Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW over rapport CVZ bewonersbijdrage AWBZ-instelling

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs en sts vws inzake eindrapport cvz bewonersb ijdrage awbz-instellingen

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 10:50


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2000

Onderwerp:

Eindrapport CVZ bewonersbijdrage AWBZ-instellingen

Met de brief van 1 juli 1999, Z/VU-991828 hebben wij u een afschrift van het rapport «Bewonersbijdragen in AWBZ-instellingen» van de Ziekenfondsraad aangeboden, vergezeld van een reactie daarop onzerzijds.

In dat rapport werd gesignaleerd dat er nogal wat verschillen bestaan in het al dan niet vragen van bijdragen aan bewoners voor bepaalde diensten en producten, dat deelname aan collectieve regelingen vaak als verplichtend werd ervaren, en dat het toezicht van de zorgkantoren op een en ander nog niet actief genoeg was. De Raad deed onder meer de aanbeveling een circulaire op te stellen waarin per soort instelling zou worden vastgelegd welke producten en diensten tot de verstrekking behoren, zodat duidelijkheid zou ontstaan over de verschuldigdheid van eigen bijdragen. Wij hebben die aanbeveling overgenomen en de Raad gevraagd terzake actie te ondernemen.

In zijn eindrapport van 16 december 1999 heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de opvolger van de Ziekenfondsraad, verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden. Bij dit eindrapport is een lijst gevoegd van producten en diensten die naar het oordeel van het CVZ tot de verstrekking behoren. Het CVZ doet bovendien een aantal aanbevelingen, waarop wij hieronder nader ingaan.

In de eerste plaats stelt het CVZ dat de producten en diensten die tot de verstrekking behoren per sector kunnen verschillen, aangezien de cliënten in de verschillende sectoren in de AWBZ verschillen qua aard van de beperking, leeftijd, gedrag, verblijfsduur, enz. Deze verschillen zijn naar ons oordeel verklaarbaar en verdedigbaar. Binnen elke sector dient naar het oordeel van het CVZ de uitvoering van de verstrekking echter uniform te zijn, in die zin dat er geen onaanvaardbare verschillen mogen zijn. Wij zijn het daarmee eens. Wij delen ook de interpretatie die het CVZ geeft van de producten en diensten die per sector tot de AWBZ-verstrekking behoren. Het CVZ wijst er in zijn eindrapport op niet gerechtigd te zijn daarover in een circulaire regels vast te leggen, omdat het regelen van de verstrekking een bevoegdheid is die aan ons is voorbehouden. Dat neemt niet weg dat het CVZ een taak heeft in het bekend maken van zijn en onze interpretatie over wat tot de verstrekking behoort. Wij zullen het CVZ derhalve vragen via een circulaire aan de zorgkantoren bekendheid te geven aan zijn interpretatie terzake, en aan het feit dat deze interpretatie door ons wordt onderschreven. Omdat ook met gebruikmaking van de lijst van producten en diensten die tot de verstrekking behoren zich in de uitvoeringspraktijk nog twijfelgevallen kunnen voordoen, is het bovendien gewenst dat deze praktijk goed wordt gemonitord, waarbij wij ons kunnen voorstellen dat ook de koepelorganisaties helpen bevorderen dat een uniforme toepassing van de verstrekking tot stand komt.

Voorts gaat het CVZ in zijn rapport in op de door de instelling aangeboden producten en diensten die niet tot de verstrekking behoren. Met het CVZ zijn wij van mening dat deze wel binnen de sector verschillend kunnen en mogen zijn. Er moet vrijheid bestaan in het regelen van zaken die niet tot de verstrekking behoren. Het zijn de desbetreffende instelling en de cliëntenraad van die instelling die daarover afspraken moeten maken.

Met het CVZ zijn wij van mening dat de individuele bewoner vervolgens volledig vrij dient te zijn in zijn keuze om wel of niet mee te doen aan zaken die niet tot de verstrekking behoren. Hij kan zelf beslissen of hij deze producten en diensten wenst en op welke wijze hij die wil financieren: individueel of vrijwillig meedoen aan een regeling van de instelling of anderszins. Het CVZ stelt terecht dat bij de intake een eventuele bewonersbijdrage voor producten en diensten die niet tot de verstrekking behoren, slechts in informatieve zin aan de orde mag komen. Het mag geen voorwaarde zijn voor de opname. De keuze moet de bewoner pas enige dagen na de opname voorgelegd worden. Wij zullen de desbetreffende koepelorganisaties in overweging geven daarvoor in overleg met de cliëntenorganisaties protocollen op te stellen.

Voorts onderschrijven wij de aanbeveling van het CVZ dat het zorgkantoor de toezichthoudende rol op de juiste uitvoering van de verstrekking moet intensiveren. Hetzelfde geldt voor de aanbeveling dat instellingen naast een financieel en sociaal jaarverslag, een uitvoeringsverslag aan zorgkantoren uitbrengen over de uitvoering van de verstrekking en de vrijwillige bewonersbijdragen. Zo wordt transparant gemaakt hoe de zorg wordt ingevuld en wordt de verantwoording afgelegd over de bewonersbijdrage. Met behulp van dat uitvoeringsverslag kunnen beide zaken bovendien in samenhang worden bezien.

Wij hebben het CVZ gevraagd de zorgkantoren het vorenstaande nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Tevens hebben wij het CVZ laten weten graag gebruik te maken van het aanbod om de uitvoering te monitoren. Zorgkantoren moeten daarvoor aan het CVZ aangeven hoe zij de uitvoering van de verstrekking hebben gecontroleerd.

Tot slot de aanbeveling van het CVZ over een verhoging van zak- en kleedgeld. In dit verband wijzen wij op de motie van het lid Melkert c.s. (kamerstukken II 1999/00, 26800, nr.8). Over de uitvoering door het kabinet van deze motie is de Kamer inmiddels separaat ingelicht (brief DBO-CB-U-2056103).

De Minister van Volksgezondheid, De Staatssecretaris van Volksgezondheid
Welzijn en Sport, Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie