Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburg en Maastricht zoeken oplossing verkeersproblemen

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maastricht

015 Provincie en gemeente zoeken samen naar oplossing verkeersproblemen

23 maart 2000


1. Voorgeschiedenis

De ondertunneling van de A2-traverse door Maastricht is al jarenlang een diep gekoesterde wens van de Maastrichtse samenleving. In de Stadsvisie 2010 zet de bevolking de tunnel dan ook op nummer één van de prioriteitenlijst om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.

Met een tunnel wordt namelijk grote winst geboekt op het gebied van:


1. Bereikbaarheid voor de stad als geheel (doorstroming), waardoor de economische potentie van de stad versterkt wordt;
2. Bestrijden van sluipverkeer in m.n. Amby, Limmel, Nazareth, Witte-Vrouwenveld, Scharn en Heugemerveld;

3. Leefbaarheid aan de randen van de stadstraverse (lawaai, stank, onveiligheid en barrièrewerking);

4. Uitbreiding van het stelsel van OV-assen;
5. Herstel van de singelstructuur.

De A2 is een rijksweg. Eind 1998 maakte de minister van Verkeer en Waterstaat echter duidelijk dat zij tot 2010 op geen enkele manier geld kon vrijmaken voor het realiseren van de tunnel. De redenering van de minister is dat Maastricht - landelijk gezien - geen hoge prioriteit heeft bij het oplossen van het fileprobleem.

Voor de gemeente Maastricht is de file slechts één van de vijf problemen (zie lijstje hierboven) die aangepakt moeten worden. De gemeenteraad noemde het in haar motie van november 1998 dan ook "onacceptabel dat de ombouw van de traverse ten tweede male werd uitgesteld". De raad gaf de opdracht om te onderzoeken of de tunnel zonder rijkssteun, in een publiek-private samenwerking, gerealiseerd kon worden.

Die opdracht was in het najaar van 1999 voltooid. Conclusie van het door provincie en gemeente sámen verrichtte onderzoek luidde: een tunnel kost 450 miljoen gulden (excl. BTW), en kan gefinancierd worden in een publiek-private samenwerking. De investeringen moeten dan echter worden terugverdiend, en dat kan door tol te heffen (1 euro per passage). Om vervolgens te voorkomen dat het sluipverkeer in de 'sluipverkeerwijken' toeneemt in plaats van afneemt, moet volgens het rapport op de sluiproutes Meerssenerweg en Fregatweg ook tol worden geheven. De Ambyerstraat-Noord kan selectief afgesloten worden.
2. Draagvlakonderzoek
Het was duidelijk dat tolheffing - en met name tolheffing op de sluipwegen - voor geen van de partijen (bevolking, gemeentebestuur en provincie) een gedroomde oplossing was, en dientengevolge aarzeling teweeg bracht bij de besluitvorming - ook bij de gemeente. Daarom besloot de gemeenteraad eerst het lokale draagvlak in beeld te brengen alvorens een besluit te nemen. Ook de minister, die in beginsel positief reageerde op het onderzoeksresultaat, vroeg hierom.

Eind 1999 en begin 2000 werd daarom een representatieve, wetenschappelijk gefundeerde, steekproef gehouden onder de bevolking en het bedrijfsleven naar hun mening over de ondertunneling van de A2-traverse, gecombineerd met tolheffing. Daarnaast werd via de Maaspost (huis-aan-huisblad) een enquête uitgezet onder de Maastrichtse bevolking en de bevolking van de Nederlandse en Belgische buurgemeentes. Deze niet-wetenschappelijke enquête had als doel deelnemers uit te nodigen schriftelijk te reageren op het onderzoeksresultaat.
Van beide enquêtes zijn de uitslagen vastgelegd in twee boekjes:

* A2-traverse Maastricht: de mening van burgers en bedrijfsleven (wetenschappelijke enquête)

* A2-traverse Maastricht: resultaten inspraak (Maaspost-enquête)
De wetenschappelijke enquête betreft vijf respondentgroepen: Maastricht als geheel, bewoners langs de traverse, bewoners aan de sluiproutes, bewoners van Eijsden en Meerssen en het Maastrichtse bedrijfsleven.


3. Uitslag enquêtes
a. Wetenschappelijke enquête
· 1398 respondenten bewoners (telefonische)
· 346 respondenten bedrijven (schriftelijk)

Standpunt Telefonische enquête (bewoners) Bedrijven Hele Langs de Aan de Eijsden/Meerssen Stad traverse sluiproutes
Geen mening 1 1 2 1 1 100 Niets doen 17 11 14 18 7 %
niet bereid 43 40 35 45 39 tol te
betalen
wel bereid 39 48 49 36 53 tol te
betalen
waarvan:
A. JA tegen 17 20 22 7 21 het totale
"plan"
B. JA, 22 28 27 29 32 mits....
a. geen tol 13 9 11 17 28 op de
sluiproutres
b. geen tol 6 16 15 11 nvt op de
sluiproutes
voor eigen
doelgroep
c. lager 3 3 1 1 4 tolbedrag dan
1 euro

* los van de tolvraag wil 82% tot 92% per se dat er een oplossing komt.
b. Maaspostenquête:
1080 respondenten, waarvan 80 een uitgebreide, schriftelijke reactie hebben bijgevoegd.
Kort samengevat:
· 71% heeft last van de file
· 27% heeft last van sluipverkeer
· 12% heeft last van stank, 13% van lawaai, 13% van onveiligheid en 27% van de barrièrewerking, veroorzaakt door de Stadstraverse · 84% vindt dat er iets aan de problematiek gedaan moet worden · 36% zegt 'ja' tegen het totale 'plan' (tunnel met tol, ook op sluiproutes)
· 67% vindt desondanks dat het Rijk, en niet de lokale bevolking de tunnel moet financieren.

De 80 schriftelijke reacties betreffen bijna allemaal goedkopere alternatieven, waardoor het tolbedrag omlaag kan. Het gaat dan grosso modo om varianten op de 'Luikse variant'.


4. Conclusie naar aanleiding van enquêtes en eerdere politieke besluitvorming

Het college van B&W van de gemeente Maastricht wenst de volgende conclusies te trekken en deze voor te leggen aan de gemeenteraad:


1. Men (burgers en bedrijven) wil massaal (82-92%) dat er naar een oplossing wordt gezocht;

2. Daarvan is bij drie van de vijf respondentgroepen een meerderheid bereid tol te betalen, bij twee van de vijf respondentgroepen is dit een kleine minderheid;

3. De enquête vraagt in feite of men akkoord gaat met een belastingmaatregel: in het onderzoek wordt immers voorgesteld de tunnel te laten betalen door de burgers. In dat licht bezien is het opvallend dat zulke grote groepen hier geen bezwaar tegen hebben.
4. Een tunnel blijft de beste oplossing omdat daarmee (i.t.t.goedkopere varianten) én de doorstroming, én de leefbaarheid én het sluipverkeer én de barrièrewerking én de singelstructuur worden aangepakt;

5. Voor tol an sich lijkt er dus voldoende draagvlak. Er moet dan wel iets gedaan worden aan tol op de sluiproutes (liefst geen tol heffen, althans niet voor bepaalde doelgroepen). Het verlagen van het tolbedrag levert weinig extra voorstanders op;
6. Men heeft massaal bezwaar tegen het feit dat andere overheden vooralsnog geen financiële bijdrage hebben toegezegd. Als zij een gebaar zouden maken, wordt én het draagvlak voor de toltunnel vergroot, én financiële ruimte geschapen om iets te doen aan tol op de sluiproutes. Daarmee kunnen de 'Ja, mits'-stemmers over de streep getrokken worden. Er ligt hier dus een argument om alsnog bij rijk en provincie om een financiële bijdrage te vragen.

5. Hoe nu verder?
Het college van B&W zal de gemeenteraad in haar vergadering van 11 april 2000 voorstellen om de volgende vervolgstappen te zetten:

1. Conform het enquêteresultaat: Er moet een oplossing komen, en deze oplossing zal gezocht worden in een ondertunneling;
2. Conform het enquêteresultaat: tol blijft in beeld als financieringsbron;

3. Conform het enquêteresultaat: bestudeerd wordt in hoeverre het mogelijk is de tolheffing tot de A2 te beperken (komt er dan nog genoeg geld binnen) en welke gevolgen dit heeft voor het sluipverkeer. Eventuele vrijstellingen voor bepaalde doelgroepen zullen afhankelijk van het resultaat van deze studie nader bekeken worden;

4. Conform het enquêteresultaat: hernieuwd overleg met provincie en rijk over een bijdrage van hun kant.

Over het laatste punt kan het volgende worden gemeld:


6. Gezamenlijke aanpak met provincie
Tijdens een bestuurlijk overleg op 10 februari j.l. tussen députés van de provincie Limburg en wethouders van de gemeente Maastricht is gebleken dat rijk en provincie de A2-problematiek ruimer zien dan sec de stadstraverse door Maastricht. Tot nu toe was dat de reden waarom de provincie zich distantieerde van de Maastrichtse plannen.
De provincie wil nu graag met de gemeente samenwerken in het tot stand brengen van een integraal pakket maatregelen: een verknoping van de A2 en de A79 inclusief een doorsteek naar de Beatrixhaven, aanpak van het Noorderbrugtracé (ongelijkvloers maken van de kruisingen met Willem-Alexanderweg en Meerssenerweg) en de overige Oost-West-verbindingen en aanpak van de stadstraverse.

Afgesproken is dat provincie en gemeente het komende half jaar samen een plan en bijbehorende begroting ontwikkelen. Zij zullen samen optreden om voor de eindoplossing rijkssteun te verkrijgen.

In het komende onderzoek wordt het eindbeeld van een ondertunneling van de A2-traverse vastgehouden, maar tegelijkertijd worden bezuinigingsmogelijkheden in relatie tot volledige ondertunneling in beeld gebracht om zo nodig te komen tot een gefaseerde aanpak. Daarbij blijven tolheffing en vastgoedontwikkeling als additionele financieringsbronnen in beeld. Met die aantekening dat tolheffing - conform het resultaat van het draagvlakonderzoek én de mening van de provincie - beperkt moet blijven tot de A2 zelf.

De boekjes over de enquêteresultaten zijn vanaf nu te verkrijgen bij de afdeling communicatie van de gemeente Maastricht. Zowel op de boekjes als op dit persbericht rust een embargo tot het tijdstip van aanvang van de persconferentie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...