Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen verklaring vrij van explosieven

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

Datum: 03-04-2000

Het lid van de Tweede Kamer Voûte-Droste (VVD) heeft aan de ministers van Economische Zaken en Defensie op 1-2-2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Ondervinden particuliere bodemonderzoekbedrijven oneerlijke concurrentie van diensten van de overheid? *

2 Moet de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) een verklaring 'vrij' van explosieven afgeven in het geval dat een particulier bedrijf een onderzoek naar het opsporen van explosieven uitvoert?

3 Is het bodemonderzoekbedrijf T&A Radar een opdracht van de gemeente Leiden misgelopen, omdat de EOD weigert een verklaring 'vrij van explosieven' af te geven?
Zo ja, wat is de reden voor het niet afgeven van die verklaring? Is het waar dat het particuliere bedrijf de problematiek aanzienlijk sneller en doelmatiger dan de overheidsdienst kan oplossen?
4 In hoeverre zijn er 'Chinese Muren' aangebracht tussen het onderdeel van de EOD dat zelf explosieven opspoort en het onderdeel dat een verklaring moeten afgeven? Is er sprake van belangenverstrengeling binnen de EOD?

5 Is de markt voor het opsporen van explosieven voldoende transparant? Is er eerlijke concurrentie? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo niet, is hier dan sprake van functievermenging bij de overheid, doordat een dienst marktactiviteit uitvoert in concurrentie met particuliere ondernemingen en tevens klanten adviseert over zowel de eigen dienst als over de particuliere concurrent? Is dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Commissie Cohen (Markt en Overheid)? Zo niet, bent u bereid deze problematiek voortvarend en adequaat op te lossen?


* Telegraaf 31 januari 2000, "Bijklussende overheid kost burgers miljoenen".

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de Minister van Defensie, mr. F.H.G. de Grave, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Met de beschikbare informatie kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de concurrentieverhoudingen op de markt voor het opsporen van explosieven. Sinds enige jaren opereren er particuliere bedrijven op de markt van het opsporen van explosieven. Voordien werd het opsporen van explosieven in de praktijk uitsluitend door personeel behorende tot het Ministerie van Defensie verricht. Met ingang van 1 augustus 1998 zijn mede op verzoek van VNO/NCW binnen het kader van het "Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog" nadere regels gesteld over opsporingswerkzaamheden door civiele bedrijven. Op basis van dat besluit kunnen opdrachtgevers sindsdien ook een vergoeding ontvangen indien opsporingswerkzaamheden door civiele opsporingsbedrijven worden verricht. De
opsporingswerkzaamheden moeten dan wel worden uitgevoerd door personeel en bedrijven die voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. Deze eisen en voorwaarden zijn opgesteld met het oog op de openbare orde en veiligheid alsmede de veiligheid van het personeel van Defensie dat belast is met de ruiming van de gevonden explosieven. Op basis van deze eisen en voorwaarden dienen civiele bedrijven die opsporingswerkzaamheden verrichten minimaal VCA ** (Veiligheids Checklist Aannemers **) gecertificeerd te zijn. Het Explosieven Opruimings Commando KL van het Ministerie van Defensie heeft geen VCA
** maar is ISRS (International Safety and Rating System) niveau 8 gecertificeerd.

2 Nee. De explosievenopruimingsdiensten van Defensie geven geen verklaringen af over opsporingswerkzaamheden die door een civiel explosievenopsporingsbedrijf zijn verricht. Er bestaat ook geen regelgeving die iets dergelijks voorschrijft. Ook in het geval dat de explosievenopruimingsdiensten van Defensie zelf de
opsporingswerkzaamheden hebben verricht, wordt een dergelijke verklaring niet afgegeven. Na voltooiing van de opdracht wordt aan de opdrachtgever uitsluitend gerapporteerd of en in hoeverre explosieven zijn aangetroffen.

3 Het bodemonderzoekbedrijf T&A-radar is in Leiden de opdracht niet misgelopen omdat het Explosieven Opruimings Commando KL van Defensie zou weigeren een verklaring "vrij van explosieven" af te geven. Uit navraag bij de gemeente Leiden is gebleken dat de opdracht niet aan dit bedrijf is gegund omdat het niet volledig zou voldoen aan de in het antwoord op vraag 1 genoemde eisen en voorwaarden. Hierdoor zou de gemeente geen vergoeding kunnen krijgen op basis van het Bijdragebesluit voor deze werkzaamheden.

Het Explosieven Opruimings Commando KL maakt van een andere opsporingstechniek gebruik dan het bedrijf T&A-radar. De keuze van de te hanteren onderzoeksmethode is mede bepalend voor de kosten van de opsporing en het met de opsporing gemoeide tijdsbeslag. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen welke onderzoeksmethode wordt gehanteerd en aan welk opsporingsbedrijf uiteindelijk een opdracht wordt gegund.

4 Door de explosievenopruimingsdiensten van Defensie worden zowel opsporings- als ruimingswerkzaamheden verricht. Zoals in het antwoord op vraag 2 is opgenomen, worden er door deze diensten geen verklaringen "vrij van explosieven" afgegeven. Omdat deze activiteit niet wordt verricht, kan er tussen deze activiteit en andere activiteiten dus geen Chinese muur worden geplaatst.

5 Er zijn meerdere aanbieders op de markt van het opsporen van explosieven. De in het antwoord op vraag 1 genoemde eisen en voorwaarden richten zich op de veilige uitvoering van
opsporingswerkzaamheden. In die zin is er sprake van een zekere transparantie van de markt. In het kader van de evaluatie van de genoemde eisen en voorwaarden die dit jaar zal plaatsvinden onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties zal ook aandacht worden gegeven aan de eventuele gevolgen van deze eisen en voorwaarden voor de werking van de markt. Mede op basis van de evaluatie zal een structurele regeling worden opgesteld.
De explosievenopruimingsdiensten van Defensie zijn een van de gegadigden op de markt van opsporing van explosieven.

De Ministerraad heeft in 1999 op basis van de "Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst" besloten dat de opsporing van explosieven door Defensie ook in de toekomst mogelijk moet blijven.
De opsporingswerkzaamheden door explosievenopruimingsdiensten van Defensie in Nederland zijn van belang omdat kan worden geoefend en ervaring wordt opgedaan in niet-gesimuleerde situaties met het oog op de voorbereiding op taken bij humanitaire en vredesoperaties alsmede in buitengewone omstandigheden.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie