Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer t/m 28 april 2000

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda tweede kamer 28 april 2000

Gemaakt: 28-3-2000

6

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000

Agenda


28 maart 2000

Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Woensdag 29 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 30 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Regeling van werkzaamheden


2. Verslag van een algemeen overleg over CITES
met maximum spreektijden van 2 minuten


3. Eventuele stemmingen


4. Debat over de Europese Top te Lissabon

met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige fracties 5 minuten


26 463


5. Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

26 693


6. Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen


26 972


7. Wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw


26 694


8. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verruiming van mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen locatie aan te wijzen)


9. Verslag van een algemeen overleg over het mestbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten


10. Verslag van een algemeen overleg over glastuinbouw
met maximum spreektijden van 2 minuten


11. Verslag van een algemeen overleg over het medefinancieringsprogramma

met maximum spreektijden van 2 minuten


Dinsdag 4 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 5 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 6 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen


3. Stemmingen in verband met


26 873

Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

Stemmingen


4. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel studiefinanciering)

26 873, nr. 46


-de motie-Rabbae/Hamer over een kwijtscheldingsregeling

26 873, nr. 47


-de motie-Hamer/Lambrechts over samenhang in flexibele regelingen

26 873, nr. 48


-de motie-Brood c.s. over kwaliteitstoezicht
Stemmingen


5. Stemmingen in verband met


26 667

Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars


26 023


6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden) (Voortzetting)


26 697


7. Goedkeuring van de op 10 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en de op 27 september 1996 te Dublin tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, alsmede wijziging van de Uitleveringswet en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen


26 850


8. Wijziging van de Vreemdelingenwet (uitbreiding aantal nevenzittingsplaatsen)


26 813


9. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


26 700


10. Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

25 796


11. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

26 069


12. Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48)

26 456


13. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)


26 258


14. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving


26 806


15. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


16. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

26 840


17. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen

26706


18. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)


Dinsdag 11 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 12 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 13 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 523


3. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


4. de gezamenlijke behandeling van:


22 775


-Gerechtsdeurwaarderswet


23 081


-Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat

Dinsdag 18 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 19 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 20 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 586


3. Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel
Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 10 april van 10.15 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het wetsvoorstel Pluimveerechten (26473)


Maandag 17 april van 10.15 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de Vreemdelingenwet 2000

(26732)


Maandag 15 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)


Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959)

Recesperiodes


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000

-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001

-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001

-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001

-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte (nadere wijziging van Boek 4) (27 021);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd partnerschap (27 047);

b. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:


-Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met leerlingenvervoer en de stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs en wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen
(27 014);

Voorschriften ten behoeve van de instroom van leraren in het primair en voortgezet onderwijs (Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs) (27 015);

c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

Intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen (27 019);

d.: de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet (27 022);

e. -de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (27 038).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie