Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake studiefianciering- reactie op amendementen

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake studiefianciering- reactie op amende menten

Gemaakt: 6-4-2000 tijd: 10:58


4


26873 Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)
nr. 59 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 4 april 2000

Na het debat met de Kamer in de week van 20 maart over de WSF2000 is door verschillende leden van de Kamer nog een aantal amendementen ingediend. Hierdoor ben ik niet in de gelegenheid geweest mijn oordeel over deze amendementen weer te geven. In deze brief wil ik dat alsnog doen.

Amendement nr. 51 van het lid Stellingwerf wil het maximale leenrecht voor studenten boven de 30 jaar verhogen door dit leenrecht uit te breiden met een bedrag van f123,35 per maand als leenrecht voor een reisvoorziening. Dit zou betekenen dat studenten boven de 30 jaar een leenvoorziening van maximaal f1.623,35 per maand ter beschikking krijgen.

Over de leeftijdsgrens van 30 jaar en de motivering mijnerzijds voor die harde grens is uitgebreid met de Tweede Kamer gedebatteerd. Ik blijf van mening dat studiefinanciering een jeugdstelsel is en de leeftijdsgrens van 30 jaar daarom hard dient te zijn. Daarboven is sprake van een individuele verantwoordelijkheid.

De motie Rabbae heeft de leeftijdsgrens echter beperkt opgerekt. Om nu ook nog studenten boven de 30 jaar recht op een reisvoorziening te geven, zij het in de vorm van een lening, betekent mijns inziens een verdere oprekking van die leeftijdsgrens.

Daarnaast wordt met dit amendement afbreuk gedaan aan het principe van de deregulering van de leenvoorziening. Boven de 30 wordt weer een nieuw normbedrag geïntroduceerd. Ik ontraad daarom dit amendement.

Amendement nr. 52 van de heer Rabbae impliceert dat de IB-Groep ingeval van weigerachtigheid van ouders van studerenden die nog geen
21 jaar zijn het bedrag van de veronderstelde ouderlijke bijdrage invordert.

In het debat met de Tweede Kamer is hierover uitgebreid van gedachten gewisseld. Nogmaals wil ik benadrukken dat ik dit amendement, ook in gewijzigde vorm, ten principale onjuist acht.

Met een dergelijk amendement wordt immers voor een bepaalde groep ouders een vast bedrag gedefinieerd dat zij aan het levensonderhoud van de kinderen dienen bij te dragen. In het debat met de Kamer heb ik al aangedragen dat dit een principiële inbreuk in het familierecht betekent. In die situaties wordt een dergelijke bijdrage altijd voorafgegaan door een rechtelijke uitspraak waarbij een zorgvuldige afweging van de persoonlijke omstandigheden plaatsvindt. Dit amendement leidt ertoe dat vanwege het enkele feit dat de IB-Groep van oordeel is dat er sprake is van weigerachtigheid van de ouders, er een juridisch afdwingbare ouderlijke bijdrage ontstaat.

Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen dat alleen sprake is van «weigerachtigheid» als er een langdurig ernstig verstoorde verhouding tussen ouders en studerende is, of als de ouder onvindbaar is. Dan is het mogelijk om onafhankelijk van het ouderlijk inkomen een aanvullende beurs te krijgen.

Ik heb grote bezwaren tegen dit amendement en aanvaarding ervan leidt er dan ook toe dat ik mij zal beraden op doorzending van het gehele wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Amendement nr. 53 van het lid Rabbae vraagt om te bewerkstelligen dat de ongelijkheid tussen studenten van wie de werkgever loonbelasting inhoudt en de studenten die zelf zorg moeten dragen voor de afdracht van hun loonbelasting opgeheven wordt.

Het betreft hier de voor- en nadelen van de wijze, waarop door de IB-Groep het netto inkomen wordt berekend. Dit is echter inherent aan de wijze waarop in de Belastingwetgeving het inkomen wordt vastgesteld

Er is bij de totstandkoming van de WSF bewust voor gekozen om in deze de belastingwetgeving te volgen. Correctie achteraf door de IB-Groep is vrijwel onuitvoerbaar. Dan zou de IB-Groep alle inkomens over verschillende jaren zelf moeten controleren en corrigeren. Dat leidt voor die groep studenten ook tot veel onzekerheid over hun inkomen.

Ik ontraad op grond van het bovenstaande dit amendement dan ook sterk.

Amendement nr. 55 van de leden Eurlings en Hamer strekt ertoe de duale opleiding hbo-v voor de studiefinanciering gelijk te stellen met andere duale

opleidingen en de kosten van 12 miljoen structureel te dekken uit de middelen die beschikbaar komen door de gewijzigde indexering van de basisbeurs voor thuiswonenden.

Ik blijf bij mijn oordeel om dit amendement sterk te ontraden. Op dezelfde inhoudelijke gronden als ik in het debat met de Tweede Kamer heb aangeven. Op deze manier wordt het handelen van de zorgwerkgevers afgewenteld op de begroting van de studiefinanciering. Ik ben daarom voornemens om, zoals ook in het debat toegezegd, het initiatief te nemen voor een gesprek samen met mijn collega van VWS over deze problematiek met de werkgevers en de werknemers in de zorg, de HBO-raad en de studenten.

In het amendement nr. 56 van de leden Eurlings c.s. wordt gevraagd om voor de student die zich na 1 januari heeft ingeschreven en zijn norm niet heeft gehaald, niet de volledige eerste 12 maanden prestatiebeurs in lening om te zetten, maar slechts die maanden tot het eind van het studiejaar.

Allereerst ben ik van mening dat een student toch wel in staat zou moeten zijn om in dat eerste jaar 14 studiepunten te halen.

Ik wil de Tweede Kamer erop wijzen dat voor deze studenten een herkansingsmogelijkheid ten aanzien van de eerste 12 maanden basisbeurs geldt. De student moet immers binnen 10 jaar zijn diploma halen om ook de uit het eerst jaar toegekende prestatiebeurs (die is omgezet in een lening weer) omgezet te krijgen in een gift.

De student die het eerste jaar die 14 studiepunten niet haalt en ook zijn diploma niet binnen een termijn van 10 jaar heeft hier geen echt voordeel bij, want hij moet toch al die nog niet omgezette maanden terug betalen. Hij heeft slechts in eerste instantie een kleinere (fictieve) schuld.

Echter, de student die binnen 10 jaar afstudeert krijgt alsnog de als lening omgezette maanden omgezet in gift.

Daarnaast heeft de IB-Groep aangegeven aarzelingen te hebben bij uitvoerbaarheid van dit amendement op de korte termijn. Op grond van bovenstaande overwegingen ontraad ik daarom dit amendement.

Tenslotte wil ik nog ingaan op het gewijzigde amendement Hamer c.s. (nr. 57). Dit amendement strekt ertoe om de wijze waarop voor de specifieke groep studenten die naast een prestatiebeurs een aanvullende beurs heeft genoten, en niet aan de prestatie-eisen heeft voldaan, op het moment van aflossing de aanvullende beurs als lening (geheel of gedeeltelijk) kwijt te schelden, nader te regelen in een algemene maatregel van bestuur.

De formulering van dit amendement leidt er niet meer toe dat de uitgaven van de aanvullende beurs direct als gift moeten worden beschouwd omdat sprake blijft van het voorwaardelijke karakter van de aanvullende beurs. Daarmee brengt dit amendement geen stijging van de relevante uitgaven over de periode 2001-2005 van f950 miljoen met zich mee. Desalniettemin blijf ik bij mijn oordeel om dit amendement sterk te ontraden. Op dezelfde inhoudelijke en financiële gronden die ik in het debat met de Tweede Kamer en mijn brieven van 23 en 28 maart 2000 (kamerstukken II, 1999-2000, 26 873, nrs. 49 en 54) heb aangeven. Mocht de Kamer dit amendement echter toch aanvaarden, dan ga ik ervan uit dat de Kamer de ruimte biedt om in ieder geval de problematiek van een eventuele armoedeval hierin op te lossen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...