Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS provincie Limburg

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 28 maart 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 28 maart 2000, vastgesteld op 04 april 2000.

Voorstel aan Provinciale Staten tot wijziging van het Reglement van Orde

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale Staten voor te stellen het Reglement van Orde voor PS en dat voor de vaste commissies te wijzigen.

Informatieverzoek de heer Van Zutphen (SP) over be- sluitvorming in PS over voorstel C-99 (open- ruimte-beleid)

Gedeputeerde Staten hebben het antwoord op dit verzoek vastgesteld.

Verzoek van de familie Sijben om openbaarmaking van het volledige dossier van Teka Banden Recycling BV

Gedeputeerde Staten willigen het ver- zoek om openbaarmaking van het volledige dossier van Teka Banden Recycling BV in, en stellen het hier- toe strekkende besluit vast.

Brief aan de gemeenten over de uitgangspunten voor het toezicht op de begrotingen 2001.

GS hebben besloten een brief aan de gemeenten te sturen, waarin zij aangeven welke uitgangspunten zij zullen hanteren bij het toezicht op de begrotingen 2001 van de gemeenten.

Bestuurlijk Afspraken- kader Ruimte voor Ruimte.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de PS-notitie Ruimte voor Ruimte ten behoeve van de PS-vergadering van 14 april a.s.

Concept voorstel natschaderegeling

Gedeputeerde staten hebben ingestemd met het concept voorstel natschade- regeling

Toekennen NUBL-bijdrage in de kosten van het project "Starkriet".

GS stemmen in met de uitvoering van het project Inrichting Starkriet als inundatiegebied voor de AA en stellen als bijdrage in de uitvoeringskosten maximaal f 1.350.000,- uit NUBL-midde- len beschikbaar.

Inningsbrief verbeurde dwangsommen Campina Melkunie B.V.

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van inningsbrief Campina Melkunie B.V. te Born

Kiesreglement Waterschappen.

GS hebben de leden van PS een brief gestuurd aangaande de motie over het Kiesreglement.

Motie inzake arbeids- plicht alleenstaande ouders

GS hebben besloten om de reactie van de Minister van SZW op de motie van PS ter kennisneming aan hen toe te zenden.

Beleidskader "Provinciale Uitgangspunten windenergie- beleid".

GS stemmen in met de geformuleerde provinciale uitgangspunten windenergie- beleid en stellen het beleidskader vast als beleidsregels Awb art. 4.3. Het beleidskader zal in het provinciale blad worden gepubliceerd en aan alle Limburgse gemeenten en de VCMA, de VCRG+ en de PCO worden toegezonden. De uitgangspunten worden continu geëvalueerd. Indien de evaluatie leidt tot wijziging van het beleidskader zal dit beleidskader opnieuw worden vast- gesteld.

Beslissing op bezwaar- schrift van Nievelsteen B.V. te Eygelshoven tegen het dwangsombesluit van 24 juni 1999

Gedeputeerde Staten hebben het bezwaarschrift ongegrond verklaard en het bestreden besluit ingetrokken.

Verzoek A.R.M.L. BV om inning verbeurde dwangsommen uit te stellen.

Gedeputeerde Staten hebben het verzoek van A.R.M.L. BV om inning van verbeurde dwangsommen uit te stellen totdat op het beroep is beslist, afgewezen.

Plan van aanpak project toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland.

GS hebben hun instemming verleend aan het plan van aanpak voor het project toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland.

Subsidie visitatie.

GS hebben besloten een subsidie- aanvraag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties voor het project visitatie bestuurskracht gemeenten in te dienen.

Provinciale bijdrage voor project "Milieuzorg voor Verblijfsrecreatieve be- drijven in (Zuid) Limburg

Gedeputeerde Staten hebben besloten om f 166.750,- bij te dragen aan het ini- tiatief van de RECRON waarmee in to- taal een investering van f 438.500,- gemoeid is. In Noord- en Midden-Limburg is hetzelfde voorstel voor een NUBL- bijdrage voorgelegd, zodat een gebieds- dekkend project tot stand komt. Het Dagelijks Bestuur ROM-Mergelland heeft positief over het project geadviseerd.

Stichting "M k het in de Techniek"

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van f 160.000,-- beschik- baar te stellen voor de bureaukosten van de Stichting "M k het in de Tech- niek" in 2000. Voorts hebben zij een bedrag van in totaal f 350.000,-- ge- reserveerd voor de uitvoering van Doe- en info-Manifestaties en projec- ten die vbo scholen met techniek in samenwerking met het bedrijfsleven zullen starten.

Motie Provinciale Staten n.a.v. begrotings- behandeling 2000 over instroom achterstands- groepen in de zorgsector

GS hebben besloten om n.a.v. een door Provinciale Staten vastgestelde motie de leden van Provinciale Staten te berichten over de voortgang van de instroom van achterstandsgroepen in de zorg

Provinciaal Grotestedenbeleid: Besluitvorming over bestuursovereenkomst met Venlo

Het College van GS heeft in het kader van het provinciaal Grotestedenbeleid ingestemd met een concept-bestuurs- overeenkomst met de gemeente Venlo.

Hoofdlijnennotitie Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens (SRKL).

GS hebben een brief aan de Tweede Kamer inzake de Hoofdlijnennotitie SRKL vastgesteld.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over ontwikkelingen op het gebied van de stroomprijs en over de waterkwaliteit, van mevrouw Gubbels-Korver en de heer Schröer (GroenLinks) over het 1e Gezondheidsbericht van de Euregio Maas-Rijn, van de heer Van Cleef (PNL) over de nota "Oversteek" van Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg en van de heer Van de Wiel over 2000 banen in de zorg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie