Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang 'Maatwerk voor morgen' over lerarentekort

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Voortgang "Maatwerk voor morgen" (300300)

Den Haag, 30 maart 2000

Informatie
Na het debat op 31 mei 1999 heeft de Kamer twee voortgangsrapporten ontvangen. De eerste op 11 oktober 1999. Daarover heeft een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. En de tweede op 22 maart 2000. Aangezien het toegezegde rapport van de Onderwijsraad over de totaliteit en samenhang van de lerarenopleidingen (vergezeld van de beleidsreactie) pas in april/mei wordt verwacht, staan in dit AO met name de arbeidsmarktaspecten centraal. Later wordt een AO gewijd aan de opleidingsaspecten.

Inbreng
De verleiding is groot om alle punten na te lopen. Dat zal ik niet doen, ik zal mij beperken tot een aantal knelpunten. De verleiding is minder groot om in navolging van de heer Cornielje dreigende taal te spreken in de richting van de onderwijsbonden (Telegraaf, 28 maart), die volgens hem alle pogingen om het nijpende lerarentekort op te lossen, frustreren. De VVD-minister Hermans lijkt een waakhond te hebben gekregen. Of hij daarop zat te wachten? Zeker, CAO-onderhandelingen zijn altijd hard, maatregelen worden niet zomaar van kracht. In ieder geval vindt het CDA dat de CAO-afspraken ruimte moeten bieden. Niemand zit op nieuwe door de minister of door de bonden- dichtgetimmerde regelingen te wachten. Het CDA zal de CAO met name op dat aspect beoordelen. Leveren de gemaakte afspraken een bijdrage aan de oplossing van het lerarentekort of niet? Daar gaat het om.


1. Herziening van het loongebouw in samenhang met taak- en functiedifferentiatie.

Het een kan niet zonder het ander

De salarislijnen moeten korter

Taak- en functiedifferentiatie moeten eindelijk vorm krijgen. De belangrijkste functie in school is goed lesgeven. Wil je die professionaliseren dan leidt dat tot differentiatie en taaksplitsing. Dat kan leiden tot vermindering van werkdruk. Het rapport Meer handen in de school is veelzeggend. Nieuwe functies zijn een stimulans om te groeien. En een kans op kwaliteitsverbetering enerzijds en vermindering van werkdruk anderzijds. Onderschat de mogelijke doorstroming niet. Wat wordt de follow up van dit rapport?

Het CDA heeft zorgen over de positie OOP. Met name die van de conciërges. Hiervoor is specifieke aandacht nodig. Conciërges in school zijn extra ogen en oren: op het schoolplein, in de gangen enz. Assistentfuncties bieden hierbij geen oplossing, want die moeten iemand assisteren. CDA pleit voor apart bezien van deze functie met name binnen het basisonderwijs.

Herziening van de inrichting van het loongebouw moet leiden tot meer beslissingsruimte op het niveau van het bevoegd gezag. Dus geen nieuwe gecentraliseerde aanpak.

Verminderen contracturen is nodig, en moet in samenhang met taak- en functiedifferentiatie worden bekeken.
Jammer, dat de minister op dit terrein zo weinig vooruitgang boekt! Hopelijk biedt de uitkomst van de CAO onderhandelingen op dit punt wat meer! Maar niet dichtgetimmerd, want dan krijgt de heer Cornielje alsnog gelijk!


2. Het schoolprofielbudget
Het CDA hecht zeer aan het schoolprofielbudget als decentraal in de vullen beleidsbudget. Dat kan worden ingezet bij specifieke problemen. Niet dichttimmeren dus.


3. Integraal personeelsbeleid
De ontwikkeling daarvan stagneert, hoe komt dat? Is het RPBO ook hier een belemmerende factor? Zo ja, dan moet dat ook worden uitgesproken. Het valt op dat weinig woorden worden gewijd aan de modernisering/deregulering van de rechtspositie. Terwijl dit juist een van de zaken is die zeer bepalend zijn voor de dichtgetimmerde arbeidsmarktsituatie van het onderwijs! Met ingang van 2000 komt het beschikbare budget voor competentiemanagement en beloning beschikbaar voor de instellingen. Hoe vrij is de beslissingsruimte voor de instellingen? Ook voor wat betreft het al dan niet benutten van het rapport Berenschot Competenties van leraren, een goede bouwsteen voor integraal personeelsbeleid in het onderwijs?


4. De beloningspositie van directeur, bovenschools management en locatiedirecteur in het PO.
Die is nog altijd slecht.
Ook hier wreken zich de rigide en lange salarislijnen. De verhouding tussen leerkracht en aansturend management is scheef: de verschillen zijn te klein. Te veel leidinggevenden in het PO leggen het bijltje er bij neer. Terwijl die mensen juist leiding moeten geven aan het tot stand komen van allerlei vernieuwingen binnen de school. De school als lerende organisatie vergt wel mensen die dit patroon sturen. Anders lukt het niet!
Wat wil het CDA:

erkenning van de functie als zodanig (dus als normfunctie en lijnfunctie) Het is geen primus inter pares-functie.

De bijbehorende waardering en

De daarbij behorende financiering. B.v. op basis van de aanwezige FTEs binnen het bevoegd gezag in relatie tot het aantal lokaties. Dat moet worden geregeld binnen de CAO. Maar ook bij de verdeling van de meevallers bij het bespreken van de Voorjaarsnota. Het betreft hier beleid waar de Kamer al driemaal per motie om heeft gevraagd!


5. Nascholingsbudget fl. 700,-- per FTE
Juist in het basisonderwijs blijkt het aantal parttimers heel groot. Heb je 5 FTEs (formatieplaatsen), verdeeld over b.v. 8 leerkrachten dan kom je niet ver met 3500,= per jaar. Verruiming is hier echt nodig, wil het concept van de lerende school echt kunnen worden ingevuld. Daarbij komt dat door de marktwerking op het terrein van de nascholing, de vraag- ipv de aanbodfinanciering, de prijzen van nascholing schrikbarend zijn gestegen. De nascholingsbudgetten staan in geen enkele verhouding hiermee. Nascholen moet, maar moet wel betaalbaar blijven. Graag een reactie van de minister.

6. Naast bovengenoemde punten zijn er een aantal andere zaken die volgens het CDA onder de loep moeten worden genomen.
a) Het probleem van de vervanging. Het ziekteverzuim neemt toe. M.n. in het basisonderwijs. Afgelopen week werden er 100 kinderen naar huis gestuurd in Amsterdam. Wat doet de minister aan dit probleem? Gaat het echt alleen om meer geld? Dat kan ik mij nauwelijks voorstellen. Het gaat om mensen, om het functioneren van vervangingspools, om ruimte in de regelgeving en om reïntegratie. Zomaar wat punten:

Op 9 december 1999 is een plan van aanpak terugdringing ziekteverzuim aangekondigd. Het is er nog niet.

De tekorten van het Vervangingsfonds lopen op tot zon 70 miljoen. Dat dreigt te leiden tot premieverhoging. Maar hoe verhoudt zich dat tot de toezegging om tot synergie tussen Participatiefonds en Vervangingsfonds te komen en zo de tekorten aan te zuiveren met de overschotten uit het andere fonds. Hoe zit dat dan met de bonus-malus? En waarom kunnen scholen die geen vervanger kunnen vinden en het daarom intern oplossen geen aanspraak maken op een vergoeding van het vervangingsfonds, desnoods op een later tijdstip? Zo worden creatieve oplossingen en taakverzwaring door collegialiteit niet beloond.

Het is raar dat onderwijs niet als hoge-risico-bedrijfstak is gesignaleerd. Ondanks de cijfers. Ondanks de problemen. OCW heeft dus maar zelf plannen ontwikkeld. Hoe zit het dan met de prioriteit die dit kabinet geeft aan onderwijs?

Hoe zit het met de financiering van de af te sluiten Arbo-convenanten? Niet op basis van FTEs, want dat doet geen recht aan de feitelijke situatie van de vele parttimers.

De werking van de vervangingspools blijft problematisch. Hoe gaat dit verder? Waarom komt er geen geld om personeel in de vervangingspools boventallig in dienst te nemen? Dan hebben deze pools voor besturen ook echt een meerwaarde.

In het bijzonder onderwijs is een nieuw probleem ontstaan als gevolg van de uitspraken over de vakantieregeling van artikel 7:636 BW. Deze is van dwingend recht en geldt voor het bijzonder onderwijs waar wordt gewerkt op basis van arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht: ziekte en zwangerschapsverlof tijdens vakantiedagen leidt tot compensatiedagen op een ander tijdstip. Hoe gaat de minister dit probleem oplossen?

Met ingang van 1 januari 2000 hebben een aantal scholen extra geld gekregen. Het gaat om achterstandsscholen, waarbij de factor IQ en allochtone afkomst meetellen. Worden daarmee alle probleemscholen bediend?

b) VUT-ters mogen sinds 1 januari 2000 100% bijverdienen in het onderwijs. Voor wachtgelders geldt dat niet. Mijn collega Mosterd heeft daarom op 3 maart jl. vragen gesteld over vervanging door wachtgelders zonder sollicitatieplicht in het onderwijs. De minister heeft daar kortgeleden op geantwoord: wachtgelders, ook al hebben ze geen actieve sollicitatieplicht, zijn werkloos. Als zij net als VUT-ters 100 % mogen bijverdienen dan ontstaan er verschillen tov wachtgelders met sollicitatieplicht en tov van werklozen buiten het onderwijs. De antwoorden van de minister zijn formeel vast uitermate correct, maar getuigen van weinig creativiteit. Er is een groot vervangingsprobleem in het onderwijs. Er zijn mensen die ooit met wachtgeld zijn gegaan, maar inmiddels bereid zijn tijdelijk vervangingswerk te doen. Het moet toch mogelijk zijn om deze mensen, die minimaal ouder dan 55 zijn, nu het zo hard nodig is in te zetten. Bijvoorbeeld door hen niet direct uit te betalen, maar later in hun pensioen. Wachtgeld geeft maar een halve pensioenopbouw, een hogere opbouw van hun pensioen zou voor wachtgelders aantrekkelijk zijn.

c) De arbeidsmarktramingen geven nog steeds aan dat er meer nieuwe instroom nodig is dan er wordt gerealiseerd. 96% van de afgestudeerde PABO-studenten start in het onderwijs. Maar ik krijg signalen dat binnen 2 jaar 25% afhaakt. Dit moet worden onderzocht. De gemiddelde betrekkingsomvang van nieuwe leerkrachten in het PO is 0,78 FTE voor mannen en 0,6 FTE voor vrouwen en 0,45 FTE voor herintredende vrouwen. Oorzaken? Actie? In het VO is de situatie niet veel beter: HBO-ers 61% in het onderwijs, WO-ers 73% in het onderwijs. Oorzaken? Actie?

d) De Besturenraad is samen met met de lerarenopleidingen Windesheim en IDO-VU en scholen voor voortgezet onderwijs begonnen met een aanbod voor hoogopgeleiden die les willen geven in een schoolvak wat verwant is aan hun vooropleiding. Twee keer zijn er advertenties geplaatst en de Besturenraad heeft tweeduizend brieven (en vijfduizend telefoontjes) gekregen! Er zijn dus wel mensen die belangstelling hebben voor het onderwijs. Gelukkig wil de minister dit initiatief met brieven en al overnemen en gaat het SBO dit plan trekken. Want met deze mensen moeten we zorgvuldig omgaan.

e) De positie van de onderwijsassistenten. Het is ongewenst dat er een opleiding op zowel niveau 3 als niveau 4 is. Het CDA deelt de mening van de minister. Wanneer is meer duidelijkheid te verwachten, het onderzoek zou in maart af zijn. Ander probleem betreft de arbeidsmarktkansen voor onderwijsassistenten. Vanwege de salarissystematiek kost één onderwijsassistent en één leerkracht ongeveer evenveel als 1,7 FTE leerkracht! Hoe zit dat nu precies?

f) LIO: daarvoor komt een wetsvoorstel. Dat zullen we afwachten. Maar er is wel samenhang in de vele vormen van praktijkcomponent nodig. Ook wat betreft de financiering en de honorering! Stagiaires krijgen geen vergoeding, terwijl LIOs van dezelfde opleiding dit wel krijgen. Dat is niet uit te leggen. Het CDA wil dat op dit punt gelijke rechten ontstaan.

g) De afwikkeling van de aangenomen moties: Wat is daarvan de stand van zaken

23.328, motie Van der Hoeven over duale trajecten in BVE en VO

23.328, motie Lambrechts over verzilvering ADV

23.328, Motie Hamer over financiering stimulansen waaronder het afbouwen van de studieschuld

Enkele slotopmerkingen
De inhoud van assessment staat toch eigenlijk niet in verhouding tot startbekwaamheden leraar secundair onderwijs. Die laatste zijn zeer gedetailleerd en volledig. Het assessment bestrijkt een halve dag: een port folio, een proefles en een interview. En op basis daarvan moet worden beoordeeld of iemand als zij instromer meteen voor de klas kan komen. Dat lijkt mij stug. Hoe ziet de minister dit?
Conclusie.
Het lerarentekort is er nog steeds, ondanks alle goede voornemens en de campagne leraar elke dag anders. (die overigens nauwelijks aansluit bij de beleving van studenten, onderwijsveld ed. De minister kan beter de resultaten van de PABO talent prijs benutten voor zijn campagne!) De vervangingsproblematiek is er nog steeds, neemt nog steeds toe, ondanks alle toezeggingen. De regelgeving is nog steeds zeer gedetailleerd ondanks alle aandringen van de Kamer b.v. ten aanzien van het RPBO.
Kortom, het is hoog tijd om (zoals het CDA al eerder heeft gesuggereerd), een deltaplan voor de werkgelegenheid in het onderwijs te ontwikkelen!

Woordvoerder: Maria van der Hoeven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...