Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsnotulen gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

RAADSNOTULEN

Enkhuizen, 23 maart 2000.

Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen, gehouden op donderdag
23 maart 2000 te 19.30 uur in het stadhuis, Breedstraat 53, 1601 KA Enkhuizen.

Voorzitter: de heer drs. S.P.M. de Vreeze, burgemeester.

Secretaris: de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris.

Aanwezig 15 leden, namelijk: de dames

E.F. Dangermond-Hilderink (vvd),

Th. Dekker (pvda, wethouder),

W.H.J. Lok-Hörnemann (vl/gl) en

mr. P.C.E. de Munnik-Blank (vvd, wethouder);

de heren

H.F.P. Bode (pvda),

C.H. Boland (d66),

N.P. Dol (vl/gl),

Th. de Geus (rpf/sgp),

J. Hart (eb),

J.W. Hekkert (vvd),

J. Knukkel (vl/gl, wethouder)

D. van Pijkeren (rpf/sgp),

drs. J.S. Tesselaar (eb),

K.P. van der Veen (pvda) en

D. Wiersma (cda).

Tevens zijn aanwezig de heren

F. Chattellon (directeur sector openbare werken) en

J.W.Th.M. Slagter (directeur sector middelen).

Afwezig 2 raadsleden, te weten: de heren

H. van Doornik (cda) en

F.C. Jans (eb).

Agenda
Voorstel


1. Opening


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.

3. Toeristenbelasting 2000. 36

Forfaittabel toeristenbelasting 2000. 36a


4. Bouwactiviteiten begraafplaats.


5. Rondvraag.


6. Sluiting.


1. Opening
.

De voorzitter
opent de extra raadsvergadering en heet allen van harte welkom. Vervolgens deelt hij mee dat van de heren Jans en Van Doornik bericht van verhindering is ontvangen.

De heer Hart
(eb) verwijst naar het schrijven van 22 maart jongstleden waarin wordt meegedeeld dat ook de bouwactiviteiten op de begraafplaats voor deze extra raadsvergadering zullen worden geagendeerd. Afgelopen dinsdag is over deze materie gesproken, maar toen is niet duidelijk geworden waarom dit punt aan de agenda wordt toegevoegd. Wil het college een extra krediet hebben?

Wethouder Knukkel
(vl/gl) ontkent dat het college een extra krediet wil hebben. Het is de bedoeling een besluit te nemen dat binnen het eerder beschikbaar gestelde bedrag kan worden uitgevoerd.

In de vanavond te behandelen forfaittabel toeristenbelasting 2000 moet een weliswaar kleine maar belangrijke wijziging worden aangebracht. In artikel 1.1. staat:

`. . . het maximaal toegestane aantal passagiers per vaartuig;'

In artikel 1, lid 4, wordt over `opvarenden per vaartuig' gesproken. Volgens deze formuleringen zou op grond van hetgeen in 1.1. tot en met
1.3. is bepaald de bemanning van de bedoelde vaartuigen buiten de heffing vallen. Aangezien in de verordening geen vrijstelling is opgenomen voor op een vaartuig beroepshalve aanwezige personen is het beter in de onderdelen 1 tot en met 3 alle op een vaartuig aanwezige personen in de forfaittabel te betrekken. Vandaar dat in de forfaittabel de aanduiding `passagiers' moet worden vervangen door `opvarenden'
.

De heer Wiersma
(cda) refereert aan het toegevoegde agendapunt `Bouwactiviteiten begraafplaats'. In de leeszaal lag geen enkel stuk dat daarop betrekking had. Overigens lagen evenmin documenten over de onderwerpen die in de na deze extra raadsvergadering te houden commissiebijeenkomst aan de orde zullen worden gesteld.
Wethouder Knukkel
(vl/gl) legt uit dat het krediet voor de bouwactiviteiten op de begraafplaats en de gekozen werkwijze niet worden veranderd. De achtergronden van dat agendapunt zijn in de commissie uitvoerig aan de orde geweest. Op de vraag van spreker of de voorgenomen werkzaamheden konden worden aangevangen, was de commissie van oordeel dat de raad zich daarover diende uit te spreken. Desgewenst zal straks de directeur van de sector openbare werken de reeds in de commissievergadering gegeven toelichting herhalen.
De heer Boland
(d66) vult de woorden van de heer Knukkel aan met de opmerking dat in de commissie is afgesproken de eigen fractie over één en ander te zullen informeren.

De voorzitter
constateert dat de heer Boland de spijker op de kop slaat. In de gedachtewisseling is aangeduid dat het college het ontstane budgettaire probleem wil oplossen door één onderdeel uit te stellen, in casu de aula, en het op die manier vrijkomende geld aan te wenden voor dekking van de overschrijding die op de andere onderdelen is ontstaan. Mocht op een later moment worden besloten de aula alsnog op te knappen, dan zal de raad daarvoor een aanvullend krediet moeten verstrekken.

De heer Hart
(eb) vraagt naar aanleiding van de in de forfaittabel aan te brengen wijziging of die in overleg met de heer Wolters van Deloitte & Touche tot stand is gekomen.

Wethouder Knukkel
(vl/gl) antwoordt dat hij de fax van de heer Wolters over deze zaak in de commissie heeft voorgelezen.

De heer Wiersma
(cda) acht het gebruiken van eenduidige omschrijvingen een verbetering. Hij neemt echter aan dat de bedoelde personen in de berekening wèl zullen worden vrijgesteld. De capaciteit van de boten wordt immers op 175 personen per keer in plaats van 178 gesteld.
De voorzitter
lijkt het beter dat de heer Wiersma dit soort opmerkingen maakt wanneer de toeristenbelasting en de forfaittabel aan de orde zijn. Overigens zullen dergelijke technische vragen en opmerkingen het beste door de heer Slagter kunnen worden beantwoord. Vandaar dat bij uitzondering de heer Slagter straks aan de raadstafel zal plaatsnemen, indien de raad daartegen geen bezwaar heeft.


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen .

De voorzitter
trekt penning nummer 14 uit het mandje waarna de secretaris constateert dat volgens de presentielijst eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij de heer Dol.


3. Toeristenbelasting 2000.

(Voorstel nummer 036, 2000.)

Forfaittabel toeristenbelasting 2000.

(Voorstel nummer 036a, 2000.)

De heer Wiersma
(cda) merkt op dat tijdens de jongstleden maandag gehouden commissiebijeenkomst onder andere is gesproken over de aanlandingstijden van met name de museumboten. Heeft de wijziging die wethouder Knukkel daarstraks heeft verwoord ook op die boten betrekking?

Afgelopen maandag is ook gediscussieerd over pleziervaartuigen met of zonder vaste ligplaats en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Hoe is het college daarmee omgegaan?

De heer Bode
(pvda) was blij met de commissievergadering die afgelopen maandag werd gehouden, omdat toen pas goed duidelijk werd hoe de toeristenbelasting in elkaar stak. Het blijkt dat de belastingplichtige níét degene is die met een (veer)boot aankomt. Bedrijven, bijvoorbeeld het havenbedrijf, de Naco enzovoort, zijn de belastingplichtige die de gemeentelijke aanslag zullen moeten betalen, en wel op basis van hetzij werkelijke getallen hetzij de forfaitaire regeling. Het is niet relevant hoe de bedrijven op hun beurt de toeristenbelasting van de individuele rechtspersonen innen. Als het college deze in de commissie gedane mededeling bevestigt, valt een bezwaar van de pvda-fractie weg, in dit geval een mogelijke overlap van dag- en nachttoeristenbelasting alsmede de uitvoerbaarheid van de regeling. Het amendement dat de fractie in de raadsvergadering van 6 maart jongstleden heeft ingediend, kan dan als `ingetrokken' worden beschouwd.
Ook is helder geworden dat de voorliggende regeling een experiment is. Met andere woorden: de gemeente heeft nog geen zekerheid over de haalbaarheid daarvan. Wel is inmiddels naar voren gekomen dat hoe kleiner de groep belastingplichtigen des te kleiner de haalbaarheidskans. In zulke gevallen is altijd moeilijk voorspelbaar op welk moment de weegschaal naar de ene of de andere kant zal doorslaan. Ook met de bedoeling de haalbaarheid zo groot mogelijk te maken, zal de fractie van de pvda haar amendement intrekken.

De heer Boland
(d66) memoreert tijdens een vorige vergadering te hebben laten weten dat hij het niet met de verordening eens is, maar een raadsmeerderheid is een andere mening toegedaan.

In het nu voorliggende raadsstuk wordt het boetekleed aangetrokken voor het feit dat als gevolg van haastwerk fouten in de regeling zijn geslopen. Hopelijk zijn die inmiddels allemaal hersteld. De gemeenteraad kan op dit moment weinig anders doen dan afwachten hoe de verordening in de praktijk zal uitpakken.

De heer Hart
(eb) brengt voor alle helderheid nog eens naar voren dat de fractie van Enkhuizer Belang niet tegen de heffing van toeristenbelasting is. Aan de andere kant voelt de fractie er helemaal niets voor als proefkonijn te fungeren. Burgemeester en wethouders hebben Deloitte & Touche in de arm genomen. Het gemeentebestuur moet zich geheel verlaten op de deskundigheid van dat adviesbureau. De fractie voelt zich als iemand die bij een goede advocaat terechtkomt en na het eerste gesprek wil weten hoe groot de kans is dat een eventueel proces een positieve uitkomst zal opleveren. Wanneer het antwoord is: `Ongeveer 50 %, misschien zelfs 60 %,' is sprake van een aanzienlijk risico. De eb-fractie ziet dan liever van de zaak af. Afgelopen maandag zijn uitspraken gedaan in de trant van: `Als dit lukt, is Enkhuizen een voorbeeld voor geheel Nederland.' Aan zo'n `feestje' wil de fractie niet meedoen. Zij handhaaft haar op 10 januari 2000 ingenomen standpunt.

Wethouder Knukkel
(vl/gl) betreurt het standpunt dat de heer Hart zojuist heeft verwoord. Hij neemt diens opmerkingen overigens voor kennisgeving aan.
De heer Bode is bereid het in de vorige raadsvergadering ingediende amendement van zijn fractie in te trekken, indien wordt bevestigt dat de belastingplichtige zelf kan bepalen op welke wijze deze de inning wil doen plaatsvinden. Welnu, de heer Bode heeft precies verwoord wat de bedoeling van burgemeester en wethouders is.

De overige punten zijn van technische aard en zullen daarom door de heer Slagter van een antwoord worden voorzien.

De heer Slagter
gaat als volgt op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen in. Afgelopen maandag is opnieuw de vraag gesteld wat voor de boten geldt die na 16.00 uur aankomen. In de medio vorige week toegezonden stukken staat een aantal rekenmodellen. Daarin is, gelet op de dienstregelingen die in het seizoen van kracht zijn, bepaald hoe vaak een boot/schip afmeert. Vervolgens zijn correcties toegepast voor mensen die


- volgens de verordening zijn vrijgesteld;
- afkomstig zijn uit Enkhuizen;

- op doorreis zijn.

In die correcties is ook, ja zelfs uitdrukkelijk, rekening gehouden met de aankomsten van de boten na 16.00 uur.

Ook over de tijdelijke en vaste ligplaatsen is jongstleden maandag uitvoerig gesproken. In de oorspronkelijke forfaittabel waren die als aparte categorieën opgenomen. Mede naar aanleiding van de in de commissie gevoerde discussie is hierover nog eens met de heer Wolters gesproken. Uit die gedachtewisseling is gebleken dat het beter is met één categorie te werken, te weten `pleziervaartuigen al dan niet met een vaste ligplaats'. Zodoende wordt zowel de leesbaarheid als de uitvoerbaarheid van de forfaittabel verbeterd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de bedoeling.

Met de heer Wolters is tevens overleg gevoerd over het begrip `de belastingplichtige'. De belastingplichtige is de degene die gelegenheid geeft tot . . . Doorgaans zal dat de havenmeester zijn, want deze wijst in de gemeentelijke havens de ligplaatsen aan en int de liggelden. In andere gevallen is de exploitant de belastingplichtige. Elke schipper van de bruine vloot is exploitant en zou dus belastingplichtig zijn, maar omdat de havenmeester ook de ligplaatsen van de charterschepen aanwijst, is niet de schipper maar de havenmeester de belastingplichtige. Hoe een schipper, reder, exploitant enzovoort die van de forfaitaire regeling gebruik maakt de toeristenbelasting in diens tarieven verwerkt, is een zaak die de gemeente niet aangaat.

De heer Wiersma
(cda) wijst op de volgende punten.

·
Met betrekking tot het tijdstip van 16.00 uur is het goed erop te letten dat gedurende een periode van ongeveer zes weken de boten tot 20.00 uur varen. Weliswaar worden dan nog weinig mensen naar het museum gebracht, maar desondanks gaat het om aanlandingen die moeten worden meegeteld.
·
Hoe een havenexploitant de belasting wil innen, namelijk forfaitair of op basis van werkelijke aantallen, moet deze zelf weten. Er zal echter hoe dan ook sprake zijn van meer administratief werk, want van belang is bij te houden hoeveel boten voor het cruciale tijdstip van 16.00 uur binnenkomt. Bovendien zal dat moeten worden gecontroleerd. Misschien kan ooit met de Compagnieshaven een forfaitair bedrag worden afgesproken, maar dat geldt vanzelfsprekend niet voor de gemeentelijke havens. ·
De fractie van het cda acht het verstandig de regeling zo snel mogelijk in te voeren, zodat spoedig duidelijk wordt of die juridisch stand houdt. In dat geval kan de gemeente in de komende jaren over een extra inkomstenbron beschikken.
De heer De Geus
(rpf/sgp) meende aanvankelijk dat de toeristenbelasting een glibberig paadje was, maar desondanks was zijn fractie van mening dat toch pogingen in die richting moesten worden gedaan omdat andere mogelijkheden ontbraken. Inmiddels is de verordening op veel punten verbeterd, en wel zodanig dat de fractie van de rpf/sgp het nu verantwoord acht die vast te stellen. Overigens is de fractie benieuwd naar de alternatieven van degenen die tegen de gewijzigde verordening toeristenbelasting 2000 zijn.

De rpf/sgp-fractie wenst het college van burgemeester en wethouders veel succes toe bij de uitvoering van één en ander.

De heer Hekkert
(vvd) staat geheel achter de doelstelling van de verordening en wil die zo spoedig mogelijk van kracht doen zijn. Hij acht het echter niet uitgesloten dat de regeling straks toch nog wat moet worden `bijgeboetseerd'.

De inning van de toeristenbelasting is het probleem van de belastingplichtige, niet van de gemeente. Waar de gemeente wel voor dient te zorgen, is bijsturing van het grote aantal aannamen dat in de regeling zit. In dit verband is eerder gezegd dat een keer of zes metingen zullen plaatsvinden aan de hand waarvan tot een bijstelling van de forfaittabel kan worden gekomen. De vvd-fractie twijfelt er niet aan dat de metingen zo goed mogelijk zullen gebeuren, maar nu reeds is duidelijk dat men daarbij op allerlei discutabele punten zal stuiten, bijvoorbeeld de precieze lengte van een schip. Vandaar dat het aanbevelenswaardig lijkt het metingrapport van de handtekening van een accountant te laten voorzien. Hoe denkt het college over deze suggestie?

De heer Slagter
herhaalt dat de belastingplichtige zelf mag bepalen op welke wijze wordt afgerekend, te weten forfaitair of op basis van werkelijke aantallen.

De heer Hekkert
(vvd): In het geval van de gemeentelijke havens is de havenmeester de belastingplichtige en deze bepaalt dus hoe de toeristenbelasting wordt geïnd. Wordt dat door iemand of een instantie gecontroleerd?
De heer Slagter
: De inning loopt gelijk met de inning van havengelden en nachttoeristenbelasting. De nachttoeristenbelasting wordt niet op basis van een forfaitaire regeling bepaald en het is daarom realistisch aan te nemen dat ook de dagtoeristenbelasting aan de hand van werkelijke aantallen zal worden geheven. Op het totale pakket zal controle worden uitgeoefend.

In de rekenmodellen zit inderdaad een groot aantal aannamen. Daaraan valt niet te ontkomen, omdat op dit moment historische gegevens ontbreken. De heer Hekkert heeft echter terecht gezegd dat zes keer per jaar tellingen zullen worden gehouden en die kunnen aanleiding zijn om de forfaittabel in neerwaartse zin bij te stellen. Als dat in het eerste jaar het geval is, zal dat zelfs met terugwerkende kracht geschieden. Mocht uit de tellingen evenwel naar voren komen dat de aannamen te laag zijn, dan kan de daarop te baseren bijstelling, in casu een verhoging, pas het daaropvolgende jaar van kracht worden.

De heer Hekkert
(vvd): Dat is het probleem niet. De fractie van de vvd zal graag zien dat de júístheid van de tellingen door een deskundige wordt gecontroleerd.

De heer Slagter
: De representatieve tellingen zullen in samenspraak met de betrokken belastingplichtigen door de gemeente worden verricht. Er zal dus niet zes keer op een regenachtige maandag worden geteld. Bovendien heeft niemand een beter inzicht in hetgeen in de haven gebeurt dan de belastingplichtige havenmeester. Als de raad bij de tellingen een verklaring van een deskundige wil hebben, is dat geen probleem.
Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig de aangeboden ontwerpbesluiten aanvaard, onder aantekening dat de heren Hart en Tesselaar geacht willen worden te hebben tegengestemd.


4. Bouwactiviteiten begraafplaats.

De voorzitter
attendeert erop dat jongstleden maandag in de commissie van de heer Knukkel de nieuwbouw op de begraafplaats reeds uitgebreid is toegelicht. De kern van de zaak is dat binnen het indertijd beschikbaar gestelde budget de bouw van de loods en het kantoor kan worden voltooid. Het college stelt voor de werkzaamheden aan de aula aan te houden totdat daarvoor een nieuw plan is ontwikkeld en de raad het daarbij behorende krediet heeft gevoteerd.

Naar aanleiding van de discussie die gisteravond in de raadscommissie ab/ez heeft plaatsgevonden, moet nog de volgende opmerking worden gemaakt. In de commissie is nadrukkelijk gesteld dat het niet zo mag zijn dat in gevallen waarin iets niet helemaal juist is verlopen ambtenaren publiekelijk, bijvoorbeeld via de krant, ter verantwoording worden geroepen. In dit geval zijn de heer Knukkel en spreker zelf de eerstverantwoordelijke portefeuillehouders die politiek kunnen worden aangesproken en niemand anders.

De heer Hart
(eb) verwondert zich over het feit dat dit onderwerp voor vanavond is geagendeerd. Het is immers al maanden bekend dat het beschikbare bedrag ontoereikend is. Eerst is dit probleem met spoed in de commissie behandeld en nu wordt geprobeerd het door de raad te `jassen'. De fractie van Enkhuizer Belang voelt er niets voor hieraan medewerking te geven, integendeel. Op deze manier is het onmogelijk de zaak op de gebruikelijke wijze met de achterban te bespreken. Aangezien geen sprake is van haast zal de fractie graag zien dat op een later tijdstip een beslissing wordt genomen.
De voorzitter
concludeert dat de eb-fractie in tegenstelling tot het commissieadvies voorstelt dit agendapunt nu niet te behandelen, maar naar een later tijdstip te verschuiven.

Vervolgens wordt het ordevoorstel van de heer Hart cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 13 tegen 2 stemmen verworpen.

De heer Wiersma
(cda) trekt een parallel met het in de landelijke politiek ontstane fenomeen `sorrycultuur'. De verantwoordelijke wethouder gaf toe dat er iets fout ging en vervolgens zei ook de directeur openbare werken `Sorry'. Deze voegde daaraan toe: `De betrokken ambtenaar zal krachtig worden toegesproken!' Allemaal goed en wel, maar daarmee heeft de raad niets te maken. Niet de directeur openbare werken of een ambtenaar moet ter verantwoording worden geroepen, de portefeuillehouder dient de vragen en opmerkingen van de raad te kunnen beantwoorden. Aan een ambtenaar kan hoogstens worden gevraagd iets toe te lichten, maar dan houdt het ook echt op. Kortom: de gang van zaken die zich heeft voorgedaan, is niet voor herhaling vatbaar.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Prima, dan zullen voortaan alle zaken die een technische toelichting behoeven uitsluitend in de commissie aan de orde moeten worden gesteld, want daar is altijd ambtelijke ondersteuning aanwezig.
De heer Wiersma
(cda): De wethouder heeft op de technische vragen geen antwoorden gegeven!

De voorzitter
onderbreekt de heer Wiersma met te verwijzen naar zijn inleidende opmerking waarin is benadrukt dat in dezen alleen de heer Knukkel en hijzelf politiek-bestuurlijk verantwoordelijk zijn. Daarmee is op voorhand toegegeven dat de gang van zaken hoogst ongelukkig is geweest.

De heer Wiersma
(cda): Goed.

Hoe nu verder? Het bouwproject is op f 530.000,-- begroot. Het tekort blijkt f 135.000,-- te bedragen en dat is relatief fors. De redenen daarvoor zijn absoluut onbegrijpelijk. Zo is sprake van een extra kostenpost voortvloeiend uit het feit dat een ronde muur het fietspad moet geleiden. De wethouder heeft dat fietspad zèlf bedacht en het ontgaat de cda-fractie dan ook ten enenmale waarom de ronde muur opeens als een duveltje uit een doosje opduikt. De stelling dat het werk binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd, is eigenlijk een woordspelletje. Het college heeft immers geld voor drie onderdelen gekregen, terwijl nu blijkt dat voor dat bedrag slechts twee onderdelen kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden: uiteindelijk moet gewoon meer geld op tafel komen om àlles te kunnen realiseren. De fractie geeft dan ook dringend in overweging nog eens zeer kritisch naar de begroting te kijken en alle franje te schrappen om het tekort beduidend kleiner dan f 135.000,-- te maken.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) spitst zijn betoog toe op datgene wat in de meest recente commissievergadering aan de orde is geweest. De oorzaak van het onderhavige probleem ligt in een gebrek aan communicatie; er werden fouten gemaakt omdat misverstanden ontstonden. Weliswaar zijn twee portefeuillehouders politiek-bestuurlijk verantwoordelijk, maar in wezen heeft de gehele raad min of meer zitten suffen.
De heer Hart
(eb): Kan de heer Van Pijkeren deze beschuldiging hardmaken?
De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): In dezen is het kernwoord `communicatie'. In de laatste weken is níét voor de eerste keer over de begraafplaats gesproken! Wanneer raads- en/of commissieleden vermoeden dat iets niet helemaal goed zit, hebben zij de plicht hun licht bij de betrokken wethouder en/of ambtenaar op te steken.

Het is verder aanbevelenswaardig dat frequenter wordt gerapporteerd, zodat de raad gemakkelijker de vinger aan de pols kan houden.

De heer Wiersma
(cda): Kennelijk had de heer Van Pijkeren op een eerder moment dan de rest van de raad de indruk dat er iets niet goed zat. Heeft deze zich toen met de wethouder verstaan?

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): Bij het aantreden van deze raad heeft de burgemeester tijdens het zogenaamde `kennismakingsrondje' gezegd dat altijd bij het ambtelijk apparaat om verheldering kan worden aangeklopt. In het verleden heb ik meermaals bij de beheerder van de begraafplaats informatie ingewonnen. Daaruit bleek niet dat het de verkeerde kant opging, maar gaf de informatie wel aanleiding om na te denken over de wijze van communiceren.

De heer Wiersma
(cda): Waar of op welk moment heeft de raad zitten slapen?
De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): Op het moment dat de bouw werd stilgelegd, had de raad zich onmiddellijk moeten afvragen wat er aan de hand was. Welnu, de bouw ligt al een tijdje stil.

De heer Hart
(eb): Tegen dit soort uitlatingen moet ernstig bezwaar worden gemaakt. De heer van Pijkeren kan niet aantonen dat de raadsleden van de gang van zaken op de hoogte waren en desondanks nalieten actie te ondernemen. Overigens heeft ook de heer Van Pijkeren blijkbaar niet kunnen voorkomen dat een fors tekort is ontstaan!
De voorzitter
: Deze geschiedenis zal ambtelijk, bestuurlijk en politiek nog uitgebreid worden geanalyseerd om daaruit lering te kunnen trekken. Mede gelet op de omstandigheid dat vanavond nog een commissievergadering zal worden gehouden, is dit niet het juiste moment om uitvoerige beschouwingen te houden.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): Akkoord.

Met betrekking tot het collegevoorstel zal de fractie van de rpf/sgp graag zien dat voor het beschikbare krediet ad f 530.000,-- de loods en het kantoor zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. De fractie spreekt de wens uit dat het gemeentebestuur zo creatief zal zijn dat ook de aula binnen afzienbare tijd kan worden aangepakt.

De heer Boland
(d66) heeft niet de behoefte diep in te gaan op wat in dit geval allemaal fout is gegaan. Wel moet hieruit een les voor de toekomst worden getrokken. Na de dinsdag gegeven uitleg kan de conclusie worden getrokken dat de kern van het probleem wordt gevormd door het feit dat na de beschikbaarstelling van het krediet het werk in delen is aanbesteed. Dat had òf vooraf moeten worden aangegeven - in dat geval had na elk deel kunnen worden beoordeeld of het budget al dan niet nog steeds toereikend was - òf het werk had in één keer voor het beschikbare bedrag moeten worden aanbesteed. Nu zijn commissie en raad min of meer met de rug tegen de muur gezet. Dit soort situaties dient in de toekomst te worden voorkomen. In dit geval geeft de d66-fractie wel het groen licht om door te gaan.

Wethouder Knukkel
(vl/gl) schaart zich van harte achter de laatste opmerking van de heer Boland. In de commissie is al toegezegd dat deze gehele geschiedenis via een verslaggeving hier op tafel zal komen en dat tevens zal worden onderzocht of financiële mogelijkheden kunnen worden gevonden om de aula te realiseren. De heer Boland merkt terecht op dat dit de eerste en de laatste keer moet zijn dat iets dergelijks zich voordoet.
De heer Wiersma vraagt nog eens kritisch naar de begroting te kijken om het tekort te verkleinen. Alhoewel de raming al een paar keer is `doorgeploegd', is het college bereid nogmaals goed naar alle cijfers te kijken om tot een vermindering van de overschrijding te komen. In ieder geval moeten de werkzaamheden aan de loods en het kantoor zo spoedig mogelijk worden hervat om te voorkomen dat de gemeente met nòg hogere kosten wordt geconfronteerd.

De heer Hart
(eb) roept in herinnering dat de heer Wiersma aan het begin van deze vergadering wees op het feit dat de voor deze materie relevante stukken in de leeszaal ontbraken. De fractie van Enkhuizer Belang heeft indertijd ingestemd met een krediet ten behoeve van het kantoor en de loods. Zij heeft geen bewondering voor de wijze waarop het college een ontstaan probleem wil oplossen. Het gaat niet aan nu iets anders te doen dan oorspronkelijk aan de hand van het indertijd aangeboden collegevoorstel is afgesproken.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): De heer Hart noemt expliciet loods en kantoor, maar de aula is het vertrekpunt geweest.

De voorzitter
: Ja, het totale budget van f 530.000,-- was bedoeld voor alle drie onderdelen.

De heer Hart
(eb): In ieder geval kan de eb-fractie niet met de voorgestelde wijziging instemmen.

De heer Boland
(d66): Wat wil de heer Hart dan wel?

De heer Hart
(eb): De palen zijn geslagen en die kunnen rustig blijven zitten totdat meer geld beschikbaar is.

De heer Dol
(vl/gl): Is dat volgens de fractie van Enkhuizer Belang een rédelijk alternatief?

De heer Wiersma
(cda): De heer Hart zegt impliciet: `Begin conform het collegevoorstel met de loods en het kantoor en zodra er meer geld is kan de aula worden gerealiseerd.'

De voorzitter
: De heer Hart moet zelf maar vertellen wat de bedoeling van de eb-fractie is.

De heer Tesselaar
(eb): Wij wachten totdat de toeristenbelasting binnenkomt!
De voorzitter
distilleert uit de gevoerde discussie dat

* de fractie van Enkhuizer Belang tegen het compromis is dat de commissie heeft geformuleerd om uit het dilemma te komen;
* de overige raadsfracties wel met het compromis instemmen;
* de gehele raad van oordeel is dat deze kwestie op alle niveaus diepgaand dient te worden bediscussieerd om daaruit lering voor de toekomst te trekken.

De heer Hart
(eb) hecht eraan de volgende stemverklaring af te leggen. Indertijd is een krediet beschikbaar gesteld voor een bepaald doel. Hij acht het onjuist dat nu tot iets anders wordt besloten zònder dat het mogelijk is geweest daarover fractieberaad te houden.

Vervolgens wordt het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming gebracht en met 13 tegen 2 stemmen aanvaard.

Voorgestemd hebben de heer Dol, mevrouw De Munnik-Blank, de heren Van der Veen, Hekkert, Wiersma en Van Pijkeren, mevrouw Dekker, de heren Bode en Knukkel, de dames Lok-Hörnemann en Dangermond-Hilderink alsmede de heren Boland en De Geus.

Tegengestemd hebben de heren Hart en Tesselaar.


5. Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.


6. Sluiting.

De voorzitter
sluit de vergadering en attendeert erop dat over vijf minuten de voor vanavond geplande commissievergadering zal aanvangen (20.27 uur).
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Enkhuizen op maandag 8 mei 2000.

De secretaris, De voorzitter,

(J.J.J. van Huffelen) (drs. S.P.M. de Vreeze)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...