Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenVoorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting* Wet milieubeheer

* Subsidie gemeentelijke monumenten

* Ontwerp provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005 ter inzage

* Bekendmaking voorbereidingsbesluiten

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collectes

* Kapvergunning

* Bouwzaken

* Burgerlijke stand

* Spreekuren wethouders


Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld.
Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van feesten op zaterdag 1 april 2000:

* Restaurant De Knip, Kniplaan 22, binnen en buiten met live muziek tot 2.00 uur;

* Stichting Tennispark Adegeest, Weddeloop 4, binnen met discomuziek tot 2.00 uur;

* Voorschotense Herensociëteit, Schoolstraat 12, binnen met discomuziek tot 2.00 uur.Subsidie gemeentelijke monumenten

Eigenaren van gemeentelijke monumenten, die binnen afzienbare tijd restauraties aan hun pand hebben gepland, wijzen wij nadrukkelijk op de mogelijkheid subsidie van de gemeente te verkrijgen op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 1994.
Op grond van deze verordening moet de eigenaar, in het jaar voordat de betaalbaarstelling is gewenst (2001), voor 1 april een aanvraag om subsidie bij de gemeente indienen. Hierbij dient reeds een Eigenaren van gemeentelijke monumenten, die binnen afzienbare tijd restauraties aan hun pand indicatie van de kosten te worden gevoegd. Vervolgens moet u voor 1 september aanstaande alle overige benodigde gegevens bij de gemeente indienen. Dit betreft onder andere een werkomschrijving, tekeningen en een gespecificeerde begroting van de kosten.
Uw aanvraag kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie hierover kunt u zich wenden tot mw. mr. A.M. van Tol van de sectie Bouwtoezicht, telefoon 071-5600 724.

Ontwerp provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005 ter inzage

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 14 maart 2000 het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005 vastgesteld. Dit programma bevat een opsomming van de rijksmonumenten in Zuid-Holland die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in aanmerking behoren te komen voor subsidie van rijkswege voor restauratie. Per monument is tevens de hoogte van de subsidie aangegeven. Voorts is deze opsomming voorzien van een uitgebreide toelichting. Conform artikel 12 lid 3 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 zal de voorbereidingsprocedure worden gevolgd zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van deze voorbereidingsprocedure ligt het ontwerp-programma, met de daarop betrekking hebbende stukken, vanaf maandag 27 maart voor een periode van vier weken tijdens kantoor- of openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Voor 24 april 2000 kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op dit ontwerp programma aan de provincie kenbaar maken.
Reacties kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag


Bekendmaking voorbereidingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 16 maart 2000 de gemeenteraad van Voorschoten voorbereidingsbesluiten ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor de volgende gebieden:
* Dobbeweg-Donklaan (met uitzondering van de gebieden met een woonbestemming);

* de buitenplaatsen Berbice en Beresteijn;
* Kniplaan, nabij nummer 12;

* weerszijden van de Bakkersteeg;

één en ander zoals aangegeven op de bij de besluiten behorende tekeningen.

De raadsbesluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen voor een ieder ter inzage met ingang van 29 maart 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Na telefonische afspraak (tel. 5600734) kunnen de stukken ook buiten de genoemde tijden ingezien worden. De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van het gemeentehuis.


Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 29 maart tot en met dinsdag 11 april 2000 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5600 761) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning Suze Groenewegerf 7 BV2000066

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 11 april 2000 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ VoorschotenVerleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:

* geen

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de week van 26 maart tot en met 1 april wordt er gecollecteerd door Simavi.
In de week van 2 april tot en met 8 april wordt er gecollecteerd door ZOA Vluchtelingenzorg.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:


* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 13:

* Narcisstraat 56; voor het vergroten van de woning;
* Pijlstaartpad 9; voor het plaatsen van een dakkapel en een glazen overkapping aan de achter- en voorgevel;

* Krimkade 65; voor het vergroten van de woning;
Aanvraag sloopvergunning

* geen


Verleende bouwvergunningen:

22 maart

* Papelaan 18; voor het vergroten van de bijkeuken en verplaatsen van de berging;

17 maart

* Juliana van Stolberglaan 56; voor het vergroten van de woning;
* Narcisstraat 31; voor het plaatsen van een dakkapel;
Melding tot bouwvoornemen:

week 13:

* Bertus van Akenlaan 99; voor het plaatsen van een berging;
* Sixlaan 56; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Sixlaan 58; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Sixlaan 60; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Sixlaan 62; voor het plaatsen van een dakkapel;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).Geweigerde bouwvergunningen:

22 maart

* Peppellaan 8; voor het plaatsen van een berging;
Toegestane meldingen:

21 maart

* Narcisstraat 6; voor het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

9 maart 2000

* Rouboslaan 30; voor het verwijderen van asbesthoudende materialen;
14 maart 2000

* Veurseweg 94; voor het slopen van een woning;
Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 1 maart Isaac Marinus z.v. J.M.N. de Wit en C.J.M. van Eijk;
Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 21 maart G.A.V. Fröberg en N.E. Slootweg;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* geen

Overleden:

* 19 maart M.M. Stolwijk wv van Wijk, oud 87 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie