Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag algemeen overleg over Algemene Raad

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg inzake algemene raad febr en maart 2000
Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 11:40


1


21501-02 Algemene Raad

nr. 333 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 31 maart 2000

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken<2> hebben op 16 maart 2000 overleg gevoerd met minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken over:


- het verslag Algemene Raad van 14 en 15 februari 2000 (21501-02, nr.
327);


- de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 20 en 21 maart 2000.
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Van Baalen (VVD) was van mening dat de EU ten aanzien van haar houding ten opzichte van Oostenrijk, schuurt aan de randen van politiek fatsoen en van de consistentie. Zo'n houding zal zich uiteindelijk wreken. De Kamer is bij brief van 9 februari jl. geïnformeerd over de bilaterale maatregelen van de veertien lidstaten. Nadrukkelijk wordt beoogd deelname van de Oostenrijkse regeringsvertegenwoordigers aan overleg of bijeenkomsten in het kader van de EU onverlet te laten. Oostenrijk zou de maat genomen worden op zijn doen of laten op het migratiebeleid, het asielzoekersbeleid en het naleven van de grondrechten van de EU. Is de minister met de VVD-fractie van mening dat het Portugese voorzitterschap het sanctieregime stilzwijgend verzwaart door Oostenrijk uit te sluiten van het vooroverleg voor de Europese top van Lissabon? Hoe zal de heer Schüssel op de top bejegend worden? Wordt hij geacht op de gang een broodje te eten? Gaat de familiefoto niet door? Wordt hem de hand geweigerd? Is het aan het voorzitterschap te bepalen of Oostenrijk deelneemt aan of uitgesloten wordt van bepaalde vormen van Europees overleg? Hoe verhoudt de uitspraak van de Portugese voorzitter dat de maatregelen van kracht blijven zolang de FPÖ niet van aard verandert, zich tot het non-paper en de eerder gekozen houding van de EU? De heer Van Baalen achtte een gedragscode gewenst.

De minister is, volgens een interview met het Algemeen Dagblad, positief gestemd over interim-president Poetin van Rusland en acht opschorting van het stemrecht in de Raad van Europa mogelijk niet nodig. Dat is een bijzonder optimistische houding, ook in relatie tot de situatie in Tsjetsjenië, waarschijnlijk gebaseerd op de gedachte "de kost gaat voor de baat uit", terwijl de VVD uitgaat van "eerst zien, dan geloven".

De VVD is verheugd over de totstandkoming van de EU-Afrikatop, omdat Afrika een prioriteitsgebied is. Kan er tijdens de top nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de mensenrechten in Afrika?

Mevrouw Karimi (GroenLinks) hoopte op handhaving van de sancties ten opzichte van Oostenrijk en sprak haar waardering uit voor de houding van de Portugese voorzitter. De minister zal op 7 april de opening van het antiracismebureau in Wenen bijwonen. Is al bekend of ook andere ministers van Buitenlandse Zaken daarbij aanwezig zullen zijn? Een Alleingang acht de GroenLinksfractie ongewenst.

De mensenrechtensituatie in Turkije baart grote zorgen. Er is sprake van een verslechtering. Welke acties heeft de Europese Unie tot nu toe ondernomen? Welke strategie wordt gevolgd ten opzichte van Turkije?

Op de geannoteerde agenda wordt ingegaan op de procedure terzake van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, maar niet op de inhoud. Wat is in het kader van de voorbereiding van de top van Lissabon de inzet van de regering betreffende de kwantitatieve doelstellingen?

Zijn er in de voorbereidingsfase van de EU-Afrikatop al afspraken gemaakt over concrete stappen gericht op de oplossing van problemen? Het gaat om het behalen van concrete resultaten. Wellicht moet de EU bepaalde toezeggingen doen. In de VN-veiligheidsraad is een rapport besproken over het probleem van de handel in diamanten en grondstoffen. De GroenLinksfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het toezicht op de naleving van de sancties op de diamanthandel, met name ten aanzien van de markt in Antwerpen. Het toezicht zou verscherpt moeten worden via de EU-afspraak om bij de invoer van diamanten het land van herkomst aan te geven. Ziet de minister mogelijkheden om dit te realiseren in EU-verband of, indien dit niet het geval is, in Nederlands verband? De GroenLinksfractie denkt aan het indienen van een initiatiefwet als de regering hierin niet het voortouw neemt.

De heer Hoekema (D66) was blij dat de kwestie van het handelsakkoord met Zuid-Afrika uit de wereld is geholpen.

Is het conflict over de huisvesting van de heer Solana al opgelost? Zijn in het kader van de versterking van het Europees beleid inzake veiligheid en defensie de diverse organen, zoals het politiek en veiligheidscomité ad interim, het militair lichaam en het politiek comité al op stoom gekomen of is men nog niet verder dan het bespreken van procedures? De heer Hoekema hoopte dat voor de top in juni nog inhoudelijk over het voortgangsrapport gesproken kan worden.

De D66-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over een initiatief om in EU-kader wellicht aanstaande maandag al te spreken over schuldkwijtschelding van Mozambique. Nederland heeft geen schulden meer uitstaan en is groot aanhanger van een genereus regime voor schuldverlichting.

Kunnen de stukken van de heer Solana, onder andere over conflicten in Afrika, ter kennisneming toegezonden worden aan de Kamer? Het is gewenst dat de EU ingaat op de coherentie van het ontwikkelingsbeleid en het buitenlands beleid van de Unie, de gezamenlijke opstelling inzake handels- en ontwikkelingsdossiers en buitenlandse dossiers, maar ook op conflictpreventie en de ondersteuning door de Unie van regionale initiatieven voor conflictoplossing. Specifieke aandacht voor Nigeria is gewenst. Dit land dreigt tussen wal en schip te vallen, ook al zijn er verbeteringen te constateren. Eerder is besloten dat de mensenrechtencommissie geen resolutie in zal dienen, maar recent zijn er weer aanzienlijke onlusten geweest met een religieus karakter. Het is van belang dat tijdens de EU-Afrikatop voldoende aandacht wordt besteed aan het voorkomen van geweld in Nigeria. De Nigeriaanse regering moet aangesproken blijven worden op een behoorlijk milieubeleid en het vermijden van geweld.

Kan de rapportage van de heer Van Walsum over zijn missie aan de Grote Merenregio worden toegezonden aan de Kamer? Kan de minister een poging tot ruimhartige steun van de EU aan het vredesproces aldaar in het vooruitzicht stellen, waaronder verschillende vormen van steun aan de VN-operatie, waarvan de implementatie stagneert, initiatieven op het terrein van een wapenembargo en het tegengaan van stromen van illegale bewegingen met natuurlijke hulpbronnen, zoals diamanten? Een initiatief gericht op het gehele Grote Merengebied ligt in de rede. De heer Hoekema was van mening dat de EU een inhoudelijk standpunt dient in te nemen ten aanzien van het rapport-Fowler, waarvan de Belgische regering zich enigszins heeft gedistantieerd, waarin het zoveel mogelijk nakomen van het embargo op diamanten uit Angola wordt voorgesteld.

De discussie over Indonesië dient niet alleen over handelskwesties en het algemeen preferentieel stelsel te gaan. De nieuwe Indonesische regering dient door de EU aangesproken te blijven worden op een goede afwikkeling van de kwestie-Timor en de noodzaak om het geweld op de Molukken en Atjeh te beteugelen.

Kan de minister aangeven wat er terecht is gekomen in de Russische pers van zijn kennelijk "flinke" toespraak in het bijzijn van de heer Ivanov, waarin hij is ingegaan op Tsjetsjenië?

Wat betreft Oostenrijk moet worden vastgehouden aan de maatregelen van de veertien lidstaten. Die moeten consistent worden uitgevoerd, maar daarvoor is een gedragscode zoals door de VVD-fractie bepleit niet nodig.

Is de structurering van het overleg, zo vroeg de heer Van Middelkoop (RPF/GPV), naar aanleiding van het verslag van de Algemene Raad op het punt van versterking van het EVDB, al besproken met de NAVO?

Kan de minister schriftelijk de stand van zaken geven ten aanzien van het handvest van grondrechten? Welke inzet ontwikkelt de Nederlandse regering terzake?

De heer Van Middelkoop drong bij de hervormingen van de Commissie aan op tempo. Kan de Kamer worden geïnformeerd over de voorstellen?

De heer Van Middelkoop vroeg aandacht voor de situatie op Madagaskar. Hij sprak zijn verbazing erover uit dat het onderwerp "conflicten in Afrika" wordt geagendeerd alsof Afrika voor het eerst op de kaart staat. Welke thema's worden er besproken? Over welke gebieden en welke conflicthaarden zal het gaan?

De heer Van Middelkoop steunde het verzoek van de heer Hoekema om toezending van de voorstellen van de heer Solana en de rapportage van de heer Van Walsum.

De heer Timmermans (PvdA) bracht naar voren dat door het Europees Parlement een nauwe relatie wordt aangebracht tussen handvest en IGC. Wanneer kan het inhoudelijke standpunt van de regering inzake de IGC tegemoet worden gezien? Is de minister bereid om in dat kader een standpunt in te nemen over de relatie tussen IGC en handvest? De heer Timmermans had de indruk dat deze relatie door de lidstaten wel eens anders wordt gezien dan door het EP.

Op welke wijze wordt het agendapunt van de top in Lissabon inzake de omgang met Oostenrijk voorbereid? Gebeurt dat tijdens de komende Algemene Raad of via het telefooncircuit? De heer Timmermans had geen behoefte aan een gedragscode. De globale ad-hocbenadering heeft tot nu toe goed gewerkt. Hoe moet de uitlating van de minister in de pers "wat ook mijn Europese collega's doen, ik ga 7 april naar de opening van het ECRV", worden geduid, erop gelet dat hij altijd pleit voor een gezamenlijk optreden in EU-verband? Een Alleingang is buitengewoon onverstandig en roept een verkeerd beeld op bij de Europese partners.

Kan, gezien de vele documenten van de lidstaten, tijdig de geannoteerde agenda van de top van Lissabon worden toegezonden aan de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg daarover? Het is van belang dat er een compleet zicht is op de inzet van de regering, mede gezien de ontstane onduidelijkheid door uitlatingen van de minister van Financiën over het document van Prodi, die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet weer zijn ingetrokken.

De samenstelling van de Raad is geen IGC-onderwerp, omdat verdragswijzigingen niet nodig zijn. Kan de Nederlandse positie op dat punt verhelderd worden? Nederland is sterk voorstander van de concurrentiekrachtraad. Een meerderheid is voor samenvoeging van een aantal andere raden. Hoe zal Nederland opereren? Is er een terugvalpositie?

Kan de minister de coördinatiefunctie van de Algemene Raad verhelderen? De tendens is dat er steeds meer gesproken wordt over het GBVB en minder over andere onderwerpen, dus iets te veel "geclavan" en iets te weinig over de inrichting van de Unie.

Het onderwerp gemeenschappelijke strategie ten opzichte van Rusland dreigt vooruitgeschoven te worden. De heer Timmermans was het zeer oneens met de kwalificaties van de minister in een interview in het Algemeen Dagblad over waarnemend president Poetin.

De heer Koenders (PvdA) vond de EU-Afrikatop van 3 en 4 april van groot belang. Wat is de inzet van Nederland, gelet op het vervolg? Een geïntegreerde economische benadering is gewenst. Ziet de EU een bepaalde relatie met Afrika en wil zij initiatieven nemen voor een follow-up? Is er voortgang geboekt in het beleid, bijvoorbeeld om samen met Joschka Fischer te werken aan een meer geïntegreerd Afrikabeleid? Wat betekent dit voor het bureau van Solana? De betekenis van de early warning unit is niet geheel duidelijk. Worden een aantal conflicten en eerdere crisisrespons geïntegreerd onder de loep genomen? Wat is de inzet van Nederland op het punt van een resolutie, met name in termen van een vervolg?

Het bezoek van de heer Van Walsum aan het Grote Merengebied is toe te juichen. Kan de uitkomst ervan in het kader van de ondersteuning van het vredesproces kenbaar worden gemaakt? Zet Nederland zich in voor een wapenembargo voor de regio? Is Nederland bereid ten aanzien van bijvoorbeeld Rwanda en Oeganda in de EU een grotere druk te bepleiten, gericht op besprekingen met de Rwandese rebellen?

De heer Verhagen (CDA) sloot zich aan bij de vragen van de heer Timmermans over de wijze van omgang met Oostenrijk in relatie tot de voorbereiding van de top. Kan de voorbereiding van de top op een juiste wijze plaatsvinden, gezien de huidige ontwikkeling? De heer Verhagen achtte het van belang dat de minister aanwezig is bij de opening van het antiracismebureau, omdat zijn afwezigheid de waarde van het bureau uitholt. De minister dient voet bij stuk te houden. Hij kan een poging doen zijn Europese collega's ertoe bewegen ook aanwezig te zijn.

Worden kwantitatieve cijfers nagestreefd op het punt van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid? De discrepantie tussen de inzet van de regering en de Commissie is niet geheel duidelijk. De heer Verhagen had niet het idee dat door streefcijfers de werkgelegenheid in Europa wordt gestimuleerd.

Het EVDB staat op de agenda van de top en zal in de Raad aan de orde komen. Kan de minister duidelijkheid geven over de afstemming tussen Buitenlandse Zaken en Defensie? De Europese defensieontwikkeling is het instrument voor een volwaardig buitenlands beleid van de EU. Kan de minister ingaan op de haalbaarheid van de ideeën die zijn gepresenteerd door de minister van Defensie?

Wat is er, gelet op de fundamentele kritiek van de regering inzake het voorstel van de herstructurering van de Raden, waarbij de Consumenten- en toerismeraad toegevoegd wordt aan de Internemarktraad, mis gegaan? Waarom is het Nederlandse standpunt van tafel? Op welke wijze zal de Nederlandse regering ervoor zorgdragen dat de belangen van consumenten op afdoende wijze worden behartigd?

De heer Verhagen sloot zich aan bij de opmerkingen over het belang van de aandacht voor Afrika, Mozambique, Madagaskar en schuldverlichting, in aansluiting op schriftelijke vragen zijnerzijds inzake mogelijke corruptie. Hij steunde het verzoek om op de hoogte te worden gesteld van de rapportage van de heren Solana en Van Walsum. Wat is op basis van het bezoek van Van Walsum de concrete inzet van Nederland in de EU?

Op welke wijze denkt de minister vorm te geven aan het verzoek van president Wahid van Indonesië aan Nederland om als intermediair op te treden in de relatie EU-Indonesië?

De voorstellen voor de hervormingen van de IGC vragen om een apart debat in de Kamer aan de hand een notitie van de minister. Wil hij die toezeggen?

Het antwoord van de regering

De minister benadrukte dat de maatregelen van de EU ten opzichte van Oostenrijk effect hebben gehad in de opmaat naar de vorming van de Oostenrijkse regering, gezien het intro van het regeringsprogramma en de opstelling van de president bij het balloteren van twee leden van de FPÖ voor het kabinet. De maatregelen zullen gelden zolang deze coalitie er zit. Uitsluiting van Oostenrijk bij het EU-vooroverleg is niet aan de orde. Er heeft een gesprek plaatsgevonden in Brussel tussen de bondskanselier en de voorzitter van de Raad. De verwachting is dat tijdens de Europese Raad de bondskanselier er behoefte aan heeft enige opmerkingen te maken over de genomen maatregelen. Daarop zal waarschijnlijk een reactie volgen. Het leek de minister verstandig om in het kader van de voorbereiding van de Lissabontop in de ministerraad de heer Schüssel zijn betoog te laten houden, waarop een reactie kan volgen van het voorzitterschap. Het thema staat op de agenda van de consultatierondes. De interpretatie van de genomen maatregelen en het non-paper van het voorzitterschap zijn uitgediscussieerde kwesties. Er is grosso modo sprake van een gelijke handelwijze van de EU-lidstaten. Een gedragscode is moeilijk tot stand te brengen, bijvoorbeeld omdat er verschil van opvatting is over het niveau waarop de ambassadeur wordt ontvangen. Nederland stelt zich op het standpunt, conform de afspraken, dat dit niet op politiek niveau moet gebeuren. Het gaat om een functionele afweging.

De minister was niet op de hoogte van dreigingen van een Oostenrijks veto ten aanzien van de aanwijzing van de heer Köhler als EU-kandidaat in het IMF. Benoemingen van Oostenrijkers in internationale functies blijven mogelijk. De minister had niet de indruk dat retaliatie zal volgen.

De minister deelde mee in het interview in het Algemeen Dagblad nadrukkelijk naar voren te hebben gebracht dat het stemrecht van Rusland in de Raad van Europa in gevaar komt als men zo doorgaat. De minister van buitenlandse zaken van de Russische federatie heeft laten doorschemeren dat niet is uitgesloten dat wordt tegemoetgekomen aan de wensen van diverse EU-landen, zoals het toelaten van de UNHCR en het internationale Rode Kruis en de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtenschendingen. De heer Ivanov heeft aangegeven dat bij het lidmaatschap van de OVSE en de Raad van Europa volstrekte openheid past. Een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen past in die gedachte. De heer Ivanov heeft door laten schemeren dat het ook een kwestie is van tijd.

In de conceptverklaring over de EU-Afrikatop is een apart hoofdstuk gewijd aan de mensenrechten, een punt dat de nodige aandacht zal krijgen in het eindresultaat. Tijdens deze top zullen zowel politieke en economische, als ontwikkelingspolitieke vraagstukken aan de orde worden gesteld. Voor de economische invalshoek zijn thema's van belang zoals schuldverlichting, handels- en investeringsbevordering en de toegang tot de markten. Ook zullen mensenrechten, AIDS-bestrijding en diverse conflicten aan de orde komen. Het is de bedoeling dat tijdens de top een concreet actieplan wordt aangenomen, waarin wordt ingegaan op genoemde thema's en een follow-up zal worden aangegeven.

De gang van zaken rond de overeenkomst met Zuid-Afrika gericht op toegang tot de markt was beschamend. Tijdens de laatstgehouden Algemene Raad is daarvoor gelukkig een oplossing gevonden. De heden ontvangen rapportage van de heer Solana inzake conflicten in Afrika is een initiatief van de Nederlandse regering, waarover in de eerstkomende Raad gesproken zal worden. In de Algemene Raad van april zal in het kader van de bespreking van de EU-Afrikatop een uitvoerige discussie over deze rapportage volgen. De permanente vertegenwoordiger bij de VN, heer Van Walsum, is gevraagd de landen te bezoeken die te maken hebben met het Grote Merenconflict. De output van de reis wordt gebruikt in de debatten tijdens de Afrikatop, met name in de Algemene Raad. De minister zegde toe het verslag van de reis van de heer Van Walsum aan de Kamer te zenden. Door de reis van Van Walsum, de nadere standpuntbepaling van de regering en het rapport van Solana ontstaat een soort keten. De minister zegde tevens toe ook het rapport van Solana aan de Kamer te zenden. In dit rapport staan praktische handvatten, zoals een vredesconferentie voor het Grote Merengebied. De minister bracht naar voren in het kader van de conflictbestrijding een reis naar Afrika te willen maken, maar die moet wel effectief zijn, gelet op de follow-up. De reis dient ter voorbereiding van het Nederlands voorzitterschap in november van de Veiligheidsraad, een periode waarin de conflicten in Afrika grote aandacht vergen. Ook tijdens het eerdere voorzitterschap van Nederland van de Veiligheidsraad heeft de minister-president met name ten aanzien van Afrika een inbreng geleverd. Het gaat traag, maar er wordt een consistente lijn gevolgd.

De minister was voornemens tijdens zijn reis ook Nigeria te bezoeken, mede naar aanleiding van de positieve ontwikkelingen van vorig jaar. Nagegaan moet worden in hoeverre het bezoek in het kader van de huidige problematiek nuttig kan zijn. Het is de bedoeling, dit land mede te betrekken bij het vraagstuk van conflictbeheersing.

Ten aanzien van de diamanthandel heeft de Canadese PV een aantal bevindingen gedaan in het kader van de Veiligheidsraad. De regering is voorstander van het dichten van het net. De minister was onvoldoende op de hoogte van de achterliggende rapportages en was niet op de hoogte van de effecten met name op de Belgische markt. Aan de hand daarvan dient een route uitgestippeld te worden. Hij zegde toe de Kamer daar nog nader over in te lichten.

Het is noodzakelijk de schuldenlast van Mozambique te verminderen. De EU heeft al een bedrag van 156 mln. euro aan schuldvermindering aangekondigd. De Club van Parijs komt binnenkort bijeen vanwege Mozambique. Het is goed om Madagaskar bij dat geheel te betrekken.

De minister gaf er de voorkeur aan dat alle EU-regeringen vertegenwoordigd zijn in Wenen. Het is nu al duidelijk dat meerdere ministers erheen zullen gaan.

De mensenrechten in Turkije zijn aan de orde geweest bij een zeer recente demarche van de EU aan Ankara. Opmerkingen over de toegang van Koerden tot de media en uitbreiding van het Koerdisch cultuurgebied dienen rechtstreeks in een dialoog met Turkije aan de orde te komen en spelen een rol bij de beantwoording van de vraag of het onderhandelingstraject met Turkije wordt ingegaan. Dat treedt pas in als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De EU zal waakzaam zijn op structurele elementen. Turkije is exact op de hoogte van wat er wordt verwacht. Turkije heeft recht op preaccessie, maar de besluitvorming daarover in de EU moet nog plaatsvinden. Eerdergenoemde ontwikkelingen worden daarbij betrokken.

De geannoteerde agenda ter voorbereiding van de Lissabontop ten behoeve van het algemeen overleg zal de Kamer maandagavond bereiken. Minister De Vries heeft een heldere uitspraak gedaan over de kwantitatieve doelstellingen, namelijk dat de regering niet voelt voor slagen in de lucht. Bij macro-economische doelstellingen op geaggregeerd niveau moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Het is nog onduidelijk waar het deel van het raadssecretariaat, dat zich bezighoudt met GBVB/EVDB gehuisvest zal worden. Gezocht wordt naar de goedkoopste oplossing.

De nota van de Commissie over Indonesië dekt alle vraagstukken en gaat niet alleen over toegang van de handel, met name toegang tot de textielmarkt van de EU, maar ook over de situatie in Atjeh en op Oost-Timor. De minister was ervan overtuigd dat de Indonesische regering gevolg zal geven aan haar belofte aan de internationale gemeenschap.

Wat het EVDB betreft, zal tijdens de top van Feira een duidelijke voortgangsrapportage besproken worden. De richting van de uitvoering van Helsinki moet dan volstrekt helder zijn. De Nederlandse regering opereert volgens het bekende spoorboek, waarvan punten zijn terug te vinden in de conclusie van de top van Helsinki. De brief van de ministerie van Defensie over de headline goals is ook namens de minister van Buitenlandse Zaken geschreven.

Het is de bedoeling om in de eerste helft van april de Kamer een IGC-notitie toe te sturen waarin wordt ingegaan op de agenda. Tevens zal een eerste inzicht worden gegeven in het verloop van de conferentie. Tijdens de Feiratop zal een beslissing moeten worden genomen over de inhoud van de onderwerpen die door de Fransen in de tweede helft van dit jaar moeten worden getrancheerd. Geconstateerd kan worden dat er steeds meer Anklang te vinden is voor de punten in het Beneluxmemorandum over de IGC. De minister zegde toe de Kamer een notitie te sturen over het handvest en de discussie daarover in de conventie.

De regering is voor een beperking van het aantal raden. Het heeft enige tijd geduurd voor het voorzitterschap met een voorstel is gekomen dat tijdens de vorige Algemene Raad is besproken. Nederland heeft de stelling betrokken dat het onjuist is om zonder enige politieke discussie (A-punt) het voorstel van het Portugese voorzitterschap te aanvaarden. Dit standpunt had mede als achtergrond dat de concurrentiekrachtraad geen onderdeel uitmaakt van het voorstel van de Portugezen. In het kader van de EU zijn daar weinig voorstanders van te vinden. Veel landen vinden het huidige voorstel al een enorme stap. Nederland wordt gesteund door het Verenigd Koninkrijk. Er is het nodige lobbywerk verricht en de stukken zijn als te bespreken punt (B-punt) geagendeerd voor de Algemene Raad. Nederland zal opnieuw pleiten voor de oprichting van een concurrentiekrachtraad.

Naast Tsjetsjenië was de gemeenschappelijke strategie het hoofdpunt van het overleg met de Russische collega. De minister zegde toe het verslag van zijn reis naar Rusland aan de Kamer te zenden. Het is de bedoeling om de gemeenschappelijke strategie in de komende periode verder inhoud te geven. De minister heeft de heer Ivanov voorgesteld te beginnen met een "vergelijkend warenonderzoek" van beider aspiraties ten aanzien van elkaar in de toekomst. Rusland geeft bijvoorbeeld tot op heden een andere prioriteit aan de mensenrechten dan de EU. De nieuwe Russische regering zal waarschijnlijk meer prioriteit willen geven aan de relatie EU-Russische Federatie. Via bilaterale contacten met onder andere de Franse regering zal bevorderd worden dat in de loop van dit jaar een discussie kan plaatsvinden, eerst in de EU en vervolgens met de nieuwe Russische regering.

De voorzitter merkte op dat de minister heeft toegezegd de Kamer de volgende punten toe te zenden:


- het rapport van de heer Solana inzake Afrika;

- de geannoteerde agenda inzake de top van Lissabon (uiterlijk maandagavond aanstaande);


- nadere inlichtingen te verstrekken over de diamanthandel;

- een notitie over de IGC (eerste helft april);

- een notitie over het handvest;


- de rapportage van de heer Van Walsum;


- verslag van zijn bezoek aan Rusland.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

De Boer

De griffier van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Van Overbeeke


1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte-Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA), Crone (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), Weisglas (VVD), Van den Berg (SGP), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Valk (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen (CDA), Verhagen (CDA), M.B. Vos (GroenLinks), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), Dijksma (PvdA), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Van den Doel (VVD), Koenders (PvdA), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Remak (VVD), Van der Knaap (CDA), Karimi (GroenLinks), Bussemaker (PvdA), Wilders (VVD), De Boer (PvdA), voorzitter

Plv. leden: Dijkstal (VVD), Van Baalen (VVD), De Graaf (D66), Van 't Riet (D66), Rouvoet (RPF/GPV), Zijlstra (PvdA), Belinfante (PvdA), Visser-van Doorn (CDA), Eurlings (CDA), Harrewijn (GroenLinks), Van Bommel (SP), Cherribi (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Gortzak (PvdA), De Haan (CDA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Albayrak (PvdA), Feenstra (PvdA), Leers (CDA), Patijn (VVD), Van den Akker (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Duivesteijn (PvdA), Balemans (VVD), Van Oven (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...