Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 13 procent winstgroei voor Arcadis in 1999

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Arnhem, 30 maart 2000

Ruim 13% winstgroei voor arcadis in 1999
Goede vooruitzichten voor 2000

ARCADIS heeft in 1999 een netto resultaat behaald van EUR 17,6 miljoen, een stijging met 13,4% ten opzichte van het resultaat vóór buitengewone lasten over het jaar 1998 (EUR 15,5 miljoen). Na buitengewoon resultaat bedroeg de winststijging 28,1% ten opzichte van 1998, toen sprake was van een bijzondere last. Per aandeel bedroeg de netto winst EUR 0,90 ten opzichte van EUR 0,81 vóór en EUR 0,72 na buitengewoon resultaat in 1998.

Het dividendvoorstel bedraagt EUR 0,33 per aandeel ten opzichte van EUR 0,30 over 1998. Net als vorig jaar wordt aandeelhouders een keuzedividend geboden.

In bijna alle voor ARCADIS belangrijke markten groeit de vraag naar ingenieurs- en adviesdiensten. Vooral in Nederland, de Verenigde Staten, Spanje en België - bij elkaar goed voor 80% van de omzet - was de markt gunstig door de aanhoudende economische groei. In Duitsland zijn tekenen van herstel merkbaar. De donorgefinancierde markt in de ontwikkelingslanden bleef in 1999 bijzonder competitief.

ARCADIS realiseerde in 1999 EUR 655,5 miljoen aan bedrijfsopbrengsten, een stijging met 13,3%. In 1999 werd 43% van de omzet gerealiseerd in Nederland, 23% in overig Europa, 26% in de Verenigde Staten en 8% in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De eigen productie of bruto toegevoegde waarde liet een stijging zien van 12% tot EUR 459,8 miljoen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg in 1999 EUR 27,8 miljoen, een stijging van 2,5% ten opzichte van de EUR 27,2 miljoen van 1998. Aan de groei werd bijgedragen door de Nederlandse, Amerikaanse en Belgische activiteiten en door de overname van Giffels in de Verenigde Staten. Versnelde integratie van activiteiten in Duitsland en aanpassingen binnen ARCADIS Euroconsult hadden een drukkend effect op het bedrijfsresultaat.

Het gemiddeld aantal medewerkers nam toe van 6635 tot 7217. Ultimo december 1999 bedroeg het aantal medewerkers 7711.

Acquisities en samenwerking

In de Verenigde Staten werd met ingang van het 4e kwartaal 1999 het ingenieursbedrijf Giffels overgenomen, dat is gespecialiseerd in diensten voor de industrie. Deze onderneming met 500 medewerkers versterkt onze positie in de Verenigde Staten en geeft een belangrijke impuls aan de dienstverlening voor industriële klanten, zowel in Amerika als daarbuiten.

In Brazilië werd de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst met Logos omgezet in een meerderheidsbelang. Hiermee krijgt ARCADIS toegang tot de grootste, snelgroeiende markt van Latijns-Amerika. ARCADIS Logos heeft 250 medewerkers.

In Spanje werd via onze dochteronderneming een 70% belang verworven in het bedrijf Acinco, een onderneming die e-business en internet-diensten aanbiedt.

In Frankrijk werd een nieuwe overeenkomst gesloten inzake ons 35%-belang in Antea, waardoor aanwezigheid wordt gecontinueerd en financiële risico's tot het verleden behoren.

In Duitsland werden in het laatste kwartaal van 1999 de belangen in dochterondernemingen tot 100% uitgebreid teneinde versnelde integratie van activiteiten te bewerkstelligen. Dit leidt tot aanzienlijke kosten- en synergievoordelen en speelt in op de daar geldende marktomstandigheden.

In Nederland werd begin 1999 het resterende 35%-belang in ARCADIS Euroconsult overgenomen. Inmiddels zijn in dit onderdeel aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van een betere aansluiting bij de ARCADIS strategie.

Marktontwikkelingen

ARCADIS is actief in een viertal marktsegmenten: infrastructuur, milieu, gebouwen en vastgoedinformatie & telecommunicatie.

Infrastructuur was in 1999 de belangrijkste markt voor ARCADIS en was goed voor 38% van de totaalomzet. Het hoge investeringsvolume in zowel de aanleg van nieuwe als de aanpassing en verbetering van bestaande infrastructuur in voor ARCADIS belangrijke landen, leidde tot een groei van 16%. Een deel van de omzetgroei zit in publiek-private samenwerkingsverbanden, waar veel nieuwe kansen liggen. In Nederland is ARCADIS volop betrokken bij de omvangrijke investeringen in rail-infraprojecten.

Ook in de milieumarkt werd in 1999 een belangrijke omzetstijging bereikt. Dit segment leverde in 1999 26% van de totale omzet. De groei van 14% is ten dele afkomstig van milieu-effectrapportages gekoppeld aan grote infrastructuurprojecten. Daarnaast hebben ondernemingen door de gunstige economische ontwikkeling meer financiële ruimte voor het opruimen van in het verleden veroorzaakte vervuilingen.

In de markt voor gebouwen was sprake van een lichte omzetdaling. Het aandeel in de totaalomzet bedroeg 16%. De belangrijkste oorzaak voor de daling is de stagnerende bouwmarkt in Duitsland. Dit kon onvoldoende gecompenseerd worden door toename in andere landen, hoewel daar de gunstige economie zorgt voor een aantrekkelijk investeringsniveau in kantoren, fabrieksgebouwen en andere bedrijfspanden. Door de aanpassingen in Duitsland en de acquisitie van Giffels in de Verenigde Staten zijn de vooruitzichten in dit segment duidelijk verbeterd.

Uit het segment vastgoedinformatie & telecommunicatie kwam 15% van de totaalomzet in 1999. De groei in dit segment bedroeg 25%. In Nederland is ARCADIS sterk in vastgoedinformatie, zoals het verzamelen van allerlei gegevens over woningen, kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen, onder andere in het kader van de hertaxaties ten behoeve van de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken). Combinatie hiervan met geografische informatiesystemen biedt kansen voor nieuwe e-business producten. In telecommunicatie werden gedurende het verslagjaar in Brazilië de eerste opdrachten verworven terwijl met name in Spanje en België een sterke groei in dit segment werd gerealiseerd.

Enkele projecten

In 1999 werkte ARCADIS in de verschillende marktsegmenten o.a. aan:

Infrastructuur

Hogesnelheidslijnen Zuid en Oost en de Betuwelijn; grootschalige infrastructuurprojecten waar ARCADIS expertise levert op tal van gebieden;

Structuurplan voor de provincie Oost-Vlaanderen, België;

Hogesnelheidslijn van Keulen naar Frankfurt (meerjarig project);

Aanleg van een efficiënte hoogwaardige drinkwatervoorziening voor de Louisville Water Company in de Amerikaanse staat Kentucky;

Geavanceerd verkeersmanagementsysteem voor het departement van transport in Cobb County in Georgia, Verenigde Staten;

Enkele grote binnenstedelijke projecten, gericht op verbetering van leefomstandigheden in arme wijken van São Paulo en Rio de Janeiro, Brazilië;

Milieu

De milieu-effect-rapportage voor de Hanzelijn, de geplande spoorverbinding van Lelystad, via Kampen naar Zwolle en het noorden van Nederland;

Contracten voor milieudienstverlening met Ford, General Motors en hun primaire toeleveranciers in het Verenigd Koninkrijk;

Onderzoek, ontwerp, constructie en projectmanagement voor de grootste vuilstortplaats van Polen in Wroclaw;

Sanering van bedrijfslocaties voor de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed Martin;

Gebouwen

Bouw van het nieuwe stadion van Roda JC, waar ARCADIS bouwtechniek en het projectmanagement verzorgt;

Renovatie van een steriele productiestraat van een groot pharmaceutisch concern in België;

Herbouw c.q. renovatie van het Olympia Stadion in Berlijn. Opdracht verworven begin 2000, investeringsvolume ruim EUR 255 miljoen;

Ontwerp van het nieuwe station Bijlmer bij Amsterdam;

Vastgoedinformatie en telecommunicatie

Opbouw van een kadastraal gegevensbestand ten behoeve van de Libanese overheid, in het kader van het daar gevoerde moderniseringsbeleid;

Software-ontwikkeling ten behoeve van een calamiteitenplan voor de Duitse kustlijn, inclusief geografisch informatiesysteem, digitale kaarten en een internetmodule;

Bouw van mobiele telecommunicatie-netwerken in Brazilië;

Marktintroductie van het softwarepakket GIS-WOZ(TM), waarin vastgoeddata worden gekoppeld aan geografische informatie systemen.

Vooruitzichten

De gunstige omstandigheden in de belangrijkste markten waar ARCADIS actief is, zullen naar verwachting in het jaar 2000 voortduren. In Nederland zorgen de investeringen in grote

infrastructuurprojecten als de HSL-Zuid en Betuwelijn voor een forse toename van het werkvolume. Ook in de Verenigde Staten is infrastructuur door sterke toename van de overheidsbudgetten een belangrijke groeimarkt. De aanhoudende economische groei in grote delen van West-Europa en de Verenigde Staten heeft tot gevolg dat bedrijfsinvesteringen toenemen, zowel in bedrijfsgebouwen en
-terreinen als in het aanpakken van milieuproblemen vanuit het verleden. Met haar internationale netwerk is ARCADIS uitstekend gepositioneerd om hiervan te profiteren. Hoewel in Duitsland het economisch herstel zich aankondigt, wordt nog geen groei verwacht in de voor ons relevante markten. Door de in 1999 getroffen maatregelen zullen de resultaten van minder goed renderende onderdelen in 2000 belangrijk verbeteren, hetgeen een positief effect heeft op zowel bedrijfsresultaat als netto winst.

De verdere uitbreiding van de onderneming, in geografisch opzicht en door versterking van de portfolio, blijft een kernpunt in onze strategie. Verdere uitbouw van onze activiteiten in de Verenigde Staten blijft een belangrijke prioriteit, evenals versterking van onze activiteiten op het gebied van telecommunicatie.

Onze groeidoelstelling voor omzet en resultaat is 10%. Realisering van deze doelstelling is mede afhankelijk van het kunnen uitvoeren van acquisities die passen binnen onze strategische doelstellingen. Wij verwachten, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, onze groeidoelstelling van 10% in 2000 te realiseren.

ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Het werkgebied van de onderneming heeft altijd en overal ter wereld te maken met de verbetering van de woon- en werkomgeving. ARCADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan 100 landen. Opgericht in 1888 behoort ARCADIS thans met circa 8000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.

Voor meer informatie:

J. Slooten, ARCADIS, 026-3778604


- Financiële overzichten: -

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

tot en met

4e kwartaal

4e kwartaal

x EUR 1 miljoen

1999

1998

1999

1998

Bedrijfsopbrengsten

195,5

152,0

655,5

578,6

Materialen en diensten van derden

63,5

46,5

195,7

167,8

Bruto toegevoegde waarde

132,0

105,5

459,8

410,8

Operationele kosten

123,2

96,9

432,0

383,6

Bedrijfsresultaat

8,8

8,6

27,8

27,2

Financiële baten en lasten

(0,5)

(0,7)

(2,3)

(2,9)

Resultaat voor belastingen

8,3

7,9

25,5

24,3

Belastingen

(2,2)

(2,6)

(8,5)

(7,8)

Resultaat na belastingen

6,1

5,3

17,0

16,5

Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen

0,4

0,4

1,4

0,2

Groepsresultaat na belastingen

6,5

5,7

18,4

16,7

Belang derden

(0,3)

(0,4)

(0,8)

(1,2)

Netto resultaat exclusief buitengewone resultaten

6,2

5,3

17,6

15,5
Buitengewone resultaten na belastingen

0,0

(1,8)

0,0

(1,8)
Netto resultaten na buitengewone resultaten

6,2

3,5

17,6

13,7

Resultaat per aandeel (in euros) 1)

0,32

0,28

0,90

0,81
Voor buitengewone resultaten

0,32

0,19

0,90

0,72
Na buitengewone resultaten

Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)

19.769

19.256

19.769

19.256

1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS

Ultimo

Ultimo

x EUR 1 miljoen

1999

1998

ACTIVA

Vaste activa

63,1

57,1

Vlottende activa

233,2

196,0

TOTAAL

296,3

253,1

PASSIVA

Groepsvermogen

97,2

87,2

Voorzieningen

16,4

16,9

Langlopende schulden

5,7

6,4

Kortlopende schulden

177,0

142,6

TOTAAL

296,3

253,1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...