Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 24 MAART 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Het Kindeffectrapport-decreet schrijft voor dat de Vlaamse regering jaarlijks aan het Vlaams Parlement een verslag moet indienen over de eerbiediging van de kinderrechten in de landen en regio's waarmee de Vlaamse Gemeenschap een samenwerkingsverdrag gesloten heeft. Concreet is dus een verslag vereist over de naleving van de kinderrechten in Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Roemenië en Zuid-Afrika. De Vlaamse regering keurt nu het verslag voor dit jaar goed.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en de Vlaamse ministers Vera DUA en Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van het Verdrag van Helsinki van 1992 inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen. Het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Mevr. Katrien Meireman wordt aangesteld als contractueel adjunct van de directeur bij de administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering duidt de sectoren aan waarbij - uitzonderlijk - de termijn voor aanpassingen van erkenningsvoorwaarden en procedureregels voor erkenning in het kader van het Decreet inzake Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen met maximaal twee jaar verlengd wordt.


* * *

Mevr. Annemie Degroote, secretaris van de coördinerende commissie voor het Vlaamse minderhedenbeleid, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de bestuursorganen van vzw Vlaams Minderhedencentrum.
Op voorstel van de Vlaamse ministers Mieke VOGELS en Marleen VANDERPOORTEN :

Ter uitvoering van het Decreet betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) zal de vakantieregeling van deze centra tijdens de kerst- en paasvakantie op de agenda gezet worden van het overleg met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. Nog ter uitvoering van hetzelfde Decreet keurt de Vlaamse regering principieel twee andere besluiten goed. Het ene geeft de procedure aan volgens dewelke de nieuw opgerichte CLB's een aanvraag tot opname in de financiering of subsidiëringsregeling kunnen indienen, en hoe die aanvragen behandeld moeten worden. Het andere besluit regelt de overdracht, bewaring en vernietiging van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-centra. Over beide besluiten zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt opnieuw principieel goed, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Het Leonardo da Vinci II-programma is de voortzetting van het gelijknamig eerste Europees Actieprogramma voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding. Het loopt tot eind 2006. De Vlaamse regering beslist de afdeling Europa Werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan te duiden als verantwoordelijke autoriteit voor de actieprogramma. De vzw Leonardo de Vinci-agentschap, die door het departement Onderwijs, de VDAB en het VIZO was opgericht in het kader van het eerste actieprogramma, zal ook het nieuwe actieprogramma beheren en uitvoeren voor wat Vlaanderen betreft. Voor de sturing van het actieprogramma in Vlaanderen wordt ook een comité van toezicht samengesteld.


* * *

Na advies van de SERV keurt de Vlaamse regering opnieuw het uitvoeringsbesluit bij het Decreet van 13/4/1999 m.b.t. de private arbeidsbemiddeling principieel goed, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse Regering keurt principieel een voortontwerp van besluit inzake het transport over langere afstand van dierlijk mest goed. Het lange-afstandstransport kan volgens de kennis en inzichten van MAP 2 slechts gedeeltelijk en tijdelijk plaats vinden, aangezien de mestoverschotten in Vlaanderen te groot zijn en het accent dient te verschuiven naar de aanpak aan de bron, oordeelkundige bemesting en mestverwerking. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek en aan de Raad van State.


* * *

Met het oog op de uitvoering van het VLAREBO (Vlaams Reglement op de Bodemsanering) keurt de Vlaamse regering een besluit goed dat de overdracht van enkele personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van één ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aan OVAM regelt.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers John Taylor, Mark Van der Poorten en Veerle Heeren, dat ertoe strekt de Vlaamse regering ertoe te verplichten een bestuursakkoord af te sluiten met de provincies, gemeenten en OCMW's.


* * *

Met het oog op de lokale verkiezingen van 8/10 ek. wordt een sensibiliseringscampagne gepland die tot doel zal hebben "wakkere" burgers aan te sporen om actief deel te nemen aan het politieke leven in de gemeente, en zich dus verkiesbaar te stellen. De Vlaamse regering keurt deze sensibiliseringscampagne goed en beslist hiervoor een mediabudget van 15 miljoen fr. te voorzien.

* * *

Na gunstig advies van de Raad van Bestuur van de instelling wordt dhr. Marc Van Craen aageworven als nieuw algemeen directeur van Export Vlaanderen. Dhr. Van Craen (53) is diplomaat, en was als Bijzonder Commissaris belast met de leiding van de directie-generaal voor internationale samenwerking bij het federale Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Aan vzw Internationaal Filmfestival van Vlaanderen wordt voor dit jaar een subsidie van 20 miljoen fr. toegekend. Dit is een verhoging met 1,5 miljoen fr. tegenover vorige jaren.


* * *

Aan vzw Flanders Image wordt voor dit jaar een werkingssubsidie van 10,5 miljoen fr. toegekend, een stijging met 1,5 miljoen tegenover vorige jaren.

-----

einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie