Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Parkeren met parkeerschijf op Raadhuisplein Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

6 april 2000

Parkeren met parkeerschijf op raadhuisplein Rijswijk

Om verkeersonveilige situaties op het parkeerterrein voor het gemeentehuis van Rijswijk te voorkomen en om de bezoeker van het gemeentehuis voldoende parkeergelegenheid te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het instellen van een parkeerschijfzone voor het parkeerterrein. Met behulp van een parkeerschijf kan sinds vorige week maximaal twee uur worden geparkeerd op het plein. Het parkeren met een parkeerschijf is noodzakelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Steeds vaker deden zich op het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan de Generaal Spoorlaan verkeersonveilige situaties voor. Zo werden regelmatig de doorgangen op het plein geblokkeerd doordat foutief werd geparkeerd. Dit kwam onder meer doordat het parkeerterrein steeds vaker door langparkeerders werd gebruikt. Men parkeerde bijvoorbeeld de auto op het plein en reisde per openbaar vervoer verder naar het werk elders in Rijswijk of de regio. Door de toegenomen parkeerdruk kwam de bereikbaarheid van het gemeentehuis door hulpverleningsdiensten in gevaar.
Naar verwachting zal een parkeerschijfzone de bezoekers van het stadhuis meer parkeergelegenheid bieden.
Gelijktijdig met de werkzaamheden tot het instellen van de parkeerschijfzone zijn op het midden van het plein de parkeervakken van een duidelijke belijning voorzien.
Het besluit van het college om het parkeerterrein te bestemmen tot een parkeerschijfzone is op 13 januari jl. in het huis aan huisblad Groot Rijswijk gepubliceerd. Aansluitend heeft het verkeersbesluit zes weken ter inzage gelegen bij de sectie communicatie in het gemeentehuis. Vorige week is de nieuwe parkeersituatie op het plein voor het gemeentehuis ingegaan.
Een parkeerschijf is tijdelijk te koop aan de receptiebalie in het gemeentehuis (kosten f 2,-).
Uiteraard is de schijf ook verkrijgbaar bij benzinestations en de ANWB.

Wet milieubeheer
Ontwerp-milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel
3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn om positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de volgende percelen:
1. Prinses Beatrixlaan ong., nabij In de Bogaard, volautomatische autowasinstallatie;

2. Herenstraat 72, detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen annex opslag en verkoop van vuurwerk;

Ontwerp-lozingsontheffing

3. Vinexlocatie Ypenburg, voor het lozen van afvalwater afkomstig van een bronbemaling voor het bouwen van een woning.
Beschikkingen
Eveneens maken zij bekend voor welke percelen zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:
4. Rotterdamseweg 35, gebouw 51, een metaalbewerkingsbedrijf voor het aanmaken van prototypen en mallen voor het bewerken van kunststoffen,

5. Cobbenhagenstraat 7, verkoop, onderhoud en modificaties van landmeetkundige apparatuur en aanverwante artikelen.
Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde (ontwerp)-vergunningen en ontwerp-lozingsontheffing diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

De ontwerp-milieuvergunningen onder de nummers 1 en 2 en de ontwerp-lozingsontheffing onder nummer 3 liggen vanaf heden gedurende
4 weken (tot en met 5 mei 2000) en de beschikkingen onder nummer 4 en
5 liggen vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 19 mei 2000) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen deze stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot
20.00 uur.

Schriftelijke bezwaren kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305,
2280 HH Rijswjk.
Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via telefoonnummer 070-39.59.830. Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het College verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet te vermelden. Inlichtingen over ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-39.59.830.

Tegen de milieuvergunningen kan vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 19 mei 2000) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Aanvraag Vergunning Verordening Kinderopvang Rijswijk

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat door de Stichting Rijswijkse Kinderopvang te Rijswijk een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk is ingediend voor het oprichten en houden van een tweede peuterspeelzaal-groep "De Stampertjes" in het kindercentrum aan de P. v. Vlietlaan 10 te Rijswijk.
De aanvraag ligt met ingang van 7 april 2000 gedurende vier weken op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage bij de sectie Communicatie (kamer 77) van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken, bij voorkeur schriftelijk, aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Wijkontwikkelingsplannen

Na een jaar van voorbereiding is het zover; binnenkort neemt het gemeentebestuur besluiten over de concept-wijkontwikkelingsplannen die zijn gemaakt voor Te Werve, Kleurenbuurt en Artiestenbuurt, Muziekbuurt en Steenvoorde-Zuid. Op woensdagavond 19 april 2000 vergaderen de raadscommissies VROW, VVCS, OSZW en Middelen over o.a. de wijkontwikkelingsplannen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2.
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dient u dit op uiterlijk maandag 17 april as. te melden aan de secretaris, de heer P. Geeratz (tel. 070 - 39 59 344). De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.
De raadsvergadering over de wijkontwikkelingsplannen zal plaatsvinden op dinsdagavond 16 mei. Meer informatie daarover treft u in de gemeenteberichten in de "Groot Rijswijk" die op 11 mei verschijnt.
Tijdelijke vervanging snackbar Dr. H.J. van Mooklaan

Onlangs is de snackbar in de winkelgalerij aan de Dr. H.J. van Mooklaan gesloten. Op dit moment is niet met zekerheid vast te stellen of aldaar een vaste snackbar zal kunnen terugkeren vanwege de uitbreiding van een supermarkt. Teneinde het voorzieningenniveau in de wijk op peil te houden heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk besloten bij wijze van proef voor een periode van 3 maanden een tijdelijke standplaatsvergunning te verlenen voor verkoop van patat frites, snacks en consumptie-ijs. De locatie voor de tijdelijke standplaats is de voormalige eindhalte van buslijn 18 aan de Dr. H.J. van Mooklaan. De standplaats zal op maandag tot en met zaterdag van 15:30 uur tot 19:00 uur met een verrijdbare snackcar worden ingenomen. Buiten deze dagen en tijden mag de standplaats niet worden ingenomen. Na de periode van drie maanden zal een beslissing worden genomen over een eventuele continuering van de standplaats.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid om binnen een termijn van zes weken na datum van de publicatie van dit besluit daartegen bezwaar aan te tekenen door indiening van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Werkzaamheden Prinses Beatrixlaan

De rijbaan van de Prinses Beatrixlaan tussen de Sir Winston Churchilllaan en de Generaal Spoorlaan wordt vanaf maandag 10 april aanstaande versmald tot één rijbaan. Dat gebeurt ter hoogte van de ingang van de parkeergarage in aanbouw. Het gaat om de rijbaan aan de kant van het winkelcentrum In de Bogaard, richting Den Haag. Deze versmalling is nodig voor werkzaamheden aan de riolering. De werkzaamheden duren tot ongeveer half mei.
Het is helaas noodzakelijk dat in deze periode twee keer 's nachts wordt gewerkt. In die nachten wordt de gehele rijbaan in dit deel van de Prinses Beatrixlaan afgesloten.
De eerste keer is in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 april. Dan wordt tussen 19.00 en 06.00 uur riolering gelegd. De tweede maal is gepland in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 april. Dan wordt een oude duiker verwijderd.
Deze werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. De Wasstraat blijft tijdens deze werkzaamheden bereikbaar. Het parkeerterrein bij de Konmar wordt afgesloten.

Werkzaamheden aan de weg
Delftweg tijdelijk afgesloten voor verkeer

In de periode van maandag 10 april tot en met donderdag 13 april 2000 zal de Delftweg tussen de nummers 54 en 58 voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. De afsluiting is noodzakelijk doordat er herstelwerkzaamheden aan de nieuwe bestrating moeten worden uitgevoerd. De Delftweg wordt in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De afsluiting geldt niet voor fietsers en bromfietsers. De bedrijven 't Ganzenest, de golfbaan en Uzimet b.v. zijn vanuit het centrum van Rijswijk bereikbaar via de Rijksweg A13, afrit Delft Noord. Met borden zal de bereikbaarheid van met name deze bedrijven aan de Delftweg tijdig worden aangegeven.
Na 13 april a.s. als de herstrating van het wegdek is afgerond, zal een gedeelte van het fietspad ter hoogte van Delftweg 62 (Uzimet b.v.) worden afgesloten. De fietsers worden gedurende deze periode middels een afbakening over de rijbaan geleid. Ter plaatse zal een uitwijkhaven voor vrachtverkeer worden aangelegd. Het fietspad wordt omgelegd. Gedurende deze werkzaamheden aan het fietspad zal de Delftweg voor het wegverkeer geopend zijn.
De duur van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld bestemmingsplan "In de Bogaard"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van vrijdag, 7 april 2000 gedurende vier weken, dat wil zeggen tot en met 4 mei 2000, bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2, kamer 77, voor een ieder ter inzage ligt het op
28 maart 2000 vastgestelde bestemmingsplan "In de Bogaard". Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is afgeweken van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen.
Gedurende de termijn, dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan worden ingebracht door degene die tijdig op grond van artikel 23, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze heeft kenbaar gemaakt. Voor zover het besluit van de gemeenteraad betrekking heeft op wijzigingen ten onpichte van het ontwerp-plan kan een ieder gedurende voormelde termijn daartegen schriftelijke bedenkingen inbrengen.
De schriftelijke bedenkingen tegen het bestemmingsplan dienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602 LP Den Haag te worden ingebracht.
De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Het vastgestelde plan ligt tevens tijdens de openingstijden van de Rijswijkse openbare bibliotheken voor een ieder ter inzage.
Wet op de Ruimtelijke Ordening (Voorbereidingsbesluit)

De Burgemeester van de gemeente Rijswijk geeft ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis, dat de gemeenteraad van Rijswijk in zijn vergadering van 28 maart 2000 heeft verklaard, dat een herziening wordt voorbereid van de bestemmings-plannen betrekking hebbende op een perceel grond in het bestemmingsplan Ypenburg-Midden (A13 gedeeltelijk) en in het bestemmingsplan Ypenburg-West (golfbaan gedeeltelijk) tussen de Buitenplaats Ypenburg en de Vrijenbanselaan. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 7 april
2000 en ligt vanaf die dag ter inzage met de bij dit besluit behorende tekening bij de sectie Communicate, (kamer 77) Generaal Spoorlaan 2,. Deze sectie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Verkeersbesluit ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten om in de bestaande verkeersomleidingen ten behoeve van de bouw van raillijn
15, omwille van de verkeersveiligheid, het rechtdoorgaande fietsverkeer op de voormalige Rotterdamseweg voorrang te laten verlenen op het kruisende autoverkeer naar- en van Ypenburg. Het verkeersbesluit ligt met ingang van 7 april 2000 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

Bekendmaking van B en W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 22 februari 2000 hebben besloten tot:
* vaststelling van de Beleidsnotitie "Dakopbouwen in Leeuwendaal" met bijbehorende notitie "Beeldcatalogus".

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op 6 april 2000 door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie, kamer 77, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 6 april 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, de Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Zuiderweg 70, het vergroten van een kantoor-bedrijfsgebouw door middel van bedrijfshal, verleend en verzonden op 14 maart 2000.
* Polakweg 7, het veranderen van een kantoorgebouw, verleend en verzonden op 28 maart 2000.

* Ypenburg, Boswijk, kavel 205, het oprichten van een woning, verleend en verzonden op 28 maart 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 14-03-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Rijswijkse Landingslaan 257

* bouwaanvraag , ingediend: 14-03-2000 : het plaatsen van een dakterras te: De Ruijt 2

* bouwaanvraag , ingediend: 23-03-2000 : het vergroten van een dakkapelte: Cederlaan 47

* bouwaanvraag , ingediend: 24-03-2000 : het plaatsen van een tijdelijk kantoor te: Sir W. Churchilllaan 300
* bouwaanvraag , ingediend: 27-03-2000 : het maken van een dakterras te: De Ruijt 12

* melding, ingediend: 28-03-2000 : het oprichten van een berging te: Broekslootkade 83

* bouwaanvraag , ingediend: 31-03-2000 : het oprichten van woningen te: Delftweg 5

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 6 april 2000:

* Lindelaan 6

1 acacia wegens schaduwwerking en opdrukken toegangspad
* Jozef Israëlslaan 239

1 lijsterbes wegens gebrek aan vitaliteit en schaduwwerking
1 berk wegens te forse groei en scheefgroei. Deze berk wordt gekandelaberd.

* Titus Brandsmastraat (schuin t/o perceel no 10)
1 lindeboom wegens gebrek aan vitaliteit
* Hoogkamerlaan 111

1 esdoorn wegens te forse groei en gevaar voor beschadiging gevel
* Huis te Landelaan 141

1 esdoorn wegens schaduwwerking

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...