Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen kosten ontruiming kraakpanden Betuwe

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over politiekosten van ontruiming kraakpanden op betuweroute
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 15:23


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 maart 2000

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Justitie, toekomen de antwoorden op de vragen van de leden Van de Camp en Rietkerk (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de politiekosten van ontruiming kraakpanden op Betuweroute (2990006910; Ingezonden 14 februari 2000).

Zoals in de beantwoording is aangegeven is het op dit moment niet mogelijk een exact beeld te geven van de met de actie gemoeide kosten en de verdeling van deze kosten over de betrokken partijen. Zodra het onderzoek van de betrokken politieregio's naar de kosten is afgerond, zullen de Minister van Justitie en ik terugkomen op de door u gestelde vragen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Vragen van de leden Van de Camp en Rietkerk (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de politiekosten van ontruiming kraakpanden op Betuweroute (2990006910; Ingezonden 14 februari 2000)

Vragen 1 tot en met 4.

Wij hebben kennisgenomen van het desbetreffende NOS-journaal, waarin er melding van werd gemaakt dat de ontruimingsactie fl. 2 à 3 miljoen heeft gekost. Zoals aangegeven in onze brief van 7 maart jl. hebben wij ten behoeve van de beantwoording van deze vragen een ambtsbericht opgevraagd bij de korpsbeheerder van de regiopolitie Gelderland-Zuid. Dit korps berichtte ons dat zij nog doende zijn een exact beeld te verkrijgen van de met de actie gemoeide kosten en de verdeling van deze kosten over de betrokken partijen. Aangezien bij de actie vele instanties betrokken waren, is met het onderzoek naar de kosten(verdeling) enige tijd gemoeid. Door de politieregio wordt onder meer een evaluatie gehouden van de actie en het verloop van de samenwerking tussen de betrokken gemeenten en politieregio's. Om die reden is het op dit moment niet mogelijk concreet op uw vragen in te gaan. Zodra een en ander is afgerond zullen wij terugkomen op de door u gestelde vragen.

Vraag 5.

Het kraken van panden is geen `grootschalig publieksevenement met een recreatief karakter' in de zin van het rapport dat onlangs over doorberekening van politiekosten is uitgebracht. De doorberekeningswijze zoals in dat rapport door de werkgroep-Mans is voorgesteld - waarover een kabinetsstandpunt in voorbereiding is -, komt in onderhavige kwestie dan ook niet in beeld.

Het is zeer onzeker of de kosten die de politie heeft gemaakt op de krakers kunnen worden verhaald nu een specifieke wettelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Bij het ontbreken van een dergelijke grondslag zou dit - juridisch gezien - alleen mogelijk zijn indien de krakers jegens de politie (of een andere overheidsinstantie) een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW hebben begaan. Het niet naleven van een bevel van de rechter om de gekraakte panden te ontruimen zal onrechtmatig zijn jegens de executant (NS), maar of dit ook onrechtmatig is jegens de politie die kosten moet maken om de ontruiming te bewerkstelligen, is niet met zekerheid te zeggen. Hoewel uit diverse arresten van de Hoge Raad HR 19 december 1975, NJ 1976,
280 (Rijksweg 12) en HR 26 mei 1978, NJ 1978, 615 (Gaasterdijk/Zuidpool). valt af te leiden dat niet uitgesloten is dat wie - zoals hier (jegens de NS) - onrechtmatig handelt, tevens onrechtmatig handelt jegens de overheid die op grond van haar publieke taak in verband hiermee genoopt is maatregelen te treffen, is in andere arresten van de Hoge Raad HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (Windmill) en HR 11 december 1992, NJ 1994, 639 (Brandweerkosten). als regel geformuleerd dat indien de publiekrechtelijke regeling op basis waarvan (in onderhavig geval) de politie-inzet is geschied, niet in beantwoording van deze vraag voorziet, zulks een belangrijke aanwijzing is dat verhaal van kosten langs privaatrechtelijke weg is uitgesloten.

Vraag 6.

Momenteel bereiden wij het kabinetsstandpunt over doorberekening van politiekosten voor. Hierbij betrekken wij de standpunten van de politieberaden en van de VNG. U kunt het kabinetsstandpunt naar verwachting voor het zomerreces tegemoet zien.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie