Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Kieswet inzake verschuiven Tweede-Kamerverkiezingen

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag kieswet inz verschuiving tweedekamerverkiez ingen

Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 14:20


27009 Wijziging van de Kieswet houdende verschuiving van de Tweede-Kamerverkiezingen in geval deze in hetzelfde jaar valt als de raads- of statenverkiezing

Nr. 4 Verslag

Vastgesteld 6 april 2000

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1) belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar bevindingen als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De leden van de PvdA-fractie hebben met waardering kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Dit voorstel tot wijziging van de Kieswet komt tegemoet aan bezwaren die kleven aan het houden van de verkiezing voor de Tweede Kamer in de week van 4-10 mei indien in een jaar zowel Tweede-Kamer- als raads- of statenverkiezingen vallen. De leden van de PvdA-fractie hebben echter nog wel enkele vragen.

In de memorie van toelichting geeft de minister aan dat de Europese verkiezingen door de Europese Raad binnen een marge van een maand voor en een maand na de normale periode van 7-10 juni per verkiezing nader kunnen worden vastgesteld. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat de Europese verkiezingen al in de tweede week van mei plaatsvinden. Zowel in het huidige systeem (4-10 mei) als in het voorgestelde systeem (1 week later) bestaat de kleine kans dat dan Europese en Tweede-Kamerverkiezingen samenvallen of vlak na elkaar dienen te worden gehouden. Zijn beide verkiezingen in deze situatie te organiseren? Welke problemen zijn hierbij te verwachten en welke oplossingen ziet de regering hiervoor? Is de regering bereid binnen de Europese Raad te bevorderen dat bij Europese- en Kamerverkiezingen in één jaar deze in ons land op dezelfde dag kunnen worden gecombineerd?

In de memorie van toelichting schrijft de minister dat de mogelijkheid bestaat dat de verkiezingen voor het Europees Parlement in de toekomst wellicht in het najaar gehouden gaan worden. Wat is het standpunt van de regering in deze? Op welke termijn zou deze verandering plaatsvinden? Hoe waarschijnlijk is deze optie?

Heeft de minister overwogen om de verkiezing voor de Tweede Kamer in een andere periode dan april/mei in het jaar te laten plaatsvinden indien in hetzelfde jaar ook raads- of statenverkiezing plaatsvinden? Is overwogen om de adviesverlenende instanties te vragen naar hun advies met betrekking tot een andere periode in het jaar? Acht de minister deze optie reëel, vooral om de opkomst bij verkiezingen te bevorderen?

Tijdens het algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden op 24 november 1999 heeft de minister gezegd dat in het voorjaar nadere informatie zou komen over de voortgang van wetgeving ten aanzien van het combineren van gemeenteraads- en statenverkiezingen; een voorontwerp van wet werd inmiddels opgesteld. Hoe is de stand van zaken in deze? Wanneer kan indiening van het wetsvoorstel bij de Kamer worden verwacht? Meent de regering ook dat het standpunt van de Staatscommissie dualisme en lokale democratie indiening niet in de weg hoeft te staan?

De leden van de VVD-fractie hebben met veel belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet houdende verschuiving van de Tweede-Kamerverkiezing in geval deze in hetzelfde jaar valt als de raads- of statenverkiezing.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt er toe de periode waarin de Tweede-Kamerverkiezing valt in geval van samenval met raads- of statenverkiezingen in één jaar, te verschuiven naar de periode van 11 tot en met 17 mei.

Deze leden roepen in herinnering dat zij bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Kamerstuk 25 227) aandacht hebben gevraagd voor de datum van de verkiezing van de Tweede Kamer in 1998, te weten
6 mei 1998. Zij hebben toen om diverse redenen uitgesproken de datum van 6 mei 1998 niet gelukkig te vinden. De te verwachten lage opkomst bij de verkiezing was er één van.

De regering schetst een drietal alternatieven voor een structurele verschuiving van de verkiezingsperiode voor de Tweede Kamer en kiest uiteindelijk voor de periode 11- 18 mei. Tijdens het plenaire debat op
27 mei 1997 hebben de leden van de VVD-fractie er voor gepleit de verkiezing in 1998 twee weken eerder te houden, namelijk op 22 april. De regering kiest in het onderhavige wetsvoorstel niet voor het vervroegen van de Tweede Kamerverkiezingen met twee weken, maar voor een latere periode dan de periode van 4 tot 10 mei. De leden van de VVD-fractie hebben begrip voor de argumenten van de regering, namelijk dat er, in geval van vervroeging van de verkiezing, problemen zouden zijn wat betreft de afstand in tijd tot andere verkiezingen, zoals de gemeenteraads- en statenverkiezingen en de organisatie van die verkiezingen.

De leden van de VVD-fractie gaan ervan uit, dat de periode 11 - 18 mei reeds in 2002 ingaat, ervan uitgaande dat er dan reguliere verkiezingen zijn. Mochten zij dat verkeerd zien, dan vernemen zij dat graag.

In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat er onvoldoende gronden zijn om te komen tot een wijziging in de volgorde van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de raads- of statenverkiezingen in geval deze in één jaar samenvallen.

De leden van de VVD-fractie vragen in dit verband of de regering daarmee impliciet terugkomt op eerdere argumenten, gebezigd in het wetsvoorstel Nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen (Kamerstuk 20 264). In dat wetsvoorstel koos de regering toen voor verkiezingen van de Tweede Kamer in maart in geval van een samenval van verkiezingen. Door aanneming van een amendement van het lid Tegelaar-Boonacker koos de Kamer uiteindelijk voor verkiezingen van de Tweede Kamer in mei in geval van samenloop van verkiezingen. De leden van de VVD-fractie hebben dat amendement toen niet gesteund. Zij gaven het regeringsvoorstel toen het voordeel van de twijfel.

Vindt de regering, bij nader inzien, dat de meerderheid van de Tweede Kamer het eind jaren tachtig toch beter zag dan de regering? Of stelt de regering zich nu alleen pragmatisch op, waarbij ze ervan uitgaat dat de huidige Tweede Kamer net zo zal oordelen als eind jaren tachtig? De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering om een wat principiëlere benadering op dit punt.

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel tot wijziging van de Kieswet houdende verschuiving van de Tweede-Kamerverkiezing in geval deze in hetzelfde jaar valt als de raads- of statenverkiezing.

De leden van de D66-fractie zijn met de regering van mening dat het wenselijk is de periode waarin de Tweede-Kamerverkiezing valt ingeval er in hetzelfde jaar raads- of statenverkiezingen zijn te verschuiven.

Wat er zij van de argumentatie van de Kiesraad over de wenselijkheid van de periode van 4-10 mei, de leden van de D66-fractie zijn met de regering en de Kiesraad van oordeel dat deze periode beter vermeden kan worden.

Zij delen de mening van de regering dat de periode tussen twee verkiezingen niet te kort moet zijn. Onder de huidige regelgeving is de periode tussen de raads- of statenverkiezingen en de Tweede-Kamerverkiezing negen weken en in voorkomende gevallen tussen de Tweede-Kamerverkiezing en de Europese verkiezingen vijf weken. De regering stelt dat de periode tussen raads- of statenverkiezingen en de Tweede-Kamerverkiezing niet korter kan zijn dan negen weken, maar meent dat een bekorting van de periode tussen de Tweede-Kamerverkiezing en de Europese verkiezingen tot vier weken minder bezwaarlijk is. Een vervroeging van de Tweede-Kamerverkiezing in wordt om die reden niet wenselijk geacht. De leden van de D66-fractie zouden op dit punt toch graag nog een wat uitgebreider motivering horen van de zijde van de regering.

De regering stelt dat een verschuiving van de Tweede-Kamerverkiezing naar de periode van 11-18 mei mogelijk is met een beroep op artikel
64, vierde lid, eerste volzin van de Grondwet. Betekent dat in jaren dat de raads- of statenverkiezingen en de Tweede-Kamerverkiezing er telkenmale een beroep op deze bepaling zal moeten worden gedaan? De leden van de D66-fractie vragen of het in dat geval niet voor de hand liggen zou zijn te overwegen de Grondwet te zijner tijd op dit punt te wijzigen.

De leden van de D66-fractie onderkennen dat er in 1989 reeds een uitgebreide discussie is gevoerd over de volgorde van de verkiezingen en waarderen het zeer dat de regering daar nu wederom in ruime mate aandacht aan besteedt. In 1989 is na uitgebreid debat besloten de raads- of statenverkiezingen in voorkomende gavllen vooraf te doen gaan aan de Tweede-Kamerverkiezing. De regering is van mening dat het daarom niet logisch is de bestaande volgorde te wijzigen. De leden van de D66-fractie blijven echter van mening dat de argumenten die door hen zijn aangevoerd bij de herziening van de Kieswet in 1989 voor een omgekeerde volgorde hun kracht nog niet hebben verloren. Het enkele feit dat in 1989 hiertoe is besloten achten zij onvoldoende motivering om deze volgorde te handhaven. In de tussenliggende jaren kunnen zich toch nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in de meningsvorming hebben voorgedaan.

Voor de leden van de D66-fractie weegt zwaar dat bij een wijziging in de volgorde van de verkiezingen -raads- of statenverkiezingen dus na de Tweede-Kamerverkiezing- naar hun oordeel het eigen karakter van die verkiezingen meer tot zijn recht zou komen. En dat zou de opkomst bij de raads- of statenverkiezingen ten goede kunnen komen. De huidige volgorde brengt teveel het risico met zich mee dat de raads- of statenverkiezingen als een generale repetitie zullen worden beschouwd voor de daarna te houden Tweede-Kamerverkiezing.

Bij de behandeling van de herziene Kieswet in 1989 is van verschillende kanten aangevoerd dat het later houden van raads- of statenverkiezingen problemen met zich brengt op het vlak van de begrotingsvoorbereidingen. Maar dat klemt voor de voorbereiding van de rijksbegroting nog meer, zoals de regering terecht stelt. De leden van de D66-fractie zien hierin dan ook geen doorslaggevend argument voor het handhaven van de bestaande volgorde. Wel zouden zij graag van de regering vernemen of de door hen voorgestane wijziging van de volgorde van de verkiezingen voor gemeenten of provincies wel onoverkomelijke problemen met zich zou brengen op het vlak van de begrotingsvoorbereidingen.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier van de commissie,

Coenen


1) Samenstelling:

Leden:

Plv. leden:

Schutte (GPV)

Te Veldhuis (VVD), ondervoorzitter

De Cloe (PvdA), voorzitter

Van den Berg (SGP)

Van de Camp (CDA)

Scheltema-de Nie (D66)

Van der Hoeven (CDA)

Van Heemst (PvdA)

Noorman-den Uyl (PvdA)

Oedayraj Singh Varma (GL)

Dankers (CDA)

Hoekema (D66)

Rijpstra (VVD)

Cornielje (VVD)

O.P.G. Vos (VVD)

Rehwinkel (PvdA)

Luchtenveld (VVD)

Wagenaar (PvdA)

De Boer (PvdA)

Duijkers (PvdA)

Verburg (CDA)

Rietkerk (CDA)

Halsema (GL)

Kant (SP)

Balemans (VVD)

Rouvoet (RPF)

Van Beek (VVD)

Zijlstra (PvdA)

Ravestein (D66)

Van Wijmen (CDA)

Augusteijn-Esser (D66)

Balkenende (CDA)

Barth (PvdA)

Gortzak (PvdA)

Rabbae (GL)

Wijn (CDA)

Dittrich (D66)

Cherribi (VVD)

Nicolaï (VVD)

Van den Doel (VVD)

Van Oven (PvdA)

Brood (VVD)

Apostolou (PvdA)

Kuijper (PvdA)

Belinfante (PvdA)

Mosterd (CDA)

Eurlings (CDA)

Van Gent (GL)

Poppe (SP)

Essers (VVD

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...