Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over schuldverlichting Mozambique

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over schuldverlichting mozambique
Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 14:29

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, dd. 10 maart 2000, kenmerk 2990008040, waarbij gevoegd waren de door de leden Koenders en Dijksma (beiden PvdA) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, mogen wij U mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken ons antwoord doen toekomen op gestelde vragen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,


3

Antwoord van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Financiën en voor Ontwikkelingssamenwerking op de vragen van de leden Koenders en Dijksma (PvdA) over schuldverlichting voor Mozambique

Vraag 1

Bent u bereid u tijdens de komende Algemene Raad en in Wereldbank_ en IMF_verband in te zetten voor snelle, tijdige en diepgaande schuldverlichting voor Mozambique, boven de al bestaande initiatieven in het kader van de internationale financiële instellingen en daarvoor specifieke plannen voor te leggen?

Antwoord

Nederland overweegt een bijdrage te leveren aan de financiering van de kosten bij die Internationale Financiële Instellingen die verdergaande schuldverlichting aan Mozambique willen verstrekken. Nederland ondersteunt ook het initiatief om Mozambique extra schuldverlichting te geven in het kader van de Club van Parijs. Dit houdt in dat alle betalingen van Mozambique uit hoofde van schuldendienstverplichtingen aan de leden van de Club worden uitgesteld. Deze bedragen gaan vervolgens deel uitmaken van de schuldkwijtschelding voor Mozambique op het eindpunt onder het Heavily Indebted Poor Countries-initiatief (HIPC). Dit betekent dat tot het eindpunt in elk geval aan de Club van Parijs-crediteuren niets betaald hoeft te worden.

Het IMF heeft daarnaast verschillende opties om extra financiële hulp aan Mozambique te verstrekken:


1. extra toegang tot middelen onder de Poverty Reduction and Growth Facility;


2. naar voren halen van schuldverlichting onder HIPC door interim steun te verstrekken; dit zou Mozambique SDR 5 miljoen besparen op rente-uitgaven.

Deze opties worden op dit moment in het IMF beoordeeld; naar verwachting zal begin april een beslissing worden genomen. Nederland heeft het IMF opgeroepen om met het oog op de ernst van de situatie flexibel te zijn in de toekenning van extra financiële middelen.

Ook de Wereldbank studeert nog op mogelijkheden om extra steun te geven aan Mozambique. Dit zou de vorm kunnen aannemen van verlichting van de schuldendienst van Mozambique aan de Bank.

Nederland heeft in het verleden reeds alle uitstaande hulpleningen op Mozambique kwijtgescholden. Er bestaan geen commerciële vorderingen. Bilateraal is Nederland derhalve niet in de gelegenheid extra schuldverlichting te verstrekken.

Vraag 2

Bent u tevens bereid bij deze en andere relevante instellingen aan te dringen op verbetering van de coördinatie van de hulp aan Mozambique en de snelle formulering van een wederopbouwplan in nauwe samenwerking met de regering van Mozambique? Wilt u de Kamer van de resultaten hiervan op de hoogte stellen?

Antwoord

Ten aanzien van de wederopbouw van de door de overstromingen getroffen gebieden in Mozambique vindt op 26 en 27 april een speciale donorconferentie plaats onder co_voorzitterschap van Mozambique en UNDP. Nederland heeft dit initiatief ondersteund. In Maputo wordt thans door de Mozambikaanse overheid, in nauwe samenwerking met een kerngroep van donoren, gewerkt aan de voorbereiding van deze conferentie o.m. met de formulering van een wederopbouwplan. Nederland is als focal donor op het gebied van begrotingssteun nauw betrokken bij de financiële inpassing van dit plan in de Mozambikaanse begroting. De Kamer zal hierover, alsook over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de hulpverlening aan Mozambique, regelmatig worden geïnformeerd.

Vraag 3

Welke initiatieven neemt u om de impasse in de benoemingsprocedure inzake de zo belangrijke positie van directeur van het IMF te doorbreken? In hoeverre wordt hierbij voorkomen dat de Verenigde Staten het speelveld bepalen, de ontwikkelingslanden buiten spel staan en de EU zich feitelijk verdeeld en weinig strategisch opstelt? Acht u de heer Koch-Weser de ideale kandidaat die sterk genoeg is om met internationale steun leiderschap te geven aan de nieuwe rol van het IMF in het aanpassings_ en armoedebestrijdingsbeleid? Zo ja, waarom?

Antwoord

Nederland heeft vanaf het begin de kandidatuur van Caio Koch_Weser als de opvolger van Michel Camdessus van harte ondersteund. Tijdens een informele stemmingsronde onder de bewindvoerders van het IMF op 2 maart j.l. kreeg Koch_Weser de meeste stemmen. Omdat unanieme steun echter niet haalbaar bleek heeft Koch_Weser zich teruggetrokken. Daarop heeft de Ecofin_Raad besloten dat Horst Köhler een geschikte kandidaat zou zijn. Köhler is inmiddels met algemene stemmen aanvaard als opvolger van Camdessus.

Vraag 4

Hoe beoordeelt u in dit verband nu de door de fractie van de Partij van de Arbeid eerder gedane suggestie dat er een transparanter en democratischer proces moet komen voor de benoeming van de nieuwe uitvoerend directeur van het IMF, bij voorbeeld middels een profielschets en een wervingscomité?

Antwoord

Naar aanleiding van de gang van zaken rond de opvolging van Camdessus is er binnen het IMF discussie ontstaan over de procedure voor het benoemen van de uitvoerend directeur. Naar verwachting zal na de benoeming van de nieuwe uitvoerend directeur de procedure worden geëvalueerd. Nederland zal voorstellen steunen die meer transparantie beogen in de benoemingsprocedure.

Vraag 5

Wanneer kan de Tweede Kamer de al geruime tijd geleden toegezegde notitie over de politisering van de internationale financiële instellingen tegemoet zien?

Antwoord

De notitie is inmiddels aan de Kamer aangeboden.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie