Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999 KSI International: winststijging van 51%

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KSI

29 maart 2000 - KSI INTERNATIONAL BOEKT WINSTSTIJGING VAN 51% KSI International presenteert jaarcijfers 1999
Kengetallen
De resultaten van ICT-onderneming KSI International over 1999 waren, volgens verwachting, goed. De nettowinst bedroeg f 5,2 miljoen, een stijging ten opzichte van 1998 van 51%. De netto-omzet kwam uit op f 91,4 miljoen. Een stijging van ruim 90% ten opzichte van het vorige boekjaar. De nettowinst per gemiddeld aantal aandelen steeg van f 0,44 naar f 0,55. Voor het jaar 2000 voorziet de Raad van Bestuur van KSI een groei van de nettowinst van meer dan 50%.

Resultaatontwikkeling
De netto-omzet kwam uit op f 91,4 miljoen, een stijging van ruim 90% ten opzichte van het vorig verslagjaar. Deze omzetstijging wordt voor de helft verklaard door autonome groei en voor de andere helft door overnames van ondernemingen. Terughoudendheid in een aantal marktsegmenten en van specifieke producten alsmede investeringen in de groei van de onderneming (vestigingen beleid, nieuw personeel en E-business-kennis) hebben geleid tot een daling van het bedrijfsresultaat. De acquisities hebben positief bijgedragen aan het resultaat en nemen de winstgroei grotendeels voor hun rekening. In absolute zin is het bedrijfsresultaat gestegen van f 5,7 miljoen naar f 7,8 miljoen, in procenten van de omzet is het bedrijfsresultaat gedaald van 12% naar 8,5%. De investeringen zullen naar verwachting in het jaar 2000 leiden tot een rendementsverbetering. Het gemiddeld aantal medewerkers (inclusief tijdelijke contracten), uitgedrukt in FTEs, nam toe van 256 naar 575. Op 31 december 1999 bestond het aantal medewerkers uit 831 FTEs.

Vermogenspositie
Het balanstotaal is gestegen van f 36,9 miljoen ultimo 1998 naar f 41,5 miljoen ultimo 1999. Het eigen vermogen is gedaald van f 25,0 miljoen naar f 8,4 miljoen. De daling is het gevolg van de afboeking van betaalde goodwill voor overgenomen ondernemingen. Daartegenover stond de winstinhouding over 1999. Als resultante daalde de solvabiliteit van 67,8% in 1998 naar 20,1% in 1999. In 1999 was de per saldo uitgaande kasstroom f 18,9 miljoen. Het overschot aan liquide middelen op 31 december 1998 ter grootte van f 17,5 miljoen is daardoor omgeslagen in een bankschuld van f 1,4 miljoen.
Rendement
Het rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen was over het verslagjaar 83,9% en het rendement op het gemiddeld eigen vermogen 31,4%. De nettowinst per gemiddeld aantal aandelen is gestegen van f 0,44 naar f 0,55.

Dividend
Gezien de vermogensverhoudingen stelt de Raad van Bestuur voor de winst over 1999 in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen en derhalve geen dividend uit te keren.

Gang van zaken
De zeven business units van KSI hebben het afgelopen jaar wisselend gepresteerd. De belangrijkste bijdrage aan het resultaat werd geleverd door de business units ICT Experts & Consultancy en ITé Groep. ICT Experts & Consultancy realiseerde een omzet die duidelijk hoger was dan verwacht, gekoppeld aan toonaangevende en vernieuwende (Internet-)projecten.
De ITé Groep levert automatiseringsdiensten op operationeel niveau. Een gebied waarop vorig jaar veel vraag was en goede marges konden worden behaald. Tegenvallers moesten worden geïncasseerd bij de business units Logistic Business Solutions en End User Business Solutions alsmede bij KSI Automation in België. Met verschillende maatregelen heeft de Raad van Bestuur van KSI op deze situatie gereageerd. Zo is KSI Automation gereorganiseerd met als gevolg dat de laatste twee kwartalen in België weer een break even resultaat is gerealiseerd. Door de schaalvergroting die met de recente overname van PCR Consulting werd bereikt, is in België een slagvaardige organisatie ontstaan waarvan in het jaar 2000 weer een winstbijdrage wordt verwacht.
End User Business Solutions heeft te lijden gehad van een relatief lage bezettingsgraad die werd veroorzaakt door uitstel van projecten als gevolg van de millenniumproblematiek. Om dezelfde reden viel ook de verkoop van Computer Based Trainingen (CBT) tegen. Dankzij een strategische samenwerking met het bedrijf Interskill is het CBT-assortiment dat KSI aanbiedt, uitgebreid met ruim 450 titels. De verwachting is dat de vraag naar educatieve diensten en producten in het jaar 2000 weer zal toenemen.
Het productgerichte Logistic Business Solutions (LBS) kwam steeds minder goed uit de verf in de hoofdzakelijk op dienstverlening gerichte KSI-organisatie. Eind vorig jaar werd een intentieverklaring getekend voor de verzelfstandiging van Logistic Business Solutions (LBS).

Acquisities
Vanaf 1 januari 1999 maakt Screen Consultants deel uit van KSI International. Screen Consultants adviseert professionele beleggers over de inrichting van dealing rooms en beleggingsafdelingen. Zowel KSI als Screen Consultants opereren in specialistische niche markten en tellen grote financiële instellingen tot hun relaties. Per 1 juli 1999 werd NederConsult overgenomen. Dit bedrijf richt zich voornamelijk op de implementatie van complexe financiële systemen in de financiële sector en in de telecommunicatie sector. De dienstverlening van NederConsult is complementair aan die van de overige KSI-onderdelen.
Het Belgische PCR Consulting is vanaf 1 oktober 1999 meegeconsolideerd. De bekendste werkmaatschappij van PCR, Tree Associates, is een met KSI vergelijkbaar bedrijf. Het belangrijkste doel van de overname is dan ook de versterking van de positie van KSI op de Belgische markt. Naast haar consultancy-activiteiten heeft Tree in België een sterke reputatie op het gebied van zogenoemde intake-projecten. Projecten waarbij in opdracht van een klant, hoger opgeleiden worden geworven en in een specifieke ICT-richting worden geschoold. Een formule die zeer goed is te exporteren naar de Nederlandse markt. De juridische afwikkeling van de overname van PCR Consulting is onlangs afgerond.

Allianties en samenwerking
In het afgelopen jaar is KSI Preferred Supplier geworden bij onder andere de Rabobank en KPN. KSI hecht een groot belang aan deze status omdat het een positief effect heeft op de continuïteit van de dienstverlening aan deze ondernemingen.

Met verschillende andere bedrijven is KSI een strategische samenwerking aangegaan. Naast het al eerder genoemde Interskill betreft dit bijvoorbeeld Oracle en Roccade Civility, voor de integratie van de KSI-productlijn voor Elektronisch Bankieren in de financiële toepassingen van deze bedrijven.

Op basis van de samenwerking met het Amerikaanse Tantau is KSI in staat om bedrijfskritische Internet-toepassingen te maken en te koppelen aan bijvoorbeeld bestaande Tandem-systemen. Deze samenwerkingsovereenkomst werd onlangs uitgebreid op het gebied van draadloze E-business toepassingen. Een ander samenwerkingsverband op gebied van Internetactiviteiten is die met Three Ships Enterprises, de bedenkers en ontwikkelaars van de revolutionaire E-business omgeving N@Tworks!. Met Compaq werden oude banden op gebied van Tandemtechnologie weer aangetrokken, waarbij KSI aansluiting vond op het gebied van de Tandem-strategie NonStop® E-business for Large Enterprises.

Medewerkers
Op 31 december 1999 waren in totaal 831(FTEs) personen werkzaam voor KSI. Daarvan waren 698 personen in vaste dienst en werkten 133 personen op contractbasis. Het personeelsverloop van KSI is ondanks de sterke groei van de onderneming nauwelijks gestegen en bedroeg 9,7 %. Dit is ruim onder het gemiddelde in de ICT-branche. Het lage verloop bij KSI is onder meer gevolg van het gevoerde vestigingenbeleid. KSI hanteert een local for local strategie. Dat wil zeggen dat zij er naar streeft dat haar werknemers zoveel mogelijk werken in de regio waarin zij wonen. Het totaal aantal vestigingen in de Benelux is gestegen tot 17.

Marktontwikkelingen
De millenniumproblematiek is voor veel klanten in de afgelopen jaren aanleiding geweest voor een grondige revisie van de bestaande systemen. Daarmee is een basis gelegd voor de implementatie van nieuwe technologie. De opkomst van Internet en de daarmee gepaard gaande angst om in technologische zin achter te blijven - heeft veel bedrijven doen besluiten ook op dit gebied activiteiten te ontplooien. Een belangrijke eis die klanten daarbij stellen aan hun ICT-dienstverlener is een zo kort mogelijke time-to-market-periode. Om die reden zullen klanten in de toekomst ook geen genoegen meer nemen met louter op de techniek gerichte leveranciers, en van hen steeds meer branchekennis vereisen. Bovendien zal de voorkeur uitgaan naar langdurige relaties met een beperkt aantal betrouwbare ICT-leveranciers, waardoor terugkerende tijdrovende selectieprocedures worden vermeden.
Het aantrekken van goed opgeleide arbeidskrachten blijft een belangrijke factor. Om de groei van een ICT-onderneming mogelijk te maken, zal de kwaliteit van het bedrijf als werkgever cruciaal worden. Ook op de arbeidsmarkt zal een onderneming zich van haar concurrenten moeten onderscheiden. Naast de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zal met name de bedrijfscultuur doorslaggevend zijn in de vraag of een bedrijf in staat is voldoende werknemers aan te trekken en vast te houden.

Toekomststrategie
Ingegeven door de groei van de onderneming en de ontwikkelingen in de markt is KSI in het afgelopen verslagjaar gestart met een heroriëntering op haar organisatie en strategie. Besloten is de focus te leggen op de doelmarkten financiële instellingen, telecommunicatie sector en overheid. Deze keuze is voornamelijk ingegeven door de steeds sterker wordende vraag naar specialistische branchekennis. Voor een bedrijf met de omvang van KSI is het onmogelijk om letterlijk van alle markten thuis te zijn. Een belangrijk kenmerk van de gekozen doelmarkten is dat zij zwaar leunen op informatietechnologie en daarom zowel nu als in de toekomst voldoende vraag zullen creëren.
Om optimaal in te spelen op de tendensen in de markt en de concurrentievoordelen van KSI volledig te benutten, is de organisatie aangepast en zijn de bestaande business units ondergebracht in vijf lines of business, te weten:

Business consultancy
Consultants op dit niveau adviseren op basis van hun branchekennis en hun kennis van bedrijfsprocessen. KSI heeft zich in 1999 met name op dit niveau versterkt door de overnames van Screen Consultants en NederConsult.

System development & support
Dit betreft de ontwikkeling van systeem- en applicatiesoftware op verschillende platforms. Van oorsprong heeft KSI op dit niveau een sterke positie.

End user training & support
Specialisten die de vertaalslag maken van geautomatiseerde toepassingen naar de eindgebruiker zodat optimaal gebruik ordt gemaakt van de vervaardigde applicaties.

Operational services
Migratie-projecten, helpdesk-activiteiten en netwerkbeheer maken het aanbod van ICT-diensten compleet. Met de ITé Groep is KSI marktleider op dit gebied.

Special products
Speciale innovatieve standaardoplossingen zijn ondergebracht in een aparte line of business.

Voor het hele diensten aanbod wordt in meer of mindere mate verantwoordelijkheid wordt genomen voor de projectinvulling, het projectverloop en de kwaliteit van de opgeleverde producten.

Vooruitzichten
Samengevat ziet KSI de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. De vraag naar ICT-diensten en producten neemt nog altijd toe. Een ontwikkeling waar KSI gezien haar mix van producten en diensten op verschillende niveaus meer dan gemiddeld van kan profiteren. Ook zijn in 1999 een aantal maatregelen genomen waarvan positieve effecten worden verwacht. Door de groei van de verschillende vestigingen door te zetten, zal het rendement van de vestigingen toenemen en kan KSI de vruchten plukken van investeringen in vestigingen, nieuw personeel en E-business-kennis die vooral in 1999 zijn gedaan. Een verdere ontwikkeling van de synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen zal ook op de wat langere termijn een gunstig effect hebben. Voor het jaar 2000 voorziet de Raad van Bestuur van KSI een groei van de omzet van ongeveer 50% en een groei van meer dan 50% van de winst na belastingen.
Profiel KSI International
KSI International N.V. is een vooruitstrevende en toonaangevende ICT-onderneming. Circa 750 medewerkers verlenen diensten en ontwikkelen software gericht op elektronisch werken, zakendoen en leren. De activiteiten zijn verdeeld over diverse vestigingen en business units en worden op verschillende niveaus uitgevoerd: van operationele ondersteuning tot business consultancy.
KSI werkt voornamelijk voor middelgrote en grote ondernemingen in de financiële sector, in de telecommunicatiesector en voor de overheid. De aanpak is vaak innovatief, maar altijd praktisch en gericht op verbetering van de zakelijke resultaten van de opdrachtgever. KSI streeft er naar haar klanten een totaalpakket aan ICT-diensten te leveren en voortdurend van de meest geëigende ICT-oplossingen te voorzien.

In aansluiting op genoemde dienstverlening ontwikkelt KSI specialistische, innovatieve en unieke ICT-toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn producten voor Elektronisch Bankieren en e-Business, Computer Based en Internet Based Trainingen en het registratie- en kostenbeheersingssysteem InfoMatch dat ontwikkeld is voor de beleggingswereld.

Naast de zeventien regionale vestigingen in de Benelux, heeft KSI één vestiging in het Verenigd Koninkrijk en twee in Zwitserland.

KSI is opgericht in 1986 en sinds 4 december 1998 genoteerd aan de Nieuwe Markt van de Amsterdam Exchanges (NMAX).Voor nadere informatie:
KSI International N.V.
Toon Rijken, CEO
Telefoon: 030 686 8765
Fax: 030 686 8766

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie