Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA debat wachtlijsten verpleging en verzorging

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 4 april 2000

 

Inbreng PvdA-fractie t.b.v. plenair debat wachtlijsten V&V

Woordvoerder: K. Arib

  _____  

Voorzitter,

De cijfers in de wachtlijstenquête schetsen geen rooskleurig beeld van de aard en omvang van de wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging.

Om de wachtlijsten aan te pakken en tegelijkertijd een antwoord te geven op de rechterlijke uitspraken inzake het recht op thuiszorg, heeft de staatssecretaris afspraken met de betrokken partijen gemaakt. De essentie van deze afspraken is dat vaart wordt gemaakt met het schonen van de wachtlijsten. Er komt een task-force die hieraan een extra impuls gaat geven en snel aan het realiseren van intramurale capaciteit gaat werken. Ook zijn afspraken gemaakt over noodzakelijke aanvullende productieafspraken in de thuiszorg.

Voorzitter,

Er is veel gesteggel over de wachtlijst gegevens. Of die wel of niet betrouwbaar zijn en of de politiek hier harde conclusies aan moet verbinden. Hoe dan ook, zelfs als we de wachtlijstgegevens beschouwen als nulmeting en niet als een achteruitgang t.o.v. eerdere metingen, moet worden geconstateerd dat deze wachttijden onacceptabel zijn.

De staatssecretaris kiest voor een versnelde aanpak van de wachtlijsten en is bereid hiervoor extra geld uit te trekken. Dat ondersteunt de PvdA dan ook van harte.

De PvdA wil dit extra geld echter niet in een bodemloze put gooien en verbindt dus de volgende voorwaarden aan deze extra investeringen:

Ten eerste wil de PvdA geen gelijke spreiding van het extra geld over alle regio's. In enkele regio's is sprake van onderbesteding. In die regio's is extra geld geen oplossing, maar moeten knelpunten op andere wijze worden opgelost;

Een tweede voorwaarde voor het krijgen van extra geld is een goede wachtlijstregistratie.

Regio's waar een slechte wachtlijstregistratie gehanteerd wordt en de wachtlijsten vervuild zijn door dubbeltellingen, dienen dit probleem op te lossen. Dan pas komen zij in aanmerking voor extra geld.

Een derde voorwaarde voor die extra investeringen is dat ze terechtkomt bij aanbieders die zich verbinden aan concreet geformuleerde resultaten en bereid zijn daarover binnen een afgesproken tijdsbestek verantwoording af te leggen. Om deze concrete resultaten te kunnen beschrijven, zal benoemd moeten worden wat maximaal aanvaardbare wachttijden zijn in de ouderen- en thuiszorg.

Tot slot heb ik een vierde voorwaarde, Voorzitter. De instellingen die een combinatie hebben van grote reserves en lange wachtlijsten moeten niet worden beloond, maar worden gekort. In het kader van de meerjarenafspraken met het veld is afgesproken de reserves van instellingen te normeren. Dit proces komt echter moeizaam van de grond.

Voorzitter, voor een groot deel voldoet de aanpak van de st. aan deze voorwaarden. Op enkele punten is de PvdA echter niet gerust namelijk:

1. In de discussie over de wachtlijsten zal één ding centraal staan: de aanpak van de wachtlijsten. De discussie over wel of geen vervuilde cijfers is wel van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de wachtlijsten, maar het werken aan een uniforme wachtlijstregistratie is voor de PvdA een middel en geen doel op zich. Het doel is de aanpak van de wachtlijsten.

De PvdA heeft eerder via een motie om een plan van aanpak voor de wachtlijsten in de thuiszorg gevraagd. De staatssecretaris voert deze motie ook uit. Echter, de PvdA heeft twijfels en vraagt zich af of hiermee ook daadwerkelijk de wachtlijsten zullen worden verkort. Of liever gezegd: weggewerkt worden. Dit te meer omdat blijkt dat het geld dat de staatssecretaris eind 1999 uit trok (42 miljoen extra), nadat de rechter had bepaald dat patiënten recht hebben op zorg, niet helemaal is uitgegeven.

Ook zijn er regio's die hard werken aan het opschonen van de wachtlijsten, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, waar door het opschonen van de wachtlijst het aantal mensen dat op zorg wacht van 2200 naar 550 terug gebracht werd.

Dit wil echter niet zeggen dat de problemen zijn opgelost. Een aantal regio's, waaronder Amsterdam, kampt een personeelstekort.

Parallel aan de wachtlijstaanpak dient dus een aanpak te komen voor het werven van nieuw personeel. De PvdA is van mening dat iedereen die over twee handen beschikt en gemotiveerd is gelijk in de zorg aan de slag kan. De PvdA pleit daarom voor het actief werven onder het allochtone arbeidspotentieel, herintreedsters en mensen in de WAO. De afspraken die zijn gemaakt over het invoeren van een verkorte opleiding op kwalificatieniveau 1 leidt pas vanaf september 2000 tot extra personeel. Daarom willen wij de verkorte opleiding die de sociale partners ontwikkeld hebben, zo spoedig mogelijk invoeren. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris om deze verkorte opleiding volgende maand al in te voeren?2. Verder vindt de PvdA het een goede zaak dat de st. de reserves van de thuiszorginstellingen eindelijk aan een maximum verbindt en geen extra wachtlijstgelden beschikbaar stelt aan instellingen met een reserve die hoger is dan 5% De vraag blijft, wat te doen als de instellingen weigeren hieraan mee te werken. De directeur van de LVT heeft onlangs bekend gemaakt dat 5% te weinig is!!. De PvdA houdt vast aan de 5% (het gaat immers om gemeenschapsgeld dat ingezet dient te worden voor de zorg en niet voor andere doeleinden!). Van de st. willen we weten welke sanctie zij in handen heeft om ook deze afspraken in de praktijk af te dwingen. In eerder publieke discussie over de wachtlijsten heb ik voor belonen en straffen gepleit in de zorg. Instellingen die niet meewerken aan het wegwerken van de wachtlijsten dienen gekort te worden op hun budget. Zij die dat wel doen verdienen een beloning hiervoor.

3. Voorzitter, de st. hanteert het uitgangspunt: geen extra geld zonder resultaatsverplichting. Dat is prima. Wat die resultaten zullen zijn, blijft echter in het midden. Ik wil de st. vragen hierover een uitspraak te doen. Durft zij de garantie te geven dat in het najaar de urgent wachtenden zijn geholpen en de overige wachttijden voor de helft zijn teruggebracht tot maximaal aanvaardbare wachttijden?
4. Voorzitter, ook voor de wachtlijsten bij instellingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor extra investeringen is een aanpak vereist. Het blijft immers zo dat mensen zorg kunnen afdwingen via de rechter, ook al gedragen de instellingen zich niet correct. Wat gaat de staatssecretaris hieraan doen? Voor de PvdA is contracteren buiten de regio een optie voor dit probleem. Contracteervrijheid voor verzekeraars binnen de AWBZ is echter de beste oplossing. Die mogelijkheid is helaas voorlopig niet aan de orde door de motie van mevrouw Van Vliet, die een pas op de plaats verordonneert met de modernisering van de AWBZ.
5. Tot slot, voorzitter, de gehandicaptenzorg. De PvdA is positief over de afspraken met de gehandicaptensector. Er komt extra geld vrij voor capaciteitsuitbreiding, maar hiermee is niets gezegd over de kwaliteit van de zorg en de zorgzwaarte. Graag een reactie van de staatssecretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie