Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW met nota In goede banen: knelpunten arbeidsmarkt

Datum nieuwsfeit: 24-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min szw de nota in goede banen- een aanpak v an de knelpunten op de arbeidsmarkt

Gemaakt: 24-3-2000 tijd: 10:35


2

Conform de toezegging die ik heb gedaan bij de behandeling op 1 en 2 december 1999 van

./. de begroting 2000 van mijn departement, treft u hierbij de nota «In goede banen, een aanpak

./. van de knelpunten op de arbeidsmarkt» aan, met als bijlage de sectoranalyse.

Er bestaat bij het kabinet bezorgdheid over de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben vooral moeite met het vervullen van vacatures op middelbaar en hoger niveau, maar ook van vacatures met een lager opleidingsniveau is ruim een derde moeilijk vervulbaar. Tegelijkertijd zijn er grote aantallen mensen zonder werk, waarvoor reeds een omvangrijk faciliterend beleid wordt gevoerd. In de nota wordt geconstateerd dat -naast een toenemende vraag naar arbeid- de oorzaak van de krapte voor een steeds groter deel kwalitatief van aard is. Zonder nadere beleidsinitiatieven zal het patroon van veel vacatures en tegelijkertijd veel onbenut potentieel de komende jaren in scherpte toenemen.

In de kabinetsnota wordt -naast een analyse van de knelpunten op de arbeidsmarkt en prognoses voor de te verwachten knelpunten op middellange termijn- de kabinetsinzet aangegeven voor oplossingsrichtingen die bijdragen aan het verminderen van arbeidsmarkt-knelpunten. Naast de inzet die in deze kabinetsnota wordt genoemd is ook de voortgangs-rapportage en intensivering van het plan van aanpak WAO van belang, waaraan inmiddels interdepartementaal onder leiding van SZW wordt gewerkt. Gelet op de complementariteit van het beleid van overheid en sociale partners op het arbeidsmarktterrein wordt in de nota ook ingegaan op de mogelijke beleidsinzet van sociale partners.

Over de nota heeft een eerste informele gedachtewisseling met sociale partners plaats-gevonden. Dit beraad heeft geleid tot enkele bijstellingen. De nota blijft uiteraard een verantwoordelijkheid van het kabinet. Nadere afstemming van de verschillende beleids-inzetten zal zo mogelijk medio juni plaatsvinden in het Voorjaarsoverleg.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 maart

onderwerp:

Nota ïn goede banen - een aanpak van de knelpunten op de arbeidsmarkt

De inzet van het kabinet voor oplossingsrichtingen kan zijn vertaling krijgen in aanvullende maatregelen die een bijdrage leveren aan het verminderen van arbeidsmarktknelpunten. De eventuele budgettaire consequenties van deze maatregelen zullen worden opgenomen in de begrotingshoofdstukken 2001 van de betrokken departementen.

Op 26 april a.s. zal door mijn ministerie -in samenwerking met andere betrokken departementen- een conferentie over knelpunten op de arbeidsmarkt worden georganiseerd. Op deze conferentie zullen leden van het kabinet, sociale partners en andere betrokkenen zich kunnen beraden op de in de nota voorgestelde maatregelen. Hierbij zal zowel aandacht worden gegeven aan het macro- als aan het sector-niveau. Zo mogelijk wordt daar op onder-delen al een meer concrete uitvoering van de actiepunten gepresenteerd. U kunt een verslag van de conferentie tegemoet zien.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie