Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief kamerlid Vos inzake notificatie Wet milieubeheer

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief van inzake notificatie wet milieubeheer
Gemaakt: 27-6-2000 tijd: 16:1


2


26 998 Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

Nr. 5 Brief van het lid M. Vos

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2000

Hierbij bied ik u mijn reactie aan op bezwaren en commentaren in het kader van de notificatie van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (23 982). Naast de reactie in EG-kader is er een aparte reactie in WTO-kader. Deze ontvangt u in het Engels.

Beide reacties zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Op verzoek van de Eerste Kamer is het wetsvoorstel op 17 juli 1998 in EU-kader en op 26 augustus in WTO-kader genotificeerd. In het kader van beide notificaties zijn reacties ontvangen. Deze zijn door de staatssecretaris van Economische Zaken aan leden van beide Kamers gestuurd.

Bij brief van 16 november 1998 heeft u, als voorzitter van de Tweede Kamer, mij verzocht een concept te maken voor een reactie van het parlement op de ontvangen commentaren. Op mijn initiatief is dit onderwerp tevens besproken in de vaste commissie voor VROM. Reeds in januari 1999 heeft deze commissie besloten dat «voor haar in dezen geen rol is weggelegd» en dat ik als initiatiefneemster mijn reactie «rechtstreeks naar de Eerste Kamer kan sturen». Ik wil u dan ook vragen deze «conceptreactie» als reactie van het parlement door te geleiden naar de staatssecretaris.

De notificatieprocedure is formeel afgerond als het notificerende land verslag uitbrengt over het gevolg dat dit land voornemens is te geven aan de ontvangen commentaren. Dat is hiermee het geval. Daarmee kan de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling nemen.

Inhoudelijk wil ik vermelden dat de bezwaren van onder andere de Europese Commissie mijns inziens ongegrond zijn. Deze mening wordt door juristen die gespecialiseerd zijn op het vlak van internationaal recht (zowel EU als WTO) gesteund. In mijn brief ga ik uitvoerig in op alle gemaakte bezwaren en opmerkingen. Van groot belang is met name de mening van de Commissie dat de maatregel niet proportioneel is ten opzicht van de (veronderstelde) negatieve effecten voor het vrije verkeer van goederen. Daarmee zou de maatregel in strijd zijn met de artikelen 30 tot en met 36 van het EG-verdrag. Mijns inziens is dit oordeel juridisch niet houdbaar. In mijn reactie is dit uitvoerig beargumenteerd. Ik wijs tevens op het feit dat er geen enkele jurisprudentie is die de interpretatie van de Commissie ondersteund.

Graag wil ik begrip vragen voor de lange periode die ik heb genomen om deze reactie voor te bereiden. Op ambtelijk niveau wordt in Nederland in principe gestreefd naar een reactie binnen drie maanden. Zoals u weet heeft deze termijn geen formele status en moet hij worden gezien als een «richtlijn» voor de departementen. Beantwoording binnen een dergelijke termijn was in dit geval niet mogelijk. Ten eerste is het juridisch en inhoudelijk een zeer complexe materie. Internationaal rechtelijk zitten er ingewikkelde en nieuwe vraagstukken aan vast. Extern juridisch advies was hiervoor nodig. De omvang én gedetailleerdheid van mijn reactie toont de complexiteit aan en laat tevens zien dat ik alle moeite heb genomen een reactie te schrijven, die recht doet aan dit onderwerp. Ten tweede beschik ik niet over een grote staf van medewerkers. Dit uitvoerige en tijdrovende werk moest dus gebeuren naast het dagelijkse politieke bedrijf. Ten derde heb ik aan het einde van het traject besloten twee kleine aanpassingen te doen. Dit zijn weliswaar technische zaken (het verschuiven van de ingangsdatum a.g.v. de langere procedure en het verruimen van de mogelijkheden voor accreditatie in andere landen conform internationale afspraken) maar ook deze procedure heeft enige tijd in beslag genomen.

M. Vos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie