Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ inzake merkenrechten

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake merkenrechten

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 16:28


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

's-Gravenhage, 4 april 2000

Onderwerp:

voortgang besprekingen uitputting merkenrechten

Hierbij zend ik u mijn reactie op uw verzoek, dat mij werd gedaan bij brief van


16 maart 2000, waarin gevraagd wordt naar mijn mening omtrent de haalbaarheid van het Nederlandse standpunt met betrekking tot een systeem van wereldwijde uitputting van het merkenrecht.
Hoewel Nederland thans zeven Lidstaten aan haar zijde weet die krachtig het Nederlands standpunt steunen, is er reden te twijfelen aan de haalbaarheid van het streven naar wereldwijde uitputting.

Toelichting

De uitkomsten van de eerste Raadswerkgroepsvergadering die aan dit onderwerp is gewijd d.d. 11 februari jl., geven mijns inziens een belangrijke indicatie van de haalbaarheid van het Nederlandse standpunt.

Los van de vier thema's die de Commissie in het werkdocument SEC (1999) 2033 aansnijdt, is gesproken over de vraag of men überhaupt bereid is de overstap op wereldwijde uitputting te maken.

Hieruit bleek dat van zes landen (Zweden, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Denemarken en Finland) steun te verwachten is voor het Nederlandse uitgangspunt van wereldwijde uitputting. Frankrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk toonden zich daarentegen voorstander van communautaire uitputting (handhaving huidige situatie), terwijl de overige landen nog geen standpunt hadden en zich neutraal opstelden.

Ten aanzien van de thema's/modaliteiten uit het werkdocument kan ik u het volgende melden:


- Alle Lidstaten, dus ook Nederland, hebben verklaard te hechten aan een systeem van één en hetzelfde uitputtingsregime voor het Gemeenschapsmerk en de nationale Merken.


- Een overgrote meerderheid wil de huidige discussie beperken tot het Merkenrecht en niet -nu al- spreken over eventuele wijziging van het uitputtingsregime op andere terreinen van Intellectuele Eigendom. Ook Nederland huldigt het standpunt dat er eerst aanvullend onderzoek op de overige terreinen van Intellectuele Eigendom moet worden gedaan, alvorens de discussie uit te breiden.


- Voorstanders van wereldwijde uitputting, waaronder Nederland, en de «neutrale» landen zijn bereid te bezien of, bij een overstap op wereldwijde uitputting, uitzonderingen voor bepaalde producten moeten worden gemaakt op grond van objectieve criteria, zoals het feit dat door overheidsingrijpen de prijzen aan een maximum zijn gebonden. De tegenstanders van wereldwijde uitputting gaven te kennen vast te willen houden aan Communautaire uitputting voor alle producten en economische sectoren.

- Er is nog niet gesproken over de vraag of wereldwijde uitputting eenzijdig, bilateraal of multilateraal door de E.U. zou moeten worden ingevoerd. Deze vraag zal op de volgende Raadswerkgroepsvergadering aan de orde komen. De voorlopige datum van deze vergadering is 14 april 2000. Nederland zet in op eenzijdige wereldwijde uitputting.
Vervolg van de Europese discussie en haalbaarheid Nederlands standpunt

Stockholm-groep

Hoopvol is het feit dat inmiddels de Lidstaten die voorstander zijn van wereldwijde uitputting, tijdens een informele bijeenkomst hebben besloten in de Raadswerkgroep zoveel mogelijk samen te werken en te komen met een gezamenlijk position paper om aldus hun eensgezindheid te onderstrepen. Gezegd mag worden dat de voorstanders van wereldwijde uitputting dit dossier serieus nemen en een vastbesloten indruk maken. Verheugend is eveneens dat van deze Stockholm-groep (naar de plaats van samenkomst) nu ook België deel uit maakt. Daarmee komt het aantal voorstanders van wereldwijde uitputting op acht. (Ier, VK, DK, Zwe, Fin, Lux, Bel, NL) Het is op dit moment niet te voorspellen of de «neutrale» landen Griekenland, Portugal en Duitsland in de toekomst het Nederlandse standpunt zullen kunnen steunen.

Concessies

Aan de andere kant hebben de tegenstanders van wereldwijde uitputting (Italië, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk), gelet op het feit dat alle EU-landen een identiek systeem van uitputting willen voor het Gemeenschapsmerk en de nationale merken, een zeer sterke positie, omdat het Gemeenschapsmerk is gebaseerd op een Verordening die slechts met unanimiteit kan worden aangepast.

In verband daarmee ligt het in de rede te verwachten dat op enig moment in de onderhandelingen door Nederland en de gelijkgezinde landen concessies zullen moeten worden gedaan. Die zouden bijvoorbeeld kunnen worden gevonden in een regime waarbij slechts op basis van reciprociteit tussen de EG en andere handelsblokken een systeem van wereldwijde uitputting wordt geïntroduceerd.

Het valt zelfs niet uit te sluiten dat de tegenstanders van wereldwijde uitputting niet gevoelig blijken voor concessies en dat in feite de overstap op wereldwijde uitputting voor deze landen hoe dan ook onbespreekbaar blijkt.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat het de moeite waard is dat Nederland zich blijft inspannen voor een systeem van wereldwijde uitputting en tezamen met gelijkgezinde landen blijft zoeken naar wegen om dat te realiseren. Daarbij ben ik mij echter wel bewust dat het niet realistisch is om bij voorbaat al te optimistisch te zijn over het te behalen succes.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie