Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verloop van geding Verenigde Tankrederij Holding

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof Amsterdam


GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING
van 23 maart 2000 in de zaak onder rekestnummer 126/2000 OK van:
DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
VERENIGDE TANKREDERIJ HOLDING B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
vertegenwoordigd door zijn voorzitter W. van de Veen, VERZOEKER
,
procureur en advocaat: Mr P.L.J. Bosch,

t e g e n

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERENIGDE TANKREDERIJ HOLDING B.V.
,
gevestigd te Rotterdam,
VERWEERSTER
,
procureur: Mr L.P. Broekveldt,
advocaten: Mr V. Disselkoen en Mr T.J.C.M. Broekman.

1. Het verloop van het geding


1.1 Bij op 9 februari 2000 onder nummer 126/2000 OK ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met elf producties heeft de ondernemingsraad van Verenigde Tankrederij Holding B.V., hierna ook de OR te noemen, de Ondernemingskamer verzocht bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat Verenigde Tankrederij Holding B.V., hierna ook de ondernemer of VTR te noemen, bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit van
13 januari 2000 tot verkoop van de aandelen VTR aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atlantic Horizon B.V. heeft kunnen komen, de ondernemer te verplichten het besluit in zijn geheel in te trekken en -zowel ten gronde als bij wege van voorlopige voorziening- de ondernemer te verbieden handelingen te verrichten ter uitvoering van het besluit.


1.2 Bij op 29 februari 2000 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met achtentwintig producties heeft VTR de verzoeken van de OR bestreden en de Ondernemingskamer verzocht de OR in zijn verzoeken niet ontvankelijk te verklaren, althans de verzoeken af te wijzen.


1.3 De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 9 maart 2000. De advocaten van partijen hebben de standpunten van partijen toegelicht, zulks wat Mr Bosch betreft aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities. Mr Bosch heeft nog zeven producties in het geding gebracht en Mr Disselkoen en Mr Broekman hebben nog één productie in het geding gebracht.


1.4 Ter terechtzitting heeft de Ondernemingskamer bij wege van ordemaatregel de ondernemer verboden over te gaan tot uitvoering van het bestreden besluit zolang de Ondernemingskamer nog niet heeft beslist op de verzoeken van de OR. De Ondernemingskamer heeft daarbij de uitspraak ten gronde bepaald op heden.


1.5 De stukken van het geding, waaronder voormelde pleitnotities, gelden als hier herhaald en ingelast.


2. De vaststaande feiten


2.1 VTR is de holdingvennootschap van een groep vennootschappen die zich bezig houdt met binnentankvaart. De groep waartoe VTR behoort verricht vervoer van bunkerolie en stookolie en van chemicaliën en smeerolieën. De OR is ingesteld als ondernemingsraad van VTR en haar (klein)dochtervennootschappen Verenigde Tankrederij B.V., Verenigde Tankrederij Mineralen B.V., Verenigde Tankrederij Personnel Services B.V., Verenigde Tankrederij Chemie B.V. en Verenigde Tankrederij Lubricants B.V.. In Verenigde Tankrederij B.V. zijn ruim 200 personen werkzaam, van wie circa 180 op de vloot. Op de arbeidsovereenkomsten met het vlootpersoneel is de CAO Verenigde Tankrederij van toepassing.

2.2 De aandelen in VTR worden voor 69% gehouden door Sprietlaeck B.V., een vennootschap waarin de bestuurder van VTR, B.C. Fock, de aandelen houdt, voor 21% door de Stichting Administratiekantoor Verenigde Tankrederij Holding en voor 10% door VTR zelf. Door middel van de stichting participeren onder anderen werknemers -als certificaathouders- in het kapitaal van VTR.


2.3 De resultaten van VTR staan sinds enige jaren onder druk. Met het oog op resultaatverbetering heeft de ondernemer eind 1998/begin 1999 een herstructureringsplan onder de naam "Strategisch Plan 1999" gepresenteerd. Om de doelstellingen van dit plan te realiseren zouden onder meer vijf stookolieschepen worden verkocht aan Zwaans van den Heuvel Tankvaart B.V.. De OR heeft, naar aanleiding van een adviesaanvraag dienaangaande van medio december 1998, op 13 juli 1999
-onder het stellen van voorwaarden- positief geadviseerd over de verkoop van de vijf stookolieschepen en de herstructurering van VTR.

2.4 In de overlegvergadering van 9 september 1999 heeft de ondernemer met de OR gesproken over de moeilijke situatie waarin VTR zich bevond, onder meer samenhangend met de omstandigheid dat de omzet over 1999 achterbleef bij de verwachtingen. In de overlegvergadering van 11 oktober 1999 heeft de ondernemer een (nieuw) reorganisatieplan gepresenteerd. Dit reorganisatieplan voorzag onder meer in -kort gezegd- inkrimping van de kantoororganisatie en reductie van het vlootpersoneel (stap 1) en in aanpassing van de bedrijfs-CAO aan de branche-CAO, nieuwbouw en het openstaan voor samenwerking of fusie met collega-vervoersbedrijven (stap 2).


2.5 Het personeel van VTH heeft tijdens een door de OR georganiseerde vergadering op 26 oktober 1999 het reorganisatieplan unaniem afgewezen. Vervolgens heeft de OR zich op het standpunt gesteld dat, nu niet meer werd voldaan aan alle voorwaarden die waren verbonden aan het advies dienaangaande van medio juli 1999, de verkoop van de vijf stookolieschepen aan Zwaans van den Heuvel Tankvaart B.V. ongedaan diende te worden gemaakt.


2.6 In een op 29 oktober 1999 gedateerd schrijven hebben de vakverenigingen aan de bij VTR werkzame vakbondsleden bericht dat de OR een procedure overwoog ten einde te bereiken dat de vijf stookolieschepen zouden worden teruggekocht, voor welke terugkoop de financiële middelen zouden ontbreken, zodat betalingsproblemen zouden ontstaan, de bank surséance zou aanvragen en de bewindvoerder mogelijk op zoek zou kunnen gaan naar een koper van de onderneming.

2.7 Bij brief van 2 november 1999 heeft de ondernemer de werknemers bericht dat (de uitvoering van) het reorganisatieplan werd stopgezet. De ondernemer heeft dit in de overlegvergadering van 3 november 1999 ook aan de OR meegedeeld.


2.8 Op 7 december 1999 heeft de ondernemer de OR advies gevraagd met betrekking tot de voorgenomen -medewerking aan- de verkoop van de aandelen in VTR aan Atlantic Horizon B.V.. Deze adviesaanvraag is mede ondertekend door de directie van Atlantic Horizon B.V.. De adviesaanvraag is besproken en toegelicht in de overlegvergadering van
7 december 1999.


2.9 Vervolgens hebben op diverse data in december 1999 gesprekken plaatsgevonden tussen -in wisselende samenstelling- de OR, de ondernemer, de directie van Atlantic Horizon B.V. en de vakverenigingen. Het gesprek tussen de vakverenigingen en het bestuur van VTR en van Atlantic Horizon B.V. op 17 december 1999 is uitgemond in een conflict. Na die datum heeft geen -officieel- overleg meer plaatsgevonden.


2.10 Bij brief van 21 december 1999 heeft de OR de ondernemer bericht dat hij nog geen advies kon uitbrengen omdat hij enkele belangrijke zaken -zoals in die brief weergegeven- nog niet kon beoordelen. Bij brief van 27 december 1999 heeft de OR nog om inzage gevraagd in enkele stukken. De ondernemer heeft bij brief van 30 december 1999 gereageerd op de brief van 21 december 1999.


2.11 Op 7 januari 2000 heeft de OR negatief geadviseerd ten aanzien van het voorgenomen besluit en de ondernemer geadviseerd op zoek te gaan naar alternatieven voor de overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V..


2.12 Op 13 januari 2000 heeft de ondernemer het -in deze procedure bestreden- besluit overeenkomstig zijn voorgenomen besluit genomen.

2.13 Bij brief van 31 januari 2000 heeft de OR de ondernemer verzocht het besluit in te trekken. De ondernemer heeft niet aan dit verzoek voldaan, maar heeft toegezegd tot uiterlijk 16 maart 2000 geen uitvoering aan het besluit te zullen geven.


3. De standpunten van partijen


3.1 De OR en de ondernemer zijn het erover eens dat, gezien de noodzaak om grote investeringen te doen waartoe VTR alleen niet in staat is, VTR aansluiting dient te zoeken bij een derde partij. De OR heeft aangevoerd tot medio december 1999 niet afwijzend te hebben gestaan tegenover een overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V., maar sindsdien ernstig te betwijfelen of Atlantic Horizon B.V. de juiste partner is. De OR heeft voorts aangevoerd nog onvoldoende duidelijkheid te hebben over een aantal belangrijke aspecten van de beoogde transactie en daardoor niet in staat te zijn te beoordelen of de overname in het belang is van VTR en haar werknemers. Die belangrijke aspecten betreffen de financiële situatie van Atlantic Horizon B.V., de structuur van de organisatie van Atlantic Horizon B.V., de vraag of Atlantic Horizon B.V. de noodzakelijke investeringen in VTR ook daadwerkelijk zal doen alsmede de situatie zoals die na de overname zal bestaan met betrekking tot medezeggenschap en de arbeidsvoorwaarden. De OR heeft zich ten slotte op het standpunt gesteld dat er -te prefereren- alternatieven voor een overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V. voorhanden zijn.


3.2 De ondernemer heeft betoogd dat Atlantic Horizon B.V. de juiste partner voor VTR is en dat een -beter- alternatief voor de beoogde overdracht van de aandelen in VTR niet voorhanden is. De ondernemer heeft voorts gesteld dat de OR over alle relevante informatie met betrekking tot Atlantic Horizon B.V. had kunnen beschikken, maar er voor heeft gekozen de aangeboden informatie niet te willen ontvangen.

4. De gronden van de beslissing


4.1 Blijkens zijn brief van 21 december 1999 aan de ondernemer en hetgeen is betoogd ter terechtzitting, bestaat bij de OR nog geen duidelijkheid op een aantal belangrijke onderdelen met betrekking tot de beoogde overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V.. Deze onderdelen betreffen de financiële situatie en de organisatiestructuur van Atlantic Horizon B.V., de vraag of investeringen zullen plaatsvinden bij VTR of bij haar toekomstige zustervennootschappen, de situatie ten aanzien van de medezeggenschap na de overname en de arbeidsvoorwaarden die na de overname zullen gelden.


4.2 Deze onderdelen zijn voor de beoordeling van een (voorgenomen) besluit als het onderhavige alle zodanig essentieel dat zij in een adviesprocedure als waarvan hier sprake is voldoende duidelijk en gedetailleerd aan de orde dienen te komen. Over deze onderdelen is
-dan ook- in het overleg tussen de OR, de ondernemer, de vakverenigingen en het bestuur van Atlantic Horizon B.V. van gedachte gewisseld. De in dit geding te beantwoorden vraag is echter of in die gedachtewisselingen de bij de OR levende vragen adequaat zijn beantwoord, onderscheidenlijk of de ondernemer de OR voldoende van informatie heeft voorzien met het oog op het door de OR uit te brengen advies.


4.3 Met betrekking tot de financiële situatie van Atlantic Horizon B.V. heeft de ondernemer in diverse besprekingen met de OR verklaard dat "Atlantic een rijk bedrijf is" dat "geen schuld heeft". In zijn brief van 30 december 1999 heeft de ondernemer de OR voorts meegedeeld: "In financieel opzicht weten wij dat Atlantic zeer succesvol is en voldoende middelen heeft om de schepen goed te onderhouden en op tijd nieuwbouw te plegen". Soortgelijke uitlatingen zijn ook gedaan door het bestuur van Atlantic Horizon B.V. in besprekingen met de OR en de vakverenigingen. Er zijn echter -ondanks daartoe strekkende verzoeken- onvoldoende bescheiden aan de OR ter hand gesteld op basis waarvan de OR de juistheid van dergelijke uitlatingen kon verifiëren of waaruit de juistheid ervan kon worden afgeleid.


4.4 Met betrekking tot de organisatiestructuur van Atlantic Horizon B.V. heeft de ondernemer volstaan met overhandiging aan de OR van een
-Engelstalige- brochure over de "Atlantic Horizon Group" en van een organogram van de "Atlantic Horizon Group", gedateerd 26 november 1999 en ondertekend door een lid van het bestuur van Atlantic Horizon B.V.. Uit dat organogram blijkt echter niet dat, zoals VTR heeft doen stellen, Atlantic Horizon B.V. een 100% dochtervennootschap is van Atlantic Sea Oil (ASO) N.V., zoals wel zou volgen uit de brief van 1 maart 2000 van A.J.M. van Leeuwen RA aan VTR, welke brief als bijlage is gevoegd bij de brief van 29 februari 2000 van VTR aan de OR. Het bedoelde schema bevat verder gegevens die afwijken van de gegevens in de toelichting op de gepubliceerde jaarrekening van VTR per ultimo
1999; zonder nadere toelichting, die ontbreekt, zijn deze afwijkingen niet duidelijk. Dat betreft Oost Atlantic Lijn B.V. en Hoek van Holland B.V.. De stelling van de OR dat gedurende de adviesprocedure geen duidelijkheid is verstrekt over de organisatiestructuur van de "Atlantic Horizon Group" komt dan ook reeds daarom juist voor.

4.5 Ook ten aanzien van de vraag of door Atlantic Horizon B.V. wel de voor VTR noodzakelijke investeringen gedaan zullen worden, nota bene de achterliggende reden van VTR om naar een financieel sterke partner uit te zien, is de OR in het ongewisse gelaten. In de brief van 20 december 1999 heeft de ondernemer daaromtrent immers slechts -zeer- vage informatie verstrekt, hetgeen te minder aanvaardbaar kan worden geacht nu voor de OR ook geheel onduidelijk is gebleven welke plannen Atlantic Horizon B.V. met (de activiteiten van) VTR heeft.

4.6 Ook de stelling van de OR dat hij ten aanzien van de situatie inzake de medezeggenschap na overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V. in het vage is gelaten komt aannemelijk voor. De ondernemer heeft in het overleg met de OR aangegeven dat "Atlantic heeft verklaard te zullen streven naar een gemeenschappelijke OR voor haar soortgelijke dochterondernemingen", maar heeft geen stukken overgelegd waaruit een concrete toezegging op dit punt kan worden afgeleid. Dit gebrek aan duidelijkheid dienaangaande en aan concrete
-schriftelijke- afspraken onderscheidenlijk toezeggingen klemt temeer tegen de achtergrond dat omtrent de thans bij de "Atlantic Horizon Group" bestaande medezeggenschapsstructuur niets bekend is, behalve dat een ondernemingsraad niet is ingesteld. Aannemelijk is dat dat laatste op gespannen voet staat met de -strekking van de- Wet op de ondernemingsraden. Voorts heeft de OR op goede gronden betoogd dat het
-waarschijnlijke- ontbreken van een structuur van medezeggenschap bij Atlantic Horizon B.V. te meer vraagtekens oproept omdat bij haar ook geen Raad van Commissarissen is ingesteld die toezicht houdt op het bestuur van Atlantic Horizon B.V..


4.7 Voorts geldt ook ten aanzien van vraag welke arbeidsvoorwaarden na de beoogde overname van de aandelen VTR door Atlantic Horizon B.V. zouden gaan gelden, dat aan de OR weinig (concrete) informatie is vertrekt. De ondernemer heeft niet duidelijk gemaakt welk beleid Atlantic Horizon B.V. in dit opzicht voor ogen staat. Aan de OR had ook op dit punt meer duidelijkheid moeten worden verstrekt, in het bijzonder in het licht van de afloop van de bedrijfs-CAO van Verenigde Tankrederij B.V. per 1 april 2000.


4.8 Voorzover het betoog van de ondernemer aldus moet worden begrepen dat hij niet in staat was de door de OR gevraagde informatie te verstrekken omdat hij er zelf niet over beschikte, heeft te gelden dat de ondernemer daardoor niet is ontslagen van zijn verplichting de ondernemingsraad naar behoren in te lichten. Dit wordt niet althans niet zonder méér anders in het geval dat de onmogelijkheid de informatie te verschaffen het gevolg is van een weigering van de beoogde overnemer de noodzakelijke informatie te verstrekken. In het onderhavige geval geldt immers dat de door de OR gevraagde informatie zozeer van wezenlijk belang was voor een goede oordeelsvorming dat deze informatie niet -bijvoorbeeld met een beroep op concurrentiegevoeligheid- mocht worden achtergehouden en voorts dat de ondernemingsraad verplicht kan worden tot geheimhouding van vertrouwelijk verstrekte informatie.


4.9 Voorzover het betoog van de ondernemer inhoudt dat de OR zelf heeft laten weten geen behoefte te hebben aan -meer- informatie dan reeds was verstrekt, geldt dat de OR die stelling gemotiveerd heeft betwist. Gelet op het verschil van inzicht tussen partijen over hetgeen dienaangaande is besproken tussen de gedelegeerd commissaris van VTR en de extern adviseur van de OR en gezien het verzoek van de OR om meer informatie zoals verwoord in zijn brief aan VTR van 21 december 1999 is de hier besproken stelling van de ondernemer niet aannemelijk geworden. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door de OR is voorts ook niet aannemelijk geworden de stelling van VTR dat het bestuur van Atlantic Horizon B.V. de OR heeft aangeboden dat hij nadere informatie over de financiële situatie van Atlantic Horizon B.V. kon inwinnen bij haar bankier. Derhalve moet ook het betoog van de ondernemer worden gepasseerd dat de OR het -deels- aan zichzelf te wijten heeft dat hij niet over voldoende informatie beschikte om het (voorgenomen) besluit tot (medewerking aan de) overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V. te kunnen beoordelen en daarover te kunnen adviseren.


5. De slotsom


5.1 Uit het vorenoverwogene volgt dat de ondernemer de OR essentiële informatie heeft onthouden. Daardoor is het in de Wet op de ondernemingsraden verankerde recht van advies van de OR wezenlijk aangetast. Dat betekent dat de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot het bestreden besluit heeft kunnen komen en dat de verzoeken van de OR voor toewijzing vatbaar zijn.


5.2 Bij die stand van zaken behoeven de stellingen van de OR omtrent het al of niet voorhanden zijn van alternatieven voor een overname van de aandelen in VTR door Atlantic Horizon B.V. en omtrent de positie van de certificaathouders bij die overname geen beoordeling.

6. De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart voor recht dat Verenigde Tankrederij Holding B.V. bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het besluit van 13 januari 2000 tot -medewerking aan de- verkoop van de aandelen Verenigde Tankrederij Holding B.V. aan Atlantic Horizon B.V.;

verplicht Verenigde Tankrederij Holding B.V. het besluit in zijn geheel in te trekken en alle gevolgen ervan ongedaan te maken;

verbiedt Verenigde Tankrederij Holding B.V. handelingen te verrichten ter uitvoering van het besluit;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr Willems, voorzitter, mr Visser en mr Arisz, raadsheren, Bunt en mr Timmermans, raden, in tegenwoordigheid van mr De Vries, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 maart 2000 door mr Willems voornoemd in tegenwoordigheid van mr Keus, griffier.

coll.:

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...