Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerjarenafspraken zelfstandig gevestigde psychiaters

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Meerjarenafspraken voor de zelfstandig gevestigde psychiaters

24 maart 2000 , verzorgd door F.B.M. Sanders

Op 14 februari 2000 heeft de Orde namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - meer in het bijzonder namens de zelfstandig gevestigde psychiaters - de Meerjarenafspraken voor deze beroepsgroep ondertekend, die met Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS zijn aangegaan. Daarmee is een langdurig onderhandelingsproces tot een voorlopige afronding gekomen. De zelfstandig gevestigde psychiaters zijn daarmee ook de eersten en tot dusverre de enigen in het veld van de geestelijke gezondheidszorg waarvoor Meerjarenafspraken tot stand zijn gekomen. De overeenkomst is op 7 maart jongstleden door het relevante gedeelte van de achterban goedgekeurd, waardoor ook de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst is komen te vervallen.
Evenals bij de Meerjarenafspraken in de curatieve somatische zorg is het uitgangspunt van dit akkoord, dat zelfstandig gevestigd psychiaters en zorgverzekeraars meer beleidsruimte krijgen om als maatschappelijk ondernemers hun eigen verantwoordelijkheden te kunnen nemen bij het inrichten van de gezondheidszorg, maar in dat kader ook 'adequate sturings- en verantwoordingsinstrumenten' moeten ontwikkelen, zoals afspraken over prestaties, informatievoorziening, monitoring en toezicht. Als tegenprestatie wordt door VWS bestuurlijke en financiële rust geboden.
In de Meerjarenafspraken voor de zelfstandig gevestigde psychiaters wordt allereerst de unieke betekenis van deze beroepsgroep voor de geestelijke gezondheidszorg in ons land onderkend. In de GGZ-sector hebben we immers te maken met steeds grootschaliger wordende organisaties, die nogal eens minder geschikt blijken om flexibel in te spelen op de acute nood van hun cliënten. De toegroei naar grootschalige GGZ-organisaties beperkt bovendien de keuzemogelijkheden van de consument. De zelfstandig gevestigd psychiater zou in deze ontwikkeling een goed tegenwicht kunnen bieden. Hij beschikt immers over korte lijnen met de cliënten en onderhoudt doorgaans een goed contact met de eerste lijn. De psychiater is een breed opgeleide beroepsbeoefenaar, die daardoor bij uitstek geschikt is voor de (gecombineerde) behandeling van ernstiger problematiek. Voor alles moet echter wel de positionering van deze beroepsgroep worden verbeterd. In de VPA- en post-VPA-periode zijn de tarieven van de psychiaters immers fors gedaald. Dat hun inkomenspositie daardoor ernstig is aangetast wordt alom toegegeven. Als eerste stap zal nu een herziening van de tariefstructuur voor de psychiaters tot stand moeten worden gebracht, waarbij een belangrijke stap in de richting van de producttypering zal worden gezet. Uitgangspunt is namelijk dat de honorering niet meer primair door het aantal zittingen, maar door de integrale behandeling van een specifieke hulpvraag zal worden bepaald. Voor de verbetering van de honorering staat structureel 7,3 miljoen gulden op jaarbasis ter beschikking. De Orde zal deze tariefvoorstellen in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelen en vervolgens in het CTG verdedigen. Een volgend element in de overeenkomst is dat het verschil in psychiaterdichtheid tussen de diverse
regio's in ons land zal worden verkleind. Overigens zal dit kunnen worden bekostigd door een selectieve inzet en overheveling van middelen die ter beschikking komen door een onderuitputting van de lumpsums in de lokale initiatieven.
Ten slotte voorzien de Meerjarenafspraken in de totstandkoming van kwaliteitsprojecten in de regio in een vijftal categorieën. Allereerst op het terrein van de intercollegiale toetsing en visitatie, ook wel aangeduid als 'intervisie'. Vervolgens zal een systeem voor indicatietoetsing binnen de eigen beroepsgroep moeten worden ontwikkeld, dat uiteraard wel aan moet sluiten bij de modellen voor regionale indicatiestelling zoals die binnen de GGZ als geheel zijn ontworpen. Daarbij wordt onderschreven dat de zelfstandig gevestigd psychiaters een herkenbare plaats als 'voordeur' kunnen krijgen. Op de derde plaats zullen er automatiseringsprojecten worden geëntameerd ter ondersteuning van de integrale praktijkvoering van de zelfstandig gevestigde psychiater. Als vierde categorie staan FTTO-projecten voor de zelfstandig gevestigde psychiaters op de rol. Voor dit pakket staat ten minste 12,2 miljoen gulden over een periode van drie jaar ter beschikking. En ten slotte zullen de zelfstandig gevestigde psychiaters uiteraard ook worden uitgenodigd om op regionaal niveau projectvoorstellen in te dienen voor de consultatiemogelijkheid die ter versterking van de poortwachtersfunctie van de huisarts en ter versterking van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg is geïntroduceerd. Door hun zeer korte lijnen lijken de zelfstandig gevestigde psychiaters daarvoor bij uitstek gekwalificeerd. De Orde zal trachten om in samenwerking met de LHV en het NHG modellen voor dergelijke projecten te ontwikkelen. Daarvoor staan additionele middelen ter beschikking.
In de komende maanden zullen er uitgewerkte projectvoorstellen bij VWS moeten worden ingediend, om de toegezegde gelden ook in de vorm van subsidies voor de beroepsgroep van de zelfstandig gevestigde psychiaters in te kunnen zetten. Ook daarin zal de Orde de psychiaters graag ondersteunen. Het spreekt vanzelf dat aansluiting zal worden gezocht bij de projecten die al door de Orde zijn gestart in het kader van de regionale ondersteuningsstructuur voor medisch specialisten en in het kader van de versterking van het kwaliteitsbeleid voor alle medische specialismen.
Graag feliciteer ik de zelfstandig gevestigde psychiaters met dit onderhandelingsresultaat. Ik spreek daarbij de hoop uit dat de inspanningen die de Orde van Medisch Specialisten in dit traject heeft geleverd, hun vertaling zullen vinden in een hogere organisatiegraad van deze beroepsgroep binnen de Orde.


© copyright ORDE 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie