Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK over schietvaardigheid van politieambtenaren

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK schietvaardigheid van politieambtenaren
Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 11:34


26901 Dienstpistolen politie
nr. 6 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 april 2000

Naar aanleiding van de rapportage van de Algemene Rekenkamer betreffende het dienstpistool zijn mij Kamervragen gesteld met betrekking tot de schietvaardigheid van politieambtenaren. In antwoord op deze vragen (Kamerstukken II 1999-2000, 26 901, nr 5) heb ik uw Kamer toegezegd het tweede advies te verstrekken omtrent de invoering van toetsen voor politieambtenaren met betrekking tot beroepsvaardigheden in het kader van geweldbeheersing. Bijgaand treft u het tweede advies alsmede de brief waarmee dit advies aan mij is aangeboden aan.*) Dit advies is opgesteld door een werkgroep waarin het politieveld en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertegenwoordigd zijn. Ik wil u hierover, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, het volgende berichten.

Eerste advies
Bovengenoemde werkgroep heeft in augustus 1999 haar eerste advies inzake de implementatie van toetsen met betrekking tot geweldbeheersing uitgebracht. In augustus hebben de politieberaden dit advies ontvangen. In november 1999 is dit advies aan de Tweede Kamer en de vakorganisaties aangeboden en besproken in het notaoverleg op 29 november (Kamerstukken II 1999-2000, 26 345, nr 27 en 26 800 VII, nr 22).
In het eerste advies zijn de volgende voorstellen gedaan: · implementatie van de vernieuwde toets schietvaardigheid per 1 januari 2000 in de korpsen en de primaire opleidingen van het LSOP, · implementatie van de nieuwe toetsen Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden en Geweldbeheersing per 1 januari 2002, · het doen van een pilot met deze twee nieuwe toetsen in het najaar van 1999 om de haalbaarheid van deze implementatiedatum vast te stellen en maatregelen voor de overgangsfase vast te stellen, · het ontwikkelen van specifieke toetsen voor specialisten,

· het vervangen van de Regeling Training en Toetsing Vuurwapengebruik Politie (RTTVP) per 1 januari 2000 door de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie (RTGP), waar de termijnen voor het afnemen van de drie toetsen in zijn opgenomen en de bepalingen omtrent het gerechtigd zijn tot het dragen van de bewapening in de dienst zijn aangescherpt en verhelderd.

De voorstellen zijn inmiddels voor een deel gerealiseerd, waarbij zij opgemerkt dat de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie en de vernieuwde toets Schietvaardigheid in de regiokorpsen nog niet zijn ingevoerd. Het formeel overleg met de vakorganisaties over deze onderwerpen is nog niet afgerond waardoor de vereiste instemming nog niet is verkregen. De implementatie van de vernieuwde toets Schietvaardigheid in de primaire opleidingen per 1 januari 2000, is wel gerealiseerd. Voor de specialisten zijn specifieke toetsen op het gebied van schietvaardigheid met het semi-automatisch vuurwapen ontwikkeld. Over de inhoud van deze toetsen verwacht ik binnenkort een advies te krijgen van deskundigen uit het politieveld.

Pilots met nieuwe toetsen
Naar aanleiding van het eerste advies heb ik de aanbeveling opgevolgd om een pilot te houden met de nieuwe toetsen Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden en Geweldbeheersing in een vijftal regiokorpsen. De resultaten van de pilots zijn opgenomen in en vormen de basis voor het tweede advies dat ik u bij deze brief aanbied.
Ik hecht er aan nader in te gaan op de resultaten van de pilots. Uit de pilots blijkt bij de meerderheid van de politieambtenaren die hebben deelgenomen aan de pilot de kennis van de Ambtsinstructie en de aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden onder de daarvoor gestelde norm liggen. De werkgroep geeft aan dat deze resultaten mede worden veroorzaakt door de toepassing van het instrument zelf. Het gaat dan om de wijze waarop het niveau van de kandidaten is gemeten (de toetsen) en de ervaring van degene die dit instrument heeft toegepast (de docenten uit de regiokorpsen).

Er is sprake van een beperkte ervaring van docenten in de regiokorpsen om de toets, met name Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden, af te nemen. Voorts bleken, door het ontbreken van een specifieke normering van deze toets, docenten in de korpsen de vaardigheden van de kandidaten strenger te beoordelen dan de norm die gehanteerd wordt bij het examineren van kandidaten in het politieonderwijs aan het LSOP. Daarnaast blijkt uit de pilot dat ook de vorm waarin de toetsen zijn geschreven en het gehanteerde protocol niet altijd tot een goede meting leiden. Het werkelijke niveau van kennis en vaardigheden zal derhalve hoger liggen dan in de pilots is vastgesteld.

Naast het feit dat in het instrument en de hantering ervan nog een aantal zaken kan worden verbeterd geeft de werkgroep in haar advies aan dat regiokorpsen niet voldoende gericht hebben getraind op deze specifieke kennis en vaardigheden.

Een eventuele lacune in kennis en vaardigheden zal niet direct leiden tot het onverantwoord omgaan met de bevoegdheden of de geweldsmiddelen waarmee men is uitgerust. In het onderzoek van de Vrije Universiteit naar politieel geweldsgebruik in 1996 en 1997 komt dit nadrukkelijk aan de orde. Uit dit onderzoek bleek dat de reguliere politieambtenaar handelt op correcte wijze, proportioneel en subsidiair. Het onderzoek is u toegezonden op 19 februari 1999 en is behandeld tijdens het notaoverleg van 12 april 1999 (Kamerstukken II 1998-1999, 26 345, nr 10). Niettemin ben ik van mening dat de aangetroffen lacune zo spoedig mogelijk moet worden opgevuld. De regiokorpsen dienen blijvend aandacht aan de training van deze beroepsvaardigheden te besteden. Om dit te onderstrepen wordt in de jaarlijkse rapportage van de regiokorpsen aan mij specifiek aandacht gegeven aan de naleving van de regelgeving en de stand van zaken op het gebied van de schietvaardigheid. Na invoering van de nieuwe toetsen en de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie zal ook over de stand van zaken op het gebied van de aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden en de geweldbeheersing worden gerapporteerd. Ik heb dit ook verwoord in mijn reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot het dienstpistool (Kamerstukken II 1999-2000, 26 901, nr 1-2).

Mede in het licht van het Europees Kampioenschap voetbal dit jaar, EK 2000, hecht ik er aan u in het bijzonder te informeren over de getraindheid van de politieambtenaren die bij dit evenement worden ingezet. De politieambtenaren die ingezet worden voor het grootschalig optreden zijn allen lid van de Mobiele Eenheid. Zij ondergaan vanaf het moment dat zij toetreden tot deze eenheid een permanent trainingsprogramma waarin een hoog niveau van kennis en vaardigheden omtrent het beheersen van geweld wordt onderhouden. Dit programma is zowel aan het LSOP als in de korpsen, in lijn met hun specifieke taak, zwaarder en intensiever dan dat van de reguliere politieambtenaar. Vanaf 1999 nemen deze functionarissen deel aan extra trainingen om voorbereid te zijn op de specifieke situaties waarin zij tijdens het EK 2000 geplaatst kunnen worden. Reguliere politieambtenaren, zonder functie als lid van de Mobiele Eenheid, zullen niet worden ingezet voor grootschalig optreden. Zij vervullen reguliere politietaken en zijn voldoende professioneel om deze taak correct te vervullen.

Tweede advies
De werkgroep heeft op grond van de bovenbeschreven bevindingen uit de pilots in haar tweede advies aangegeven in hoeverre de voorgestelde implementatie van de nieuwe toetsen per 1 januari 2002 haalbaar is en welke overgangsmaatregelen getroffen moeten worden. De voornaamste aanbevelingen uit het tweede advies zijn: · handhaven van de implementatie van de toetsen Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden en Geweldbeheersing per 1 januari 2002 zoals voorgesteld in het eerste advies; · vooralsnog zijn geen andere toetsen of andere normeringen nodig voor specifieke groepen (vrouwen, werknemers ouder dan 45 jaar). In 2001 wordt een landelijke inventarisatie gehouden inzake de stand van zaken en eventuele aanvullende maatregelen voor specifieke groepen (vrouwen, werknemers ouder dan 45 jaar); · verbetering van de omschrijving en/of items van beide toetsen is noodzakelijk; · de normering van de toets Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden moet verhelderd worden; · docenten moeten worden getraind in het afnemen van de toets Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden.
Voortgang
Ik onderschrijf de door de werkgroep gedane aanbevelingen uit het tweede advies. Dit betekent dat ik voornemens ben de nieuwe toetsen Geweldbeheersing en Aanhouding- en Zelfverdedigingsvaardigheden per 1 januari 2002 te implementeren. Voor het eind van het jaar 2002 zullen dan alle (vuur)wapendragende politieambtenaren worden ingezet voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden voor het gebruik van hun bewapening en bevoegdheden zoals verwoord in de Ambtsinstructie. Door deze toetsen en regelgeving zal het proportioneel en subsidiair handelen van politieambtenaren in de praktijk blijvend geborgd zijn. Zodra het overleg met de drie politieberaden en de vakorganisaties tot een besluit heeft geleid zal de Tweede Kamer in kennis worden gesteld van de definitieve implementatie van de toetsen en de regeling.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie