Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999 KSI International: winststijging van 51%

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KSI

29 maart 2000 - KSI INTERNATIONAL BOEKT WINSTSTIJGING VAN 51% KSI International presenteert jaarcijfers 1999
Kengetallen
De resultaten van ICT-onderneming KSI International over 1999 waren, volgens verwachting, goed. De nettowinst bedroeg f 5,2 miljoen, een stijging ten opzichte van 1998 van 51%. De netto-omzet kwam uit op f 91,4 miljoen. Een stijging van ruim 90% ten opzichte van het vorige boekjaar. De nettowinst per gemiddeld aantal aandelen steeg van f 0,44 naar f 0,55. Voor het jaar 2000 voorziet de Raad van Bestuur van KSI een groei van de nettowinst van meer dan 50%.

Resultaatontwikkeling
De netto-omzet kwam uit op f 91,4 miljoen, een stijging van ruim 90% ten opzichte van het vorig verslagjaar. Deze omzetstijging wordt voor de helft verklaard door autonome groei en voor de andere helft door overnames van ondernemingen. Terughoudendheid in een aantal marktsegmenten en van specifieke producten alsmede investeringen in de groei van de onderneming (vestigingen beleid, nieuw personeel en E-business-kennis) hebben geleid tot een daling van het bedrijfsresultaat. De acquisities hebben positief bijgedragen aan het resultaat en nemen de winstgroei grotendeels voor hun rekening. In absolute zin is het bedrijfsresultaat gestegen van f 5,7 miljoen naar f 7,8 miljoen, in procenten van de omzet is het bedrijfsresultaat gedaald van 12% naar 8,5%. De investeringen zullen naar verwachting in het jaar 2000 leiden tot een rendementsverbetering. Het gemiddeld aantal medewerkers (inclusief tijdelijke contracten), uitgedrukt in FTEs, nam toe van 256 naar 575. Op 31 december 1999 bestond het aantal medewerkers uit 831 FTEs.

Vermogenspositie
Het balanstotaal is gestegen van f 36,9 miljoen ultimo 1998 naar f 41,5 miljoen ultimo 1999. Het eigen vermogen is gedaald van f 25,0 miljoen naar f 8,4 miljoen. De daling is het gevolg van de afboeking van betaalde goodwill voor overgenomen ondernemingen. Daartegenover stond de winstinhouding over 1999. Als resultante daalde de solvabiliteit van 67,8% in 1998 naar 20,1% in 1999. In 1999 was de per saldo uitgaande kasstroom f 18,9 miljoen. Het overschot aan liquide middelen op 31 december 1998 ter grootte van f 17,5 miljoen is daardoor omgeslagen in een bankschuld van f 1,4 miljoen.
Rendement
Het rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen was over het verslagjaar 83,9% en het rendement op het gemiddeld eigen vermogen 31,4%. De nettowinst per gemiddeld aantal aandelen is gestegen van f 0,44 naar f 0,55.

Dividend
Gezien de vermogensverhoudingen stelt de Raad van Bestuur voor de winst over 1999 in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen en derhalve geen dividend uit te keren.

Gang van zaken
De zeven business units van KSI hebben het afgelopen jaar wisselend gepresteerd. De belangrijkste bijdrage aan het resultaat werd geleverd door de business units ICT Experts & Consultancy en ITé Groep. ICT Experts & Consultancy realiseerde een omzet die duidelijk hoger was dan verwacht, gekoppeld aan toonaangevende en vernieuwende (Internet-)projecten.
De ITé Groep levert automatiseringsdiensten op operationeel niveau. Een gebied waarop vorig jaar veel vraag was en goede marges konden worden behaald. Tegenvallers moesten worden geïncasseerd bij de business units Logistic Business Solutions en End User Business Solutions alsmede bij KSI Automation in België. Met verschillende maatregelen heeft de Raad van Bestuur van KSI op deze situatie gereageerd. Zo is KSI Automation gereorganiseerd met als gevolg dat de laatste twee kwartalen in België weer een break even resultaat is gerealiseerd. Door de schaalvergroting die met de recente overname van PCR Consulting werd bereikt, is in België een slagvaardige organisatie ontstaan waarvan in het jaar 2000 weer een winstbijdrage wordt verwacht.
End User Business Solutions heeft te lijden gehad van een relatief lage bezettingsgraad die werd veroorzaakt door uitstel van projecten als gevolg van de millenniumproblematiek. Om dezelfde reden viel ook de verkoop van Computer Based Trainingen (CBT) tegen. Dankzij een strategische samenwerking met het bedrijf Interskill is het CBT-assortiment dat KSI aanbiedt, uitgebreid met ruim 450 titels. De verwachting is dat de vraag naar educatieve diensten en producten in het jaar 2000 weer zal toenemen.
Het productgerichte Logistic Business Solutions (LBS) kwam steeds minder goed uit de verf in de hoofdzakelijk op dienstverlening gerichte KSI-organisatie. Eind vorig jaar werd een intentieverklaring getekend voor de verzelfstandiging van Logistic Business Solutions (LBS).

Acquisities
Vanaf 1 januari 1999 maakt Screen Consultants deel uit van KSI International. Screen Consultants adviseert professionele beleggers over de inrichting van dealing rooms en beleggingsafdelingen. Zowel KSI als Screen Consultants opereren in specialistische niche markten en tellen grote financiële instellingen tot hun relaties. Per 1 juli 1999 werd NederConsult overgenomen. Dit bedrijf richt zich voornamelijk op de implementatie van complexe financiële systemen in de financiële sector en in de telecommunicatie sector. De dienstverlening van NederConsult is complementair aan die van de overige KSI-onderdelen.
Het Belgische PCR Consulting is vanaf 1 oktober 1999 meegeconsolideerd. De bekendste werkmaatschappij van PCR, Tree Associates, is een met KSI vergelijkbaar bedrijf. Het belangrijkste doel van de overname is dan ook de versterking van de positie van KSI op de Belgische markt. Naast haar consultancy-activiteiten heeft Tree in België een sterke reputatie op het gebied van zogenoemde intake-projecten. Projecten waarbij in opdracht van een klant, hoger opgeleiden worden geworven en in een specifieke ICT-richting worden geschoold. Een formule die zeer goed is te exporteren naar de Nederlandse markt. De juridische afwikkeling van de overname van PCR Consulting is onlangs afgerond.

Allianties en samenwerking
In het afgelopen jaar is KSI Preferred Supplier geworden bij onder andere de Rabobank en KPN. KSI hecht een groot belang aan deze status omdat het een positief effect heeft op de continuïteit van de dienstverlening aan deze ondernemingen.

Met verschillende andere bedrijven is KSI een strategische samenwerking aangegaan. Naast het al eerder genoemde Interskill betreft dit bijvoorbeeld Oracle en Roccade Civility, voor de integratie van de KSI-productlijn voor Elektronisch Bankieren in de financiële toepassingen van deze bedrijven.

Op basis van de samenwerking met het Amerikaanse Tantau is KSI in staat om bedrijfskritische Internet-toepassingen te maken en te koppelen aan bijvoorbeeld bestaande Tandem-systemen. Deze samenwerkingsovereenkomst werd onlangs uitgebreid op het gebied van draadloze E-business toepassingen. Een ander samenwerkingsverband op gebied van Internetactiviteiten is die met Three Ships Enterprises, de bedenkers en ontwikkelaars van de revolutionaire E-business omgeving N@Tworks!. Met Compaq werden oude banden op gebied van Tandemtechnologie weer aangetrokken, waarbij KSI aansluiting vond op het gebied van de Tandem-strategie NonStop® E-business for Large Enterprises.

Medewerkers
Op 31 december 1999 waren in totaal 831(FTEs) personen werkzaam voor KSI. Daarvan waren 698 personen in vaste dienst en werkten 133 personen op contractbasis. Het personeelsverloop van KSI is ondanks de sterke groei van de onderneming nauwelijks gestegen en bedroeg 9,7 %. Dit is ruim onder het gemiddelde in de ICT-branche. Het lage verloop bij KSI is onder meer gevolg van het gevoerde vestigingenbeleid. KSI hanteert een local for local strategie. Dat wil zeggen dat zij er naar streeft dat haar werknemers zoveel mogelijk werken in de regio waarin zij wonen. Het totaal aantal vestigingen in de Benelux is gestegen tot 17.

Marktontwikkelingen
De millenniumproblematiek is voor veel klanten in de afgelopen jaren aanleiding geweest voor een grondige revisie van de bestaande systemen. Daarmee is een basis gelegd voor de implementatie van nieuwe technologie. De opkomst van Internet en de daarmee gepaard gaande angst om in technologische zin achter te blijven - heeft veel bedrijven doen besluiten ook op dit gebied activiteiten te ontplooien. Een belangrijke eis die klanten daarbij stellen aan hun ICT-dienstverlener is een zo kort mogelijke time-to-market-periode. Om die reden zullen klanten in de toekomst ook geen genoegen meer nemen met louter op de techniek gerichte leveranciers, en van hen steeds meer branchekennis vereisen. Bovendien zal de voorkeur uitgaan naar langdurige relaties met een beperkt aantal betrouwbare ICT-leveranciers, waardoor terugkerende tijdrovende selectieprocedures worden vermeden.
Het aantrekken van goed opgeleide arbeidskrachten blijft een belangrijke factor. Om de groei van een ICT-onderneming mogelijk te maken, zal de kwaliteit van het bedrijf als werkgever cruciaal worden. Ook op de arbeidsmarkt zal een onderneming zich van haar concurrenten moeten onderscheiden. Naast de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zal met name de bedrijfscultuur doorslaggevend zijn in de vraag of een bedrijf in staat is voldoende werknemers aan te trekken en vast te houden.

Toekomststrategie
Ingegeven door de groei van de onderneming en de ontwikkelingen in de markt is KSI in het afgelopen verslagjaar gestart met een heroriëntering op haar organisatie en strategie. Besloten is de focus te leggen op de doelmarkten financiële instellingen, telecommunicatie sector en overheid. Deze keuze is voornamelijk ingegeven door de steeds sterker wordende vraag naar specialistische branchekennis. Voor een bedrijf met de omvang van KSI is het onmogelijk om letterlijk van alle markten thuis te zijn. Een belangrijk kenmerk van de gekozen doelmarkten is dat zij zwaar leunen op informatietechnologie en daarom zowel nu als in de toekomst voldoende vraag zullen creëren.
Om optimaal in te spelen op de tendensen in de markt en de concurrentievoordelen van KSI volledig te benutten, is de organisatie aangepast en zijn de bestaande business units ondergebracht in vijf lines of business, te weten:

Business consultancy
Consultants op dit niveau adviseren op basis van hun branchekennis en hun kennis van bedrijfsprocessen. KSI heeft zich in 1999 met name op dit niveau versterkt door de overnames van Screen Consultants en NederConsult.

System development & support
Dit betreft de ontwikkeling van systeem- en applicatiesoftware op verschillende platforms. Van oorsprong heeft KSI op dit niveau een sterke positie.

End user training & support
Specialisten die de vertaalslag maken van geautomatiseerde toepassingen naar de eindgebruiker zodat optimaal gebruik ordt gemaakt van de vervaardigde applicaties.

Operational services
Migratie-projecten, helpdesk-activiteiten en netwerkbeheer maken het aanbod van ICT-diensten compleet. Met de ITé Groep is KSI marktleider op dit gebied.

Special products
Speciale innovatieve standaardoplossingen zijn ondergebracht in een aparte line of business.

Voor het hele diensten aanbod wordt in meer of mindere mate verantwoordelijkheid wordt genomen voor de projectinvulling, het projectverloop en de kwaliteit van de opgeleverde producten.

Vooruitzichten
Samengevat ziet KSI de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. De vraag naar ICT-diensten en producten neemt nog altijd toe. Een ontwikkeling waar KSI gezien haar mix van producten en diensten op verschillende niveaus meer dan gemiddeld van kan profiteren. Ook zijn in 1999 een aantal maatregelen genomen waarvan positieve effecten worden verwacht. Door de groei van de verschillende vestigingen door te zetten, zal het rendement van de vestigingen toenemen en kan KSI de vruchten plukken van investeringen in vestigingen, nieuw personeel en E-business-kennis die vooral in 1999 zijn gedaan. Een verdere ontwikkeling van de synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen zal ook op de wat langere termijn een gunstig effect hebben. Voor het jaar 2000 voorziet de Raad van Bestuur van KSI een groei van de omzet van ongeveer 50% en een groei van meer dan 50% van de winst na belastingen.
Profiel KSI International
KSI International N.V. is een vooruitstrevende en toonaangevende ICT-onderneming. Circa 750 medewerkers verlenen diensten en ontwikkelen software gericht op elektronisch werken, zakendoen en leren. De activiteiten zijn verdeeld over diverse vestigingen en business units en worden op verschillende niveaus uitgevoerd: van operationele ondersteuning tot business consultancy.
KSI werkt voornamelijk voor middelgrote en grote ondernemingen in de financiële sector, in de telecommunicatiesector en voor de overheid. De aanpak is vaak innovatief, maar altijd praktisch en gericht op verbetering van de zakelijke resultaten van de opdrachtgever. KSI streeft er naar haar klanten een totaalpakket aan ICT-diensten te leveren en voortdurend van de meest geëigende ICT-oplossingen te voorzien.

In aansluiting op genoemde dienstverlening ontwikkelt KSI specialistische, innovatieve en unieke ICT-toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn producten voor Elektronisch Bankieren en e-Business, Computer Based en Internet Based Trainingen en het registratie- en kostenbeheersingssysteem InfoMatch dat ontwikkeld is voor de beleggingswereld.

Naast de zeventien regionale vestigingen in de Benelux, heeft KSI één vestiging in het Verenigd Koninkrijk en twee in Zwitserland.

KSI is opgericht in 1986 en sinds 4 december 1998 genoteerd aan de Nieuwe Markt van de Amsterdam Exchanges (NMAX).Voor nadere informatie:
KSI International N.V.
Toon Rijken, CEO
Telefoon: 030 686 8765
Fax: 030 686 8766

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...