Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM met verslag vergadering exCOP

Datum nieuwsfeit: 22-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM verslag vergadering excop 24-29

2000

Gemaakt: 24-3-2000 tijd: 11:18


3


26800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000
nr. 60 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 maart 2000

Mede namens de Ministers van EZ, LNV en Buitenlandse Zaken doe ik u hierbij een verslag toekomen van de eerste buitengewone vergadering van de Conferentie van Partijen (exCOP) bij het Biodiversiteitsverdrag, gehouden van 24 t/m 29 januari 2000 in Montreal, Canada.

De Nederlandse interdepartementale delegatie (VROM, EZ, BuZa, LNV), uitgebreid met adviseurs uit de milieuorganisaties, de industrie en de COGEM (Commissie Genetische Modificatie), stond onder leiding van de Minister van VROM.

Doel van de bijeenkomst was om, na de mislukte onderhandelingen vorig jaar in Cartagena, te komen tot overeenstemming over de tekst van het zogenaamde Cartagena Protocol. Na vijf jaar van onderhandelingen hebben de ongeveer 130 aanwezige landen deze overeenstemming inderdaad weten te bereiken. De overeengekomen tekst van het Protocol zal tijdens de vijfde conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag (CBD-COP 5), te houden in Nairobi van 15-26 mei
2000, worden opengesteld voor ondertekening. Het Protocol zal in werking treden als vijftig landen zijn overgegaan tot ratificatie van het Protocol.

Het Protocol beoogt het milieu te beschermen tegen de mogelijke risico's op het gebied van grensoverschrijdend verkeer van genetisch veranderde levende organismen (`living modified organisms'/LMO's).

Belangrijkste elementen uit het Protocol zijn:

Relatie van het Protocol tot andere internationale verdragen (preambule)
Er heeft een langdurige discussie plaatsgevonden over de relatie van het Protocol met andere internationale overeenkomsten (de z.g. hiërarchie-discussie). In de preambule is uiteindelijk komen te staan dat het Protocol geen wijziging impliceert in de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit andere internationale overeenkomsten.
Reikwijdte (art. 4, 5 en 6)

Het Protocol omvat in beginsel alle LMO's. LMO-medicijnen voor menselijk gebruik (vaccins) die reeds onder ander internationale regels vallen zijn uitgezonderd van het Protocol. LMO's voor zgn. ingeperkt gebruik (gebruik in een laboratorium zonder dat de LMO's in het milieu worden gebracht) en LMO's in transit vallen onder de reikwijdte van het Protocol, maar zijn uitgezonderd van de `Advanced Informed Agreement-procedure' (AIA). De van LMO's afgeleide niet levende producten, zoals sojaschroot en maïsmeel, vallen niet onder het bereik van het Protocol.

AIA-Procedure voor LMO's (art. 7, 8, 9,10 en 12)

De exporterende partij draagt er zorg voor dat aan het land van import kennis wordt gegeven van het voornemen van grensoverschrijdend verkeer van LMO's naar het betrokken land. Het land van import bevestigt de ontvangst van de notificatie en geeft daarbij onder meer aan of de invoer volgens de nationale wetgeving of volgens de procedure voorzien in het Protocol zal plaatsvinden. Volgt het land van invoer de procedure van het Protocol, dan dient in beginsel uiterlijk 270 dagen na notificatie een met redenen omkleed besluit te volgen (toestemming voor invoer, toestemming voor invoer onder voorwaarden, geen toestemming voor invoer). Het land van invoer mag bij de besluitvorming het voorzorgsbeginsel mee laten wegen.

Voorzorgsbeginsel (art. 10 en 11)

Voor het eerst is het voorzorgsbeginsel opgenomen in het operationele deel van een multilaterale milieuovereenkomst. Het is in artikel 10 lid 6, uiteindelijk als volgt omschreven:

`Gebrek aan wetenschappelijke zekerheid als gevolg van ontoereikende relevante wetenschappelijke informatie en kennis betreffende de reikwijdte van de potentiële negatieve effecten van een LMO op het behoud en duurzaam gebruik van biologische diversiteit in het land van import, daarbij ook in acht nemend de risico's voor de menselijke gezondheid, zal dit land niet verhinderen waar noodzakelijk , met betrekking tot de import van het betreffende LMO een beslissing te nemen als waarnaar verwezen in paragraaf 3, om dergelijke eventuele schadelijke effecten te voorkomen of te minimaliseren.'

Bulkgoederen

Het Protocol bevat een aparte procedure voor genetisch gemodificeerde bulkgoederen bestemd voor voeding, diervoeders of verwerking (o.a. sojabonen en maïs). Zodra een land een besluit neemt over het op de nationale markt toestaan van een LMO, dat mogelijk geschikt is voor direct gebruik in voeding dan wel diervoeding of voor verwerking, wordt dit gemeld aan het zgn. `Clearing House Mechanism' (CHM), een soort databank. Het bewuste LMO is dan dus nog niet geëxporteerd. Vervolgens kunnen alle landen die zijn aangesloten bij het Protocol nadere informatie vragen. Zij worden geacht hun regelgeving op het terrein van invoer van genetisch gemodificeerde bulkgoederen aan het CHM door te geven. Het Protocol voorziet niet in een eigen procedure voor de invoer van bulkgoederen. De uitvoer van deze goederen naar een land kan echter niet zonder meer plaatsvinden. Het Protocol geeft partijen het recht de invoer van LMO's aan expliciete toestemming te onderwerpen. Landen mogen dus op grond van het Protocol op de invoer van deze goederen hun nationale regelgeving toepassen. Ontwikkelingslanden en landen met een economie in transitie die (nog) geen nationale wetgeving hebben kunnen via het CHM aangeven dat besluitvorming t.a.v. een eerste invoer van genetisch gemodificeerde bulkgoederen binnen een termijn van 270 dagen plaatsvindt en gebaseerd zal zijn op de in het Protocol voorziene risicobeoordeling.

Expliciete toestemming (art. 9, 10 en 11)
Het bovenstaande betekent dat een exporteur van LMO's pas over kan gaan tot de uitvoer van LMO's na expliciete toestemming van het land van invoer.

Art. 10, lid 5: `Het verzuim van de invoerende Partij haar beslissing binnen tweehonderdenzeventig dagen na datum van ontvangst van de notificatie te communiceren, zal geen instemming met een grensoverschrijdend transport impliceren.'

Art. 11, lid 7: `Het verzuim van een Partij haar beslissing volgens paragraaf 6 te communiceren, zal niet haar toestemming of weigering van de import van een LMO bedoeld voor direct gebruik als voedsel of veevoeder, of voor de verwerking impliceren, behalve indien anders aangegeven door de Partij.'

Documentatie (art. 18)

LMO's die de grens overgaan moeten vergezeld zijn van bepaalde informatie/ documentatie. Voor bulktransporten van LMO's is bepaald dat ze geïdentificeerd moeten worden als `may contain LMOs'. Dit heeft twee gevolgen, te weten dat:


- ladingen die niet vergezeld gaan van een dergelijk document LMO-vrij zijn;

- bij ladingen die wel vergezeld gaan van een dergelijk document niet behoeft te
worden aangegeven welke bulkgoederen er in de lading zitten.
Tijdens de onderhandelingen in Montreal moesten vele tegenstellingen overbrugd worden. De mislukking van de vorige ronde, begin '99, in Cartagena, Colombia, stond nog helder voor ogen. De uitgangspunten van de vijf onderhandelingsgroepen, de `Miami-groep' (de grotere exporterende landen), de `like-minded groep' (de meeste ontwikkelingslanden), de Midden- en Oost Europese landen, de `compromise groep' (o.a. Zwitserland, Noorwegen, Japan, Nieuw Zeeland, Singapore) en de EU, lagen veelal ver uiteen. De tegenstellingen concentreerden zich met name op de positie van het Protocol ten opzichte van andere verdragen, zoals de WTO, het voorzorgsbeginsel, de positie van de bulkgoederen en de soevereiniteit van landen om importen te kunnen weigeren.

In de tegenstellingen tussen de `Miami-groep' en andere groepen, zoals met name de `like-minded groep', hebben de EU en de `compromise groep getracht een brugfunctie te vervullen. In de laatste fase ging het echter met name om het overbruggen van verschillen tussen de `Miami- groep' en de EU.

Pas op het laatste moment is over het voorzorgsbeginsel en de bulkgoederen overeenstemming bereikt.

De positie van de VS bij het Protocol blijft een punt van aandacht. Omdat de VS het biodiversiteitsverdrag niet hebben geratificeerd, kan dit land vooralsnog geen partij worden bij het Cartagena protocol. Het is echter een zeer belangrijke exporteur van LMO's en was ook via deelname in de `Miami-groep' nadrukkelijk aanwezig tijdens de onderhandelingen in Montreal. Overigens hebben de verdragspartijen wel afgesproken, dat de transacties tussen een verdragspartij en een niet-verdragspartij in overeenstemming met de doelstelling van het Protocol moet plaatsvinden. Belangrijk is dat alle betrokkenen uiteindelijk ingestemd met het Cartagena Protocol zonder enige kanttekening te plaatsen. Tijdens de slotbijeenkomst van de conferentie waarin het Protocol werd aangenomen, spraken de landen zich uitdrukkelijk positief uit over het bereikte akkoord.

Bijgevoegd vindt u de tekst van het Protocol in de in Montreal overeengekomen Engelse versie. *)

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...