Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie met tweede voortgangsrapportage Contourennota

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie en sts just de tweede voortgangsrap portage contourennota

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 14:55


4


26352 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie
nr. 23 Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 maart 2000

Hierbij bieden wij u aan de tweede voortgangsrapportage over de Contourennota modernisering rechterlijke organisatie *). De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999. Waar aangewezen, is op onderdelen tevens de voortgang gemeld in de maanden
1 januari tot medio maart 2000. Bij de voortgangsrapportage is een rapport van de Departementale Accountantsdienst gevoegd.
De activiteiten, zoals aangekondigd in de Contourennota, maken deel uit van de modernisering van de rechterlijke organisatie. Drie clusters van activiteiten zijn te onderscheiden: het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO), departementale activiteiten in het kader van het ondersteunend beleid, en het wetgevingsprogramma. Voor de voortgang van deze activiteiten wordt verwezen naar de bijgevoegde voortgangsrapportage.

De eerste voortgangsrapportage was onderdeel van het algemeen overleg van 2 februari 2000. De Tweede Kamer heeft bij die gelegenheid, met enkele kanttekeningen, ingestemd met de wijze waarop de activiteiten in de eerste helft van 1999 zijn uitgevoerd. Hieronder wordt ingegaan op de voornaamste ontwikkelingen in de tweede helft van 1999, op de belangrijkste vorderingen van het PVRO en op het evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw. Tot slot wordt een reactie gegeven op het rapport van de Departementale Accountantsdienst.

Ontwikkelingen

In de verslagperiode is verder gebouwd aan de fundamenten voor het moderniseringsproces. Deze betreffen in eerste instantie de bereikte samenwerking tussen de presidenten, de kantongerechten en de staatssecretaris en de overeenstemming in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) over de hoofdlijnen van concept-wetgeving. Hieronder wordt dit kort toegelicht.

Het Convenant PVRO is afgerond. Hierin komen de staatssecretaris en de rechtsprekende macht overeen dat de programmaorganisatie voor het PVRO wordt ingesteld. De samenwerking tussen de presidenten en de kantonrechters heeft vorm gekregen in het mede-opdrachtgeverschap van de kantonrechters voor het PVRO. Op 6 september 1999 zijn het Convenant PVRO en de Regeling mandaat en volmacht kernteam PVRO ondertekend.

De presidenten van de rechtbanken en de coördinerend kantonrechters hebben in de zomer van 1999 in het Convenant van Zeist afspraken gemaakt over de uitgangspunten, die bij de bestuurlijke onderbrenging van de kantongerechten bij de rechtbanken, zullen worden gehanteerd. Deze uitgangspunten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van het wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten.

Overleg en afstemming in de tweede helft van 1999 hebben geresulteerd in een gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het project Raad voor de rechtspraak van de staatssecretaris enerzijds en de presidenten en de kantonrechters anderzijds. Begin 2000 kon de Stuurgroep voor de Raad voor de rechtspraak worden geïnstalleerd. Deze stuurgroep is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de rechtsprekende macht en twee vertegenwoordigers van het departement.

Het project bestuur gerechten heeft een bestuursmodel ontwikkeld op basis van integraal management voor de gerechten. De opdrachtgever van het PVRO (de gezamenlijke presidenten en de kantonrechters) heeft in december 1999 ingestemd met dit voorkeursmodel. Het model is uitgangspunt geweest voor het concept wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten.

Met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) overeenstemming bereikt over het concept wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten, het concept wetsvoorstel Raad voor de rechtspraak, een ontwerp AMvB voor het Sociaal beleidskader reorganisaties zittende magistratuur en een ontwerp AMvB voor het Tijdelijke besluit medezeggenschap rechters. Dit laatste besluit is ondertussen in het Staatsblad verschenen. De twee wetsvoorstellen zijn om advies voorgelegd aan de Raad van State.

De bovengenoemde ontwikkelingen zijn, naast de activiteiten in het kader van het ondersteunend beleid, in belangrijke mate voorwaardescheppend voor het proces van de modernisering van de rechterlijke organisatie.

De uitvoering van de landelijke PVRO-projecten vordert gestaag. Het project bestuur gerechten heeft het hierboven reeds genoemde bestuursmodel voor de gerechten ontwikkeld. Ten tweede is op 1 oktober 1999 de procesregeling bestuursrecht bij de rechtbanken ingevoerd. Ten derde hebben de sectorvoorzitters van de civiele sectoren van de rechtbanken overeenstemming bereikt over een landelijk uniform rolreglement. Ten vierde wordt lokaal geëxperimenteerd met nieuwe instrumenten in het kader van het project personeelsbeleid rechterlijke organisatie. Inmiddels zijn veertien gerechten gestart met de implementatie van het competentiemanagement. En niet in de laatste plaats beschikt de rechterlijke organisatie sinds 9 december 1999 over een eigen website op internet: www.rechtspraak.nl.

Evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw

Met het evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw (voorheen: evaluatie moderniseringsoperatie en nulmeting) hebben wij een instrument in handen, waarmee een samenhangend beeld kan worden verkregen van de moderniseringsoperaties, uitgedrukt in termen van projectresultaten, prestatieverbeteringen en maatschappelijke effecten. In de tweede rapportage van het evaluatieprogramma zijn de doelen van de Contourennota aangescherpt en zijn de eerste stappen gezet in de richting van de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. Daarnaast is in de rapportage een koppeling aangebracht tussen de doelen van de Contourennota, de PVRO-projecten, de departementale projecten en het wetgevingsprogramma. Tenslotte bevat de tweede rapportage een plan van aanpak om de prestatie-verbeteringen en maatschappelijke effecten te kunnen meten.

Het streven is er op gericht de lopende programma's in verband met de modernisering van de rechterlijke organisatie af te ronden per 1 januari
2002. In dit kader is het van belang te benadrukken dat het moderniseringsproces de organisatorische voorwaarden en werkwijzen schept die nodig zijn om de doelstellingen van de Contourennota te bereiken. De maatschappelijke effecten van de modernisering van de rechterlijke organisatie zullen eerst kunnen worden gemeten respectievelijk zichtbaar worden gemaakt, nadat de implementatie van een substantieel deel van de projecten is afgerond en nadat de rechterlijke organisatie is ingespeeld op de vernieuwde organisatie en de nieuwe werkwijzen.
Reactie op het rapport van de Departementale Accountantsdienst De Departementale Accountantsdienst (DAD) heeft het tweede rapport inzake de beoordeling van de toereikendheid van de projectorganisatie van het project Rechtspraak in de 21ste eeuw gepubliceerd. In dit rapport concludeert de DAD dat de inrichting van de projectorganisatie en het daarin opgenomen stelsel van maatregelen naar de stand van 31 december 1999 is verbeterd, zij het dat enkele aspecten nog verdere verbetering behoeven. Daartoe adviseert de DAD met voortvarendheid te werken aan de totstandkoming van de definitieve departementale projectplannen, een overall programmaplan, alsmede aan de netwerkplanningen, de risico-analyses en de nul- en effectenmeting. Daarnaast acht de DAD het van belang de rol en taken van de controlfunctie op het departement ten aanzien van de Contourennota te versterken. Hieronder wordt hierop ingegaan.

De departementale projectplannen waren eind 1999 voor het merendeel voltooid. Aan de projectplannen voor het project Raad voor de rechtspraak en het project gemeenschappelijke beheersinfrastructuur wordt momenteel voortvarend gewerkt. Wij zullen de Tweede Kamer naar verwachting vóór de derde voortgangsrapportage kunnen informeren over de hoofdlijnen van deze projecten. Zodra deze plannen gereed zijn, zal een departementaal overall programmaplan kunnen worden afgerond en afgestemd met het overall programmaplan van het PVRO.

Extra voorzieningen voor de sturing en de controle, zoals overzichten van relaties en afhankelijkheden, en risicoanalyses, zijn in ontwikkeling. Wij streven er naar deze instrumenten te realiseren in het tweede kwartaal van
2000.

Met betrekking tot de voortgang van de nul- en effectmeting verwijzen wij u naar het gestelde onder het kopje «evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw» hierboven en naar bijlage 3 bij de tweede voortgangsrapportage.

De verbetering van de controlfunctie maakt deel uit van de reeds vergevorderde plannen voor een gewijzigde werkstructuur op het departement in het kader van de toekomstige overdracht van taken van het ministerie aan de Raad voor de rechtspraak.

De Minister van Justitie, De Staatssecretaris van Justitie,

A.H. Korthals M.J. Cohen


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...