Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Nieuws & Actueel

Nieuws B & W

Nr 13 - 29 maart 2000

Nummer 13 - 29 maart 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 24 EN DINSDAG 28 MAART 2000

PERSBERICHTEN

* College stemt in met hypotheek voor middengroep in Amsterdam
* College onderzoekt autovrije zondag

* Uitbreiding kinderopvang in binnenstad

* Verkeersveiligheid wordt verder verbeterd
* Amsterdam investeert ruim 820.000 gulden in evenementen
* Negen bedrijventerreinen drastisch aangepakt
^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met de raadsvoordracht over het Gemeentelijk Monumenten Project (GMP) dat op 1 oktober 1997 is gestart. Het GMP is een vervolg op het landelijke Monumenten Selectie Project (MSP) voor de Rijksmonumentenlijst. Om in een vroeg stadium een zorgvuldige afweging te maken over renovatie of sloop/nieuwbouw en de initiatiefnemers te informeren over de haalbaarheid van de ingediende bouwaanvragen is een overzicht gemaakt van panden in de binnenstad die voor monumentenbescherming in aanmerking komen. Het MSP en het GMP bieden afdoende bescherming voor monumentale architectonische waarden van voor 1940. De criteria voor het plaatsen op de lijst zijn ontleend aan de Monumentenverordening Binnenstad en de Handleiding voor de selectie van gebouwen en ensembles voor de Gemeentelijke Monumentenlijst. Behandeling in de raadscommissie is op 11 mei en in de gemeenteraad op 24 mei.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding van de partiële herziening van het bestemmingsplan Prinseneiland. Voor de panden Prinseneiland 53-57 is een gewijzigd bouwplan ingediend waarbij onder andere de kelder en de eerste bouwlaag worden gebruikt als bedrijfsruimte en een parkeergarage voor vier auto's en daarboven zeven woningen. De grond heeft de bestemming bedrijfsdoeleinden, maar tegen de functie wonen is geen bezwaar omdat het beleid functiemenging voorstaat. Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 februari jl. zijn er door de buurt geen bezwaren tegen het initiatief ingediend. Behandeling in de raadscommissie is op 13 april en in de gemeenteraad op 10 mei.

Het college stemt in met het toepassen van de Hardheidsclausule Subsidieverordening Stadsvernieuwing Binnenstad 1999 voor het omleggen van kabels en leidingen. Een aantal jaren geleden heeft de eigenaar van de supermarkt aan het Rapenburg 91 de gemeente verzocht om zijn zaak te mogen uitbreiden met de naast het pand gelegen groenstrook. Deze grond heeft op dit moment nog geen definitieve bestemming en is al in gebruik bij de supermarkt. Voor het omleggen van de kabels en leidingen wordt aan de afdeling Beheer Onroerend Goed een subsidie van 100.000 gulden uit het Stadsvernieuwingsfonds verstrekt in het kader van de subsidie voor het tot stand brengen en/of verbeteren van bedrijfsruimten. Behandeling in de gemeenteraad is op 19 april.

Algemeen Bestuur
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.L. Meijer (PvdA) over bezorging van postpakketten in Zuidoost. Publicatie in het Gemeenteblad.

Onderwijs
Het college stemt in met de besteding van de educatiegelden 2000. Net als in 1999 wordt voorgesteld de gehele rijksbijdrage te besteden bij het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Amsterdam voor circa 7000 educatie-activiteiten. Het betreft dan educatie voor lager opgeleiden, educatie voor hoger opgeleide nieuwkomers, HAVO/VWO en primaire startkwalificaties voor een totaalbedrag van 39.116.100 gulden. Een nieuw voorstel vormt de besteding van 460.720 gulden voor de (verdere) introductie van ICT in het ROC-Amsterdam. Het budget heeft het Rijk voor dit doel beschikbaar gesteld. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. R. Alberts (SP) over de spreiding van autochtone en allochtone leerlingen over de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Publicatie in het Gemeenteblad

Het college stemt in met de raadsvoordracht over een aanvullende kredietverstrekking voor de lening van het Montessori College Oost. Bij de afrekening van de nieuwbouw van deze school blijkt een overschrijding op het toegestane bouwbudget van 3.358.413 gulden te zijn ontstaan. Deze overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door onderwijsontwikkelingen, onvermijdelijke hogere bouwkosten en veiligheidsaspecten. Voorts stemt het college in met machtiging van de directeur DWA om de middelen direct na goedkeuring door de raadscommissie, vooruitlopend op de raadsbehandeling, beschikbaar te stellen. Snelle betaling is noodzakelijk in verband met de ontstane liquiditeitsproblemen bij de school. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.

Het college stemt in met de aankoop van een schoolgebouw aan de Burgemeester Eliasstraat voor de bestrijding van wachtlijsten voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Het gebouw kan volgens de taxatieprijs voor 340.000 gulden worden overgenomen van het stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Daarnaast is nog een bedrag van 668.000 gulden nodig voor het in goede staat brengen van het gebouw en het geschikt maken voor ZMLK. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.

Diversiteitsbeleid
Het college stemt in met de begroting Nieuwkomersbeleid 2000. Op basis van het geschatte aantal nieuwkomers in 2000 is de begroting vastgesteld op 42.674.432 gulden, een gezamenlijke rijksbijdrage van de ministeries van VWS en OCW. Het geld zal worden besteed aan organisatiekosten van het projectbureau INKA, het inburgeringsloket, inburgeringsonderzoek, educatief traject voor nieuwkomers, stadsdeelbegeleiding bij opvang nieuwkomers, trajectbegeleiding van de Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam, faciliteiten voor opvang van kinderen en diverse bijzondere projecten. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.

Personeel & Organisatie
Het college stemt in met de aanstelling van de heer B. Bos als interim-directeur Concern en ontheft hiermee de heer H. Moor van zijn werkzaamheden als sectordirecteur Concern. De heer Moor zal zijn werk als directeur Financiën voortzetten. Deze aanstelling is één van de besluiten die genomen zijn naar aanleiding van het Boer & Croon Groep-rapport. Het selectieproces is afgerond en de heer Bos is per 27 maart met zijn werkzaamheden begonnen. De heer Bos is afkomstig van PriceWaterhouse en zal als taken hebben: de algemene leiding over de sector, het doen van voorstellen over de ontwikkeling van de planning en control-cyclus, het doen van voorstellen over de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de sector Concern, en het implementeren van aanpassingen na besluitvorming.
Haven en Luchthavenaangelegenheden
Het college stemt in met de brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de nota 'Toekomst van de Nationale luchthaven' van 17 december 1999. In deze nota wordt het voorgestelde beleid van het kabinet voor de middellange (tot 2010) en lange termijn gegeven. Onder meer door het opheffen van het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS), is het gewenst dat Amsterdam een reactie op de nota geeft. De middellange termijn heeft als uitgangspunt het optimaal laten functioneren van Schiphol op de huidige plek. De basis hiervoor is een nieuw normenstelsel en een gewijzigde verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid en de sector. Hiervoor wordt een keuze gemaakt om Schiphol als bedrijf te behandelen. De overheid stelt de randvoorwaarden en het toezicht op het handhaven daarvan. Amsterdam staat hier positief tegenover. De sancties op overtredingen moeten helder in de wet worden vastgelegd, meent Amsterdam. Daarnaast moet gelet worden op de ontwikkeling van het gebied rond Schiphol en de bereikbaarheid van Schiphol. Amsterdam merkt op dat in de nota geen relatie wordt gelegd tussen voorstellen voor de middellange termijn en de mogelijk daaruit voortvloeiende beperkingen voor de nu nog kansrijke ontwikkelingen rond Schiphol. Tenslotte moet er een gestructureerde vorm van regionaal overleg over Schiphol komen, met zowel het Rijk als Schiphol daarin vertegenwoordigd. Op dit moment wordt hierover overleg gevoerd. Behandeling in de raadscommissie is op 27 april. Het college stemt in met de raadsvoordracht om het geplaatste aandelenkapitaal van de Schiphol Area Development Company NV (SADC NV) vol te storten. Amsterdam is medeoprichter en voor 16,6% aandeelhouder van deze NV. Het doel is de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige bedrijventerreinen rond Schiphol te ontwikkelen. Hieraan is een toenemend tekort, waardoor het bestuursforum Schiphol de SADC heeft verzocht actief te investeren in nieuwe bedrijfsterreinen. Voor de financiering van de te verwerven gronden wordt enerzijds vreemd kapitaal aangetrokken, anderzijds wordt de aandeelhouders gevraagd hun aandeel in het eigen vermogen vol te storten. Voor Amsterdam betekent dit 840.000 gulden; de rente komt ten laste van het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij, het dividend ten gunste daarvan.
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met het jaarprogramma Fiets 2000, dat is afgeleid van het Meerjarenprogramma Fiets 2000-2005. De speerpunten van het Meerjarenprogramma zijn onder meer: het stimuleren van het fietsgebruik, het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers, fietsdiefstalpreventie, en promotie en voorlichting over fietsgebruik. In 2000 zal een aantal activiteiten worden uitgevoerd. Er komt onder meer een voorlichtingsprogramma over fietsvoorzieningen en er wordt lesmateriaal ontwikkeld waarmee kinderen leren veilig te reizen op school-thuis routes. De gemeente zal inhoudelijk en financieel een bijdrage leveren aan het internationale fietscongres Velo Mondial, dat in juni in Amsterdam wordt gehouden. De verkeersveiligheid zal op een aantal plaatsen worden verbeterd, de ontwikkeling van het Kernnet Fiets wordt doorgezet, en er komen meer bewaakte stallingen in de stad. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.
Het college stemt in met de rapportage over de totstandkoming en het gebruik van het Kernnet Fiets. Het Kernnet Fiets dat zal worden aangelegd in de periode tot 2010, is een netwerk van hoogwaardige fietspaden in Amsterdam. Op deze comfortabele en veilige paden moeten fietsers een hoge snelheid kunnen bereiken. Het Kernnet Fiets is bedoeld om het gebruik van de fiets over afstanden van meer dan vijf kilometer te bevorderen. De keuze voor het aanleggen van het Kernnet Fiets is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Fiets 2000-2005, dat eind vorig jaar is goedgekeurd. Het kernnet zal vooral een stadsdeeloverstijgende betekenis hebben, naast het Hoofdnet Fiets dat een verbindingsfunctie tussen de stadsdelen heeft. De samenhang met het Hoofdnet Auto en/of het Hoofdnet Openbaar Vervoer zal op vele punten bestuurlijke, organisatorische en financiële vraagstukken opleveren. Daarom pleit het college ervoor om nu eerst een aantal routes uit te werken en op basis van deze uitwerking voor twee routes een verkenningenstudie uit te voeren met als resultaat een nota van uitgangspunten en een concept-beleidskader voor de overige routes. Behandeling in de raadscommissie is op 29 maart.

Sociale Zaken
Het college stemt in met de raadsvoordracht 'Uitbreiding doelgroep Plusvoorziening 2000'. Eind 1999 is besloten de doelgroep voor de Plusvoorziening uit te breiden naar alle huishoudens die vijf jaar of langer een inkomen op het minimumniveau hadden (of maximaal 5% daarboven). In een raadsbesluit van 16 december 1999 zijn hiervoor de middelen al vrijgemaakt. In deze raadsvoordracht wordt de formele aanpassing van de Verordening op de plusvoorziening voorgesteld. Voorts stemt het college in met het Besluit plusvoorziening 2000. Voor de uitvoering is besluitvorming nodig over de aanvraagperiode (van 1 mei t/m 31 juli), de toetsbedragen voor het inkomen en de hoogte van de plusvoorziening, die 1.000 gulden voor alleenstaanden bedraagt en
1.500 gulden voor gezinnen. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.

Gemeentevervoerbedrijf
Het college stemt in met de brief aan de directie van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) over het advies van de Ondernemingsraad (OR) op het principe-besluit over de externe verzelfstandiging van het GVB. De OR heeft in september jl. negatief geadviseerd op het voornemen van externe verzelfstandiging. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) moet het college de overwegingen geven waarom het advies niet is opgevolgd. Volgens het college is externe verzelfstandiging een op zichzelf staande optie en wezenlijk anders dan privatisering: de gemeente blijft eigenares, maar ziet af van de directe invloed op de bedrijfsvoering. Met externe verzelfstandiging krijgt de directie armslag en de verantwoordelijkheid om financiële risico's in de toekomst te voorkomen. Op basis van de brief kan de OR bij de Ondernemingskamer een procedure starten om het besluit van de gemeenteraad (als ondernemer) aan te vechten.

Economische Zaken
Het college heeft definitief de intentie uitgesproken om met twee stadsgebieden mee te doen aan het Europese investeringsprogramma 'Doelstelling 2'. Het gaat om 'Groot Oost' (Oost/Watergraafsmeer, Zeeburg en een stukje binnenstad) en Zuidoost. Doelstelling 2 is een nieuw Europees programma dat de komende zes jaar geld beschikbaar gaat stellen voor investeringen in achterstandswijken van steden. Het is voor het eerst dat er geld naar (grote) steden in Europa gaat. Amsterdam zal 76 miljoen gulden ontvangen onder de voorwaarde dat de gemeente zorgt voor co-financiering in een verhouding van 33% D-2-gelden en 67% co-financiering. Uiterlijk op 22 april gaat het Kabinet de aanvraag voor Nederlandse steden bij de Europese Commissie indienen. Het gaat om elf stadswijken in negen steden.
Werk
Het college heeft de financiële bijdrage aan de WRA-Groep (Werkvoorziening Regio Amsterdam) voor het jaar 2000 vastgesteld. Voor dit jaar is het streven er op gericht dat er gemiddeld 2690 mensen aan het werk zijn in een van de werkplaatsen van de WRA-Groep (in 1999 2602). De instroom van mensen die begeleid worden bij hun werk moet worden gestimuleerd, onder andere door de koppeling van die mensen met een op te zetten Leerwerkbedrijf. De rijksbijdrage is 45.000 gulden per werknemer, terwijl de loonkosten gemiddeld 47.500 bedragen. In 1999 is een benchmark-onderzoek uitgevoerd, waarbij een aantal zwakke plekken in de organisatie is blootgelegd. In het jaar 2000 wordt hieraan actief gewerkt. Het besluit wordt op 11 mei ter kennis van de raadscommissie gebracht.

Milieu
Het college stemt in met het uitvoeringsbesluit over de destructieverordening en botulismeregeling. De Dierenambulance aan de Hoogte Kadijk en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) Baggerwerken en Drijfvuil aan de Papaverweg zijn aangewezen als verzamelplaatsen zoals genoemd in artikel 2 van de destructieverordening. De verzamelplaats bij de Dierenambulance is bestemd voor dode honden en katten en de verzamelplaats bij DWR voor botulismeslachtoffers. Bij de Dierenambulance wordt een Botulismetelefoon geïnstalleerd. Het voorstel wordt ter kennisneming aan de raadscommissie aangeboden. Het college is akkoord met het machtigen van de directeur van de Milieudienst om namens de gemeente een bezwaar in te dienen tegen het besluit van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de afwikkeling van de budgethouderscontrole 1997. De betrokken diensten (Milieudienst, Omegam en Geam) willen de beslissing van de minister om 1,3 miljoen gulden terug te vorderen op basis van een betere onderbouwing van de gedane uitgaven aanvechten.
Openbare Ruimte
Het college stemt in met de gewijzigde statuten van het Pinetum Blijdenstein in Hilversum. Door de verzelfstandiging van de stichting is een statutenwijziging noodzakelijk. De gemeente Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de gemeente Hilversum treden uit de stichting. De grond wordt in erfpacht tegen de symbolische prijs van 1 gulden uitgegeven met de bestemming naaldbomentuin. Het college heeft kennis genomen van het Jaaroverzicht 1999 agressie en geweld van de dienst Stadstoezicht. Ten opzicht van 1998 is het aantal gevallen met letsel met negentien toegenomen tot 54. In 50% van alle gevallen is aangifte bij de politie gedaan. In 1999 is in achttien zaken, waarin in totaal 22 medewerkers betrokken waren, een uitspraak gedaan door de rechter. In zeventien zaken werd door de rechter immateriële schade toegekend. Het jaaroverzicht wordt ter kennisneming aan de leden van de raadscommissie gezonden.

Ruimtelijke Ordening
Het college heeft kennis genomen van het vierde kwartaalverslag 1999 over de bodemsanering Diemerzeedijk. De verwachting blijft dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet kan worden afgerond. De aannemer gaat er ook vanuit dat de oplevering, zoals gepland op 1 oktober 2000, kan worden gehaald, maar de tijdsplanning is door ontwikkelingen in het derde kwartaal 1999 erg krap geworden. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april.
Het college stemt in met het ter inzage leggen van de ontwerp-uitwerking van het bestemmingsplan IJburg 1e fase. Dit bestemmingsplan bevat de bouwblokken ten zuiden van de IJburglaan op het Haveneiland West. De uitwerking is relatief gedetailleerd, maar biedt voldoende ruimte om in te spelen op kleine wijzigingen in de te realiseren bouwvolumes, het gebruik van de bebouwing en het vergroten van de bedrijvigheid.

Het college stemt in met een verlenging van het Raamcontract 1999 in 2000. Het Raamcontract heeft tot doel een optimale besturing van de dienst Ruimtelijke Ordening te realiseren.

Het college stemt in met het voorstel om het Bestuurlijk Team Ruimtelijke Strategie (BTRS) te vervangen door een nieuwe constructie. De problemen, waarvoor het BTRS in 1993 werd opgericht, zijn grotendeels voorbij. Er zijn echter nieuwe vraagstukken voor in de plaats gekomen die om een andere benadering vragen. Het betreft de afstemming Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, en Mainportontwikkeling en de afstemming tussen de ruimtelijke en de sociale sector. Voorgesteld wordt het BTRS te vervangen door een driedubbele wethouder Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Haven en Luchthaven. Hierdoor ontstaat strategische afstemming tussen deze portefeuilles en wordt een cyclus van ambtswoninggesprekken gehouden gericht op de uitwisseling van kennis en ervaringen in elf Europese steden op het beleidsterrein van tweedeling en participatie. Deze cyclus sluit aan op een door de EU gesubsidieerd onderzoeksprogramma in dezelfde steden.

Volkshuisvesting
Het college stemt in met de gewijzigde raadsvoordracht, waarin de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, onder bepaalde voorwaarden, aan het college wordt gedelegeerd. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april. Het college stemt in met de voortzetting van het experiment Van Groot naar Klein door de Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam. Bij dit project wordt een verhuisconsulent ingezet om te groot wonende huurders van het Woningbedrijf te begeleiden bij het vinden van een kleinere woning. Dit experiment wordt gefinancierd door het Woningbedrijf zelf. Door het succes van het experiment en door het aanstellen van verhuisconsulenten bij de drie clusters van woningcorporaties wordt gevraagd om het experiment voor nog eens twee jaar voort te zetten. Behandeling in de raadscommissie is op 12 april. Het college stemt in met het antwoord op een brief van 23-12-1999. Hierin verzoeken de staatssecretaris van Justitie, de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid en de VNG gezamenlijk aan alle gemeenten om woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers die vallen onder de (opvang)verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Volgens een bepaalde verdeelsleutel gaat het voor Amsterdam om 461 asielzoekers, waarvoor ongeveer 150 woningen nodig zullen zijn. De gemeente heeft besloten om het beschikbaar stellen van woningen toch voorlopig af te wijzen. Op 26-11-1999 is Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het COA met als doelstelling om maximaal 2000 opvangplaatsen in zes asielzoekerscentra te realiseren. De planning is dat aan het eind van dit jaar 1000 opvangplaatsen beschikbaar zullen zijn en aan het eind van 2001 nog eens 1000. Mocht in de loop van het jaar blijken dat dit aantal opvangplaatsen niet gerealiseerd kan worden, dan kunnen alsnog woningen beschikbaar gesteld worden om 'het gat te dichten'. De beantwoording wordt aan de raadscommissie aangeboden.
Stadsvernieuwing
Het college stemt in met het ontwerp en de gekozen locaties voor de Drijvende Tuinen in het Oostelijk Havengebied. De doelstelling van dit door het stadsdeel Zeeburg getrokken project is om meer groen te realiseren in het Oostelijk Havengebied. Er zullen twee tuinen worden gerealiseerd, waarvan de één voor iedereen toegankelijk zal zijn en de ander een niet toegankelijk natuureiland wordt. Voorgesteld wordt om het gebruikseiland te situeren aan de Panamakade en het natuureiland in de Entrepothaven. De eilanden worden ingericht met lage bloeiende beplanting. Het project is een experiment en wordt uitgevoerd naar een idee van Jasper Grootveld. Het productieproces van de piepschuim eilanden is al gestart in de vorm van een werkervaringsproject. Het voorstel wordt ter kennis van de raadscommissie op 12 april gebracht. ^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
* Besluit over machtiging directeur Binnenstad.
Bouwen, Wonen en Economie

* Twee adviezen op bezwaarschriften.

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
Algemeen Bestuur

* Negentien adviezen op bezwaarschriften.
* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
Onderwijs

* Besluit over huurvergoeding.

* Diversiteit

* Besluit over toekenning structurele en incidentele subsidie.
Personeel & Organisatie

* Elf brieven over ongegrond verklaring bezwaar.
* Twee brieven over gegrond verklaring bezwaar.
* Brief over niet-ontvankelijk verklaring bezwaar.
* Besluit over vaststelling besluit procedure beoordeling en beloning topfunctionarissen.

* Besluit over vaststelling besluit werving en selectie topfuncties.
* Besluit over wijziging diverse besluiten.
* Besluit over verlening ontslag.

* Besluit over vaststelling besluit verlenging salarisgroepen topfuncties.

Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

* Twee besluiten ter zake van terugvordering in rechte.
Cultuur

* Besluit over bijdrage aan jubileumviering.
Economische Zaken

* Besluit over overdracht erfpachtrecht.

Werk

* Besluit over verkoop pand.

Milieu

* Twee besluiten over toekenning subsidie.
Openbare Ruimte

* Besluit over overdracht parkeergarage.

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 30-03-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...