Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciaal verkeer- en vervoerplan Friesland

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

'Het Friese verkeer in goede banen'; het provinciaal verkeer- en vervoerplan in vogelvlucht

Wanneer u vragen heeft over het PVVP-Fryslân, of het rapport wilt bestellen, kunt u contact opnemen met het Cluster Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân,
telefoon 058 - 292 55 24. Bestellen via email kan uiteraard ook. Klik in dit geval op de knop email hierboven.

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Fryslân

Aandacht voor deel en geheel
Het verkeer in goede banen
Verdere ontwikkeling van de economische centra
Deelnemen aan het verkeer moet veilig zijn maar daarnaast moet de woon- en leefomgeving plezierig blijven.
Het openbaar vervoer
Het vervoer over water
Genieten van de natuur en het landschap door meer te fietsen Kernprioriteiten

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Fryslân. Plannen maken in de provincie is werken met tegengestelde belangen. Dat betekent dat je goed naar elkaar moet luisteren en zorgvuldig alle argumenten op een rij moet zetten. Wikken en wegen, daar gaat 't om. Zo bepaal je samen de richting en kom je tot besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak. Ook het nieuwe Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan is op deze wijze tot stand gekomen. Op het concept kregen we uit alle windstreken van Fryslân honderden reacties binnen. Er zijn informatieavonden gehouden in Drachten, Sneek, Franeker en Leeuwarden, waarbij we met bewoners en belangengroepen hebben gesproken.

Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid zijn de sleutelwoorden in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Fryslân. Dit zijn de komende jaren ook de centrale begrippen voor het nationale beleid en voor de gemeentelijke activiteiten. De Provincie vervult in dit opzicht een spilfunctie.

De provincie Fryslân staat open voor wat er leeft in de maatschappij, of het nu gaat om wonen, werken of vrije tijdsbesteding. Sommige ontwikkelingen zetten ons extra aan het denken. Het autoverkeer dat maar blijft groeien. De
natuur die wordt bedreigd. Hierdoor komen de veiligheid en leefbaarheid onder druk te staan en worden we aangesproken op onze principes. Maar we
moeten ook pragmatisch zijn. Sommige ontwikkelingen, zoals de sterke groei van het wegverkeer, zijn door een provinciaal bestuur niet tegen te houden en die moet je dan zoveel mogelijk in goede banen leiden. Ze komen mede voort uit zaken als bevolkingsgroei, de bloei van de economie en het feit dat meer mensen deelnemen aan het arbeidsproces. Filevorming, verkeersonveiligheid en belasting van het milieu vragen om uitgekiende oplossingen.

Dat is meer dan alleen de infrastructuur aanpassen. Ook de alternatieven voor autogebruik moeten worden onderzocht, waarbij bus, trein, fiets en boot zich afwisselend aandienen.

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan Fryslân formuleert een antwoord op de huidige en toekomstige vragen rond verkeer en vervoer, wil meer samenhang brengen en geeft aan waar het best in geïnvesteerd kan worden.

Het wordt gedragen door andere betrokken overheden in Fryslân. Hier ligt een basis voor afspraken die reikt tot voorbij het eerste decennium van de volgende eeuw.


Aandacht voor deel en geheel

Hoe ontwikkel je een duidelijke visie op het verkeer en vervoer in de provincie Fryslân? Heel eenvoudig; door duidelijke keuzes te maken. Een keuze staat echter nooit op zich. Het is belangrijk dat je van tevoren de consequenties overziet. Voorbeeld. Om het openbaar vervoer rendabel te maken moeten we concurreren met de auto. Dat vraagt om snellere buslijnen. Daarom kiezen wij ervoor om de bussen niet langer dóór, maar langs de kleine dorpen te laten rijden. We gaan echter niet voorbij aan de dorpsbewoners. Om te beginnen moeten de nieuwe

haltes goed met de fiets bereikbaar zijn. Daarnaast zijn voorzieningen ter plekke van belang. Daarom zorgen we voor afsluitbare fietsen stallingen en goede verlichting. Fietstunnels en bushaltes worden waar mogelijk met elkaar gecombineerd om buspassagiers in staat te stellen een veilige oversteek te maken. Zo ontstaat er ook met beperkte middelen samenhang.

Die samenhang moet er eveneens in groter verband komen. De Provincie spant zich in om de verschillende onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

Belangrijk daarbij is dat mensen en goederen op een verantwoorde manier van a naar b kunnen gaan. Om deze reden wordt er gekozen voor duurzaam veilige oplossingen, waarbij het wegennet, de vervoermiddelen en de verkeersregels in dienst staan van de weggebruiker. Hierdoor wordt de kans op ongelukken verkleind.

Dit kan onder meer worden bereikt door het verkeer- en vervoersysteem duidelijk op te zetten en het wegennet veilig in te richten. De verschillende typen wegen zoals stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen worden hiertoe tot een samenhangend net afgestemd. Het verkeer moet ook op de lange termijn veilig zijn, zodat ook andere generaties er profijt van hebben. Bovendien spannen wij ons in om het weggedrag positief te beïnvloeden.

Tevens van belang is dat de economie zich voorspoedig kan ontwikkelen. Dat kan alleen als de grote stedelijke centra beter bereikbaar worden. Het milieu moet zoveel mogelijk worden gespaard en het landschap mag niet teveel worden aangetast. Een bundeling van stuwende werkgelegenheid en woningbouw in de economische kernzones is een keuze die positieve effecten oplevert als we het hebben over bereikbaarheid en behoud van kwaliteit.


Het verkeer in goede banen

De provincie Fryslân streeft naar een functionele indeling en vormgeving van het wegennet. Dit kan door de stedelijke en regionale centra goed bereikbaar te maken en de doorgaande verkeersstromen grotendeels buiten de kernen om te leiden. Hierdoor ontstaat er een betere verkeersleefbaarheid en wordt geluidhinder in woonkernen teruggedrongen. Gevaarlijke stoffen worden zoveel mogelijk buiten de bebouwing om vervoerd.

Aan de opbouw van het wegennet worden duidelijke eisen gesteld.
* Grote aaneengesloten verblijfsgebieden

* Veilige afwikkeling van het verkeer over stroomwegen
* Zo kort mogelijke ritten

* Samenvallen van de kortste en veiligste routes
In Nederland zijn er wegen met stroom-, ontsluitings- of verblijfsfuncties, alledrie in de categorie A en B. Het landelijk hoofdwegennet wordt gevormd door stroomwegen A (vaak autosnelwegen). Stroomwegen B (vaak autowegen) sluiten hierop aan en verbinden de grote centra met elkaar. De gebiedsontsluitingswegen verbinden de regionale centra en de kleine regio's met de stroomwegen. De erftoegangswegen geven het wegennet zijn fijnmazige karakter. Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan geeft aan welke wegen in Fryslân stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen of erftoegangswegen zijn.

Voor de stroomwegen geldt een onbelemmerde doorstroming, zowel op de wegvakken als de kruispunten. Op de kruispunten van de gebiedsontsluitingswegen heeft het verkeer een aangepaste snelheid.

Bij de erftoegangswegen wordt de doorstroming beperkt door de verblijfsfunctie.

Speciale aandacht krijgt Leeuwarden. Het vele verkeer dat door de hoofdstad rijdt zorgt voor opstoppingen. Er ligt een plan om de infrastructuur rondom de stad te verbeteren. De A31, de zogenaamde Hoe ontwikkel je een duidelijke visie op het verkeer en vervoer in de provincie Fryslân? Heel eenvoudig; door duidelijke keuzes te maken. Een keuze staat echter nooit op zich. Het is belangrijk dat je van tevoren de consequenties overziet. Voorbeeld. Om het openbaar vervoer rendabel te maken moeten we concurreren met de auto. Dat vraagt om snellere buslijnen. Daarom kiezen wij ervoor om de bussen niet langer dóór, maar langs de kleine dorpen te laten rijden. We gaan echter niet voorbij aan de dorpsbewoners. Om te beginnen moeten de nieuwe haltes goed met de fiets bereikbaar zijn. Daarnaast zijn voorzieningen ter plekke van belang. Daarom zorgen we voor afsluitbare fietsen stallingen en goede verlichting. Fietstunnels en bushaltes worden waar mogelijk met elkaar gecombineerd om buspassagiers in staat te stellen een veilige oversteek te maken. Zo ontstaat er ook met beperkte middelen samenhang.

Die samenhang moet er eveneens in groter verband komen. De Provincie spant zich in om de verschillende onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Belangrijk daarbij is dat mensen en goederen op een verantwoorde manier van a naar b kunnen gaan. Om deze reden wordt er gekozen voor duurzaam veilige oplossingen, waarbij het wegennet, de vervoermiddelen en de verkeersregels in dienst staan van de weggebruiker. Hierdoor wordt de kans op ongelukken verkleind.

Dit kan onder meer worden bereikt door het verkeer- en vervoersysteem duidelijk op te zetten en het wegennet veilig in te richten. De verschillende typen wegen zoals stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen worden hiertoe tot een samenhangend net afgestemd. Het verkeer moet ook op de lange termijn veilig zijn, zodat ook andere generaties er profijt van hebben. Bovendien spannen wij ons in om het weggedrag positief te beïnvloeden.

Tevens van belang is dat de economie zich voorspoedig kan ontwikkelen. Dat kan alleen als de grote stedelijke centra beter bereikbaar worden. Het milieu moet zoveel mogelijk worden gespaard en het landschap mag niet teveel worden aangetast. Een bundeling van stuwende werkgelegenheid en woningbouw in de economische kernzones is een keuze die positieve effecten oplevert als we het hebben over bereikbaarheid en behoud van kwaliteit.

Haak om Leeuwarden zal naar verwachting tot een betere doorstroming leiden.

Andere duidelijke verbetermogelijkheden liggen in Noord-Fryslân in de noordzuid verbinding van Dokkum naar Burgum. Het plan gaat uit van het versterken van de centrale as door de aanleg van een stroomweg B. Tegelijk wordt onderzocht hoe de oostelijke en westelijke flanken kunnen worden versterkt. Bepaalde wegen worden uitgebouwd naar stroomweg B. U kunt hierbij denken aan de weg van Wolvega naar Oosterwolde en die van Sneek naar Rijksweg 32.


Verdere ontwikkeling van de economische centra

Fryslân heeft een aantal zones die bij uitstek geschikt zijn voor economische bedrijvigheid. De ene is de A-7 zone die via Sneek, Joure, Heerenveen en Drachten loopt. De andere is de Westergo-zone die het gebied tussen Harlingen, Franeker en Leeuwarden beslaat. Deze kernzones worden verder ontwikkeld, waarbij een centrale rol is weggelegd voor Leeuwarden als hoofdstad en stedelijk knooppunt. Sneek, Heerenveen en Drachten zijn de andere drie stedelijke centra, terwijl

Harlingen met name een rol vervult als havenstad. Op het Friese platteland komt het accent meer te liggen op het behoud van natuur en landschap, waarbij kleinschalige bedrijvigheid zal worden gestimuleerd.

Bij ons beleid gaan we uit van de sterke punten van de provincie Fryslân. De (natuurlijke) mogelijkheden die in elk gebied aanwezig zijn, worden verder benut. De economische kernzones en de stedelijke centra dienen voor iedereen, op welke wijze dan ook, goed bereikbaar te blijven. Het groeiende autoverkeer zal echter voor knelpunten zorgen, waardoor onvermijdelijk de nodige stagnaties ontstaan.

De regionale centra moeten, afhankelijk van de natuurlijke mogelijkheden, goed over weg en water bereikbaar zijn. Het beheersbaar maken van toeristenstromen vraagt in bepaalde gebieden speciale aandacht. Een goede aansluiting op veerhavens is daarbij erg belangrijk. Voor de kleinere kernen en het landelijk gebied wordt een redelijk niveau van bereikbaarheid gehandhaafd. Het vervoer over water wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door verdere ontwikkeling van de vaarweg naar Drachten.

Fryslân is deel van Nederland, van Europa, van de wereld. Willen we op

economisch gebied een rol van betekenis blijven spelen, dan kan dat alleen door de aansluitingen te verbeteren. Er is een aantal verbindingen dat voorrang heeft. Die met de Randstad zijn van belang om de economische en technologische stromen tussen noord en west een sterke impuls te geven. De verbindingen met Duitsland en Oost- en Noord-Europa hebben prioriteit voor het onderhouden van bestaande relaties en voor het ontwikkelen van nieuwe relaties.

Het verkeer over weg, water en rail moet goed aansluiten op de nationale en internationale infrastructuren. De nadruk komt te liggen op de wegverbinding Randstad - Heerenveen - Groningen - Duitsland en de vaarweg Lemmer - Delfzijl. Een snelle internationale spoorverbinding, bekend als de Zuiderzeelijn, is zeer wenselijk. Hier wordt naar verwachting voor 2010 een begin mee gemaakt.


Deelnemen aan het verkeer moet veilig zijn maar daarnaast moet de woon- en leefomgeving plezierig blijven.

We streven ernaar om het aantal verkeersdoden over de periode 1986 -
2010 met 50% terug te brengen en het aantal gewonden met 40%. Hoewel de afgelopen jaren al duidelijk een mindering lieten zien, zal het bepaald niet makkelijk zijn om tot een halvering te komen.
Binnen de bebouwde kom is de veiligheid weliswaar al een stuk verbeterd door de aanleg van minirotondes en 30 km/u gebieden. De grote problemen doen zich evenwel voor op de provinciale wegen. In plaats van een concentratie op bepaalde plaatsen, is er sprake van een verspreiding. Dit maakt het moeilijker om de zaken goed aan te pakken. Een veranderend verkeersgedrag, veiligere auto's en kleinschalige maatregelen kunnen voor positieve effecten zorgen. Dit weegt niet op tegen de groei van het autoverkeer, waardoor de verkeersonveiligheid tot 2010 naar verwachting met zo'n 33% zal stijgen ten opzichte van
1994. Vanuit het 'Duurzaam Veilig' concept lijkt het zoveel mogelijk bundelen van het autoverkeer, op relatief veilige wegen, voorlopig de beste oplossing.

Kijken we naar het milieu, de natuur en het landschap, dan kunnen we de door het verkeer ontstane bedreigingen duidelijk op een rij zetten.


* luchtverontreiniging

* geluidhinder

* ongelukken met gevaarlijke stoffen

* versnippering dierengebieden

* aantasting natuur en landschap

Om de uitstoot van CO2, NOx en vluchtige organische stoffen te verminderen, is een beperking van de groei van het autoverkeer noodzakelijk. Alle kansrijke perspectieven moeten hiervoor worden benut. Enig realisme is daarbij op z'n plaats. De mogelijkheden om tot een werkelijke afremming te komen zijn gering. Een verbetering van de voertuigtechniek en toepassing van schonere brandstoffen zou nog een verschil kunnen maken. Dit speelt op nationaal en Europees niveau.

Je kunt geluidhinder bestrijden door het verkeer op stroomwegen te bundelen en daar geluidarm asfalt toe te passen. Bij aanpassing en aanleg van stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen zullen waar nodig maatregelen worden getroffen. Grootschalige aanpassingen aan het provinciale wegennet worden begeleid door akoestisch onderzoek.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk buiten bebouwde gebieden plaatsvinden. Bij de opbouw van het wegennet en aanpassing van het vaarwegennet zal hiermee rekening worden gehouden.

De provincie Fryslân probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat dierengebieden versnipperd raken door het doorsnijden van wegen. De aantasting van natuur en landschap wordt tot een minimum beperkt. Ook bij aanleg, aanpassing en onderhoud is zorg voor het milieu een wezenlijk aandachtspunt.

Het groeiende autoverkeer heeft drie grote negatieve gevolgen. Door overvolle wegen komt de bereikbaarheid van de stedelijke centra in het

gedrang. Nog meer auto's op de weg betekent een grotere kans op ongelukken. Het milieu wordt meer en meer belast.

Voor het terugdringen van de groei van het autoverkeer heeft de provincie Fryslân in het verkeer- en vervoerplan vijf belangrijke aangrijpingspunten geformuleerd.


1. De bezettingsgraad van auto's zal moeten worden verhoogd. In de spits van en naar Leeuwarden wordt een verhoging naar minimaal twee inzittenden nagestreefd. Dit streven geldt ook voor andere stedelijke centra, wanneer er zich daar opstoppingen voordoen.

2. Het teruglopen van het aandeel van het openbaar vervoer moet tot een staan worden gebracht. Dit betekent dat het gebruik van het openbaar vervoer zal moeten groeien.


3. Het aandeel van de fiets in het aantal verplaatsingen en de omvang van het aantal fietskilometers zal moeten worden vastgehouden. Bijzondere aandacht vraagt het fietsverkeer op de iets langere maar nog wel kansrijke afstanden van 5 - 15 km.


4. Een geconcentreerde ruimtelijke ontwikkeling is wenselijk om zo de verplaatsingsafstanden te verkleinen en bij te dragen aan het gebruik van alternatieven voor de auto.


5. Een vermindering van de groei van het goederenvervoer over de weg zal bereikt moeten worden door het stimuleren van andere vervoerwijzen, met name over rail en water.


Het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is een verhaal apart. We zijn het er allemaal over eens dat het prachtig zou zijn als zoveel mogelijk mensen er gebruik van zouden maken. Dat maakt het minder druk op de wegen, en dus zorgt het voor meer veiligheid. Bovendien wordt de hoeveelheid uitlaatgassen teruggebracht en verloopt de doorstroom van het verkeer sneller en efficiënter. Een betere serviceverlening, meer voorzieningen en snellere verbindingen kunnen ervoor zorgen dat een toenemend aantal mensen gebruik zal gaan maken van de bus. Er zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om rond Leeuwarden een proef te starten met gratis openbaar vervoer. Een goede afstemming van spoorlijnen op het busnet kan worden gerealiseerd door integratie van dienstregelingen.

Tegelijk ziet de Provincie zich geplaatst voor de taak om het openbaar vervoer op een meer rendabele manier te organiseren. Er wordt hard gewerkt aan een betere en efficiëntere exploitatie. Er zal worden bekeken hoe we door middel van aanbesteding de kosten beheersbaar kunnen maken en de kwaliteit kunnen verbeteren. Bij aanbesteding stelt de Provincie minimum eisen aan het voorzieningenniveau.

Door het wegennet en het openbaar vervoernet goed op elkaar af te stemmen kan dit de ontwikkeling van het openbaar vervoer bevorderen. In het plan is vastgelegd hoe vaak, vanaf welk tijdstip en tot welke laatste rit er gereden moet worden om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken.


Het vervoer over water

Als de vaarwegen een goed alternatief moeten worden voor de autowegen, dan heeft het goederenvervoer over water een echte stimulans nodig. Twee hoofdvaarwegen worden hiertoe aangepast en ontwikkeld: het Prinses Margrietkanaal Lemmer-Delfzijl, het Van Harinxmakanaal

Fonejacht-Leeuwarden-Harlingen. De zijtakken naar Heerenveen, Sneek en Drachten worden geschikt gemaakt voor grote schepen in de CEMT-klasse V. Om de recreatieve sector te ontzien is het traject Kruiswaters - Hooidammen hierbij uitgesloten van opwaardering.

De kwaliteit van het recreatieve verkeer wordt verder verbeterd, ondermeer door uitdieping van bestaande vaarwegen en ophoging van bruggen. Het goederenvervoer over water zal verder worden gestimuleerd, waarbij overleg zal worden gepleegd met vervoerders en vervoerend bedrijfsleven.


Genieten van de natuur en het landschap door meer te fietsen

Dat fietsen voor iedereen gezond is en de natuur niet belast hoeven wij u niet verder uit te leggen. Wel willen we graag benadrukken dat de provincie Fryslân het gebruik van de fiets verder wil stimuleren. Dat merkt u aan de hoofdfietsroutes die we verder ontwikkelen. En dat ziet u aan de principes die wij uitdragen waar het gaat om duurzame veiligheid en de plaats van de fiets daarin. Een verbetering van het wegennet ligt voor de hand als we het hebben over maatregelen om het fietsverkeer te veraangenamen. Dat zal zichtbaar zijn aan het wegdek en de verbindingen. Ook voorrangsituaties worden verbeterd om het voor de fietser veiliger te maken. Andere voorzieningen waar aan gedacht kan worden zijn luwtebeplanting en verlichting. Voor de recreatieve fietser is een apart plan gemaakt.

De Provincie zal voor een belangrijk deel sturend en stimulerend optreden. Op het uitvoerende vlak is een belangrijke taak weggelegd voor de gemeenten.


Kernprioriteiten

Grootschalig

* Aanleg A31, Haak om Leeuwarden

* Optimalisering A7, Rondweg Sneek

* Uitbouw tot autoweg N381, Drachten-Drentse grens
* Ombouw A6-A7 Knooppunt Joure

* Uitbouw autosnelweg Zurich - Midlum

* Uitbouw tot autosnelweg N31 Drachten-Leeuwarden
* Aanleg Snelle internationale spoorlijn, Zuiderzeelijn
* Verdere verdubbeling spoorlijn Leeuwarden-Groningen
* Verruiming prinses Margrietkanaal

* Verruiming Van Harinxmakanaal

* Uitbouw vaarverbinding naar Drachten

* Vervanging zeesluizen Harlingen

Regionaal

* Aanleg Rondweg Garyp

* Aanleg of optimalisering Rondweg/traverse Burgum
* Aanleg Rondweg Veenwouden

* Uitbouw tot autoweg Broeksterwoude-Veenwouden
* Aanleg Rondweg Damwoude

* Aanleg Rondweg Hurdegaryp

* Aanleg N354, Oostelijke stadsrondweg Sneek
* Aanleg N357, Noordwest tangent Leeuwarden
* Aanleg Rondweg Woudsend


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie