Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW over gezondheidseffectscreening

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake gezondheidseffectscreening
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 10:40


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2000

Onderwerp:

Gezondheidseffectscreening

Zoals toegezegd tijdens de schriftelijke behandeling van vragen van de kamerleden over de VWS-begroting 2000, zend ik u hierbij een exemplaar van alle gezondheidseffectscreeningen die de Ondersteuningsfunctie Facetbeleid van de Netherlands School of Public Health (NSPH) van 1996 tot op heden aan mij heeft aangeboden.

In mijn brief van 18 mei 1995 (TK 24 126 nr. 3) heb ik aangegeven dat met GES als beleidsinstrument geëxperimenteerd zou worden. In de afgelopen periode is vanuit de ondersteuningsfunctie ervaring met de GES opgedaan en wordt een verdere uitkristallisering zichtbaar. Het gaat daarbij om inzicht in de interventiemogelijkheden bij de diverse beleidsvraagstukken alsmede de inzet van GES in verschillende stadia van beleidsontwikkeling.

De GES-onderwerpen en GES-rapporten zijn dan ook uiteenlopend van aard en betreffen zowel het signaleren en beoordelen van gezondheidsrelevante beleidsvoornemens (1e fase van facetbeleid, zoals door de NSPH onderscheiden) als het nader beschrijven en inschatten van potentiële gezondheidseffecten (2e fase). Alle hierna genoemde rapporten zijn in het kader van de Ondersteuningsfunctie Facetbeleid en onder verantwoordelijkheid van de NSPH opgesteld.

Ecotax (1996): Op 24 mei 1996 is de rapportage, opgesteld door het onderzoeksbureau Ipso Facto, aan VWS aangeboden. Deze GES is als één van de drie onderzoeksrapporten verwerkt in een notitie d.d. 27 november 1996 van de Staatssecretaris van Financiën aan de Eerste Kamer. Het onderzoek heeft ondermeer geleid tot nadere inzichten van het kabinet omtrent de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten.

Hoge-snelheidslijn (1996): De GES is door mij gebruikt bij de schriftelijke beantwoording van vragen over de invloed van slijpsel van rails en bovenleiding alsmede koolstof op de gezondheid (brief van
4 november 1996).

Tabaksontmoedigingsbeleid (1998). De in eerste instantie uitgevoerde GES is later gevolgd door een uitgebreidere GezondheidsEffect Rapportage (GER), die u indertijd is toegezonden. Op 10 april 1999 is het wetsvoorstel «Wijziging van de Tabakswet» aan de Kamer aangeboden. In het Verslag heeft de Kamer (juli 1999) expliciet aan deze GER gerefereerd en de bevindingen en conclusies aan de orde gesteld. In de beleidsvoorbereiding van dit wetsvoorstel zijn de uitkomsten betrokken bij het interdepartementaal overleg over de afweging van economische en gezondheidsbelangen.

Drank- en Horeca Wet (1997): De bevindingen zijn indertijd verwerkt in mijn brief aan de Ministeriële Commissie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (Commissie Kuypers).

Pakketverkleining Tandheelkundige zorg (1997): Deze screening betrof de pakketverkleining van de tandheelkundige zorg, die met ingang van
1995 van kracht is geworden. Het onderzoek werd uitgevoerd door de vakgroep Sociale & Preventieve Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Rijksbegroting 1997: Deze screening, uitgevoerd binnen de NSPH, betrof het beoordelen van alle ministeries en heeft geresulteerd in de beschrijving van een kleine 80 gezondheidsrelevante beleidsvoornemens. Als zodanig is deze GES te rangschikken in de eerste, signaleringsfase. Het rapport heeft bijgedragen aan de verdere selectie van beleidsvraagstukken om een nadere GES in te zetten.

Verkiezingsprogramma's (1998): Deze GES, uitgevoerd binnen de NSPH, richtte zichte zich op het screenen van de verkiezingsprogramma's van een zestal politieke partijen en betrof eveneens het signaleren van relevante voornemens en de mate waarin deze voornemens als concreet waren te benoemen. Het belang van deze GES was gelegen in het ontdekken respectievelijk volgen van eventuele nieuwe input voor toekomstig beleid en wel vanuit de wensen van de betreffende politieke partijen.

Woonverkenningen 2030 (1999): In het kader van het woonbeleid van VROM en de in dit verband eerder verschenen rapporten «Woonverkenningen
2030» is een GES uitgevoerd, door het International Institute for the Urban Environment, om inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens inzake het woonbeleid (volkshuisvesting) van VROM. Het rapport beschreef de potentiële beleids- en gezondheidseffecten van diverse door VROM voorgestelde scenario's. Deze GES ligt qua positionering op het grensvlak van het signaleren (fase 1) en het beschrijven (fase 2). Als voorstudie is deze GES in oktober 1999 met een dertigtal deskundigen besproken teneinde specifieke vraagstukken te selecteren waar een nadere studie aan de orde zou kunnen zijn, in de vorm van een GES dan wel een GER.

ICES-operatie (1999): Gelet op het feit dat circa 28 miljard door het kabinet zal worden ingezet en dit beleid een omvangrijk beleid leek te betreffen, is het ICES-beleid (Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking) door Arcadis Heidemij b.v. in kaart gebracht. In een eerste deelrapport zijn vijf beleidspakketten naar voren gekomen, die in uiteenlopende mate gezondheidsrelevant bleken. Op verzoek van VWS is het beleidspakket «Vitaliteit Steden» nader onderzocht en dit heeft geresulteerd in een uitgebreide beschrijving van alle aan ICES gerelateerde beleidsvoornemens, zoals bijvoorbeeld het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het Grotestedenbeleid (GSB). Alle betrokken actoren, beleidslijnen en financieringsstromen zijn beschreven. Daarbij is ook aangegeven welke potentiële gezondheidseffecten denkbaar zijn en in hoeverre het ministerie van VWS hierbij betrokken is. Het proces bevindt zich weliswaar in vergevorderd stadium (allocatie van middelen) maar kent tegelijkertijd nog een hoge mate van abstractie. Nu de plannen concreter zijn uitgewerkt, de convenanten zijn eind vorig jaar getekend, worden vervolgactiviteiten geïnventariseerd.

Studie naar de beleidsafhankelijke determinanten van gezondheidsproblemen (1999): Deze studie, verricht door het centrum VTV van het RIVM, is onlangs separaat aan u toegestuurd.

Regeerakkoord 1998: Met hetzelfde doel als andere GESsen is de gezondheidsrelevantie van een aantal belangrijke beleidsvoornemens aangeduid en is van de gelegenheid van een kabinetsformatie gebruik gemaakt. In deze GES, uitgevoerd door de NSPH, is de invloed op een aantal onderscheiden gezondheidsdeterminanten aangegeven en is in de vorm van een korte beschrijving tentatief aangegeven aan welke effecten en populatie kan worden gedacht. Er zijn 25 gezondheidsrelevante beleidsvoornemens geselecteerd.

Rijksbegroting 1999: Deze screening, eveneens uitgevoerd door de NSPH, is vergelijkbaar met de eerder beschreven GES (Rijksbegroting 1997). De systematiek is dezelfde als bij de GES Regeerakkoord. In dit rapport is de screening, op basis van de eerdere uitkomsten, beperkt tot een zestal ministeries waarvan gezondheidsrelevant beleid verwacht kan worden.

In het kader van de in 1996 bij de NSPH ingestelde Ondersteuningsfunctie Facetbeleid is thans ervaring opgedaan in het entameren van GES op uiteenlopende beleidsvraagstukken - zoals uit bovenstaande moge blijken - en is op dit moment een duidelijker kader beschikbaar waarin een systematische screening plaatsvindt die via selectie heeft geleid tot een aantal nadere studies, in de vorm van een GES dan wel een GER.

De beleidsbeïnvloeding vanuit mijn ministerie op basis van GES-rapporten is echter nog niet geheel uitgekristalliseerd. De positionering van facetbeleid, naast het beleid gericht op cure en care, is momenteel een belangrijk aandachtspunt binnen mijn ministerie. Ik heb de Raad voor Volksgezondheid en Zorg dan ook gevraagd mij te adviseren over de meest succesvolle strategiën en beleidsterreinen voor het facetbeleid. In de eerste helft van dit jaar wordt dit advies verwacht; in de loop van het jaar zal ik de Kamer mijn standpunt toezenden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...