Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 28 maart 2000 Nieuwsdatum: 31-Mar-2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 28 maart jl. de volgende besluiten genomen:
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Concept-raadsvoordracht delegatie bevoegdheid tot verlening vrijstelling
Op 3 april a.s. zal er een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden ingevoerd. Het belangrijkste onderdeel van deze wetswijziging is de invoering van de zogenaamde zelfstandige projectprocedure. Door middel van deze procedure kan er medewerking worden verleend aan projecten die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan, zonder dat dit bestemmingsplan behoeft te worden herzien. Een ander punt van de wetswijziging dat hier nauw mee samenhangt, is de mogelijkheid om de bevoegdheid van de raad om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan, te delegeren aan het Dagelijks Bestuur. In het geval van kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kan het overdragen van deze bevoegdheid namelijk gewenst zijn om de behandeling van aanvragen om vrijstelling efficiënter te laten verlopen. Zo zal er straks bij het verlenen van een bouwvergunning minder vaak een verklaring van geen bezwaar hoeven te worden aangevraagd. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht inzake de delegatie van de bevoegdheid tot verlening van vrijstelling.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Aanpak wateroverlast Museumplein
(uit extra vergadering Dagelijks Bestuur van 30 maart jl.) Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de brief aan Arcadis Advies en Arcadis Realisatie betreffende de aanpak van de wateroverlast op het Museumplein.

STADSDEELWERKEN
Plan van aanpak Stadionpleinmarkt
Het plan van aanpak met de daarin opgenomen maatregelen ten behoeve van de toekomst van de markt op het Stadionplein, is definitief vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Verbod stilstaan zuidzijde Albert Cuypstraat/hoek Ruysdaelkade Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit betreffende het instellen van een verbod tot stilstaan aan de zuidzijde van de Albert Cuypstraat/hoek Ruysdaelkade. Het verbod zal worden ingesteld door het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep op dit weggedeelte.
Heruitgifte in erfpacht bebouwde terrein Tolstraat 31-53 Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de heruitgifte in erfpacht van het bebouwde terrein Tolstraat 31 tot en met 53 aan de Algemene Woningbouwvereniging.
Subsidie project Intensieve Coaching
Er is een subsidie van f 63.500,- vastgesteld ten behoeve van het project Intensieve Coaching, een project gericht op de sociale activering van blijvers in de bijstand.
Subsidie haalbaarheidsonderzoek De Kunstzaak
Er is een subsidie van f 30.000,- vastgesteld ten behoeve van de uitvoer van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van De Kunstzaak. In dit toekomstige kunstenaarscentrum kunnen kunstenaars in staat worden gesteld hun kunstenaarschap uit te oefenen en verder te ontwikkelen.
Subsidie project (Arbeids) toeleiding Kunstenaars Er is een subsidie van f 76.500,- vastgesteld ten behoeve van het project (Arbeids) toeleiding Kunstenaars. Het doel van dit project is om de doelgroep kunstenaars in kaart te brengen en een deel daarvan te begeleiden richting de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK), werk of sociale activering.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Herziening subsidie schoolgebonden kinderopvang ROC Amsterdam Het Dagelijks Bestuur heeft besloten de toegekende subsidie van 1 februari jl. aan ROC Amsterdam ten behoeve van 25 dagdelen schoolgebonden kinderopvang in te trekken. Hiervoor in de plaats is een subsidie van f 105.000,- voor het jaar 2000 vastgesteld, voor de realisatie van 75 dagdelen schoolgebonden kinderopvang. Wijzigingen Huisvestingsvoorzieningen 2000 primair onderwijs Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het door de raad vastgestelde, gewijzigde programma en overzicht Huisvestingsvoorzieningen 2000 voor het primair onderwijs. De wijziging betreft de afwijzing van de aanvraag voor het aanpassen van de binnenzijde van het gymnastieklokaal aan de Heinzestraat.
Overige informatie/mededelingen:
Ger de Visser en Dita Vermeulen zullen op 24 mei a.s. deelnemen aan het congres Interactieve beleidsvorming; hoe kunt u het proces sturen en uitvoeren!
Locatie: De Meervaart, Amsterdam Tijdstip: 11.00-17.00 uur Ger de Visser en Dita Vermeulen zullen op 24 mei a.s. aanwezig zijn bij het 40-jarige jubileum van Wijkopbouworgaan Zuid-West. Locatie: Huize Lydia Tijdstip: 16.00-19.00 uur

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie