Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 maart 2000


1. Verplichtstelling gebruik herbruikbare kunststofglazen bij evenementen op de openbare weg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om glaswerk te weren tijdens festiviteiten in de stad. In de vergunningen voor evenementen wordt het gebruik van herbruikbare bekers van kunststof verplicht gesteld. Vanuit milieuoogpunt verdienen deze glazen de voorkeur boven wegwerpbekers. Organisatoren van evenementen zijn voorstanders gebleken van deze keuze.


2. Beleidsplan wegen en verkeersaanduidingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan voor het onderhoud van de wegen in de gemeente Utrecht voor de periode 2000-2004. Jaarlijks is hiermee een bedrag van ruim NLG 17 miljoen gemoeid. Wegen zijn onderhevig aan slijtage en beschadiging als gevolg van intensief gebruik en de aanleg van elektriciteitskabels, telefoonleidingen en riolering. Na verloop van tijd moeten de wegen dus worden voorzien van een nieuwe bovenlaag of zelfs helemaal opnieuw gelegd worden. Voor het genoemde bedrag worden de wegen onderhouden op een, volgens technische normen, "voldoende" niveau. De uitgaven worden voor een deel gedekt uit een vast onderhoudsbudget. Daarnaast is er ieder jaar een bedrag beschikbaar voor de herinrichting van gebieden waar ook een deel van het wegenonderhoud uit kan worden betaald. In het kader van de UNA-gelden wordt dit jaar de Brailledreef opgeknapt. Bij het onderhoud van wegen wordt geprobeerd de groei van onkruid zoveel mogelijk te voorkomen, enerzijds door preventieve maatregelen, anderzijds door een intensieve bestrijding.


3. Subsidiering restauratie monumenten
Voor de uitvoering van de subsidieverordening stadsvernieuwing, onderdeel Monumenten is jaarlijks een subsidiebudget aanwezig met een plafond van NLG 3,5 miljoen. Met dit budget worden restauraties van rijksmonumenten, voorgestelde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden gesubsidieerd. Door het hoge aantal subsidieaanvragen in vorige jaren en in dit jaar, is het voor het jaar 2000 beschikbare budget inmiddels geheel in verplichtingen vastgelegd. Om die reden heeft het college besloten, dat de subsidiëring van rijksmonumenten alleen nog kan plaats vinden via het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Brrm) 1997, en dat de beslissing op aanvragen die vanaf de datum van het collegebesluit (= 28 maart 2000) door de eigenaren van voorgestelde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden worden ingediend, wordt aangehouden tot 1 mei 2000. De verwachting is, dat op dat moment duidelijkheid is omtrent de budgetten voor de restauratie van monumenten voor de jaren 2001 en volgende.


4. Bestemmingsplan spoorverdubbeling Utrecht - Maarssen/Nieuwe westelijke invalsweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het gemeentelijk commentaar op

het advies van de Provinciale Planologische Commissie en de daaruit voortvloeiende aanpassingsvoorstellen, de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen te horen over het gemeentelijk commentaar op het advies van de Provinciale Planologische Commissie en de daaruit voortvloeiende aanpassings-voorstellen en, indien het horen van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen geen aanleiding geeft tot wijziging van het onder 1 genoemde besluit, de directeur DSO opdracht te geven het bestemmings-plan ter inzage te leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Spoorverdubbeling Utrecht - Maarssen/Nieuwe westelijke hoofd-invalsweg is naar de Provinciale Planologische Commissie gestuurd voor advies. Dit advies is verwerkt in een tweekolommenstuk en voorzien van gemeentelijk commentaar. Indien het college van burgemeester en wethouders en de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen instemmen met dit gemeentelijk commentaar en de aanpassingsvoorstellen die daaruit voortgekomen zijn, zal het ontwerpbestemmingsplan Spoorverdubbeling Utrecht - Maarssen/Nieuwe westelijke hoofdinvalsweg ter inzage worden gelegd. In de periode van ter inzage legging kunnen er zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend en zal het ontwerpbestemmingsplan samen met deze zienswijzen en het gemeentelijk commentaar daarop gereed gemaakt worden voor vaststelling door de gemeenteraad.


5. Referentiekader voorzieningen Leidsche Rijn
In de Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn Utrecht (1997) en de nota Voorzien in kwaliteit (1996) is vastgelegd welke voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden in Leidsche Rijn zijn gepland en is de wijze van clustering uitgewerkt. De benodigde ruimte en de kosten zijn verder uitgewerkt in de nota Voorzien in de toekomst (1997).

De voorzieningen in Leidsche Rijn worden uit verschillende bronnen gefinancierd. Een aantal voorzieningen wordt geheel of gedeeltelijk particulier betaald. Andere voorzieningen ontvangen geld van andere overheden. De gemeente draagt bij aan de investering en exploitatie van een groot aantal voorzieningen in Leidsche Rijn vanuit het Referentiekader budgetstructuur. Het Referentiekader bevat daarvoor een onderdeel Voorzieningen. In 1997 is het Referentiekader Voorzieningen vastgesteld (zie de nota Voorzien in de toekomst). Inmiddels is bij de realisatie van de eerste voorzieningen duidelijk geworden dat de kosten te laag zijn ingeschat.

Vandaag is het geactualiseerde Referentiekader Voorzieningen door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De actualisatie betreft het programma (welke voorzieningen), de omvang (m2 grond en vloeroppervlak) en de kosten (voor zover deze voor rekening van de gemeente komen).

Wat betreft het programma is nagegaan of bepaalde voorzieningen bij nader inzien wel of niet nodig en mogelijk zijn, of dat voorzieningen moeten worden toegevoegd (bijvoorbeeld omdat er nieuw beleid is vastgesteld). Wat betreft de omvang is zo mogelijk een (betere) inschatting van de behoefte gemaakt en is met de beoogde aanbieders of financiers van een voorziening meer in detail bekeken welke oppervlakte grond of vloeroppervlakte nodig wordt gevonden. De kosten zijn geïndexeerd, er is rekening gehouden met BTW, en voor de bouwkosten is extern advies ingewonnen. Het Referentiekader Voorzieningen 2000 bevat het volledige pakket, dat in de Ontwikkelingsvisie was vastgelegd, met uitzondering van een derde veldsportcomplex in het Centrale Park. In het park blijkt hiervoor namelijk onvoldoende ruimte te zijn. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door aanleg van een sportcomplex aan de Cervanteslaan (Oog in Al) en toepassing van 'wet'- en kunstgrasvelden op de andere complexen in het Centrale Park, zodat een intensievere benutting mogelijk is. Voorzieningen die aan het programma zijn toegevoegd zijn onder meer klassen voor speciaal basisonderwijs, een vijfde gezondheidscentrum, peuterspeelzalen en (extra) kinderdagverblijven. Ook zijn voor de komende vijf jaar middelen uitgetrokken om tijdelijke voorzieningen te realiseren (vooruitlopend op het gereed komen van definitieve locaties) en om archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn te kunnen verrichten. Om de voorzieningen te kunnen realiseren heeft het college extra geld beschikbaar gesteld.

Ook zijn de spelregels vastgesteld die gelden voor de investeringen in voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden. Zo is duurzaam bouwen uitgangspunt voor alle voorzieningen. Ook wordt extra geld uitgetrokken om voldoende faciliteiten voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) te kunnen bieden. Veel voorzieningen worden in clusters gebouwd. De verwachting is dat door nauwere samenwerking tussen voorzieningen een beter en vollediger aanbod aan de bevolking kan worden gedaan. Maar bovendien leidt clustering tot intensiever gebruik van de ruimten, gezamenlijk gebruik van sommige ruimten en daardoor tot lagere kosten.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht door vaststelling van het Referentiekader Voorzieningen 2000 het door de gemeente te realiseren permanente gedeelte van het voorzieningenprogramma waar te kunnen maken. Voor tijdelijke voorzieningen en archeologisch onderzoek zijn de kosten tot en met 2005 gedekt. Periodiek zal worden getoetst of de werkelijke kosten passen binnen de uitgangspunten van het Referentiekader en of het programma past bij nieuwe beleidsinzichten.


6. Nieuwe bestedingen fonds Sociale Integratie
Het college van burgemeester en wethouders heeft, op advies van een externe beoordelingscommissie, besloten uit het fonds Sociale Integratie aan de volgende projecten beschikbaar te stellen:

Comité Julianapark - Multicultureel Festival - NLG 5.000

Het Comité Julianapark is een vrijwilligersorganisatie die diverse activiteiten in de wijk Zuilen organiseert. Het comité organiseert op 2 juli 2000 een multicultureel festival in het Julianapark. Het festival is wervend naar alle bewonergroeperingen en is te plaatsen in de verdergaande multiculturele wijkontwikkeling. Vanuit het comité bestaat er een hechte samenwerking met de Surinaamse gemeenschap. Het comité is ook betrokken bij de voorbereiding van het multicultureel en –functioneel centrum aan het Prins Bernhardplein. Het college stelt NLG 5.000 beschikbaar. Het Wijkbureau Noordwest en het budget Bewonersondersteuning leveren ook een financiële bijdrage.

Stade – project ‘De Held’ - NLG 30.000

Elke gemeente, school, sportclub krijgt te maken met racisme, discriminatie, pesten en supportersgeweld. In sommige wijken en op sommige scholen in Utrecht nemen deze maatschappelijke problemen ernstige vormen aan. Als reactie hierop hebben Stade en FC Utrecht in 1998 besloten het project ‘De Held’ op te starten, zodat gewerkt kan worden aan het herstel van het normale respect voor elkaar. Het doel van het project is om Utrechtse jongeren van 10 - 20 jaar bewust te maken van de uitwassen pesten, discriminatie en racisme en deze in Utrecht te voorkomen en te verminderen. Resultaat: een veiliger school- en buurtklimaat. Een deel van de uitvoering is in handen van topvoetballers van FC Utrecht. Zij bezoeken scholen en buurten en verzorgen gastlessen. Zij hebben een grote impact op de jongeren als ze hun ervaringen met pesten en racisme met hen delen. Voetbalvandalisme en redeloos geweld komen aan bod en een videoboodschap geeft nadere verheldering. Ook krijgt FC Utrecht meer binding met Utrechtse jeugd. Andere activiteiten zijn de tweejaarlijkse spandoekwedstrijd en het Daggie FC Utrecht. Benaderde basisscholen doen graag mee aan het project. De verwachting is dat de activiteiten van project ‘De Held’ in een periode van drie jaar geïmplementeerd zijn. Stade vraagt een bedrag van NLG 90.000 voor dit project. Hiernaast zijn er financiële bijdrage en ‘in natura’ van Reebok, FC Utrecht en haar sponsors. Het college stelt voor een jaar voor NLG 30.000 beschikbaar; financiering van het tweede en derde projectjaar worden afhankelijk gesteld van de resultaten over het eerste jaar.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling [afdeling Sport & Recreatie] - ‘Vakantiepas 2000' – NLG 98.000

Door de Stichting Perspecta is in 1998 en ‘99 met succes de ‘Vakantiepas’ ontwikkeld. De ‘Vakantiepas’ is een gratis boekje vol ideeën voor zomeractiviteiten, met korting of gratis, voor alle kinderen van 4 - 12 jaar, maar vooral voor hen die niet op vakantie kunnen. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling neemt het initiatief van de stichting Perspecta over en biedt in het jaar 2000 de ‘Vakantiepas’ aan de Utrechtse kinderen en hun ouders/verzorgers aan. Het college stelt hiervoor NLG 98.000 beschikbaar.


7. Voordracht lid stimuleringscommissie Beeldende Kunst Utrecht
In 1995 is begonnen met de overdracht van voormalige BKR en IKV kunstwerken naar het Utrechtse Bureau voor Kunstuitleen. Daarna is een onderscheid gemaakt tussen werken die voor uitleen geschikt zijn en de zogenaamde incourante kunstwerken. Voor het afstoten van incourante BKR kunstwerken is in een raadsbesluit in 1998 vastgesteld dat zij aan de makers zullen worden geretourneerd. Voor de afronding van de overdracht is nu besloten dat voormalige incourante BKR/IKV werken worden afgestoten door verkoop en schenking. Met inachtneming van het volgende: dat in alle gevallen vooraf een lijst van af te stoten werken vooraf ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd, het Centraal Museum vooraf inzage krijgt in de lijst af te stoten werken en de kunstwerken door een externe expert worden getaxeerd. De mogelijke inkomsten uit verkoop van de kunstwerken zullen na afronding van het traject aan het college worden voorgelegd.

Wegens het vertrek van mevrouw C. van Lingen ontstaat er een vacature in de Stimuleringscommissie Beeldende Kunst Utrecht. Na inachtneming van een sollicitatieprocedure wordt de heer D. Bade, beeldend kunstenaar, als nieuw lid van de commissie voorgedragen.


8. Opdracht uitvoering portret Bob Dylan voor Muziekcentrum Vredenburg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de Utrechtse kunstenaar Titus Nolte (1955) opdracht te verlenen voor het uitvoeren van zijn ontwerp van het portret van Bob Dylan voor het Muziekcentrum Vredenburg. Werk van Titus Nolte bevindt zich o.a. in de collectie van het Centraal Museum. Gezien het oeuvre van Nolte en de specifieke interesse in taal en beeld werd Nolte’s voorstel Bob Dylan te portretteren enthousiast ontvangen. Het portret, dat uitgevoerd zal worden in email op metaal, zal in mei 2000 gereed zijn. Het is het vierendertigste portret van de collectie Muziekportretten in het Muziekcentrum Vredenburg. Bij de bouw van het Muziekcentrum van architect Herman Hertzberger in 1978, besloot het college van burgemeester en wethouders het gebouw met muziekportretten te bevolken. Vanaf 1978 is middels enkele schenkingen, aankopen en merendeels enkelvoudig gesloten opdrachten de collectie gevormd. De verzameling kenmerkt zich door diversiteit zowel in uitvoering (bronzen portretbustes, reliëfs, een omgevingskunstwerk) als in degenen die zijn verbeeld (klassieke componisten, jazzmusici, popmusici, uitvoerende musici, hedendaagse componisten etc). Gezien de huidige omvang van de collectie zal nog dit jaar (naar verwachting bij de opening van het nieuwe culturele seizoen) een uitvoerige catalogus met zwart-wit- en kleurafbeeldingen van de gehele collectie verschijnen. Het is een samenwerkingsproject van de afdeling Culturele Zaken, Muziekcentrum Vredenburg en doctoraalstudenten kunstgeschiedenis van de Universiteit van Utrecht.

Utrecht, 28 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...