Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Roto Smeets De Boer: vertrouwen in 2000 na sterke finish 99

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

ROTO SMEETS DE BOER: VERTROUWEN IN 2000 NA STERKE FINISH IN 1999

Resultaat
In 1999 heeft RSDB een nettoresultaat behaald van euro 18,6 mln (1998 euro 20,5 mln), hetgeen een belangrijke verbetering betekent ten opzichte van de uitgesproken verwachting bij de presentatie van de halfjaarcijfers.
Bij een omzetstijging van 10,1% tot euro 698,7 mln kwam de toegevoegde waarde ten opzichte van 1998 12,4% hoger uit op euro 353,5 mln. Het bedrijfsresultaat kwam echter enigszins lager uit, te weten euro 36,2 mln versus euro 37,7 mln in 1998. Dit is het gevolg van hogere voorzieningen voor reorganisaties, hogere kosten vanwege opleidingen alsmede afgesloten operationele leasecontracten. Voorts moet bij deze vergelijking in aanmerking worden genomen dat het bedrijfsresultaat in 1998 in gunstige zin werd beïnvloed door enkele eenmalige baten.

De ontwikkeling tussen beide jaren wordt beïnvloed door de Senefelder Groep die in 1999 voor het eerst op jaarbasis werd meegeconsolideerd. De afzonderlijke werkmaatschappijen zijn opgenomen in de bestaande RSDB-structuur.

De solvabiliteit steeg van 28,8% ultimo 1998 tot 30% ultimo 1999.

Het aantal uitstaande gewone aandelen nam door keuzedividend met 55.675 stuks toe tot 4.141.530. Door de voorgenomen intrekking van 94.641 stuks, door inkoop verkregen aandelen, neemt het aantal af tot 4.046.889, waardoor de winst per aandeel over 1999, ongewogen uitkwam op euro 4,61 (1998 euro 5,02).

Voorgesteld zal worden het dividend te handhaven op euro 1,18 per gewoon aandeel, waarbij de mogelijkheid zal worden geboden het dividend geheel ten laste van het agio, of desgewenst ten laste van de overige reserves, in gewone aandelen op te nemen. Het aantal dividendrechten dat nodig is voor de verwerving van een gewoon aandeel zal, rekening houdend met een korting rond 6% ten opzichte van het contante dividend, op 19 april 2000, na beurs worden vastgesteld.

Vooruitzichten
RSDB voorziet als concern in 2000, onvoorziene omstandigheden daargelaten, tenminste een gelijke winst per aandeel.
Drie merken
De drie hoofdmerken Roto Smeets, PlantijnCasparie en Media Partners kenden een sterk vierde kwartaal.
Op jaarbasis realiseerden de hoofdmerken de volgende netto-omzetten en bedrijfsresultaten: 1999 1998

x euro 1 mln omzet bedrijfsresultaat omzet bedrijfsresultaat Roto Smeets 466,9 23,5 435,4 26,3
PlantijnCasparie 221,0 10,9 186,7 10,1
Media Partners 19,5 1,8 22,0 1,3


Het aantal medewerkers in fulltime-equivalenten ontwikkelde zich van 4.309 ultimo 1998 tot 4.172 ultimo 1999.

De door ROTO SMEETS bediende Europese markt vertoont geringe groei waarbij het aanbod van capaciteit voor druk op het prijsniveau zorgt. De interne organisatie vertoont verdere verbetermogelijkheden om deze prijsdruk te doorstaan. Samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht en zullen de positie van ROTO SMEETS in Europa versterken.

PLANTIJNCASPARIE actief op de locale, regionale en landelijke markt, zal haar positie in het licht groeiende traditionele segment, fullservice drukken, verder vergroten. De strategische dienstverlening op het terrein van content management, direct mail & fullfilment en concept & design wordt in dit belangrijk groeiende segment vergroot. De consultancy en ICT-activiteiten worden door 2ORGANIZE.COM verder uitgebouwd, activiteiten die de komende tijd nog niet zullen bijdragen in termen van resultaat.

MEDIA PARTNERS zal naar verwachting in de Europese markt kunnen doorgroeien.

Het jaarverslag verschijnt op 5 april 2000.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 20 april 2000, aanvang 15.00 uur in Hotel Lapershoek te Hilversum.
Hilversum, 23 maart 2000

ROTO SMEETS DE BOER NV
Raad van Bestuur

Profiel
Roto Smeets De Boer is een beursgenoteerde onderneming met een jaaromzet van euro 700 mln en 4.200 medewerkers. RSDB is een organisatie van dienstverlenende ondernemingen die de communicatie-uitingen van haar opdrachtgevers – met toegevoegde waarde – omzet in gedrukte en multimediale producties. Deze ondernemingen zijn op doelgroepniveau ondergebracht in 3 merken: Roto Smeets (voor internationale massaconsumenteninformatie) met vestigingen in 7 landen in Noordwest-Europa, PlantijnCasparie (pre-media, media productie en post-media)) en Media Partners (internationale publishing services) met vestigingen in 4 Europese landen. RSDB: : (rsdb@rotonet.rsdb.nl)
Roto Smeets : www.rotosmeets.com
PlantijnCasparie : www.plantijncasparie.nl
Media Partners : www.mediapartners.nl.

ROTO SMEETS DE BOER
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 1999

 
(bedragen x euro 1.000) 1999    1998    INDEX 

Som der bedrijfsopbrengsten euro 698.742 euro 634.650 110 Kosten van grond- en hulpstoffen 345.275 320.042 108 Toegevoegde waarde euro 353.467 euro 314.608 112

Arbeidskosten euro 174.915 euro 155.280 113
Afschrijvingen 43.841 40.604 108
Overige bedrijfskosten 98.472 81.070 121
Som der bedrijfslasten euro 317.228 euro 276.954 115
Bedrijfsresultaat euro 36.239 euro 37.654 96

Saldo der financiële baten en lasten euro -8.054 euro -7.362 109 Belastingen -9.433 -10.122 93
Aandeel van derden in het geconsolideerde
resultaat na belastingen -109 -59 185
Aandeel in winst van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen – 416 –
Nettoresultaat euro 18.643 euro 20.527 91

Aantal uitstaande aandelen 4.046.889 4.085.855
Nettoresultaat per aandeel euro 4,61 euro 5,02 92

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 1999

(bedragen x euro 1.000) 1999 1998

ACTIVA
Materiële vaste activa euro 255.242 euro 242.152
Financiële vaste activa 967 2.658
Vaste activa euro 256.209 euro 244.810

Voorraden 34.222 31.678
Vorderingen 152.355 143.835
Liquide middelen 4.381 7.981
TOTAAL ACTIVA euro 447.167 euro 428.304

PASSIVA
Groepsvermogen euro 134.326 euro 123.407
Achtergestelde leningen 17.414 26.721
Minderheidsbelang derden 156 582
Egalisatie WIR 54 116
Risicodragend vermogen euro 151.950 euro 150.826

Voorzieningen 26.380 29.114
Langlopende schulden 85.489 81.761
Kortlopende schulden 183.348 166.603
TOTAAL PASSIVA euro 447.167 euro 428.304

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie