Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK over schietvaardigheid van politieambtenaren

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK schietvaardigheid van politieambtenaren
Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 11:34


26901 Dienstpistolen politie
nr. 6 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 april 2000

Naar aanleiding van de rapportage van de Algemene Rekenkamer betreffende het dienstpistool zijn mij Kamervragen gesteld met betrekking tot de schietvaardigheid van politieambtenaren. In antwoord op deze vragen (Kamerstukken II 1999-2000, 26 901, nr 5) heb ik uw Kamer toegezegd het tweede advies te verstrekken omtrent de invoering van toetsen voor politieambtenaren met betrekking tot beroepsvaardigheden in het kader van geweldbeheersing. Bijgaand treft u het tweede advies alsmede de brief waarmee dit advies aan mij is aangeboden aan.*) Dit advies is opgesteld door een werkgroep waarin het politieveld en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertegenwoordigd zijn. Ik wil u hierover, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, het volgende berichten.

Eerste advies
Bovengenoemde werkgroep heeft in augustus 1999 haar eerste advies inzake de implementatie van toetsen met betrekking tot geweldbeheersing uitgebracht. In augustus hebben de politieberaden dit advies ontvangen. In november 1999 is dit advies aan de Tweede Kamer en de vakorganisaties aangeboden en besproken in het notaoverleg op 29 november (Kamerstukken II 1999-2000, 26 345, nr 27 en 26 800 VII, nr 22).
In het eerste advies zijn de volgende voorstellen gedaan: · implementatie van de vernieuwde toets schietvaardigheid per 1 januari 2000 in de korpsen en de primaire opleidingen van het LSOP, · implementatie van de nieuwe toetsen Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden en Geweldbeheersing per 1 januari 2002, · het doen van een pilot met deze twee nieuwe toetsen in het najaar van 1999 om de haalbaarheid van deze implementatiedatum vast te stellen en maatregelen voor de overgangsfase vast te stellen, · het ontwikkelen van specifieke toetsen voor specialisten,

· het vervangen van de Regeling Training en Toetsing Vuurwapengebruik Politie (RTTVP) per 1 januari 2000 door de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie (RTGP), waar de termijnen voor het afnemen van de drie toetsen in zijn opgenomen en de bepalingen omtrent het gerechtigd zijn tot het dragen van de bewapening in de dienst zijn aangescherpt en verhelderd.

De voorstellen zijn inmiddels voor een deel gerealiseerd, waarbij zij opgemerkt dat de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie en de vernieuwde toets Schietvaardigheid in de regiokorpsen nog niet zijn ingevoerd. Het formeel overleg met de vakorganisaties over deze onderwerpen is nog niet afgerond waardoor de vereiste instemming nog niet is verkregen. De implementatie van de vernieuwde toets Schietvaardigheid in de primaire opleidingen per 1 januari 2000, is wel gerealiseerd. Voor de specialisten zijn specifieke toetsen op het gebied van schietvaardigheid met het semi-automatisch vuurwapen ontwikkeld. Over de inhoud van deze toetsen verwacht ik binnenkort een advies te krijgen van deskundigen uit het politieveld.

Pilots met nieuwe toetsen
Naar aanleiding van het eerste advies heb ik de aanbeveling opgevolgd om een pilot te houden met de nieuwe toetsen Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden en Geweldbeheersing in een vijftal regiokorpsen. De resultaten van de pilots zijn opgenomen in en vormen de basis voor het tweede advies dat ik u bij deze brief aanbied.
Ik hecht er aan nader in te gaan op de resultaten van de pilots. Uit de pilots blijkt bij de meerderheid van de politieambtenaren die hebben deelgenomen aan de pilot de kennis van de Ambtsinstructie en de aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden onder de daarvoor gestelde norm liggen. De werkgroep geeft aan dat deze resultaten mede worden veroorzaakt door de toepassing van het instrument zelf. Het gaat dan om de wijze waarop het niveau van de kandidaten is gemeten (de toetsen) en de ervaring van degene die dit instrument heeft toegepast (de docenten uit de regiokorpsen).

Er is sprake van een beperkte ervaring van docenten in de regiokorpsen om de toets, met name Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden, af te nemen. Voorts bleken, door het ontbreken van een specifieke normering van deze toets, docenten in de korpsen de vaardigheden van de kandidaten strenger te beoordelen dan de norm die gehanteerd wordt bij het examineren van kandidaten in het politieonderwijs aan het LSOP. Daarnaast blijkt uit de pilot dat ook de vorm waarin de toetsen zijn geschreven en het gehanteerde protocol niet altijd tot een goede meting leiden. Het werkelijke niveau van kennis en vaardigheden zal derhalve hoger liggen dan in de pilots is vastgesteld.

Naast het feit dat in het instrument en de hantering ervan nog een aantal zaken kan worden verbeterd geeft de werkgroep in haar advies aan dat regiokorpsen niet voldoende gericht hebben getraind op deze specifieke kennis en vaardigheden.

Een eventuele lacune in kennis en vaardigheden zal niet direct leiden tot het onverantwoord omgaan met de bevoegdheden of de geweldsmiddelen waarmee men is uitgerust. In het onderzoek van de Vrije Universiteit naar politieel geweldsgebruik in 1996 en 1997 komt dit nadrukkelijk aan de orde. Uit dit onderzoek bleek dat de reguliere politieambtenaar handelt op correcte wijze, proportioneel en subsidiair. Het onderzoek is u toegezonden op 19 februari 1999 en is behandeld tijdens het notaoverleg van 12 april 1999 (Kamerstukken II 1998-1999, 26 345, nr 10). Niettemin ben ik van mening dat de aangetroffen lacune zo spoedig mogelijk moet worden opgevuld. De regiokorpsen dienen blijvend aandacht aan de training van deze beroepsvaardigheden te besteden. Om dit te onderstrepen wordt in de jaarlijkse rapportage van de regiokorpsen aan mij specifiek aandacht gegeven aan de naleving van de regelgeving en de stand van zaken op het gebied van de schietvaardigheid. Na invoering van de nieuwe toetsen en de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie zal ook over de stand van zaken op het gebied van de aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden en de geweldbeheersing worden gerapporteerd. Ik heb dit ook verwoord in mijn reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot het dienstpistool (Kamerstukken II 1999-2000, 26 901, nr 1-2).

Mede in het licht van het Europees Kampioenschap voetbal dit jaar, EK 2000, hecht ik er aan u in het bijzonder te informeren over de getraindheid van de politieambtenaren die bij dit evenement worden ingezet. De politieambtenaren die ingezet worden voor het grootschalig optreden zijn allen lid van de Mobiele Eenheid. Zij ondergaan vanaf het moment dat zij toetreden tot deze eenheid een permanent trainingsprogramma waarin een hoog niveau van kennis en vaardigheden omtrent het beheersen van geweld wordt onderhouden. Dit programma is zowel aan het LSOP als in de korpsen, in lijn met hun specifieke taak, zwaarder en intensiever dan dat van de reguliere politieambtenaar. Vanaf 1999 nemen deze functionarissen deel aan extra trainingen om voorbereid te zijn op de specifieke situaties waarin zij tijdens het EK 2000 geplaatst kunnen worden. Reguliere politieambtenaren, zonder functie als lid van de Mobiele Eenheid, zullen niet worden ingezet voor grootschalig optreden. Zij vervullen reguliere politietaken en zijn voldoende professioneel om deze taak correct te vervullen.

Tweede advies
De werkgroep heeft op grond van de bovenbeschreven bevindingen uit de pilots in haar tweede advies aangegeven in hoeverre de voorgestelde implementatie van de nieuwe toetsen per 1 januari 2002 haalbaar is en welke overgangsmaatregelen getroffen moeten worden. De voornaamste aanbevelingen uit het tweede advies zijn: · handhaven van de implementatie van de toetsen Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden en Geweldbeheersing per 1 januari 2002 zoals voorgesteld in het eerste advies; · vooralsnog zijn geen andere toetsen of andere normeringen nodig voor specifieke groepen (vrouwen, werknemers ouder dan 45 jaar). In 2001 wordt een landelijke inventarisatie gehouden inzake de stand van zaken en eventuele aanvullende maatregelen voor specifieke groepen (vrouwen, werknemers ouder dan 45 jaar); · verbetering van de omschrijving en/of items van beide toetsen is noodzakelijk; · de normering van de toets Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden moet verhelderd worden; · docenten moeten worden getraind in het afnemen van de toets Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden.
Voortgang
Ik onderschrijf de door de werkgroep gedane aanbevelingen uit het tweede advies. Dit betekent dat ik voornemens ben de nieuwe toetsen Geweldbeheersing en Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden per 1 januari 2002 te implementeren. Voor het eind van het jaar 2002 zullen dan alle (vuur)wapendragende politieambtenaren worden ingezet voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden voor het gebruik van hun bewapening en bevoegdheden zoals verwoord in de Ambtsinstructie. Door deze toetsen en regelgeving zal het proportioneel en subsidiair handelen van politieambtenaren in de praktijk blijvend geborgd zijn. Zodra het overleg met de drie politieberaden en de vakorganisaties tot een besluit heeft geleid zal de Tweede Kamer in kennis worden gesteld van de definitieve implementatie van de toetsen en de regeling.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...