Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie met tweede voortgangsrapportage Contourennota

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie en sts just de tweede voortgangsrap portage contourennota

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 14:55


4


26352 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie
nr. 23 Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 maart 2000

Hierbij bieden wij u aan de tweede voortgangsrapportage over de Contourennota modernisering rechterlijke organisatie *). De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999. Waar aangewezen, is op onderdelen tevens de voortgang gemeld in de maanden
1 januari tot medio maart 2000. Bij de voortgangsrapportage is een rapport van de Departementale Accountantsdienst gevoegd.
De activiteiten, zoals aangekondigd in de Contourennota, maken deel uit van de modernisering van de rechterlijke organisatie. Drie clusters van activiteiten zijn te onderscheiden: het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO), departementale activiteiten in het kader van het ondersteunend beleid, en het wetgevingsprogramma. Voor de voortgang van deze activiteiten wordt verwezen naar de bijgevoegde voortgangsrapportage.

De eerste voortgangsrapportage was onderdeel van het algemeen overleg van 2 februari 2000. De Tweede Kamer heeft bij die gelegenheid, met enkele kanttekeningen, ingestemd met de wijze waarop de activiteiten in de eerste helft van 1999 zijn uitgevoerd. Hieronder wordt ingegaan op de voornaamste ontwikkelingen in de tweede helft van 1999, op de belangrijkste vorderingen van het PVRO en op het evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw. Tot slot wordt een reactie gegeven op het rapport van de Departementale Accountantsdienst.

Ontwikkelingen

In de verslagperiode is verder gebouwd aan de fundamenten voor het moderniseringsproces. Deze betreffen in eerste instantie de bereikte samenwerking tussen de presidenten, de kantongerechten en de staatssecretaris en de overeenstemming in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) over de hoofdlijnen van concept-wetgeving. Hieronder wordt dit kort toegelicht.

Het Convenant PVRO is afgerond. Hierin komen de staatssecretaris en de rechtsprekende macht overeen dat de programmaorganisatie voor het PVRO wordt ingesteld. De samenwerking tussen de presidenten en de kantonrechters heeft vorm gekregen in het mede-opdrachtgeverschap van de kantonrechters voor het PVRO. Op 6 september 1999 zijn het Convenant PVRO en de Regeling mandaat en volmacht kernteam PVRO ondertekend.

De presidenten van de rechtbanken en de coördinerend kantonrechters hebben in de zomer van 1999 in het Convenant van Zeist afspraken gemaakt over de uitgangspunten, die bij de bestuurlijke onderbrenging van de kantongerechten bij de rechtbanken, zullen worden gehanteerd. Deze uitgangspunten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van het wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten.

Overleg en afstemming in de tweede helft van 1999 hebben geresulteerd in een gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het project Raad voor de rechtspraak van de staatssecretaris enerzijds en de presidenten en de kantonrechters anderzijds. Begin 2000 kon de Stuurgroep voor de Raad voor de rechtspraak worden geïnstalleerd. Deze stuurgroep is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de rechtsprekende macht en twee vertegenwoordigers van het departement.

Het project bestuur gerechten heeft een bestuursmodel ontwikkeld op basis van integraal management voor de gerechten. De opdrachtgever van het PVRO (de gezamenlijke presidenten en de kantonrechters) heeft in december 1999 ingestemd met dit voorkeursmodel. Het model is uitgangspunt geweest voor het concept wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten.

Met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) overeenstemming bereikt over het concept wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten, het concept wetsvoorstel Raad voor de rechtspraak, een ontwerp AMvB voor het Sociaal beleidskader reorganisaties zittende magistratuur en een ontwerp AMvB voor het Tijdelijke besluit medezeggenschap rechters. Dit laatste besluit is ondertussen in het Staatsblad verschenen. De twee wetsvoorstellen zijn om advies voorgelegd aan de Raad van State.

De bovengenoemde ontwikkelingen zijn, naast de activiteiten in het kader van het ondersteunend beleid, in belangrijke mate voorwaardescheppend voor het proces van de modernisering van de rechterlijke organisatie.

De uitvoering van de landelijke PVRO-projecten vordert gestaag. Het project bestuur gerechten heeft het hierboven reeds genoemde bestuursmodel voor de gerechten ontwikkeld. Ten tweede is op 1 oktober 1999 de procesregeling bestuursrecht bij de rechtbanken ingevoerd. Ten derde hebben de sectorvoorzitters van de civiele sectoren van de rechtbanken overeenstemming bereikt over een landelijk uniform rolreglement. Ten vierde wordt lokaal geëxperimenteerd met nieuwe instrumenten in het kader van het project personeelsbeleid rechterlijke organisatie. Inmiddels zijn veertien gerechten gestart met de implementatie van het competentiemanagement. En niet in de laatste plaats beschikt de rechterlijke organisatie sinds 9 december 1999 over een eigen website op internet: www.rechtspraak.nl.

Evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw

Met het evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw (voorheen: evaluatie moderniseringsoperatie en nulmeting) hebben wij een instrument in handen, waarmee een samenhangend beeld kan worden verkregen van de moderniseringsoperaties, uitgedrukt in termen van projectresultaten, prestatieverbeteringen en maatschappelijke effecten. In de tweede rapportage van het evaluatieprogramma zijn de doelen van de Contourennota aangescherpt en zijn de eerste stappen gezet in de richting van de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. Daarnaast is in de rapportage een koppeling aangebracht tussen de doelen van de Contourennota, de PVRO-projecten, de departementale projecten en het wetgevingsprogramma. Tenslotte bevat de tweede rapportage een plan van aanpak om de prestatie-verbeteringen en maatschappelijke effecten te kunnen meten.

Het streven is er op gericht de lopende programma's in verband met de modernisering van de rechterlijke organisatie af te ronden per 1 januari
2002. In dit kader is het van belang te benadrukken dat het moderniseringsproces de organisatorische voorwaarden en werkwijzen schept die nodig zijn om de doelstellingen van de Contourennota te bereiken. De maatschappelijke effecten van de modernisering van de rechterlijke organisatie zullen eerst kunnen worden gemeten respectievelijk zichtbaar worden gemaakt, nadat de implementatie van een substantieel deel van de projecten is afgerond en nadat de rechterlijke organisatie is ingespeeld op de vernieuwde organisatie en de nieuwe werkwijzen.
Reactie op het rapport van de Departementale Accountantsdienst De Departementale Accountantsdienst (DAD) heeft het tweede rapport inzake de beoordeling van de toereikendheid van de projectorganisatie van het project Rechtspraak in de 21ste eeuw gepubliceerd. In dit rapport concludeert de DAD dat de inrichting van de projectorganisatie en het daarin opgenomen stelsel van maatregelen naar de stand van 31 december 1999 is verbeterd, zij het dat enkele aspecten nog verdere verbetering behoeven. Daartoe adviseert de DAD met voortvarendheid te werken aan de totstandkoming van de definitieve departementale projectplannen, een overall programmaplan, alsmede aan de netwerkplanningen, de risico-analyses en de nul- en effectenmeting. Daarnaast acht de DAD het van belang de rol en taken van de controlfunctie op het departement ten aanzien van de Contourennota te versterken. Hieronder wordt hierop ingegaan.

De departementale projectplannen waren eind 1999 voor het merendeel voltooid. Aan de projectplannen voor het project Raad voor de rechtspraak en het project gemeenschappelijke beheersinfrastructuur wordt momenteel voortvarend gewerkt. Wij zullen de Tweede Kamer naar verwachting vóór de derde voortgangsrapportage kunnen informeren over de hoofdlijnen van deze projecten. Zodra deze plannen gereed zijn, zal een departementaal overall programmaplan kunnen worden afgerond en afgestemd met het overall programmaplan van het PVRO.

Extra voorzieningen voor de sturing en de controle, zoals overzichten van relaties en afhankelijkheden, en risicoanalyses, zijn in ontwikkeling. Wij streven er naar deze instrumenten te realiseren in het tweede kwartaal van
2000.

Met betrekking tot de voortgang van de nul- en effectmeting verwijzen wij u naar het gestelde onder het kopje «evaluatieprogramma rechtspraak 21ste eeuw» hierboven en naar bijlage 3 bij de tweede voortgangsrapportage.

De verbetering van de controlfunctie maakt deel uit van de reeds vergevorderde plannen voor een gewijzigde werkstructuur op het departement in het kader van de toekomstige overdracht van taken van het ministerie aan de Raad voor de rechtspraak.

De Minister van Justitie, De Staatssecretaris van Justitie,

A.H. Korthals M.J. Cohen


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie