Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenVoorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting* Wet milieubeheer

* Subsidie gemeentelijke monumenten

* Ontwerp provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005 ter inzage

* Bekendmaking voorbereidingsbesluiten

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collectes

* Kapvergunning

* Bouwzaken

* Burgerlijke stand

* Spreekuren wethouders


Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld.
Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van feesten op zaterdag 1 april 2000:

* Restaurant De Knip, Kniplaan 22, binnen en buiten met live muziek tot 2.00 uur;

* Stichting Tennispark Adegeest, Weddeloop 4, binnen met discomuziek tot 2.00 uur;

* Voorschotense Herensociëteit, Schoolstraat 12, binnen met discomuziek tot 2.00 uur.Subsidie gemeentelijke monumenten

Eigenaren van gemeentelijke monumenten, die binnen afzienbare tijd restauraties aan hun pand hebben gepland, wijzen wij nadrukkelijk op de mogelijkheid subsidie van de gemeente te verkrijgen op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 1994.
Op grond van deze verordening moet de eigenaar, in het jaar voordat de betaalbaarstelling is gewenst (2001), voor 1 april een aanvraag om subsidie bij de gemeente indienen. Hierbij dient reeds een Eigenaren van gemeentelijke monumenten, die binnen afzienbare tijd restauraties aan hun pand indicatie van de kosten te worden gevoegd. Vervolgens moet u voor 1 september aanstaande alle overige benodigde gegevens bij de gemeente indienen. Dit betreft onder andere een werkomschrijving, tekeningen en een gespecificeerde begroting van de kosten.
Uw aanvraag kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie hierover kunt u zich wenden tot mw. mr. A.M. van Tol van de sectie Bouwtoezicht, telefoon 071-5600 724.

Ontwerp provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005 ter inzage

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 14 maart 2000 het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005 vastgesteld. Dit programma bevat een opsomming van de rijksmonumenten in Zuid-Holland die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in aanmerking behoren te komen voor subsidie van rijkswege voor restauratie. Per monument is tevens de hoogte van de subsidie aangegeven. Voorts is deze opsomming voorzien van een uitgebreide toelichting. Conform artikel 12 lid 3 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 zal de voorbereidingsprocedure worden gevolgd zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van deze voorbereidingsprocedure ligt het ontwerp-programma, met de daarop betrekking hebbende stukken, vanaf maandag 27 maart voor een periode van vier weken tijdens kantoor- of openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Voor 24 april 2000 kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op dit ontwerp programma aan de provincie kenbaar maken.
Reacties kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag


Bekendmaking voorbereidingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 16 maart 2000 de gemeenteraad van Voorschoten voorbereidingsbesluiten ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor de volgende gebieden:
* Dobbeweg-Donklaan (met uitzondering van de gebieden met een woonbestemming);

* de buitenplaatsen Berbice en Beresteijn;
* Kniplaan, nabij nummer 12;

* weerszijden van de Bakkersteeg;

één en ander zoals aangegeven op de bij de besluiten behorende tekeningen.

De raadsbesluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen voor een ieder ter inzage met ingang van 29 maart 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Na telefonische afspraak (tel. 5600734) kunnen de stukken ook buiten de genoemde tijden ingezien worden. De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van het gemeentehuis.


Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 29 maart tot en met dinsdag 11 april 2000 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5600 761) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning Suze Groenewegerf 7 BV2000066

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 11 april 2000 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ VoorschotenVerleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:

* geen

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de week van 26 maart tot en met 1 april wordt er gecollecteerd door Simavi.
In de week van 2 april tot en met 8 april wordt er gecollecteerd door ZOA Vluchtelingenzorg.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:


* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 13:

* Narcisstraat 56; voor het vergroten van de woning;
* Pijlstaartpad 9; voor het plaatsen van een dakkapel en een glazen overkapping aan de achter- en voorgevel;

* Krimkade 65; voor het vergroten van de woning;
Aanvraag sloopvergunning

* geen


Verleende bouwvergunningen:

22 maart

* Papelaan 18; voor het vergroten van de bijkeuken en verplaatsen van de berging;

17 maart

* Juliana van Stolberglaan 56; voor het vergroten van de woning;
* Narcisstraat 31; voor het plaatsen van een dakkapel;
Melding tot bouwvoornemen:

week 13:

* Bertus van Akenlaan 99; voor het plaatsen van een berging;
* Sixlaan 56; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Sixlaan 58; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Sixlaan 60; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Sixlaan 62; voor het plaatsen van een dakkapel;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).Geweigerde bouwvergunningen:

22 maart

* Peppellaan 8; voor het plaatsen van een berging;
Toegestane meldingen:

21 maart

* Narcisstraat 6; voor het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

9 maart 2000

* Rouboslaan 30; voor het verwijderen van asbesthoudende materialen;
14 maart 2000

* Veurseweg 94; voor het slopen van een woning;
Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 1 maart Isaac Marinus z.v. J.M.N. de Wit en C.J.M. van Eijk;
Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 21 maart G.A.V. Fröberg en N.E. Slootweg;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* geen

Overleden:

* 19 maart M.M. Stolwijk wv van Wijk, oud 87 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...