Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake intentieverklaring milieubeleid vle esindustrie

Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 10:49


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 3 april 2000

Onderwerp:

Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie

Mede namens mijn ambtgenoten van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport deel ik U mede dat wij voornemens zijn bijgaande "Intentieverklaring Uitvoering Milieubeleid Vleesindustrie" te onderteke-nen. Van de zijde van de overheid zijn bij dit convenant voorts betrokken - en medeondertekenaar - het Interpro-vinci-aal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Van de zijde van het bedrijfsleven vindt ondertekening plaats door de branche-organisaties en de Productschappen voor Vee en Vlees, respectievelijk Pluimvee en Eieren. Alle betrokken partijen hebben ons inmiddels medegedeeld dit convenant-- te willen ondertekenen.

Naast de ondertekening van de branche-organisaties en productschappen zullen ook individuele bedrijven deze intentieverklaring tekenen. Hiermee wordt de binding met het convenant versterkt, wat de uitvoering ten goede komt. In de bijgaande notitie («Notitie draagvlak ondertekening intentieverklaring vleesindustrie») treft u een overzicht aan van het aantal bedrijven dat het convenant wenst te gaan tekenen. Ook individuele overheden - in de hoedanigheid van vergunningverlener en handhaver - zijn gevraagd om deze intentieverklaring te tekenen.

Het convenant heeft betrekking op het milieubeleid met betrekking tot de directe milieubelasting ten gevolge van de bedrijfsmatige activiteiten (slachten, vervaardiging vleeswaren, vleesverwerking, bewerking van slachtproducten) van de vleesindustrie.

De Intentieverklaring uitvoering mi-lieu-beleid vleesindustrie vormt het mana-gement-instru-ment waarmee voor deze bedrijven uitvoe-ring wordt gegeven aan de doelstellingen van achtereenvolgende Nationale Milieubeleidsplannen (NMP's) en Nota's Waterhuishouding, en andere relevante overheidsplannen voor het terug-dringen van de mi-lieubelas-ting ten gevolge van productieactiviteiten binnen de vleesindustrie.

De integrale milieutaakstelling (IMT) voor de vleesindustrie (zie bijlage I van het convenant) is afgeleid van deze documenten.

Naast de taakstelling voor prioritaire stoffen, zoals verwoord in de IMT, blijven hierbij de beleidsuitgangspunten welke zijn vermeld in de achtereenvolgende NMP's en de nota's Waterhuishouding onverkort van kracht.

Uitvoering

Bij de uitvoering van het convenant staan de eigen verantwoor-delijk-heid en het eigen initiatief van de bedrij-ven voorop. Bedrijven en betrokken overheden zullen individueel toetreden tot het convenant. De bedrij-ven zullen in be-drijfsmi-lieuplannen (BMP's), die zullen worden opgesteld binnen 8 maanden na het ondertekenen van de intentieverklaring, aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om de milieube-lasting terug te dringen. Ook de vergunningverlenende overheden zullen een actieve rol spelen, die met name zichtbaar wordt bij het beoordelen en toetsen van de bedrijfsmilieuplannen. Indien de vergunning-ver-lenende overheden kunnen instemmen met het be-drijfsmilieu-plan zullen zij dit als uit-gangspunt nemen voor de vergunningverlening aan het desbetref-fen-de bedrijf.

Bedrijfsleven en overheden hebben gezamenlijk een werkboek opgesteld dat bouwstenen aandraagt voor het bedrijfsmilieu-plan. In het werkboek zijn per bewerkingsproces de milieudoelen en bijbehorende mogelijke maatregelen aangegeven. Tevens bevat het werkboek een model-bedrijfsmilieuplan plus een zogenaamde BMP-tabel (een kwantitatieve samenvatting van de inspanningen die het betreffende bedrijf reeds heeft aangegeven in het BMP). Voor bedrijven en overheden maakt dit een efficiënte aanpak van de uitvoering mogelijk. Het werkboek is in dit opzicht een essentieel onderdeel van het convenant en zal als zodanig deel uit maken van de verzending van het convenant aan alle belanghebbenden bij de overheid en het bedrijfsleven.

De coördinatie van de uitvoering van dit convenant vindt, vanwege het grote aantal bedrijven uit deze sector dat onder het gemeentelijk bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer valt, plaats door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De voortgang van de uitvoe-ring zal worden bewaakt door een gezamenlijke overleggroep van het betreffende be-drijf-sle-ven en overheden. Periodiek zal worden nagegaan in hoe-verre de doel-stellingen zijn bereikt. De overleggroep zal tevens nagaan welke aanvul-lende activi-tei-ten eventueel noodzakelijk zijn als de doel-stellingen niet worden bereikt.

Met dit convenant wordt voor de vleesindustrie een invulling gegeven aan het doelgroepenbeleid voor de industrie, zoals dat is uitgewerkt in de notitie "Implementatie milieubeleid doelgroep industrie" (Tweede Kamer, 1991-1992, 21137, nr. 103). Deze notitie is op 23 september
1991 aan de Vaste Commissie voor Milieubeheer van de Tweede Kamer toegezonden en op 27 februari 1992 met deze commissie besproken.
De Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie komt qua strekking en zwaarte overeen met de convenanten met de basismetaalindustrie (ondertekend op 10 maart 1992), de chemische industrie (2 april 1993), de zuivelindustrie (6 juli 1994), de metaal en elektrotechnische industrie (19 april 1995), de grafische industrie (8 april 1993), de textiel- en tapijtindustrie (8 maart 1996) en de papier- en kartonindustrie (8 maart 1996).

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie