Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA over EU-handvest grondrechten; verslag conventie

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake eu-handvest grondrechten; verslag b ijeenkomst conventie 20-21 maart 2000

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 9:14

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 30 maart 2000

Onderwerp:

EU-handvest grondrechten

Op 20 en 21 maart jl. vond opnieuw een formele vergadering plaats van de Conventie, belast met het opstellen van het EU-Handvest grondrechten. Tijdens deze vergadering is de concepttekst besproken van de artikelen 1 tot en met 16 van het ontwerp-handvest (vide CHARTE
4149/00, opgenomen in bijlage). Deze artikelen betreffen met name een aantal klassieke grondrechten. De tekst van deze ontwerp-artikelen is het resultaat van besprekingen in eerdere bijeenkomsten van de Conventie, als werkgroep bijeen.
ProcedureProcedure De tekst van bedoelde artikelen is niet definitief. Deze teksten dienen voor het Redactiecomité als basis voor de definitieve versie van het ontwerp-handvest, die later aan de Conventie zal worden voorgelegd. Er bestaat dan nog de mogelijkheid voor het indienen van amendementen, die vervolgens door de Conventie zullen worden behandeld. De in het document opgenomen horizontale artikelen, onder meer over beperking van rechten en over het niveau van bescherming, zijn ter vergadering niet besproken. Deze artikelen zijn echter wel van het grootste belang voor de uiteindelijke reikwijdte en betekenis van het Handvest. Met de concrete behandeling van ontwerp-artikelen gaat het voorzitterschap van de Conventie vooralsnog ook voorbij aan de beantwoording van een aantal horizontale vragen betreffende onder meer het al dan niet bindende karakter van het Handvest en de vraag naar de wenselijkheid van toetreding van de EU tot het EVRM. TijdsschemaTijdsschema Het voorlopige werkprogramma voor de Conventie voorziet in afronding van de werkzaamheden van de Conventie uiterlijk op 18 en 19 oktober 2000. In een gesprek tussen de voorzitter van de Conventie Herzog en de Franse minister voor Europese aangelegenheden Moscovici is echter in beginsel afgesproken dat de buitengewone Europese Raad onder Frans voorzitterschap op 13 en 14 oktober a.s. reeds in de gelegenheid wordt gesteld de concepttekst van het Handvest te zien en hierover een eerste oordeel uit te spreken. Het ontwerp-Handvest zal daarna worden overgelegd aan de IGC en vervolgens aan de Europese Raad van Nice. Dit tijdschema impliceert dat de voorbereidingen voor het Handvest reeds in september in plaats van in oktober moeten zijn afgerond en legt dus een extra tijdsdruk op de voortgang van de werkzaamheden van de Conventie. In reactie op vragen ter zake van mr. Patijn of dit tijdsschema wel reëel was en voldoende ruimte bood voor een grondig debat over een aantal fundamentele vragen stelde de voorzitter dat gestreefd wordt bespreking van de tekst af te ronden op 5 en 6 juni. Behandeling van horizontale vragen kan daarna aan de orde komen. Deze planning zou, naar mening van het voorzitterschap, in beginsel haalbaar moeten zijn. In het onderstaande komen de in CHARTE 4149/00 opgenomen rechten kort aan de orde, waarbij met name de relatie van deze artikelen tot vergelijkbare artikelen in het EVRM centraal staat. Reden om hieraan speciaal aandacht te besteden is dat het al dan niet afwijken van de bepalingen opgenomen in het EVRM een steeds weer terugkerend punt van discussie vormde.

De ontwerp-artikelen 1 t/m 16De ontwerp-artikelen 1 t/m 16

Meest opvallend in de bespreking van de ontwerp-artikelen is dat in die gevallen waarin afgeweken werd van het EVRM, deze afwijkingen veelal reden vormden voor kritisch commentaar van de leden. Afwijkingen van de bepalingen in het EVRM stuitten, zeker als deze afwijkingen leiden tot minder bescherming dan op basis van het EVRM het geval is, veelal op grote bezwaren van de leden van de Conventie. Onder meer mr. Korthals Altes benadrukte meermalen dat in geval van afwijken van de tekst

in het EVRM het risico bestaat dat een andere uitleg wordt gegeven aan het recht zoals beschreven in het Handvest ten opzichte van het recht opgenomen in het EVRM.

Artikel 1 betreft de menselijke waardigheid, door het redactiecomité beschouwd als de essentie van de grondrechten en om die reden in beginsel op te nemen aan het begin van het Handvest. Discussie ontstond over de vraag of aan dit artikel niet een bepaling vooraf zou moeten gaan waarin bepaald is dat het Handvest gericht is op de instellingen van de EU. Een andere mogelijkheid is om een lid 2 aan artikel 1 toe te voegen, waarin de werkingssfeer van het Handvest wordt vastgesteld. De Conventie nam hierover geen definitief standpunt in.

Artikel 2 heeft betrekking op het recht op leven. Lord Goldsmith, de Britse regeringsvertegenwoordiger, stelde voor in plaats van te bepalen «Een ieder heeft het recht op leven», te stellen «Een ieders recht op leven zal door de wet beschermd worden». Dit voorstel werd onder meer door mr. Patijn gesteund.

Mr. Korthals Altes bracht naar voren dat aan de bepaling in lid 2, waarin wordt gesteld dat niemand tot de doodstraf wordt veroordeeld of terechtgesteld, toegevoegd zou dienen te worden dat hierop een uitzondering gemaakt kan worden in oorlogstijd. Overigens zou ook bij de formulering van dit artikel niet (te ver) afgeweken moeten worden van de tekst in het EVRM. De Franse regeringsvertegenwoordiger Braibant stelde dat de tekst van het EVRM zo mogelijk volledig moet worden overgenomen, met inachtneming van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Artikel 3 heeft betrekking op eerbiediging van de integriteit. Voorgesteld werd onder meer om toe te voegen aan lid 1 dat een ieder recht heeft op eerbiediging van niet alleen zijn fysieke en geestelijke, maar ook van zijn genetische integriteit.

De bewoordingen in artikel 4, dat een verbod van foltering en onmenselijke behandeling bevat, geven de tekst van artikel 3 van het EVRM weer en hebben dan ook niet tot veel discussie geleid.

Artikel 5 betreffende het verbod van slavernij en dwangarbeid gaf aanleiding voor mr. Korthals Altes om te vragen waarom de uitzondering in lid 3 van artikel 4 EVRM, dat bepaalt in welk geval arbeid niet als dwangarbeid of verplichte arbeid wordt beschouwd, niet is overgenomen. Het voorzitterschap gaf hierop geen antwoord.

Het recht op vrijheid en veiligheid wordt behandeld in artikel 6. Lid van het Europees Parlement Friedrich vroeg zich af waarom dit artikel niet beperkt is tot het recht op vrijheid. Het recht op veiligheid in dit artikel zou dan komen te vervallen. Onder meer

mr. Korthals Altes steunde deze suggestie. Eventueel zou het recht op veiligheid in een afzonderlijk artikel kunnen worden opgenomen.

Artikel 7 betreffende het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel gaf geen aanleiding tot een uitvoerige discussie, anders dan de suggestie om dit artikel wellicht samen te voegen met artikel 8 inzake het recht op een onpartijdig gerecht. Ten aanzien van laatstgenoemd artikel merkte de Franse Europarlementariër Berthu op dat dit artikel te veel in detail zou treden, met name waar het betreft het recht op kosteloze rechtsbijstand. Dit zou gaan om een toepassingsmodaliteit, niet om een principe, en om die reden niet in dit artikel moeten worden opgenomen. Ook naar mening van Lord Goldsmith zou de verwijzing naar gratis rechtsbijstand geschrapt moeten worden.

Friedrich stelde dat, als er aandacht was voor kosteloze rechtsbijstand, er in het artikel ook aandacht besteed zou moeten worden aan te voorziene taalproblemen. Het aspect van de taal/vertaling ter zitting zou in dat geval in aanmerking moeten worden genomen.

Mr. Patijn merkte op dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de artikelen 7 t/m 11. Overigens hebben de EU-organen geen bevoegdheden op het terrein van het strafrecht. De artikelen ter zake, opgenomen in het EVRM, zouden in Handvest niet geherformuleerd dienen te worden.

Naar mening van mr. Korthals Altes heeft artikel 8 betrekking op meer dan strafrecht alleen. Het ziet ook op het administratief recht en civiele procedures. Met betrekking tot het in artikel 9 opgenomen vermoeden van onschuld vroeg mr. Korthals Altes of dit ook buiten het strafrecht geldt. Het opnemen van grondrechten op het terrein van het strafrecht in het Handvest is overigens naar mening van mr. Korthals Altes wel degelijk van betekenis. Bij de implementatie van richtlijnen zijn immers ook strafbepalingen ingevoerd.

Ten aanzien van artikel 10 (nullum crimen sine lege) stelde de Deense plaatsvervangend regeringsvertegenwoordiger Lehmann een kortere tekst voor. Lid 2 van dit artikel is, ten opzichte van het vergelijkbare artikel 7 in het EVRM, in die zin gewijzigd dat voorgesteld wordt te spreken over «de algemene rechtsbeginselen die door de democratische (i.p.v. beschaafde) volken worden erkend. Dit wijzigingsvoorstel stuitte op bezwaren, onder meer van de Spaanse regeringsvertegenwoordiger Rodriguez-Bereijo en van mr. Korthals Altes.

Artikel 11 legt het beginsel «ne bis in idem» vast. Lord Goldsmith stelde voor in deze bepaling op te nemen «Niemand kan worden vervolgd of veroordeeld voor hetzelfde strafbare feit (i.p.v. voor strafbare feiten) waarvoor hij reeds onherroepelijk is

vrijgesproken of veroordeeld». Expliciet zou verwezen moeten worden naar artikel 4 lid 2 van het zevende Protocol van het EVRM met betrekking tot nieuwe of pas aan het licht gekomen feiten die de uitkomst van de zaak zouden kunnen beïnvloeden.

De eerbiediging van het privé-leven wordt geregeld in artikel 12. Rodriguez-Bereijo stelde voor in dit artikel ook te verwijzen naar beperkingen van dit recht. De verwijzing naar de eerbiediging van de goede naam zou naar mening van Lord Goldsmith, daarin onder meer ondersteund door mr. Korthals Altes, moeten worden geschrapt. Wellicht zou hiervoor in de plaats gesproken kunnen worden over de persoonlijke reputatie, zo merkte Friedrich op. Hij voegde eraan toe dat in beginsel zo dicht mogelijk aangesloten zou moeten worden bij de tekst van het EVRM. Ook naar mening van mr. Patijn was de desbetreffende tekst van het EVRM beter.

In artikel 13 inzake het recht op eerbiediging van het gezinsleven is ook opgenomen dat de bescherming van het gezin wordt gewaarborgd op juridisch, sociaal en economisch gebied. Deze bepaling zou volgens mr. Patijn vallen onder de sociale grondrechten. Lord Goldsmith vroeg naar de bedoeling van deze bepaling en stelde voorts de vraag door wie deze bescherming te waarborgen zou zijn. Commissaris Vitorino merkte op dat deze bepaling wellicht als volgt kan worden geformuleerd: «Binnen het kader van haar bevoegdheden zal de Unie waken over de bescherming van het gezin ».

Met betrekking tot artikel 14 (vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst) merkte Europarlementariër mw. Kaufmann op dat hierin ook het recht op dienstweigering zou moeten worden opgenomen. Naar mening van prof. dr. Hirsch Ballin schiet artikel 14 tekort ten opzichte van het vergelijkbare artikel 9 EVRM, nu het tweede deel van het eerste lid is weggelaten. Prof. dr. Hirsch Ballin is geen voorstander van een bekorting van dit artikel. Lord Goldsmith stelde voor in die gevallen waar specifieke beperkingen gelden terug te verwijzen naar de relevante artikelen van het EVRM, waar deze beperkingen zijn opgenomen.

Ten aanzien van het recht van meningsuiting (artikel 15) merkte mw. Kaufmann op dat ook inperkingen van dit recht geformuleerd moeten worden, bijvoorbeeld wat betreft antisemitische en/of racistische uitlatingen. De Franse regeringsvertegenwoordiger Braibant stelde dat er ten aanzien van het opnemen van beperkingen drie mogelijkheden zijn, te weten:


7


1. het opnemen van specifieke beperkingen in het Handvest;

2. het opnemen van beperkingen in een deel B bij het Handvest;

3. het opnemen van een globale bepaling aan het eind van de artikelen in het Handvest.

De keuze voor één van deze drie opties zal in het vervolg van de Conventie moeten worden gemaakt.

Prof. dr. Hirsch Ballin vroeg zich af hoe deze bepalingen zich verhouden tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen. Hij uitte met name bezwaren tegen de bepaling dat de wetenschap vrij is. De media zouden, conform artikel 10 van het EVRM, aan regulering te onderwerpen moeten zijn.

Artikel 16 regelt het recht op onderwijs. Het ontwerp-artikel gaf prof. dr. Hirsch Ballin aanleiding op te merken dat, in geval van partiële leerplicht, in Nederland lesgeld verschuldigd is. Dit komt dus niet overeen met de in lid 1opgenomen mogelijkheid het verplichte onderwijs kosteloos te volgen. Verscheidene leden stelden voor het recht op onderwijs positief te formuleren.

Visie van het Europees ParlementVisie van het Europees Parlement

Behalve het voorlopige resultaat van de besprekingen in de Conventie in de afgelopen periode is ook relevant een resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de grondrechten d.d. 16 maart 2000. Opvallend in deze, met grote meerderheid van stemmen aangenomen, resolutie is dat het Europees Parlement toetreding van de Unie tot het EVRM na de daarvoor noodzakelijke wijzigingen van het EU-Verdrag beschouwt als een belangrijke stap naar een betere bescherming van de grondrechten in de Unie. Het Handvest zou volledig rechtsgeldig moeten worden door het in te bedden in het EU-Verdrag. In het Handvest zou een clausule moeten zijn opgenomen krachtens welke geen der bepalingen ervan in restrictieve zin ten aanzien van de in artikel 6 lid 2 EU-Verdrag gewaarborgde bescherming mag worden uitgelegd. Het Parlement verzoekt de IGC om de opneming in het Verdrag van het Handvest op haar agenda te plaatsen en voorts ervoor te zorgen dat de EU toetreedt tot het EVRM.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...