Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van Financien over de beurzenfusie

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Beurzenfusie


DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 2000/577-M

Onderwerp

Beurzenfusie

Inleiding

Met de aangekondigde fusie tussen Amsterdam Exchanges (AEX) en de beurzen van Parijs en Brussel heeft AEX een belangrijke strategische stap gezet, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de organisatie van het effectenverkeer in Nederland. Er is dan ook voldoende aanleiding de Tweede Kamer door middel van deze brief te informeren over de voorgenomen fusie en de punten van aandacht die deze met zich brengt.

De opzet van deze brief is als volgt. Allereerst wordt een korte schets gegeven van de achtergronden van de fusie en van de inhoud van de fusieplannen, voorzover ze op dit moment bekend zijn. Vervolgens zal worden ingegaan op het relevante wettelijke kader, dat bepaalt dat voor het houden van een effectenbeurs een erkenning vereist is, af te geven door de Minister van Financiën, en op grond waarvan de nieuwe structuur getoetst zal worden aan de doelstellingen van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte). Ook komen de (beperkte) gevolgen van de fusie op het gebied van staatsleningen aan de orde.

De fusie onderstreept nog eens de sterke internationalisatie van het effectenverkeer. In deze brief wordt tevens aandacht besteed aan de initiatieven van de Europese Commissie die tot doel hebben de interne markt op het gebied van het effectenverkeer te versterken.

Achtergrond van de fusie

Al enige jaren maken de internationale effectenmarkten onder invloed van technologische vernieuwingen, toenemende belangstelling voor belegging in effecten en sterke concurrentie tussen effectenbeurzen snelle ontwikkelingen door, die door de introductie van de Euro een extra impuls hebben gekregen. Effectenbeurzen zien zich hierdoor voor strategische keuzen geplaatst, hetgeen overal ter wereld heeft geleid tot allianties en andere vormen van samenwerking. Ook AEX neemt reeds deel aan verschillende samenwerkingsverbanden:


- er is een cross-membership overeenkomst met de effectenbeurzen van Brussel en Luxemburg, op grond waarvan toegelaten effecteninstellingen rechtstreeks en wederzijds toegang hebben tot elk van de drie Benelux-beurzen;


- AEX neemt deel aan Euro.NM, een Europees platform voor het noteren van jonge, snel groeiende ondernemingen. Euro.NM bestaat uit de Nieuwe Markt Amsterdam (NMAX), Le Nouveau Marché (Parijs), Die Neue Markt (Frankfurt) en Euro.NM België (Brussel).


- in september 1999 hebben acht Europese beurzen, waaronder AEX, een alliantie gesloten met het voornemen met ingang van november 2000 een gezamenlijk handelsplatform tot stand te brengen voor de top-300 van Europese aandelen.

De thans aangekondigde fusie, waarbij AEX zal opgaan in Euronext, evenals de uitnodiging aan andere beurzen zich bij de fusie aan te sluiten, is mede een reactie op de hier geschetste ontwikkelingen.

Inhoud van de fusie

De hierna volgende weergave van de vormgeving van de voorgenomen fusie is gebaseerd op mij door AEX verstrekte informatie.

De fusie houdt in dat AEX en de beurzen van Parijs en Brussel hun activiteiten inbrengen in het nieuw op te richten Euronext. De juridische vormgeving is zodanig dat, in elk geval als eerste fase, de bestaande bedrijven, onder een aangepaste naam (AEX wordt Euronext Amsterdam), blijven voortbestaan als subholdings (werkmaatschappijen) van Euronext. De holding Euronext wordt een structuurvennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam. Euronext krijgt een driehoofdig bestuur en een Raad van Commissarissen bestaande uit twaalf personen.

De bedrijfsmatige structuur wordt gekenmerkt door een onderscheid naar zogenoemde business lines. Dit zijn (groepen van) activiteiten - zoals primaire markt, aandelenmarkt, derivatenmarkt, afwikkeling van effectentransacties, marketing, en dergelijke - die straks elk vanuit één bepaalde lokatie (Amsterdam, Brussel, Parijs) worden aangestuurd, zonder dat dit overigens betekent dat de activiteit zelf noodzakelijkerwijs uitsluitend op de desbetreffende locatie plaatsvindt. De aandelenhandel zal worden aangestuurd vanuit Parijs, en zal plaatsvinden volgens het handelssysteem dat thans in gebruik is bij de beurs van Parijs. Orders kunnen vanuit elke locatie worden ingelegd. Hetzelfde geldt voor de derivatenhandel, die zal worden aangestuurd vanuit Amsterdam. In beide gevallen (aandelen- en derivatenmarkt) zullen de toepasselijke handelsregels worden gelijk getrokken. Ten aanzien van de primaire markt - het verkrijgen van een notering en de emissie van effecten - zal voorshands niet veel veranderen. Bestaande noteringen blijven in stand, op basis van de met de eigen beurs gesloten noteringsovereenkomsten. Nieuwe noteringen kunnen op elk van de drie locaties worden aangevraagd, dus ook bij Euronext Amsterdam. Daarbij blijven de Nederlandse beursregels van toepassing, zij het dat de opzet is de regels van de (huidige) drie beurzen geleidelijk te harmoniseren. In de nieuwe situatie betekent een notering bij (bijvoorbeeld) Euronext Amsterdam dat het desbetreffende fonds op de gehele Euronext-markt wordt verhandeld.

De meest zichtbare veranderingen voor de marktplaats Amsterdam hebben betrekking op de handelssystemen. De overgang op het Franse handelssysteem voor aandelen (en obligaties) betekent het einde voor het thans door AEX gehanteerde handelssysteem, dat onder andere wordt gekenmerkt door een rol voor de hoekman. In de optiehandel zal de overstap worden gemaakt naar schermenhandel. Er is nog geen keuze gemaakt voor een handelssysteem voor de optiehandel. Ook op het gebied van de afwikkeling van effectentransacties zullen de gevolgen voor AEX groot zijn, aangezien de afwikkeling voor een belangrijk deel zal verlopen via Clearnet, het afwikkelingssysteem van de beurs van Parijs.

In de komende periode zullen de modaliteiten van de voorgenomen fusie door de beurzen verder worden uitgewerkt, en getoetst door de betrokken autoriteiten aan het regelgevend kader.

Toetsing op grond van de Wte

Artikel 22 van de Wte bepaalt dat voor het houden van een effectenbeurs een erkenning van de Minister van Financiën vereist is. Aan AEX is een beurserkenning verleend op 30 december 1996. De Tweede Kamer is bij brief van 20 december 1996 (Kamerstukken II, 1996-1997, 24 456, nr. 14) geïnformeerd over het voornemen tot het verlenen van de beurserkenning, die nodig was geworden door de fusie tussen de Amsterdamse Effectenbeurs en de Optiebeurs, waaruit AEX is voortgekomen.

Om de vereiste beurserkenning te verkrijgen dient de beurshouder te voldoen aan een aantal eisen, gericht op het adequate functioneren van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten. Deze eisen hebben betrekking op de door de beurs te hanteren regels, hun toepassing en de controle op de naleving ervan; op de deskundigheid en betrouwbaarheid van de personen die het beleid van de beurshouder bepalen of mede bepalen; op de financiële waarborgen; het afwikkelingssysteem; en de toepassing van de voor de effectenbeurs geldende regels op effecten uitgevende instellingen, toegelaten effecteninstellingen en op dochterondernemingen. Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. Aan de beurserkenning van AEX is een aantal voorwaarden verbonden op de bovengenoemde terreinen, langs de lijnen zoals aangegeven in de brief van 20 december 1996.

De fusie leidt ertoe dat AEX, onder de naam Euronext Amsterdam, in een sterk gewijzigde constellatie gaat opereren. Dit geeft aanleiding om deze constellatie te toetsen aan de indertijd aan de beurserkenning verbonden voorschriften, en de bedoelde voorschriften waar nodig aan te passen en aan te vullen. Leidraad is daarbij het waarborgen van de doelstellingen van de Wte, rekening houdend met de snel veranderende omgeving waarbinnen de beurzen opereren.

De toetsing van de door Euronext Amsterdam te hanteren structuren, regels en systemen zal geschieden in nauw overleg met de Stichting Toezicht Effectenverkeer en, waar het gaat om de door Euronext te hanteren afwikkelingssystemen, tevens met de Nederlandsche Bank. Gelet op de internationale dimensie van de fusie zal de noodzakelijke afstemming plaatsvinden met de bevoegde autoriteiten in Frankrijk en België. Dit laatste is niet alleen van belang met het oog op de initiële toetsing van Euronext, maar tevens met het oog op een effectieve en efficiënte samenwerking bij het toezicht nadat Euronext in de nieuwe constellatie operationeel is geworden.

Staatsleningen

Uitgifte van staatsleningen verloopt via de Primary Dealers van de Staat en wordt als zodanig niet beïnvloed door de fusie. Het huidige beleid gericht op de bevordering van een notering ter beurze zal in beginsel worden gecontinueerd. Zoals bekend is de Staat niet direct betrokken bij de secundaire handel in staatsleningen. Niettemin kan een goede liquide secundaire markt bijdragen aan een gunstig klimaat voor primaire uitgifte. Er is geen reden om aan te nemen dat dit klimaat door de fusie nadelig wordt beïnvloed, mede gezien het feit dat een aanzienlijk deel van de handel buiten de beurs plaatsvindt, bijvoorbeeld via het elektronisch handelssysteem MTS Amsterdam NV.

Harmonisatie effectenregels

De fusie, en de ontwikkelingen in het internationale effectenverkeer waar zij een uiting van is, onderstreept de noodzaak om de effectenwetgeving in de EU verder te harmoniseren. Eerder (brieven van 17 februari 1999, Kamerstukken 21 501-07 243, en van 30 september 1999, nr. BGW 99/2118-M) is de Tweede Kamer reeds geïnformeerd over het door de Europese Commissie geïnitieerde Actiekader voor Financiële Diensten, dat ten aanzien van de effectensector voorziet in een omvangrijk actieprogramma, gericht op het uitbouwen en versterken van de interne markt. Het Actiekader heeft betrekking op een scala aan onderwerpen, zoals:


- een aanpassing van de richtlijnen met betrekking tot noteringen en prospectussen, om te bereiken dat een effecten uitgevende instelling die in meerdere lidstaten een emissie wil doen, kan volstaan met één prospectus;


- maatregelen gericht op het tegengaan van koersmanipulatie;

- maatregelen gericht op harmonisatie van de eisen aan de verslaglegging van genoteerde ondernemingen;


- maatregelen in de sfeer van effectenafwikkeling en het gebruik van onderpand.

De in deze brief genoemde ontwikkelingen illustreren de actualiteit van Europese initiatieven op het terrein van het effectenverkeer. Nederland zal zich dan ook blijven inzetten voor de voortgang en implementatie van het Actiekader.

Tot slot

Het streven van de fusiepartners is erop gericht de fusie rond 1 oktober a.s. te effectueren, met de aantekening dat de implementatie van de business lines, zoals de overgang op nieuwe handelssystemen, op een latere datum zal volgen (streven: eerste kwartaal 2001). In de komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt en worden vastgelegd in statuten, reglementen en andere formele documenten, op basis waarvan een en ander getoetst kan worden aan de in deze brief beschreven criteria. Op een later tijdstip zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de uitkomsten daarvan.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...