Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over rapport Monitoring Duurzaam Bouwen, Plan van Aanpak

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Den Haag, 29 maart 2000

Onderwerpen van gesprek zijn:

De rapportage Monitoring Duurzaam Bouwen, Plannen van Aanpak 1995-1999

Beleidsprogramma Duurzaam bouwen 2000-2004

Uitkomsten van het rondetafelgesprek met betrokken deskundigen d.d. 23/02 2000

Voorzitter,

De CDA-fractie heeft met interesse de voorliggende stukken gelezen.

Wij komen tot dezelfde conclusie als de Cobouw op 24 november vorig jaar, namelijk: DUBO, we weten het wel, maar we doen het niet.

Wat er werkelijk van de DUBO-voornemens terechtkomt, zoals gemeten door een NIPO-onderzoek, is naar de mening van de CDA-fractie in tegenspraak met de positieve toonzetting van het rapport Monitoring Duurzaam Bouwen 95-99, dat we vandaag bespreken.

De waterbesparende maatregelen vallen tegen.
Het gebruik van tweedehands bouwmateriaal is gehalveerd; de toepassing van elastische kit is eveneens verminderd en zo ook de grindvervangende bouwstof beton- en menggranulaat. Succes is geboekt bij het gebruik van duurzaam hout en van PVC met gebruiksgarantie; het gebruik van oplosmiddelarme verf is in 97 en 98 gelijk gebleven.
Met name blijft DUBO achter in de bestaande woningvoorraad. In het voortraject , in de ontwerpfase, als het ware aan het begin van de pijpleiding wordt DUBO onvoldoende ingezet.
DUBO heeft aan bekendheid gewonnen, maar een belangrijk probleem is dat de maatschappelijke context ontbreekt.
Er is nog geen sprake van duurzaam bouwen, maar hooguit van verduurzaamd bouwen.

Voorzitter,
Doel van de actieplannen was: het duurzaam bouwen tot standaard maken bij ontwerp, bouw en beheer.
De conclusie van de DUBO-dag en ook van het rondetafelgesprek met het veld was, dat dit doel nog lang niet bereikt is.
De CDA-fractie vindt dat wij ons daarbij niet moeten neerleggen, maar juist nu een extra impuls moeten geven om dat doel te bereiken. Wij vinden dat de lat nog wat hoger moet worden gelegd en processen versneld moeten worden om ervoor te zorgen dat DUBO in 2004 geïmplementeerd is en als normaal wordt beschouwd. Wannneer dat niet het geval is, kan de overheidsbemoeienis in 2004 niet worden losgelaten.

Bij duurzaam bouwen worden woningen en gebouwen gerealiseerd die een langere levensduur hebben, en waarin ook grondstoffen zijn verwerkt die kwalitatief hoogstaand zijn. Bovendien bereikt men een lager energiegebruik
Zo wordt op een dusdanige manier met grondstoffen en energie omgegaan, dat deze niet over enige tijd zijn uitgeput.
Ook toekomstige generaties moeten in hun behoeften kunnen voorzien. Tijdens de Conferentie van Rio inzake Duurzame Ontwikkeling in 1992 heeft de toenmalige minister van VROM zijn handtekening onder Agenda 21 gezet en dat schept verplichtingen.
Evenals onze handtekening onder het Klimaatverdrag. Het realiseren van Duurzaam Bouwen valt onder deze verplichtingen, naar de mening van de CDA-fractie.

Vanuit die visie hebben wij de volgende vragen en opmerkingen over het beleidsprogramma 2000-2004.

Tot onze spijt legt de staatssecretaris geen lange termijn-visie neer, terwijl die broodnodig is om draagvlak te creëren en te bepalen welke kennis en kennisontwikkeling daarvoor nodig zijn.

Bij het eerste Plan van Aanpak heeft de Kamer nadrukkelijk gevraagd om budget voor het realiseren van voorbeeldprojecten, zodat DUBO niet zou ontaarden in incidenteel een zuinige douchekop hier en een zonneboilertje daar
Dat lijkt ons vooral nodig voor de achterblijvende grond-, weg- en waterbouwsector. Waarom nu geen voorbeeldprojecten? De CDA-fractie is hiervan groot voorstander, en overweegt een motie.
Op lokaal niveau zijn extra impulsen nodig omdat hier veel goede wil aanwezig is, maar kennis en capaciteit ontbreekt om echt met duurzaam bouwen aan de slag te gaan.
Er wordt melding gemaakt van regionale DUBO-centra, maar zonder financiële onderbouwing. Welk budget is daarvoor beschikbaar, is mijn vraag aan de staatssecretaris.
En op welke wijze denkt de staatssecretaris gemeenten meer te stimuleren tot een duurzame aanpak vanaf de beginfase. Datzelfde geldt voor architecten die blijkens een onderzoek aangeven dat zij te weinig opdrachten krijgen tot Duurzaam Bouwen. Een convenant met de particuliere sector wordt genoemd als een voornemen. Wanneer wordt dit voornemen uitgevoerd?
Graag wil mijn fractie weten of aanpassing van het Bouwbesluit doorgang zal vinden en wanneer.

Het CDA hecht eraan dat de consumenten meer en beter geïnformeerd worden over het belang van DUBO.
In hun rol van koper, huurder en opdrachtgever kunnen zij met name marktpartijen motiveren om DUBO-maatregelen toe te passen. Bovendien hebben bewoners een grote invloed op het feitelijk milieu-rendement.
Gevallen dat bijvoorbeeld een duurzame keuken er weer uitgebroken wordt, omdat een niet-duurzame mooier is, moeten worden voorkomen door betere voorlichting.
Wij vinden het instellen van een adviserend platform inzake consumenten prima, maar er zijn steviger maatregelen nodig en een sterkere rol van de overheid. Een goed voorbeeld (buiten de bouw) is de katalysator in de auto. Automobilisten hebben daar niet om gevraagd; het kost geld, maar de overheid heeft ons verplicht de katalysator te accepteren.
Met goede argumenten en met goed resultaat.

Bekend is dat duurzaam bouwen voor de consumenten moet voldoen aan hun kwaliteitseisen; er moet snel terugverdiend kunnen worden. Zij willen niet meer dan f. 50,- extra huur betalen en nog enkele van dergelijke gegevens. De consument is gevoelig voor subsidies, en die zijn toch niet zo moeilijk te bedenken op dit terrein? Ook op dit punt overwegen wij een motie.

Voorzitter,
De CDA-fractie vindt dat veel meer aandacht moet worden besteed aan duurzame stedenbouw. Ook inde stadsverbeterprojecten liggen veel mogelijkheden.
Voor de VINEX-locaties die nog niet voltooid zijn, dient bekeken te worden welke mogelijkheden er nog zijn om zoveel mogelijk duurzaamheidsrendement te halen.
Kan de staatssecretaris aangeven hoe het staat met de motie van het CDA om zonnecollectoren te plaatsen, waar dat bij de VINEX-locaties nog mogelijk is.
Graag wil mijn fractie ook meer informatie over de wijze waarop duurzaam bouwen op korte termijn in het onderwijs zal worden geïmplementeerd.
En hoe staat het met de voorbeeldfunctie van de overheid inzake DUBO? Wat doet Defensie bijvoorbeeld op dit terrein?
En hoe duurzaam is, tussen twee haakjes, het Ministerie van VROM zelf eigenlijk gebouwd?
Mijn fractie kan zich vinden in de aangekondigde extra impulsen in de Beleidsvoornemens, maar wil graag meer ambitie, snelheid en overtuigingskracht van de staatssecretaris, zeker in de vertaling naar de beschikbare financiële budgetten.
Zijn Minister heeft onlangs vastgesteld 800 miljoen extra nodig te hebben om beleidsdoelstellingen te realiseren.
Kan de staatssecretaris aangeven welk deel daarvan ten goede zal komen aan DUBO?

Consumenten, organisaties en bedrijven dienen opnieuw geprikkeld te worden om Duurzaam Bouwen te hanteren als de normaalste zaak van de wereld.
Het zou ons dan ook spijten, wanneer de meetlat van Tommel zou worden afgeschaft. Zo positief zijn de resultaten toch niet, want in 98 voldeed 68 % niet aan de meetlat, En de meetlat van Tommel dient zeker niet te worden vervangen door de REM van Remkes!

1. De voorbeeldprojecten moeten voortgang vinden, daarvoor zal 5 miljoen uit innovatieprojecten onvoldoende zijn.
2. Kan het Rijk gemeenten voldoende ondersteuning geven om hen tot duurzaam bouwen te stimuleren?

3. Hoe worden de resultaten gemeten?

Kamerlid: Marry Visser-van Doorn

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie