Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief over informatievoorziening aan de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts buza informatievoorziening aan de tweede kamer over nieuwe commissievoorstellen

Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 12:3


22112 Onrwerprichtlijnen Eurpese Commissie
Nr. 152 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 april 2000

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij twee fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1 Naar een Europese onderzoeksruimte' Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economische en Sociaal comité en het Comité van de regio's


2. Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid

De Staatssecrataris van Buitenlandse Zaken,

D.A. Benschop

Fiche 1 (Europese onderzoeksruimte) Fiche 1 (Europese onderzoeksruimte) Fiche 1 (Europese onderzoeksruimte)

Titel:

`Naar een Europese onderzoeksruimte' Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economische en Sociaal comité en het Comité van de regio's

Datum stuk: 26/01/2000

nr. Raadsdocument: 5643/00

nr. Cie-document: COM(2000)6

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. OCW en BZ

Behandelingstraject in Brussel:

De mededeling komt aan de orde in de Raadswerkgroep Onderzoek en stond op de agenda van een informele bijeenkomst voor EU Onderzoeksministers op 6/7 maart a.s. De conclusie van deze bijeenkomst in maart zal op 15 juni aan de Onderzoeksraad worden voorgelegd.

Tevens stond de mededeling geagendeerd voor de Speciale Europese Raad 23/24 maart in Lissabon.

Consequenties voor EG-begroting in EURO per jaar: geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In deze mededeling geeft de Commissie de toekomstige beleidsplannen voor onderzoek vrij. De volgende aandachtspunten zullen volgens de Commissie inzet zijn van een nieuw R&D-beleid voor Europa:

creëren van één Europese onderzoeksruimte waarin de fragmentatie wordt verminderd en de samenwerking wordt verhoogd;

bevorderen van vergaande samenwerking, via het vormen van netwerken/centres of excellence;

coördinatie van het beleid ten aanzien van infrastructurele onderzoeksvoorzieningen;

meer dynamiek en private investeringen, d.m.v. efficiënter gebruikmaken van indirecte steunmaatregelen, een community patent system, verhogen van startpremies en risicokapitaalinvesteringen;

verbeteren ontwikkeling van elektronische netwerken voor onderzoek;

verhogen van de mobiliteit van onderzoekers, via praktische maatregelen (tegengaan van brain drain en meer aandacht voor de pensioenproblematiek);

introduceren en bevorderen van een Europese dimensie in wetenschappelijke carrières;

het aantrekkelijk maken van het beroep wetenschapper voor jonge onderzoekers en het bevorderen van het verhogen van de deelname van vrouwen in de wetenschap;

afstemmen van nationaal, intergouvernementeel en het Europees beleid door de Europese Commissie;

structuurfondsen voor Midden- en Oost-Europa.

In de mededeling worden door de Commissie nog geen concrete voorstellen gedaan; wel wordt voorgesteld om werkgroepen te initiëren die de verschillende aandachtspunten nader kunnen uitwerken.

Rechtsbasis van het voorstel: n.v.t., het betreft een mededeling.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering:

N.v.t., het betreft een mededeling. Wel kan worden aangegeven dat de basis voor de bevoegdheid van de Commissie op dit terrein in de artikelen 163 t/m
173 EG is vastgelegd. Het opnieuw overdenken van een Europees onderzoeks- en technologiebeleid en van de organisatie van het Europese onderzoek (incl. technologische ontwikkeling) rechtvaardigt actie op Europees niveau.
Uitwerking van de mededeling in een later stadium zal na verschijnen van concrete voorstellen worden beoordeeld.

Nederlandse belangen:

Nederland is voorstander van het opnieuw overdenken van een Europees onderzoeks- en technologiebeleid en van de organisatie van het Europese onderzoek (incl. technologische ontwikkeling). Het plaatsen van het Europees onderzoeksbeleid in een breder kader (Europese Top Lissabon) verdient de volle steun.

Daarbij valt het te waarderen dat beleidslijnen worden uitgezet die als doel hebben het onderzoeksklimaat in Europa te verbeteren om Europa weer echt tot de wereldtop te laten behoren. Zoals bijvoorbeeld

de aandacht voor jonge onderzoekers;

structurele samenwerking en creatieve ruimte voor onderzoekers;

optimalisering van de infrastructuur en

het belang van vernieuwend fundamenteel onderzoek.

Hierbij dient wel te worden aangetekend dat NL vernieuwend fundamenteel onderzoek en vooral voldoende ruimte voor vernieuwend onderzoek, met het daarbij behorende tijdsperspectief, van belang vindt. Ook zal, meer dan nu het geval is, aandacht moeten worden geschonken aan de aansluiting van onderzoek op de vraag naar kennis vanuit het bedrijfsleven.

Het Europese onderzoeksbeleid dat de Commissie voorstaat is in lijn met het Nederlandse wetenschapsbeleid, zoals neergelegd in het door het Kabinet vastgestelde en in de Tweede Kamer geaccordeerde Wetenschapsbudget 2000.

Het voorstel mist hier en daar echter wel aansluiting op de NL uitgangspunten zoals verwoord in de Industriebrief van juni 1999. Hierin wordt onder meer nadruk gelegd op het stimuleren van private R&D-investeringen en bevordering van de samenwerking tussen de publieke en private R&D-sectoren. In de mededeling van de Commissie wordt aan dit aspect weinig aandacht geschonken, waardoor een kans wordt gemist.

Heroverweging van het plan op een aantal punten zou het plan waarschijnlijk veel sterker en operationeler maken, m.n. als het gaat om:

het schenken van meer aandacht voor de rol van het bedrijfsleven in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte (goede aansluiting tussen publieke en private R

het belang van innovatief clusteren (samenwerking private/publieke sector in programma's en projecten) en het verder integreren van dit concept in de voorgestelde netwerk ("centres of excellence") gedachte, en

de rol en plaats van de Europese onderzoeksruimte in relatie tot onderzoek buiten de EU en in ontwikkelingssamenwerking.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO / VNG): Vooralsnog geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure: Momenteel geen; Het betreft een mededeling, dus er is geen rol voor het EP voorzien in de besluitvorming. Wel zal het EP een eigen advies uitbrengen.

Fiche 2 (prioriteitsstoffen waterbeleid) Fiche 2 (prioriteitsstoffen waterbeleid) Fiche 2 (prioriteitsstoffen waterbeleid)

Titel:

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid

Datum stuk: 07.02.2000

nr. Raadsdocument: 6054/00 LIMITE ENV 37 CODEC 101

nr. Commissiedocument: COM(2000) 47 def, 2000/0035 (COD)

Eerstverantwoordelijke ministerie: V&W i.o.m. VROM, VWS, LNV

Behandelingstraject in Brussel:

Bespreking in Raadswerkgroep milieu en Milieuraad. Geagendeerd voor de Milieuraad van 22/23 juni.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar): Geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Op grond van art. 16 van (het voorstel voor) de Kaderrichtlijn water moet door de Commissie een voorstel worden ingediend voor een lijst met prioriteitstoffen. Deze lijst, die gebaseerd moet worden op de risico's voor het aquatisch ecosysteem en de gezondheid van de mens via het aquatisch milieu, vervangt de bestaande lijst in richtlijn 76/464. Voor de prioriteitenstoffen moet een gecombineerde aanpak worden gevolgd. Dit houdt in dat geharmoniseerde Europese waterkwaliteitsdoelstellingen en emissiebeperkende maatregelen voor deze stoffen moeten worden uitgewerkt binnen de in art. 16 van de kaderrichtlijn Water genoemde termijn. In het onderhavige voorstel geeft de Commissie de werkwijze weer die is gevolgd om de prioriteitslijst samen te stellen.

De basis wordt gevormd door de volgende lijsten met stoffen:


6

lijst A gebaseerd op monitoringgegevens van stoffen in oppervlaktewater;

lijst B gebaseerd op modelschattingen voor concentraties stoffen in oppervlaktewater;

lijst C gebaseerd op monitoringgegevens van stoffen in sediment;

lijst D voor zware metalen.

De blootstellingsgegevens zijn gecombineerd met effectconcentraties (eco-toxiciteit, vermogen tot bio-accumuleren en humane toxiciteit). Op grond van deze combinatie is een eerste selectie gemaakt van stoffen die op grond van hun risico voor het watermilieu in aanmerking zouden komen voor plaatsing op de lijst van prioriteitstoffen. Na bespreking van deze eerste selectie met experts heeft de Commissie de eerste selectie herzien en is zij gekomen met de in het voorstel opgenomen lijst van 32 stoffen en stofgroepen.

De lijst met prioriteitstoffen zal een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van de toekomstige regulering voor de bescherming van de communautaire wateren.

Subsidiariteittoets, proportionaliteittoets, deregulering:

Positief: alleen die stoffen welke een EU-breed probleem vormen voor het aquatisch milieu worden in de lijst opgenomen. De lijst zal als annex worden toegevoegd bij de Kaderrichtlijn Water. Net als de toekomstige Kaderrichtlijn valt de beschikking onder artikel 175, lid 1, van het Verdrag.

Nederlandse belangen:

Nederland heeft belang bij een geharmoniseerde aanpak van vervuilende stoffen in watersystemen in de EU t.b.v. de uitvoering van de toekomstige Kaderrichtlijn water. Voor een deltaland («bezinkput») als Nederland zijn internationale afspraken over waterbeheer erg belangrijk.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG):

Implementatie van de beschikking zal worden meegenomen in de implementatie van de ontwerp-Kaderrichtlijn water.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Co-decisie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...