Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS met rapport Novadic over afkicken onder narcose

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs afschrift brief novadic inzake afkic ken onder narcose

Gemaakt: 10-4-2000 tijd: 10:23


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 5 april 2000

Onderwerp:

Afkicken onder narcose

Ingevolge mijn toezegging tijdens het AO Drugbeleid van 9 december
1999 doe ik u hierbij een eerste tussenrapportage toekomen van het experiment "Afkicken onder narcose".

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Novadic,

netwerk voor verslavingszorg

Novadic

Schijndelseweg 46


5491 TB St. Oedenrode


3 april 2000

Ministerie van VWS

Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

t.a.v. dhr. D.C. Kaasjager, arts

Parnassusplein 5


2511 VX `s-Gravenhage

Geachte heer Kaasjager,

Hierbij doe ik u de tussentijdse voortgangsrapportage over het Project EDOCRA toekomen. EDOCRA staat voor Effectiviteit van Detoxificatie van Opiaten gevolgd door ambulante behandeling volgens CRA (Community Reïnforcement Approach) principes.

Inleiding:

Er is in 1997 een tweetal pilotstudies uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van detoxificatie bij opiaatverslaafden onder algehele narcose bij Novadic en de Jellinek. Tevens is bij een collega instelling Kentron een pilotstudie uitgevoerd naar een nieuwe detoxificatie methode naar ontgifting met Naltrexon in een strak begeleide ambulante setting. Deze proeven leidden vervolgens tot de huidige grootschalige multicenter studie naar nieuwe methodes voor ontgifting van opiaatverslaafden. Dit wordt gecombineerd met een geprotocolleerde nabehandeling.

De vier deelnemende instellingen in de verslavingszorg, Novadic (initiatiefnemer) Oost Brabant, Kentron, West Brabant, Parnassia, Zuid Holland Noord en Jellinek Amsterdam gingen in januari 1999 een overeenkomst aan om de multicenter studie te gaan uitvoeren. Diverse partners uit de wetenschappelijke wereld zijn vervolgens bij diverse onderdelen van het onderzoek betrokken (zie ook hieronder).

De organisatie Zorg Onderzoek Nederland heeft het onderzoeksproject eind 1998 beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in het ter beschikking stellen van de benodigde financiële middelen om tot uitvoering over te gaan.

Samenvatting van het onderzoek:

Het onderzoek is een gerandomiseerde multicenterstudie naar de effectiviteit van twee vormen van detoxificatie. Driehonderd en twintig cliënten worden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep krijgt zeer snelle detoxificatie door toediening van Naltrexon onder volledige anesthesie; de tweede groep krijgt eveneens Naltrexon, waardoor een snelle ontwenning optreedt. De bijverschijnselen worden met medicatie verzacht. Vervolgens krijgen beide groepen een ambulante nabehandeling van 10 maanden. Daarbij wordt continu Naltrexon gegeven als ondersteuning tegen terugval in opiaatgebruik. De vier verslavingszorginstellingen gaan ieder samenwerking aan met een algemeen ziekenhuis voor het uitvoeren van de anesthesie.

Doel van de studie is om kennis te vergaren ten eerste over de effectiviteit van twee nauw aan elkaar gekoppelde interventies (detoxificatie en terugvalpreventie)) bij een chronisch problematische doelgroep, over de fysiologie van de onthouding van opiaten en craving naar opiaten. In de tweede plaats wordt de effectiviteit gekoppeld aan de economische aspecten van de verschillende interventies. In de derde plaats zijn ten behoeve van het onderzoek de twee behandelingsvormen gestandaardiseerd, op onderdelen geprotocolleerd en daarmee overdraagbaar gemaakt voor de verslavingszorg in Nederland. N de vierde plaats zijn tijdens het onderzoek de twee behandelingsvormen in vier Nederlandse zorginstellingen geïntroduceerd en op ruime schaal toegepast. In de vijfde plaats is er voor het onderzoek een samenwerking voor vier jaar gerealiseerd tussen vier zorginstellingen, en tussen deze zorginstellingen en universitaire centra. De samenwerking betreft zowel de organisatorische als de inhoudelijke aspecten van het onderzoek. Een projectgroep draagt zorg voor de continuïteit en de kwaliteit onder meer door evaluatie van de jaarlijkse werkplannen en het initiëren van activiteiten gericht op de overdracht van kennis en kunde binnen en buiten de instellingen. Hoofdonderzoeker is dr. C.A.J. De Jong, eerste geneeskundige van Novadic

Deelnemende Universitaire Centra:

Vrije Universiteit vakgroep psychologie: promotieonderzoek naar CRA methode

Leids Universitair Medisch Centrum: promotie onderzoek anesthesiologische methode

Katholieke universiteit Nijmegen, vakgroepen psychologie en Medical Technology Assessment: kosteneffectiviteitstudie en algemene gegevensverwerking en onderzoeksrapportages.

Over het onderzoek wordt een rapportage verzorgd na afsluiten van de detoxificatiefase van alle cliënten. Een eindrapportage is te verwachten na afsluiten van alle nabehandelingen.

Tijdplanning

In de oorspronkelijke planning is uitgegaan van start van de behandelingen in 1999 bij alle instellingen. Vervolgens is een doorlooptijd van een jaar aangehouden. Dit betekent dat elke instelling alle behandelingen start in het tijdsverloop van een jaar. Op grond hiervan zou een rapportage over de detoxificatiefase kunnen worden verwacht na het eerste kwartaal van 2001. Eindrapportage volgens deze planning begin 2003.

Voortgang:

Van de deelnemende instellingen is Novadic november 1999 met de uitvoering van behandelingen gestart. Kentron en Parnassia zijn beide in maart 2000 met de behandelingen gestart. Uitstel bij Kentron was het gevolg van verhuizing naar nieuwbouw van deze instelling. Bij Parnassia was de vertraging het gevolg van reorganisatie na fusie.

Bij de drie genoemde instellingen loopt het proces bevredigend en volgens plan. Er zijn totnogtoe geen complicaties gesignaleerd. Indicaties over uitkomsten kunnen in dit stadium vanzelfsprekend nog niet worden gegeven. Die zijn niet eerder te verwachten dan met de komst van de tussenrapportage

Bij de vierde instelling, de Jellinek, moesten we in het vierde kwartaal 1999 tot de conclusie komen dat de klinische detoxificatie in deze instelling niet haalbaar was. Hierop is de begeleidingscommissie naar alternatieven gaan zoeken. Uitgangspunt daarbij was dat het onderzoeksplan volledig moest worden uitgevoerd. De vertraging moest zo gering mogelijk blijven. Tenslotte mocht niet op de kwaliteit van de geleverde zorg worden ingeleverd. Het plan is nu dat de Amsterdamse cliënten aan het onderzoek kunnen blijven meedoen. De screening en de nabehandeling worden uitgevoerd door de Jellinek, volgens plan. De detoxificatie van de Amsterdamse cliënten zal worden uitgevoerd door Novadic. Het algemeen ziekenhuis Bernhoven (Veghel), waarmee Novadic samenwerkt, is bereid gebleken hieraan mee te werken. Novadic beoordeelt momenteel nog of het mogelijk is dit zo in te plannen dat er slechts weinig vertraging zal optreden.

In de uitvoering is inmiddels gebleken dat er een flinke toestroom van cliënten is, die aan de behandeling en het onderzoek willen deelnemen.

Kritische factor bij de voortgang blijkt ook te zijn de beschikbaarheid van anesthesie-medewerkers. De algemeen ziekenhuizen moeten hun normale afgesproken operatiecapaciteit handhaven. Deze nieuwe verrichting voor de verslavingszorg wordt boven op de afgesproken capaciteit gedaan. Bij beperkte personele beschikbaarheid is men genoodzaakt de planning aan te passen. Het project is derhalve extra gevoelig voor de huidige arbeidsmarktproblemen.

Op grond van bovenstaande is het realistisch om te verwachten dat de rapportage over de eerste fase van het onderzoek aan het eind van het derde kwartaal van 2001 gereed zal zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat Novadic erin slaagt om geen verdere vertraging voor de Amsterdamse cliënten te laten optreden.

Met vriendelijke groet,

Drs. R. Hermanides

Lid Raad van Bestuur Novadic

Voorzitter stuurgroep EDOCRA

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie