Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen macroverstrekkingenbudget ZFW 2000

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

macroverstrekkingenbudget zfw 2000

Gemaakt: 28-3-2000 tijd: 16:24

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 2000

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleek er bij de fracties van het CDA en van D66 behoefte te bestaan een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over haar brief van 23 november 1999 inzake het macroverstrekkingenbudget ZFW 2000 en de macrobeheerskosten budgetten ZFW/AWBZ 1999 (nader vaststelling) en 2000 (eerste vaststelling) (26 800 XVI, nr. 59).

Deze vragen zijn met de door de minister bij brief van verstrekte antwoorden hieronder afgedrukt.

Vragen CDA-fractie


1.

Zijn met het verdeelmodel de beoogde werking en de beoogde effecten (doelmatigheid en kostenbeheersing) bereikt? Zo neen, kan daarvoor een verklaring worden gegeven?


2.

De voormalige Ziekenfondsraad heeft in het verleden reeds vastgesteld dat er sprake is van een «intrinsieke spanning» binnen het verdeelmodel. Waarop doelde de voormalige Ziekenfondsraad toen, en wat is thans de stand van zaken met betrekking tot het oplossen van die intrinsieke spanning?


3.

De Ziekenfondsraad heeft de regering bij meerdere gelegenheden in het kader van de ziekenfondsbudgettering opgeroepen beleidsmaatregelen te nemen die de beoogde verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende partijen in de zorgsector vorm geven. Zijn die bedoelde maatregelen nu genomen en kunnen die hier precies worden aangegeven? Welke relatie is hier aanwezig met de visie van de regering op het (toekomstige) stelsel?


4.

Welke invloeden zijn van de gewijzigde declaratie van kosten van medisch-specialisten uitgegaan op het verdeelmodel en het macroverstrekkingenbudget en hoe wordt dat beoordeeld?


5.

Over de wijzigingen in het budgetteringsmodel is overeenstemming bereikt met het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland. Kan het bestuur van de branche-organisatie bindend optreden voor de aangesloten leden?


6.

Op welke manier en bij wie kunnen individuele ziekenfondsen, anders dan via de branche-organisatie, hun eventuele bezwaren kenbaar tegen de voorgestelde verdeelsystematiek? Hoeveel ziekenfondsen hebben tegen de huidige verdeelsystematiek bezwaar? Wat is de strekking van de bezwaren en hoe worden die beoordeeld?


7.

Heeft de wijziging in het verdeelmodel aantoonbaar geleid tot een verbetering van de verdelende werking van het budgetmodel? Kunnen de uitkomsten van daarop betrekking hebbend onderzoek aan de Kamer worden overlegd? Indien zulks niet tot de verwachte verbeteringen heeft geleid, tot welke (beleids)conclusies brengt die wetenschap de regering?


8.

Is het de regering nu duidelijk dat kleinere ziekenfondsen met veel werknemers in het bestand, de dupe worden van de vorig jaar doorgevoerde aanpassingen in het verdeelmodel?


9.

Heeft het IOO in haar onderzoek naar de zorgkosten van werknemers ook rekening gehouden met de verschillen tussen werknemers (een werknemer in bijvoorbeeld de bancaire wereld heeft een ander patroon van zorgkosten dan die in de zware industrie of de bouw)? Heeft het afgelopen jaar duidelijk aangetoond dat bedoelde ziekenfondsen met lagere kosten van verstrekkingen te maken hebben en zo neen, tot welk oordeel brengt dit de regering?


10.

Hoe is de informatieverstrekking aan de individuele ziekenfondsen omtrent de budgettering geregeld?


11.

Kunt u inzicht verstrekken in de gedachtenontwikkeling van de WOVM die medio 2000 moet uitmonden in een geheel nieuw verdelingsmodel en kunt u aangeven wat de gevolgen daarvan voor de individuele ziekenfondsen zullen zijn?

Vragen D66-fractie


12.

Wat houdt het verdeelcriterium regio in? Hoe verhoudt dit criterium zich met het principe van landelijk werkende ziekenfondsen en ziekenfondsen die verzekerden uit het hele land in hun bestand hebben? (brief aan het College voor Zorgverzekeringen)


13.

Is het de bedoeling dat de nacalculatie op het budgetonderdeel variabele kosten ziekenhuisverpleging ook tot 0% teruggebracht wordt?


14.

Waarom wordt de drempelwaarde bij de HKV voor 2000 verhoogd met f
2.500,-? Hoeveel gaat deze verhoging de ziekenfondsen naar verwachting gemiddeld kosten?


15.

Kan worden uitgelegd waarom historische gegevens per ziekenfonds worden gehanteerd bij de vaststelling van het macrodeelbudget en andere budgetten? Waarom is gekozen voor een percentage van 30? Kan met deze systematiek voldoende ingespeeld worden op verschuivingen in het verzekerdenbestand, zoals stijging leeftijd, meer ABW'ers of WW'ers, enzovoorts?

De voorzitter van de commissie,

Essers

De griffier van de commissie,

Teunissen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie