Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aandacht voor buitengebied Breda

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


AANDACHT VOOR HET BUITENGEBIED BREDA

De gemeente Breda heeft op het moment veel aandacht voor het buitengebied. Naast de nota Landgoed Breda waar de gemeente Breda aan werkt, is een belangrijk plan voor het beheer van het Buitengebied gereed gekomen. In het gebiedsplan Buitengebied staan de functies en belangen van het buitengebied centraal. De voornaamste functies van het buitengebied zijn landbouw, natuur, recreatie en verkeer. In de beheerstrategie voor het Buitengebied ligt bij recreatie de nadruk op bereikbaarheid, veiligheid en reiniging. Bij natuur en landschap wordt rekening gehouden met natuurlijke processen en voor de landbouw staan bereikbaarheid en bermbeheer centraal.

Het buitengebied van de gemeente Breda is na de gemeentelijke herindeling in 1997 flink uitgebreid. Onder het buitengebied wordt het grondgebied van de gemeente buiten de bebouwde kom verstaan, met uitzondering van bedrijventerreinen, hoofdwegen, fietspaden en natuurgebieden. De visie op het beheer van het buitengebied is gebaseerd op een analyse van knelpunten en wensen in het gebied. Aan deze analyse hebben ook externe belanghebbenden zoals natuur- en milieuverenigingen en de ZLTO (organisatie van land- en tuinbouw) een bijdrage geleverd.

Knelpunten

Een van de belangrijkste knelpunten is het ontbreken van een beheervisie en het gebrek aan afstemming met andere beheerders. Over de wegen wordt als knelpunt de verkeersonveiligheid als gevolg van smalle bermen en het ontbreken van fietspaden genoemd. Ook is een aantal belanghebbenden van mening dat er te weinig groot onderhoud aan de wegen wordt uitgevoerd. Het huidige beheer is onvoldoende op de verschillende functies van het buitengebied afgestemd.

In aansluiting op de nota Landgoed Breda is het buitengebied opgesplitst in twee gebieden. Het noordelijke en zuidelijke buitengebied worden gekenmerkt door hoge natuur- en landschapswaarden. In het beheer wordt daarbij vooral de aandacht gericht op het behoud van het landelijk karakter en de ruimte voor extensieve recreatie. De oostelijke en westelijke buitengebieden kennen veel minder natuur en landschapswaarden. Wel worden zoveel mogelijk ecologische verbindingen met noord en zuid gerealiseerd en worden groene overgangen tussen de stad en het buitengebied gecreëerd.

Beheer en onderhoud

In het gebiedsplan worden voorstellen gedaan voor het beheer en onderhoud van de verschillende onderdelen (bijvoorbeeld openbaar groen, verharding en verlichting) in het buitengebied. Belangrijke accenten in het beheer liggen in een aangepast maaibeheer van de bermen, het structureel oppakken van groot onderhoud van verhardingen en het selectief aanbrengen van verlichting. Daarnaast is de communicatie over het beheer en de samenwerking met medebeheerders (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap) een belangrijk aandachtspunt.

Door tijdig te investeren in het buitengebied en een effectief en efficiënt beheer worden de eisen met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid en het gewenste beeld gerealiseerd. Dit levert bovendien een rendementsverbetering van ¦ 2 ton op. Het college stelt aan de raad voor om voor het beheer en onderhoud van de verschillende elementen in het buitengebied ruim ¦ 2 miljoen beschikbaar te stellen. Na het vaststellen van het plan wordt in overleg met belanghebbenden en andere terreinbeheerders gestart met de uitvoering.

Breda, 29 maart 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie