Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: percentage heffingsrente en invorderingsrente

Datum nieuwsfeit: 01-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Percentage heffingsrente en invorderingsrente per 1 april 2000


M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING DIRECTE BELASTINGEN

Nr. WDB2000/ 117M s-Gravenhage,

Wijziging van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderings-
rente bij belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en op artikel 29 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1 van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen1 wordt voor het eerste kwartaal 2000: 2,75 vervangen door: voor het tweede kwartaal 2000: 3,25.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. Vermeend

TOELICHTING

Ingevolge artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 is het rentepercentage van de heffingsrente, onderscheidenlijk de invorderingsrente, in een kalenderkwartaal gelijk aan de op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aan dat kwartaal gegolden hebbende depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB). Echter, indien dit lager is, geldt het naar de gemiddelde koers van die dag door de Minister van Financiën berekende, ongewogen gemiddelde effectieve rendement van de laatste drie uitgegeven, op de effectenbeurs te Amsterdam genoteerde staatsleningen waarbij dit effectieve rendement naar beneden wordt afgerond op een vijfvoud van honderdstenprocenten en vervolgens wordt verminderd met 0,5 procentpunt.
Ingevolge de Wet overgang belastingheffing in euros en de krachtens deze wet vastgestelde Regeling ophoging depositorente wordt voor de toepassing van artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 de depositorente van de ECB die geldt op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aan een kalenderkwartaal in de periode van 1 april 1999 tot en met 31 december 2001 vermeerderd met 1,25 procentpunt. Die vermeerdering geeft het verschil in percentage aan tussen de op 22 januari 1999 gegolden hebbende depositorente van de ECB en het op 31 december 1998 gegolden hebbende promessedisconto van de Nederlandse Bank.
Gelet op het feit dat de depositorente van de ECB op 1 februari 2000 (de peildatum voor het kalenderkwartaal dat aanvangt op 1 april 2000) 2% bedroeg terwijl het berekende, afgeronde en vervolgens verminderde rendement van staatsleningen op die dag 4,70% bedroeg, dient het voor het tweede kwartaal 2000 te hanteren percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente te worden vastgesteld op 3,25 (2% vermeerderd met 1,25 procentpunt).

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. Vermeend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie