Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SIGRA: Welke aanpak om modernisering AWBZ te realiseren?

Datum nieuwsfeit: 23-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Persbericht

Welke aanpak nodig om plannen modernisering AWBZ te realiseren?

Op een door de SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) in samenwerking met KPMG en ING Bank georganiseerde bijeenkomst voor haar leden stond de nota Zicht op Zorg, een plan van aanpak voor modernisering van de AWBZ, centraal. Een actueel onderwerp vanwege het feit dat door bedenkingen van m.n. zorgaanbieders (angst voor bureaucratie en monopolistische zorgkantoren) en in navolging hiervan ook de Tweede Kamer (onduidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zorgkantoren), staatssecretaris Margo Vliegenthart recent een pas op de plaats heeft moeten maken met de uitvoering van dit plan van aanpak. Vanuit de invalshoeken van zorgverzekeraar, zorgaanbieder en het maatschappelijk- en cliëntenperspectief werden voorstellen gedaan hoe de voorgestelde modernisering van de AWBZ aangepakt zou moeten worden.

Eelke van der Veen, voorzitter Raad van Bestuur van de AGIS Groep (zorgverzekeraar) stond positief tegenover de voorgestelde rol van het zorgkantoor in de moderniseringsplannen van de AWBZ. Wel constateerde hij spanningsvelden tussen het flexibel inzetten van middelen en de starre wetgeving (bijvoorbeeld t.a.v. persoonsgebonden budgetten), tussen vraag (onbeperkt) en het macro-economisch kader waarbinnen de afspraken geregeld moeten worden, onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is (zie recente gerechtelijke uitspraken) en de samenhang tussen de AWBZ-verstrekkingen. Aanhakend bij het standpunt van Zorgverzekeraars Nederland pleitte hij voor een ambachtelijke aanpak. Pragmatisch kijken wat is nu de werkelijke vraag met als oplossing uitgebreidere productieafspraken t.a.v. de werkelijke vraag. Hij refereerde hiermee ook aan de bereidheid van zorgverzekeraars om een resultaatverplichting aan te gaan om de afgesproken zorg te kunnen bieden. Ook stelde hij de vraag hoe bureaucratisch de nieuwe plannen nu werkelijk zijn. Als AGIS Groep wil men hoog inzetten op de nieuwe AWBZ. Hij hoopte dat men lessen kon trekken uit de situatie in België (waar een en ander veel eenvoudiger geregeld is) en dat het experiment in IJburg (Amsterdam) de bouwstenen zou kunnen leveren van hoe het zou moeten: het aanbieden van zorg via aanbestedingen, samenhang creëren tussen de terreinen zorg, huisvesting, welzijnswerk, onderwijs en waar het zorgaanbod tot de kern wordt beperkt. Zijn slotconclusie was dan ook dat het een illusie is om de problematiek van AWBZ met grote verhalen op te lossen. Kijk wat er werkelijk speelt en handel daarna.

Eelco Damen, directeur SWOZ (zorgaanbieder), plaatste een aantal kritische kanttekeningen bij de nota Zicht op Zorg. Hoewel de nota inhoudelijk een aantal goede aanknopingspunten voor de toekomst biedt, gaat zij m.n. in op de positie van de vragers en de rol van zorgkantoren. In de nota worden aan zorgaanbieders weinig handreikingen gedaan om zorgvernieuwing te realiseren. Belemmeringen als gedetailleerde regels, besluitvormingsprocedures en financiële schotten tussen sectoren worden niet (echt) aangepakt. Hij pleit dan ook voor een poldermodel voor de zorgsector.

Regels en verantwoording gebaseerd op eenduidige principes en uitgangspunten, waarin duidelijk wordt wie de kernpartners zijn in de Nederlandse gezondheidszorg: de cliënt, de overheid als verzamelaar, distributeur en bewaker van publieke middelen en de aanbieders die de publieke middelen beschikbaar krijgen om voor de cliënt en overheid de gewenste zorg te leveren.
Hij is dan ook sterk voorstander dat alle betrokken instanties sturen op hoofdlijnen. Duidelijk moet worden wat de exact de rol van deze instanties (w.o. zorgkantoren) moeten zijn. Naar zijn mening mogen dit geen nieuwe, vertragende schakels in de keten worden. Helder moet worden wie bevoegd is waarover te beslissen, welke procedures moeten worden gevolgd en hoe lang het duurt voordat deze zijn doorlopen. Zorgaanbieders moeten kunnen worden aangesproken op transparantie in de wijze waarop zij zorg leveren.

Harmen ter Welle, senior manager KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, benadrukte dat er de nodige prikkels aanwezig dienen te zijn om de plannen tot modernisering van de AWBZ succesvol te maken. Hij pleit dan ook voor een integratie van het regionaal indicatieorgaan en zorgkantoor en maximale uitbreiding van het persoonsgebonden budget. De vraagzijde is nu erg verknipt. Verder constateerde hij dat er geen financiële en concurrentieprikkels bestaan. Een zorgverzekeraar heeft geen existentieel belang bij een klant. Ook constateerde hij een ijzersterke positie van zorgaanbieders door o.a. schaarste in aanbod, hoge toetredingsdrempels en contracteerverplichting. Verder stipte hij de beperkte keuzevrijheid aan voor de zorgvrager (o.a. door wachtlijsten, beperkte keuze zorgaanbieder en geen keuze zorgkantoor). In zijn conclusie richt hij zich dan ook op het doorbreken van de schaarste door o.a. groter budget, private instellingen de ruimte geven, het creëren van een zorgfonds, samenwerking in plaats van concurreren en het vergroten van de keuzemogelijkheden en transparantie voor de zorgvrager.Datum laatste wijziging: 23 maart 2000.
© 1999, SIGRA, Amsterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie