor de sloopvergoeding dan wel moet deze terugbetalen. Subsidies worden toegekend onder het voorbehoud dat de Europese Commissie met de regeling instemt en dat (voor deel B) de betrokken Provinciale Staten hun goedkeuring hechten aan de financiering van de regeling.

De regeling wordt uitgevoerd door Laser in Diemen. Aanvraagformulieren en de bijbehorende brochure zijn te bestellen via het gratis telefoonnummer van het Mestloket 0800-2233322 en via het nummer 0800-0231531 van het Sociaal Economisch Plan (SEP). Deze zijn geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Vanaf woensdag 22 maart om 9.00 uur kunnen aanvraagformulier en brochure ook bij de regionale Laserkantoren en de regionale SEP- kantoren worden afgehaald. Bovendien is het aanvraagformulier vanaf woensdag 9.00 uur op te halen via internet
(www.minlnv.nl/mestloket). Daar is ook de brochure te vinden.
Intensieve begeleiding Veehouders die zich orienteren op hun toekomst worden als zij dat willen intensief begeleid. Daartoe is het Sociaal Economisch Plan (SEP) varkenshouderij verbreed naar de gehele veehouderij. Via het SEP, waarbij organisaties als LTO- Advies, DLV, de Arbeidsvoorziening, accountantskantoren, de Telefonische Hulpdienst en de Zelforganisatie Bedrijfsbeeindigers zijn betrokken, kunnen veehouders maar ook hun partners en beoogde opvolgers een inschatting krijgen van hun
bedrijfsperspectief. Het SEP helpt indien nodig bij de orientatie op alternatieve mogelijkheden en biedt begeleiding bij vernieuwing en aanpassing van het bedrijf, bij doorstart buiten de agrarische sector en bij het zoeken naar en opleiden voor andere plaatsen op de arbeidsmarkt. Die begeleiding kan individueel en groepsgewijs plaatsvinden, Het SEP heeft nu regionale aanspreekpunten geopend waar veehouders en hun gezinsleden terecht kunnen voor vragen om advies en begeleiding. Veehouders kunnen vanaf maandag 20 maart de regionale SEP adviseurs direct bereiken voor orientatiegesprekken via telefoonnummer 0800-0231531. De adressen van de regionale SEP- kantoren zijn: Lavendelheide 9, Drachten; Keulenstraat 12, Deventer; Fontijnlaan 5, Haarlem; Spoorlaan 350, Tilburg; Wilhelminasingel 24, Roermond.

Voor algemene vragen over het flankerende beleid bestaat sinds 1 maart reeds het gratis landelijke telefoonnummer van het Mestloket, 0800-2233322.

Naast de beeindigingsregeling zijn er ook andere maatregelen die veehouders kunnen helpen bij een besluit te stoppen met een deel van hun productie. Zo kunnen veehouders van 52 jaar en ouder die stoppen, in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) met ruimere eisen aan inkomen en vermogen dan normaal het geval is. Deze regeling gaat naar verwachting op 1 juli aanstaande van start.
De staatssecretaris van Financien zal ten behoeve van bepaalde ondernemers die in het kader van de herstructurering veehouderij hun bedrijf (gedeeltelijk) beeindigen en daardoor fiscaal moeten afrekenen, op korte termijn maatregelen treffen in de sfeer van het uitstelbeleid. Deze maatregelen moeten voorkomen dat deze ondernemers door de herstructurering in financiele moeilijkheden geraken. De aangekondigde herinvesteringsreserve wordt opgenomen in het nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aan te bieden ondernemerspakket 21e eeuw. De mogelijkheden tot herinvesteren bij gehele of gedeeltelijke staking worden daarmee verruimd.

Voor meer informatie: zie www.mestloket.nl/

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie