Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies VROM-raad: Het instrument geslepen

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

VROMRAAD: Het instrument geslepen

VROM-raad in jongste advies .Het instrument geslepen.: .Nieuwe WRO en beter grondbeleid moeten ruimtelijke-ordeningsbeleid slagvaardiger maken.

Ingewikkelde procedures en de decentrale opzet van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) staan een slagvaardig ruimtelijke-ordeningsbeleid in Nederland in de weg. De procedures moeten in samenhang worden aangepast aan de eisen van de tijd en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de diverse bestuurslagen moet worden herzien. Indicatieve planvorming moet in ere worden hersteld. Voor het lokaal niveau is een stelsel van een verplicht structuurplan en facultatief een bestemmingsplan of een beheersverordening te verkiezen boven een verplicht bestemmingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Op het punt van het grondbeleid is een betere verdeling van kosten en baten van publieke voorzieningen noodzakelijk.

Dat stelt de VROM-raad in zijn advies .Het instrument geslepen. dat vandaag is gepresenteerd. Volgens de Raad moet een nieuwe WRO meer ruimte laten voor indicatieve planvorming. Visievorming is gebaat bij een scheiding tussen strategisch en juridisch bindend beleid. Op elk bestuursniveau dient onderscheid te worden gemaakt tussen instrumenten voor indicatieve planvorming enerzijds en plannen met rechtsgevolgen ander-zijds. Daarnaast moet de vernieuwde WRO een efficiëntere en effectievere doorwerking van ruimtelijk beleid mogelijk maken. Daartoe moeten Rijk en provincie de bevoegdheid krijgen rechtstreeks bindende bestemmingen te bepalen. Deze aanvullende bevoegdheid mag volgens de Raad echter alleen worden gebruikt als voor de realisering van de onderhavige activiteit ook voldoende budget beschikbaar is. De VROM-raad pleit tevens voor herstel van het structuurplan op lokaal niveau. De artikel 19-procedure wordt volgens de Raad te vaak gebruikt door gemeenten. Daardoor verdwijnt de band tussen plan en project. In de nieuwe WRO zouden gemeenten daarom verplicht moeten worden tot het opstellen van een structuurplan met een globale, indicatieve visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Naast het verplichte structuurplan dient de gemeente vervolgens per (deel-)gebied te kunnen kiezen tussen een bestemmingsplan of een beheers-verordening om te voorzien in conserverende en rechtswaarborgende functies. Met dit instrumentarium-op-maat kan een grotere flexibiliteit in de ruimtelijke planvorming op lokaal niveau worden bereikt. Ten slotte vindt de Raad het wenselijk dat wettelijke belemmeringen voor PPS worden weggenomen en dat een adequate wettelijke regeling voor PPS-projecten tot stand komt.

Grondbeleid
De VROM-raad vraagt in zijn advies ook om meer bestuurlijke aandacht voor het grond-beleid. Hij richt zich daarbij op het probleem dat het met het huidige instrumentarium het steeds minder mogelijk is om tot voldoende verhaal van kosten van publieke voorzieningen te komen. Daardoor komt de financieel-economische uitvoerbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van bouwlocaties in het gedrang. De Raad is van mening dat ruimer verhaal van kosten juridisch mogelijk moet worden. Of dit in de praktijk ook plaatsvindt, zal onder meer van de marktomstandigheden afhangen.
Hij pleit voor opname van een redelijkheidscriterium en een limitatieve opsomming van alle kostenposten waarover in het kader van de grondexploitatie tevoren toetsbare afspraken dienen te worden gemaakt. Om te voorkomen dat grondeigenaren kunnen profiteren van de aanleg van publieke voorzieningen, zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen, pleit de Raad voor een vergunningstelsel voor de grondexploitatie en een zorgvuldige procedure van de totstandkoming van de grondexploitatieovereenkomst.

Daarnaast verdient het volgens de VROM-raad aanbeveling om in de nieuwe WRO een spiegelbeeldbepaling van artikel 49 over de vergoeding van planschade ('planbaat-ver-goeding') op te nemen. Daarmee kunnen kosten van een door de overheid gerealiseerde publieke voorziening waarvan grondeigenaren onevenredig profiteren, worden verhaald. Met dit geheel aan voorstellen verwacht de Raad dat gebiedsgericht een redelijker verdeling van kosten tussen lokale overheden en marktpartijen mogelijk wordt.

De VROM-raad voldoet met het advies .Het instrument geslepen. aan het verzoek van Minister Pronk van VROM en reageert op de discussienota Op weg naar een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Minister had in zijn adviesaanvraag tevens verzocht voorstellen te doen voor het grondbeleid.


-0-0-0-0-0-

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie