Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenstemming vernieuwde maatregelen de Maaswerken

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT: MAASWERKEN

OVEREENSTEMMING VERNIEUWDE MAATREGELEN DE MAASWERKEN

Donderdag 30 maart 2000 - Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat, het provinciebestuur van Limburg en staatssecretaris Geke Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben overeenstemming bereikt over een vernieuwd pakket van maatregelen voor De Maaswerken (Maastricht-Den Bosch). Dit is vandaag medegedeeld na een bestuurlijk overleg tussen de convenantpartners van projectorganisatie De Maaswerken. De plannen, met als integrale doelen hoogwaterbescherming in 2015, natuurontwikkeling, verbetering van de scheepvaartroute en delfstoffenwinning, worden in de loop van dit jaar uitgewerkt. Bij de uitvoering wordt voorrang gegeven aan Venlo, Roermond en Gennep. Hier worden de bestaande kaden verder verhoogd. Zo kan in 2005 al aan het merendeel van de bevolking langs de Zandmaas bescherming worden geboden. De convenantpartners hebben aangegeven nu snel tot verdere besluitvorming en uitvoering over te willen gaan. Met de afspraken die vandaag zijn gemaakt is hiertoe een belangrijke stap gezet. Staatssecretaris De Vries zal op basis van de Trajectnota/MER en de inspraakreacties nog deze zomer een standpunt innemen voor het project Zandmaas. Rond medio 2001 kan dan een Tracébesluit worden genomen.

Uit aanvullende berekeningen bleek eind vorig jaar dat -onder meer door een hogere waterafvoer- met de bestaande plannen het beoogde beschermingsniveau niet overal langs de Zandmaas (Roermond-Mook) wordt gehaald. De Maaswerken heeft de afgelopen maanden onderzocht welke aanvullende ingrepen noodzakelijk zijn. De voorgestelde vernieuwde maatregelen zijn opgesplitst in vijf deelgebieden en gaan uit van regionale omstandigheden. Dit komt op de meeste plaatsen overeen met het Combinatie-alternatief, een van de vier alternatieven uit de Trajectnota/MER die zijn gebaseerd op rivierverruiming door onder meer verdieping, hoogwatergeulen en natuurvriendelijke oevers. Nieuw zijn onder meer de kadeaanpassingen die voorafgaand en na afronding van rivierverruiming worden toegepast. Dit is nodig omdat de rivier minder vergaand wordt verdiept dan oorspronkelijk de opzet was.

Voor nog meer rivierverdieping dan al was voorzien, wordt niet gekozen, onder meer vanwege ongewenste verdroging en effecten in het benedenstroomse gebied. Met name dit laatste is een belangrijke randvoorwaarde bij de verdere uitwerking van de plannen. Door de kadeaanleg in 1995 heeft 's-Hertogenbosch nu te kampen met een hoogwatergolf die versneld arriveert, waardoor de zijrivieren de Aa en de Dommel gestremd raken. Om dit effect te compenseren werken De Maaswerken en Noord-Brabantse waterschappen en provincie nu samen aan een oplossing.

Het pakket van maatregelen voor de Grensmaas (Maastricht-Roosteren) verandert niet. Voor de uitvoering van dit project wordt nu verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de zogenaamde Maasplassenvariant. Dit houdt in dat een deel van de Maasplassen gebruikt wordt voor de opslag en verwerking van zand en grind. Hierover zal De Maaswerken de komende tijd verder overleg over voeren met de gemeenten in het Maasplassengebied. Ook is dit onderwerp van gesprek met private partijen die zich hebben verenigd in een consortium i.o. Met hen onderhandelt De Maaswerken over een budgetneutrale uitvoering van het project. Het streven is hierover deze zomer overeenstemming te bereiken.

De partners binnen De Maaswerken hebben vandaag ook een principebesluit genomen over de oprichting van een gezamenlijk grondaankoopbureau. De grondverwerving heeft zowel betrekking op gronden die nodig zijn voor de uitvoering van De Maaswerken, als op oevers die verworven worden voor het realiseren van natuur.

Partijen hebben verder besloten zich te blijven inspannen om aanvullende financiële middelen te vinden voor een integrale uitvoering van De Maaswerken.
Vertegenwoordigers van de convenantpartners zullen een stuurgroep vormen die tot taak heeft de projectorganisatie als zodanig aan te sturen. Deze stuurgroep gaat jaarlijks uitvoeringsprogramma's vaststellen en zal in dat kader periodiek politiek beraad hebben.
Staatssecretaris De Vries hecht veel waarde aan een snelle besluitvorming van dit project om de uitvoering zo spoedig mogelijk van start te laten gaan. In dat laatste is deels voorzien door een aantal proefprojecten langs de Maas die nu al in uitvoering zijn of zijn afgerond. Hier is deels al plaatselijk hoogwaterstandsverlaging gerealiseerd.
De bewindsvrouw neemt in overeenstemming met de minister van VROM deze zomer haar standpunt in over de Trajectnota/MER. De maatregelen die De Maaswerken uitwerkt, worden meegenomen in het Ontwerp-Tracébesluit (OTB), dat naar verwachting begin 2001 de inspraak ingaat.
Projectorganisatie De Maaswerken is een samenwerkingsverband van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie Limburg. De Maaswerken verzorgt de planvorming en uitvoering van de deelprojecten Zandmaas/Maasroute (Maastricht-Den Bosch/Nijmegen) en Grensmaas (Maastricht-Roosteren).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie