Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gs Groningen stellen gebiedsgericht milieubeleid vast

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Uitnodiging

Groningen, 28 maart 2000 Persbericht nr. 55

Gs stellen uitvoeringsprogramma gebiedsgericht milieubeleid vast

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag het uitvoeringsprogramma gebiedsgericht milieubeleid voor 2000 vastgesteld. Bij dit uitvoeringsprogramma gaat het om een totaalbedrag van ong. 8,5 miljoen, waarmee 11 nieuwe projecten kunnen worden gefinancierd. Het Ministerie van VROM moet nog goedkeuring verlenen aan dit uitvoeringsprogramma. Een voorwaarde voor goedkeuring is de eis, dat de projecten uiterlijk in 2000 van start gaan.

Het gaat hierbij om de volgende 11 projecten:


- Sanering riooloverstorten stroomgebied Ruiten Aa (Westerwolde) Doel van dit project is de lozingen van rioolwater uit overstorten van rioolstelstels in gebieden met de specifiek ecologische functie zoveel mogelijk te beperken. Deze beperking leidt dan tot een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van het water


- Vervolgactiviteiten project Begeleiding geintegreerde akkerbouw ((Westerwolde)
Binnen dit project worden 10 akkerbouwers met een traditioneel Veenkoloniaal bouwplan begeleid om de bedrijfsvoering aan te passen ter vermindering van mineralenverliezen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.


- Implementatie/communicatie resultaten projecten Vrijlevende alen en Stuifbestrijding (Westerwolde)
Doel van deze projecten is het stimuleren van vormen van landbouw, die passen bij de gebiedsfuncties van Westerwolde en die tevens de alkkerbouwers een economisch duurzaam perspectief bieden. Voor het perspectief voor de akkerbouw in Westerwolde zijn de projecten "vrijlevende alen" en stuifbestrijding zeer belangrijk gebleken. Uit de projecten is gebleken dat met uitgekiende bouwplannen, groenbemesters en tussengewassen de ziektedruk voor zetmeel-aardappelteelt en suikerbieten met minder chemie onder controle kan worden gehouden en de benutting van mineralen kan worden verbeterd.


- Implementatie pilot integraal waterbeheer (Westerwolde) De pilot richt zich op de verbetering van de waterkwaliteit, een opzet voor een meetnet waterkwaliteit en -kwantiteit en een "gebiedscontract" waterkwaliteit tussen de betrokkenen (o.m. 20 agrarische bedrijven). Belangrijke elementen zijn bestrijding van verdroging en van verontreiniging ten gevolge van diffuse bronnen in de landbouw.


- Westerwolde Schoon; deelproject IBA-systemen (Westerwolde) De doelstelling van dit project is de verbetering van de waterkwaliteit in de beeksystemen in het milieubeschermingsgebied Westerwolde door middel van IBA-(Individuele Behandeling Afvalwater)
-systemen op percelen waarvoor de drie gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal ontheffing van de zorgplicht hebben gekregen van de provincie Groningen..


- Hunzedal/Zuidlaardermeer; deelproject Rolkepolder (Gorecht) Doelstellingen van dit project zijn de bestrijding van de verdroging, natuurontwikkeling, het ontwikkelen van extensieve recreatie en het verminderen van de naleverng van nutrienten (voedingsstoffen, zoals stikstof). Het streefbeeld is een laagveenmoeras dat bestaat uit open water, rietmoeras, natte graslanden en bos.


- Hunzedal/Zuidlaardermeer; deelproject Westerbroekstermadepolder (Gorecht)
(zie beschrijving onder Rolkepolder)


- Hunzedal/Zuidlaardermeer; deelproject Herstel Zuidlaardermeer (Gorecht)
Hierbij gaat het met name om voorbereidingsmaatregelen teneinde de ecologische waarden en de toeristisch/recreatieve ontwikkelingen van het gebied op een hoger niveau te tillen


- Integraal waterbeheer Gorecht-west (Gorecht) Bij dit project wordt nagegaan welke (combinaties van) ingrepen in de waterhuishouding kunnen leiden tot herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in het Gorecht gebied. Het duurzaam samengaan van waterwinning en natuurontwikkeling is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.


- Introductie en stimulering duurzame grondbewerking (provinciebreed) Doel is de introductie en stimulering van duurzaam en milieuvriendelijk ploegen ter voorkoming van verdere aantasting van landschappelijk en archeologisch waardevolle percelen en ter vermindering van mineralen verliezen en van energiegebruik in de milieubeschermingsgebieden.


- Voorsorteren SGB 2000 (provinciebreed)
Dit project is er op gericht om voor de (prioritaire) milieubeschermingsgebieden een integrale gebiedsvisie op te stellen en vervolgens een concreet uitvoeringsprogramma.

Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid
Voor dit jaar gaat het om het laatste programma dat in het kader van de Subsidieregelling Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) wordt opgesteld. De regeling loopt formeel af per 31 december 1999 maar is met een jaar verlengd in verband met vertraging bij de invoering van de vervolgregeling "Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid" (SGB2000).
Het totale SGM-budget voor de provincie Groningen bedraagt, na verlenging van de regeling f 9.021.600,-- voor de jaren 1996 tot en met 2000. Het oorspronkelijk toegezegde bedrag, f 7.142.000,-- is reeds geheel weggezet in of gereserveerd voor lopende projecten.

Met de inzet van het SGM-budget van f 1.879.500,-- is uiteindelijk een totale projectomvang gegenereerd van ca. f 8.500.000,--. De provincie Groningen draagt hierin voor een bedrag van f 460.000,-- bij.

De milieubeschermingsgebieden in de provincie Groningen zijn (delen van): Westerwolde, Gorecht, Zuidelijk Westerkwartier, Midden-Groningen en het Reitdiepgebied.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050
3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie